Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ

ปี 2548  - 2536
1ประสบการณ์การดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง = Caregiving experiences among caregivers of stroke patients / ศศิธร ช่างสุวรรณ์ / 2548 /Full Text
2ผลของการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ = Effect of acupressure on nausea among patients undergone cardiac surgery / ผกามาศ บุญญาภิสมภาร / 2548 /Full Text
3ผลของการให้ข้อมูลต่อความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effect of information providing on uncertainty in illness among chronic obstructive pulmonary disease patients / ปติมา เชื้อตาลี / 2548 /Full Text
1ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Cornfort in patients after open heart surgery / ลลิดา นพคุณ / 2547 /Full Text
1การเสริมแรงเพื่อการฟื้นสภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัด / อิงอร พงศ์พุทธชาติ / 2546 /Full Text
2ผลการส่งเสริมสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง = Effect of self-efficacy enhancerment on health behaviors among hypertensive patients / ทรัพย์ทรวง จอมพงษ์ / 2546 /Full Text
3ผลของการสร้างเสริมความหวังต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง = Effect of enhancing hope on activities of daily living among paraplegic patients / ชมพูนุท ศรีรัตน์ / 2546 /Full Text
4ผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พิมพร ลีละวัฒนากุล / 2546 /Full Text
1การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / ธนิญา น้อยเปียง / 2545 /Full Text
2การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับการสอนผู้ป่วยศัลยกรรมในประเทศไทย / อาภรณ์ คำก้อน / 2545 /Full Text
3การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ จัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / นวลสกุล แก้วลาย / 2545 /Full Text
4การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ ลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยศัลยกรรม / สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ / 2545 /Full Text
5ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / ระวีวรรณ ถวายทรัพย์ / 2545 /Full Text
6ความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / บุญมี แพรุ้งสกุล / 2545 /Full Text
7แบบแผนความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับยาเคมีบำบัด / วัชราภรณ์ โต๊ะทอง / 2545 /Full Text
8ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของผู้ใหญ่วัยกลางคน / ดรุณี ดลรัตนภัทร / 2545 /Full Text
9ผลของกระบวนการปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมายต่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดและความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง / รุ้งนภา ชัยรัตน์ / 2545 /Full Text
10ผลของการเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยผ่าตัดเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / สุทธินี พัควิลัย / 2545 /Full Text
11ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยก / 2545 /Full Text
12ผลของการใช้น้ำเกลือนอร์มัล สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตและคลอร์เฮกซิดีนต่อภาวะในช่องปากของผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา = Effects of using normal saline solution, sodium bicarbonate solution and chlorhexidine on oral conditions of head and neck cancer patients receiving radiotherapy / พัชราภรณ์ ทัศนโกวิท / 2545 /Full Text
13ผลของการนวดเท้าต่อการลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม / นงลักษณ์ พรหมติงการ / 2545 /Full Text
14ผลของการเพิ่มการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง / สร้อยจันทร์ พานทอง / 2545 /Full Text
15ผลของการรำมวยจีนซี่กงต่อระดับน้ำตาลเกาะเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวาน / อุไรวรรณ โพร้งพนม / 2545 /Full Text
16พฤติกรรมการดูแลเอื้ออาทรของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนัก / กุสุมา ปิยะศิริภัณฑ์ / 2545 /Full Text
17พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการในศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนี ภูริสัตย์ / 2545 /Full Text
1การปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยศัลยกรรม / สมฤดี พุ่มท่าอิฐ / 2544 /Full Text
2การปฏิบัติตามแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / ศิริมาส บุญประสาร / 2544 /Full Text
3ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย / สุนิศา สุขตระกูล / 2544 /Full Text
4ผลการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน / 2544 /Full Text
5ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อความร่วมมือในแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรคปอด / สมศรี ธรรมโม / 2544 /Full Text
6ผลของการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะ ในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา / พัชรินทร์ สิมทะราช / 2544 /Full Text
7ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / อรนุช เขียวสะอาด / 2544 /Full Text
8ผลของการสร้างจินตภาพต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / บุษบา สมใจวงษ์ / 2544 /Full Text
