Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลแม่และเด็ก CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลแม่และเด็ก CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ
ปี 2542
1ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนอย่างมีแบบแผนต่อความกลัวการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / สุดารัตน์ ประเสริฐสังข์ / 2542 /Full Text
2แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการปรับทางจิตสังคม ของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี / อ้อมใจ สิทธิจำลอง / 2542 /Full Textปี 2541
1การประเมินผลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นคร มูลนำ / 2541 /Full Text
2การรับรู้ความสามารถของตนเองและการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในวัยรุ่นหญิง / น้ำฝน ทองตันไตรย์ / 2541 /Full Text
3คุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์ / 2541 /Full Text
4ผลการเตรียมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด และพฤติกรรมการดูแลทารก / สมทรง เค้าฝาย / 2541 /Full Text
5พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่กำหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นชาย / ศรีสุดา โภคา / 2541 /Full Text
6พัฒนกิจของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ์ / สมจิตร สิทธิวงศ์ / 2541 /Full Text
7ภาวะจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / ศศิธร นามทวีชัยกุล / 2541 /Full Text
8ภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / ทองสวย สีทานนท์ / 2541 /Full Textปี 2540
1การวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนัก ในทารกคลอดก่อนกำหนด / พัชรี จันทร์อินทร์ / 2540 /Full Text
2ความต้องการการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 48 ชั่วโมงแรกของมารดาครรภ์แรกที่ผ่าตัดคลอด ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ / 2540 /Full Text
3ความต้องการข้อมูลและการช่วยเหลือสนับสนุนของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนด / จุฑารัตน์ มีสุขโข / 2540 /Full Text
4ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์ / 2540 /Full Text
5ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ / นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2540 /Full Text
6ผลการห่อตัวต่อการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะส้นเท้า ในทารกคลอดครบกำหนด / ปัทมา กาคำ / 2540 /Full Text
7ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฎิบัติตนเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักเรียนหญิงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุดธิดา แก้วขจร / 2540 /Full Text
8ผลของการเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลลัพธ์ในการเผชิญกับภาวะเจ็บครรภ์ / จารุวรรณ รังสิยานนท์ / 2540 /Full Text
9ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิด / จริยาพร ศรีสว่าง / 2540 /Full Text
10ผลของการมีมารดาอยู่ด้วยต่อปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กวัยก่อนเรียนต่อการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ / ชุติมา จินต์วิเศษ / 2540 /Full Textปี 2539

1การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2539 /Full Text
2ความรู้ ความสะดวกใจ และการตอบสนองของบิดามารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น / พรภิมล แก้วกมล / 2539 /Full Text
3ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคมและความสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / รพีพรรณ เรืองเดชอนันต์ / 2539 /Full Text
4ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของคู่สมรสที่มีบุตรยาก / จิราวรรณ ดีเหลือ / 2539 /Full Text
5ผลการใช้โปรแกรมกระตุ้นการดูดกลืนในทารกคลอดก่อนกำหนด ต่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการดูดนม / ชลลดา ภูมิผล / 2539 /Full Text
6ผลของดนตรีต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก / ดรรชนี ลิ้มประเสริฐ / 2539 /Full Text

 
ปี 2537
1ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของมารดาหลังคลอดที่มีบุตรอยู่ด้วย โดยเร็วหลังคลอด ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / มณฑา จงกล่อม / 2537 /Full Text
2ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสิงห์บุรี = Needs and response received of mothers of hospitalized children at Singburi Hospital / ฉันทนา ผ่องคำพันธุ์ / 2537 /Full Text
3ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับวิธีทางดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น / สุดารัตน์ ขวัญเงิน / 2537 /Full Text
4ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน เพื่อดำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรก / ยุพิน เพียรมงคล / 2537 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องในการดูแลบุตรของมารดาและความผาสุกในครอบครัวของเด็กวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมีย / กมลวัน ดิษยบุตร / 2537 /Full Text
6ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด = Relationships among self-esterm, social support and self-care behavior of the adolescent mothers / โสภิต สุวรรณเวลา / 2537 /Full Text
7ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน = Factors related to the duration of breastfeeding among working mother / กาญจนา คำดี / 2537 /Full Text
8เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสู่บทบาทมารดาระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอด / จิราพร วรวงศ์ / 2537 /Full Text

ปี 2536
1การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของมารดาที่มีบุตรทุพพลภาพ / สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์ / 2536 /Full Text
2ความเครียดและกลวิธีเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม / พรศิริ ใจสม / 2536 /Full Text
3ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลกับสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์ / มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ / 2536 /Full Text
4ผลการสอนเรื่อง เพศสัมพันธ์ในระยะตั้งครรภ์สองวิธีต่อความรู้และพฤติกรรมทางเพศของคู่สมรสที่ภรรยาตั้งครรภ์แรก / ประกายรัตน์ เชี่ยววานิช / 2536 /Full Text
5มโนทัศน์ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา / นิตยา ปัญจมีดิถี / 2536 /Full Text


ปี 2535
1การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพของเด็กและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อบริการของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาวรรณ หนูคง / 2535 /Full Text
2ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Relationship between knowledge, attitude toward AIDS and AIDS prevention practice of professional nurses in obstetric and gynecological nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พรพรรณ เธียรปัญญา / 2535 /Full Text
3ผลการสอนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง / พรรณี บุญเป็ง / 2535 /Full Text
4ผลการสอนเรื่องโรคธาลัสซีเมียต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย / พินทอง ปินใจ / 2535 /Full Text

1Adaptation to menarche among Chinese adolescent girls Shao Wenli / Shao, Wenli / 1996 /Full Text
2Attitudes subjective norms and intentions to have cesarean section among Chinese nulliparous women Xu Hong / Xu, Hong / 1998 /Full Text
3Climacteric experience among Chinese women in Changsha city Wang Honghong / Wang, Honghong / 1996 /Full Text
4Coping of Chinese women with gynecologic cancer Wang Yuqiong / Wang, Yuqiong / 1997 /Full Text
5Effect of childbirth education on knowledge and practice of pregnant women during labor Gao Lingling / Gao, Lingling / 2000 /Full Text
6Effect of nursing support on the perception of childbirth experience in primigravidas He Zhong / He, Zhong / 1996 /Full Text
7Impact of the childhood chronic illness on the family : maternal perspective Cong Xiaomei / Cong, Xiaomei / 1996 /Full Text
8Job stressors and burnout among staff nurses in four urban Chinese teaching hospitals Li Xiaomei / Li, Xiaomei / 1996 /Full Text
9Knowledge attitudes and risk behaviors regarding HIVAIDS adolescents Sheng Yu / Sheng, Yu / 2000 /Full Text
10Needs and received responses among parents of hospitalized children Liu ke / Liu, Ke / 1998 /Full Text
11Parental environmental stress and stressors in pediatric intensive care units Chen Jingli / Chen, Jingli / 1997 /Full Text
12Perceived benefits of and barriers to exercise mand exercise activity among female undergraduate students Yan Jun / Yan, Jun / 1999 /Full Text
