Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

09 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์ CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ

ปี 2555
1การพัฒนาสื่อการสอนวงจรไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับครูฟิสิกส์ชาวลาว = Development of teaching materials in direct current circuits for Lao physics teachers / แสงคำ พันทะวง / 2555 /Full Text
2การสำรวจความเข้าใจเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็กของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชาวลาว = Investigation of Loa high school students'understanding in electricity and magnetism สีโน แก้วเวียงสะหวัน / สิโน แก้วเวียงสะหวัน / 2555 /Full Text
 
ปี 2554
1การพัฒนาการสาธิตสำหรับการสอนการเคลื่อนที่แบบกลิ้ง = Development of demonstrations for teaching rolling motion / สรายุทธ พรหมราช / 2554 /Full Text

ปี 2553
1การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนคอปปเปอร์ออกไซด์ เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Preparation and characterization of copper oxide nanoparticles for fabricating dye-sensitized solar cells / ดาวประกาย ทาน้อย / 2553 /Full Text
2การพัฒนาการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ = Developing interactive lecture demonstration of thermodynamic processes / ปรีดา ตะเหลบ / 2553 /Full Text
3สมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ อุปราคา เอ็กซ์แซด คานีส ไมนอรีส = Physical properties and evolution of Eclipsing Binary System XZ Canis Minoris / รักชาติ ภูชะอุ่ม / 2553 /Full Text

 
ปี 2552
1การถ่ายโอนการเรียนรู้จากแคลคูลัสสู่การแก้โจทย์ปัญหากลศาสตร์ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 = Transfer of learning from calculus to mechanics - problem solving of engineering freshmen / นาวิน นิลแสงรัตน์ / 2552 /Full Text
2การเปลี่ยนคาบของวงโคจรและการวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ เอเค คานิส ไมนอริส = Orbital period change and evolution of Binary System AK Canis Minoris / รณกฤต รัตนมาลา / 2552 /Full Text
3การศึกษาคาบการโคจรของระบบดาวคู่อุปราคาประเภทอัลกอล BN Peg = Orbital period study of the algol-type eclipsing binary system BN Peg / ยุทธนา บุญทา / 2552 /Full Text
4การสอนฟิสิกส์ด้วยบาสเกตบอล = Teaching physics with basketball / นงลักษณ์ จันทร์พิชัย / 2552 /Full Text
5ชุดการทดลองเพื่อแก้ไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของเรื่องคลื่นเสียง = An experimental set for correcting the misconception of sound waves / วันธนา ศิลปวิลาวัณย์ / 2552 /Full Text


ปี 2551
1การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกันจีดับเบิลยู ทอรี = Orbital period change of a contact binary system GW Tauri / วนิดา ปิงสุแสน / 2551 /Full Text
2การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ประเภทอัลกอล ไอยูเพอร์ซีไอ = Orbital period change of an Algol-Type Binary System IU Persei / จันทรา ใจธรรม / 2551 /Full Text
3การเปลี่ยนแปลงคาบแบบโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกัน เอฟแซด โอไรโอนิส = Orbital period change of a contact binary system FZ orionis / พิสัย แก้วอรสาณ / 2551 /Full Text
4การแปรแสงของระบบดาวคู่อาร์แซด แคสสิโอเปียในช่วงอุปราคาปฐมภูมิ = Variability of a primary eclipsing binary system RZ Cassiopeiae / อานัส เกษา / 2551 /Full Text
5การสร้างชุดสาธิตปรากฎการณ์เชิงแสง = Construction of a demonstration kit for optical phenomena / ธนภณ มาไชย / 2551 /Full Text