9ผลของการให้ข้อมูลประกอบภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / กลอยใจ มีเครือรอด / 2544 /Full Text
10ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นัยนา อินทร์ประสิทธิ์ / 2544 /Full Text
11ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่ออาการหายใจลำบากและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / จันทร์จิรา วิรัช / 2544 /Full Text
12ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและความเครียดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พัชราพร เถาว์พันธ์ / 2544 /Full Text
13ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี / นิธิวดี เมธาจารย์ / 2544 /Full Text
14ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม / สุภาพร มหาวรรณ์ / 2544 /Full Text
15ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับรังสีรักษา / อภันตรี กองทอง / 2544 /Full Text
16ภาระและคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยเอดส์ / นมิตา ล. สกุล / 2544 /Full Text
17สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดในผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยวิกฤตศัลยกรรม / ขวัญเรือน แพรุ้งสกุล / 2544 /Full Text
1การรับรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของบุคลากรทีมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ธีรนันท์ พุ่มหมอก / 2543 /Full Text
2ความเข้มแข็งในการมองโลกและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน / วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ / 2543 /Full Text
3ความเชื่อด้านสุขภาพและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค / สมัยพร อาขาล / 2543 /Full Text
4ประสบการณ์ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / วิรังรอง นาทองคำ / 2543 /Full Text
5ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา / พิสมัย นพรัตน์ / 2543 /Full Text
6ผลการปรับโครงสร้างทางปัญญาต่อการประเมินค่าสิ่งเร้า ที่ก่อให้เกิดความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / สมจิตร สุทธนะ / 2543 /Full Text
7ผลของการประคบร้อนด้วยสมุนไพรต่ออาการปวดข้อ ข้อฝืด และความลำบากในการทำกิจกรรมในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม / พยอม สุวรรณ / 2543 /Full Text
8ผลของการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและการฟื้นสภาพในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก / วันวิสาข์ ชูจิตร / 2543 /Full Text
9ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะ / รัตนา อยู่เปลา / 2543 /Full Text
10ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่ออาการปวดและภาวะจำกัด ความสามารถของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง / ดรุณี เสมอรัตนะชาติ / 2543 /Full Text
11ภาระในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / ปริศนา อัตถาผล / 2543 /Full Text
1การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / พนารัตน์ เจนจบ / 2542 /Full Text
2ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของคู่สมรสของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเต้านม / จุฑารัตน์ สว่างชัย / 2542 /Full Text
3คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ / เตือนใจ เหงาจิ้น / 2542 /Full Text
4ผลของการสร้างจินตภาพต่อความเจ็บปวดในผู้ป่วยแผลไหม้ แสงหน้า พลนอก / แสงหล้า พลนอก / 2542 /Full Text
5ผลของการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / ปริญญา สนิกะวาที / 2542 /Full Text
6ผลของโปรแกรมการสอนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมการดูแลช่องเปิดลำไส้ของผู้ป่วยผ่าตัดเปิดลำไส้ใหญ่ออกทางหน้าท้อง / นุชรี ไล้พันธ์ / 2542 /Full Text
7วิธีการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นวัณโรคปอด / ปองลดา พรมจันทร์ / 2542 /Full Text
1ปัจจัยทำนายความพร่องในการดูแลตนเองของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงโคโรนารี / ภารณี เทพส่องแสง / 2541 /Full Text
2ผลของการใช้เทคนิคผ่อนคลายร่วมกับการหายใจแบบเป่าปาก ต่อความสุขสบายในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / สิรินาถ มีเจริญ / 2541 /Full Text
3ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน / ลำยอง ทับทิมศรี / 2541 /Full Text
4ผลของการสะท้อนคิดด้วยตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / กุลระวี วิวัฒนชีวิน / 2541 /Full Text
5ผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเอง ต่อแบบแผนการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / สุนทรา เลี้ยงเชวงวงค์ / 2541 /Full Text
1การประเมินค่าทางปัญญาและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / สุขุมาล ต้อยแก้ว / 2540 /Full Text
2ความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล / ธิติมา วทานียเวช / 2540 /Full Text
3ความวิตกกังวลและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ดูแลบุคคลติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ / นงนุช ปัญจธรรมเจริญ / 2540 /Full Text
4ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยธาลัสซีเมียวัยผู้ใหญ่ตอนต้น / ดาริกา ธารบัวสวรรค์ / 2540 /Full Text
5ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง / พรรณี ไพศาลทักษิน / 2540 /Full Text