13Perceptions of health care needs among chronically ill school-age children and their parents Zhao Yan / Zhao, Yan / 1999 /Full Text
14Postpartum adaptation of Chinese women Xia Haiou / Xia, Haiou / 1999 /Full Text
15Selected factors associated with anxiety of Chinese pregnant women Zhang Jun / Zhang, Jun / 1997 /Full Text
16Selected factors associated with medical fear among hospitalized Chinese school-age children Yan Jin / Yan, Jin / 1997 /Full Text
17Selected factors influencing self-concept among hospitalized Chinese school-age children with chronic illness Hu Yan / Hu, Yan / 1996 /Full Text
18Self-care behaviors of school-age children with heart disease Fan Ling / Fan, Ling / 2000 /Full Text
19Self-care practices among Chinese school-age children with nephrotic syndrome Luo Zhimin / Luo, Zhimin / 1998 /Full Text
20Self-care practices and influencing factors among Chinese school-age children Jiang Wenhui / Jiang, Wenhui / 1997 /Full Text
21Self-esteem of fertile and infertile Chinese women Gu Wei / Gu, Wei / 1998 /Full Text
22Self-perception of school-age children with epilepsy Wang Xiaoqin / Wang, Xiaoqin / 2000 /Full Text
23Social support and postpartum depression among primiparas Lu Hong / Lu, Hong / 2000 /Full Text
24Stressors of infertile Chinese women Wang Jian / Wang, Jian / 1996 /Full Text
25The Dependent-care agent performance of mothers for children with cancer Zhao Xiufang / Zhao, Xiufang / 1999 /Full Text
26การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2539 /Full Text
27การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพของเด็กและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อบริการของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาวรรณ หนูคง / 2535 /Full Text
28การประเมินผลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นคร มูลนำ / 2541 /Full Text
29การรับรู้ความสามารถของตนเองและการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในวัยรุ่นหญิง / น้ำฝน ทองตันไตรย์ / 2541 /Full Text
30การวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนัก ในทารกคลอดก่อนกำหนด / พัชรี จันทร์อินทร์ / 2540 /Full Text
31การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของมารดาที่มีบุตรทุพพลภาพ / สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์ / 2536 /Full Text
32ความเครียดและกลวิธีเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม / พรศิริ ใจสม / 2536 /Full Text
33ความต้องการการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 48 ชั่วโมงแรกของมารดาครรภ์แรกที่ผ่าตัดคลอด ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ / 2540 /Full Text
34ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของมารดาหลังคลอดที่มีบุตรอยู่ด้วย โดยเร็วหลังคลอด ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / มณฑา จงกล่อม / 2537 /Full Text
35ความต้องการข้อมูลและการช่วยเหลือสนับสนุนของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนด / จุฑารัตน์ มีสุขโข / 2540 /Full Text
36ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสิงห์บุรี = Needs and response received of mothers of hospitalized children at Singburi Hospital / ฉันทนา ผ่องคำพันธุ์ / 2537 /Full Text
37ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พวงเพชร ยัพวัฒนพันธ์ / 2540 /Full Text
38ความรู้ ความสะดวกใจ และการตอบสนองของบิดามารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น / พรภิมล แก้วกมล / 2539 /Full Text
39ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับวิธีทางดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น / สุดารัตน์ ขวัญเงิน / 2537 /Full Text
40ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน เพื่อดำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรก / ยุพิน เพียรมงคล / 2537 /Full Text
41ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องในการดูแลบุตรของมารดาและความผาสุกในครอบครัวของเด็กวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมีย / กมลวัน ดิษยบุตร / 2537 /Full Text
42ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Relationship between knowledge, attitude toward AIDS and AIDS prevention practice of professional nurses in obstetric and gynecological nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พรพรรณ เธียรปัญญา / 2535 /Full Text
43ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด = Relationships among self-esterm, social support and self-care behavior of the adolescent mothers / โสภิต สุวรรณเวลา / 2537 /Full Text
44ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการตั้งครรภ์ การสนับสนุนทางสังคมและความสัมพันธภาพกับทารกในครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / รพีพรรณ เรืองเดชอนันต์ / 2539 /Full Text
45ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความวิตกกังวลกับสัมพันธ์ภาพระหว่างมารดาครรภ์แรกและบุตรในระยะตั้งครรภ์ / มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ / 2536 /Full Text
46คุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว / พัชรินทร์ วิเศษพานิชย์ / 2541 /Full Text
47ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของคู่สมรสที่มีบุตรยาก / จิราวรรณ ดีเหลือ / 2539 /Full Text
48ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาของมารดาที่ทำงานนอกบ้าน = Factors related to the duration of breastfeeding among working mother / กาญจนา คำดี / 2537 /Full Text
49เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสู่บทบาทมารดาระหว่างมารดาวัยรุ่นกับมารดาวัยผู้ใหญ่ที่มีบุตรคนแรกในระยะหลังคลอด / จิราพร วรวงศ์ / 2537 /Full Text
50ผลการใช้โปรแกรมกระตุ้นการดูดกลืนในทารกคลอดก่อนกำหนด ต่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการดูดนม / ชลลดา ภูมิผล / 2539 /Full Text
51ผลการเตรียมมารดาต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด และพฤติกรรมการดูแลทารก / สมทรง เค้าฝาย / 2541 /Full Text
52ผลการเยี่ยมก่อนผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยพยาบาลห้องผ่าตัด ต่อความวิตกกังวลของหญิงมีครรภ์ / นันทพร แสนศิริพันธ์ / 2540 /Full Text
53ผลการสอนเรื่อง เพศสัมพันธ์ในระยะตั้งครรภ์สองวิธีต่อความรู้และพฤติกรรมทางเพศของคู่สมรสที่ภรรยาตั้งครรภ์แรก / ประกายรัตน์ เชี่ยววานิช / 2536 /Full Text
54ผลการสอนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง / พรรณี บุญเป็ง / 2535 /Full Text
55ผลการสอนเรื่องโรคธาลัสซีเมียต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย / พินทอง ปินใจ / 2535 /Full Text
56ผลการห่อตัวต่อการตอบสนองต่อความเจ็บปวดจากการเจาะส้นเท้า ในทารกคลอดครบกำหนด / ปัทมา กาคำ / 2540 /Full Text
57ผลของการใช้ชุดการเรียนต่อความรู้และการปฎิบัติตนเกี่ยวกับการมีประจำเดือนในนักเรียนหญิงของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / สุดธิดา แก้วขจร / 2540 /Full Text
58ผลของการเตรียมผู้ป่วยเด็กวัยเรียนอย่างมีแบบแผนต่อความกลัวการได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / สุดารัตน์ ประเสริฐสังข์ / 2542 /Full Text
59ผลของการเตรียมหญิงครรภ์แรกเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและความคาดหวังผลลัพธ์ในการเผชิญกับภาวะเจ็บครรภ์ / จารุวรรณ รังสิยานนท์ / 2540 /Full Text
60ผลของการป้องกันการสูญเสียความร้อนในทารกแรกเกิด / จริยาพร ศรีสว่าง / 2540 /Full Text
61ผลของการมีมารดาอยู่ด้วยต่อปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กวัยก่อนเรียนต่อการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำ / ชุติมา จินต์วิเศษ / 2540 /Full Text
62ผลของดนตรีต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก / ดรรชนี ลิ้มประเสริฐ / 2539 /Full Text
63พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่กำหนดความตั้งใจใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของเด็กวัยรุ่นชาย / ศรีสุดา โภคา / 2541 /Full Text
64พัฒนกิจของสามีในระยะที่ภรรยาตั้งครรภ์ / สมจิตร สิทธิวงศ์ / 2541 /Full Text
65ภาวะจิตสังคมในระยะตั้งครรภ์ของหญิงครรภ์แรก / ศศิธร นามทวีชัยกุล / 2541 /Full Text
66ภาวะอุณหภูมิกายต่ำในทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / ทองสวย สีทานนท์ / 2541 /Full Text
67มโนทัศน์ด้านสุขภาพของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา / นิตยา ปัญจมีดิถี / 2536 /Full Text
68แรงสนับสนุนทางสังคม ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและการปรับทางจิตสังคม ของหญิงมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี / อ้อมใจ สิทธิจำลอง / 2542 /Full Text
ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น