ปี 2550
1การถ่ายภาพจุลภาคทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กล้องซีซีดี = Scientific microphotography using a CCD-Camera / อนุพงษ์ ประดิษฐ์ / 2550 /Full Text
2การเปรียบเทียบความเข้าใจเชิงแนวคิดเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนสายสามัญกับนักเรียนสายอาชีพ = Comparing conceptual understanding of Between High School and Vocational School Students / อัศวรัฐ นามะกันคำ / 2550 /Full Text
3การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกัน วายวาย อิริดานี = Orbitalperiod change of a contact binary system YY Eridani ;Orbital period change of a contact binary system YY Eridani / ณรงค์ เรืองวิลัย / 2550 /Full Text
4การศึกษาการใช้เวกเตอร์ในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์ ของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 = Study of using vectors in solving physics problems of engineering freshmen / ชาญวิทย์ คำเจริญ / 2550 /Full Text
5ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุมในกลศาสตร์แบบฉบับ = Student understanding of angular momentum in classical mechanics / วชิราภรณ์ ชูพันธ์ / 2550 /Full Text
6โครงสร้างทางกายภาพของระบบดาวคู่แบบแตะกัน อี อาร์ โอโรโอนิส = Physical structure of a contact binary system ER Ori / กรกมล ศรีบุญเรือง / 2550 /Full Text
7เทคนิคทางไฟฟ้าสำหรับการเลือกแผ่นโลหะที่เหมาะสมกับการผลิตชั้นเก็บของอุตสาหกรรม = Electrical technique for selection of suitable metal sheet for rack production / จรัญ แสงอาทิตย์ / 2550 /Full Text
ปี 2549
1การกระเจิงของแสงของการแผ่รังสีไดโพล = Light scattering of dipole radiation / ถวิพงษ์ ก้อนคำ / 2549 /Full Text
2การจำลองขั้วไฟฟ้าปล่อยประจุสำหรับการก่อกำเนิดพลาสมาความดันบรรยากาศ = Discharged electrodes simulation for atmospheric plasma generation / อานนท์ วโรตมะวิชญ์ / 2549 /Full Text
3การประดิษฐ์หัวตรวจวัดเอทานอลจากดีบุกออกไซด์ที่เจือด้วยดีบุก = Fabrication of ethanol vapor sensor from tin oxide doped with tin / พรพิมล ณัฐสิฐโสภณ / 2549 /Full Text
4การปรับปรุงคุณภาพกระดาษด้วยระบบพลาสมาความดันบรรยากาศ = Improvement of paper quality by an atmospherric plasma system / เกษม หมั่นธรรม / 2549 /Full Text
5การปลูกวิสเกอร์วายบีซีโอจากสารตั้งต้นที่เจือเทลลูเรียม = Growth of YBCO whiskers from tellurium-doped precursors / พิกุล เอกวงศ์ษา / 2549 /Full Text
6การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกัน วี781 ทอรี = Orbital period change of a contact binary system V781 Tauri / สว่างจิตร์ ตรีพร / 2549 /Full Text
7การวิเคราะห์วงโคจรของดาวเคราะห์น้อยจูโนและดาวเคราะห์น้อยเวสตาโดยใช้เทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรี = Analysis of orbits of juno asteroid and vesta asteroid using CCD photometric technique / ดลฤดี งามสม / 2549 /Full Text
8การสร้างเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบขั้นบันไดสองชั้น = Construction of a double-step solar still / จตุทิพย์ ก๋ายะ / 2549 /Full Text
9การสร้างมาตรดัชนีหักเหสำหรับการสอนฟิสิกส์ = Construction of a refractometer for physics teaching / ปฐมพงษ์ ชุ่มมงคล / 2549 /Full Text
10สมบัติทางกายภาพของกระจุกดาวปิด เอ็ม 15 Physical properties of the globular cluster M15 / สุพรรณี ไพรศรีจันทร์ / 2549 /Full Text
11หัวตรวจวัดไอเอทานอลที่ประดิษฐ์จากท่อนาโนคาร์บอน = Ethanol vapor sensor fabricated from carbon nanotubes / วีรานุช สายจันทร์ / 2549 /Full Text


ปี 2548
1การพัฒนาหัววัดซินทิลเลชันชนิดพลาสติกฟิล์มบาง บีซี 400 โดยเทคนิคสปินโคทติง = Development of BC-400 Thin film plastic scintillation detector by Spin Coating technique / จตุพล จตุรภัทร / 2548 /Full Text
2การออกแบบชุดปฏิบัติการสำหรับ ซี ซี ดี โฟโตเมทริกชนิดเปรียบเทียบความแตกต่าง = Laboratory kit design for CCD differential photometric technique / นรชัย ปัญโญ / 2548 /Full Text
3วิวัฒนาการของกระจุกดาวเปิด เอ็ม 45 โดยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรี = Evolution of M45 open cluster using CCD photometric technique / อำนวย เสน่ดี / 2548 /Full Text

ปี 2547
1
ปี 2546
1
2
3
4

ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 

จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น