6ความหวัง ความเข้มแข็งในการมองโลก และความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / จันทนา เตชะคฤห / 2540 /Full Text
7คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวรส ปริญญะจิตตะ / 2540 /Full Text
8ผลของกระบวนการกลุ่มต่อพฤติกรรมการปรับตัวและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / นงนุช เชาวน์ศิลป์ / 2540 /Full Text
9ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและด้านอารมณ์ต่อภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / พรชัย จูลเมตต์ / 2540 /Full Text
1การปรับตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร / ฐิติมาน แก้วขาว / 2539 /Full Text
2ความทุกข์ทรมานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านม / อัศนี วันชัย / 2539 /Full Text
3ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาของผู้ป่วย แรงสนับสนุนทางสังคมและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / เฟื่องลดา เคนไชยวงศ์ / 2539 /Full Text
4ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / จินดาวรรณ อุดมพัฒนากร / 2539 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ / ดวงเดือน พันธุโยธี / 2539 /Full Text
6ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนันสนุนทางสังคม ปัจจัยบางประการกับความเหนื่อยล้าของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระยะพักฟื้น / กัญญารัตน์ ผึ่งบรรหาร / 2539 /Full Text
7ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความหวัง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เข้ารับการบำบัด ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี / มารยาท วงษาบุตร / 2539 /Full Text
8ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็นและน้ำธรรมดา ร่วมกับการใช้พัดลมในผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะที่มีไข้สูง / สุวรรณี ทาอ่อน / 2539 /Full Text
9ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน / พรทิวา อินทร์พรหม / 2539 /Full Text
10ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก / นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ / 2539 /Full Text
11ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการผ่อนคลายต่อการฟื้นสภาพของผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดไต / สายชล จันทร์วิจิตร / 2539 /Full Text
12ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / จุฑากานต์ กิ่งเนตร / 2539 /Full Text
13สัมพันธภาพของพยาบาลและผู้ป่วยกับภาวะสูญเสียพลังอำนาจของผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ททัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ์ / หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ / 2539 /Full Text
1ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหาและภาวะสุขภาพของหญิงสูงอายุโรคข้อเสื่อม / หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน / 2538 /Full Text
2ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ / กรกานต์ ป้อมบุญมี / 2538 /Full Text
3ผลของการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด / เทวาพร ศุภรักษ์จินดา / 2538 /Full Text
4ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง / วนิดา อินทราชา / 2538 /Full Text
5ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนและความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการตัดเต้านม / ถนอมศรี คูอาริยะกุล / 2538 /Full Text
6ระดับความเจ็บปวดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว / นฤมล จันทร์ฉาย / 2538 /Full Text
1ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / นงลักษณ์ บุญเยีย / 2537 /Full Text
2ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษา / กนกพร ใจแก้ว / 2537 /Full Text
3ผลของการเตรียมผู้ป่วยและครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นาฎอนงค์ สุวรรณจิตต์ / 2537 /Full Text
1การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / สุวิมล นิลสิน / 2536 /Full Text
2การสร้างมาตรฐานการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ = Development of nursing standards for rehabilitation in patient with Coronary Heart Disease / วิภา เอี่ยมสำอางค์ / 2536 /Full Text
3ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว และการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / ภาวดี มโนหาญ / 2536 /Full Text
4ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา / นิตยา โรจน์ทินกร / 2536 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา / วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ / 2536 /Full Text
6ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับกับความพึงพอใจในการนอนหลับ ของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม / บุญชู อนุสาสนนันท์ / 2536 /Full Text
7ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพในผู้สูงอายุ / สุดา วิไลเลิศ / 2536 /Full Text
8คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อม / ยุพิน โกรินทร์ / 2536 /Full Text
9เปรียบเทียบความคาดหวังกับประสบการณ์จริงของผู้ป่วยเกี่ยวกับระดับความเจ็บป่วยและกิจกรรมการพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / มยุลี สำราญญาติ / 2536 /Full Text
10ผลของการใช้เทคนิคการผ่อนคลายต่อการลดความเจ็บปวด ขณะได้รับการล้างแผลในผู้ป่วยแผลไหม้ / จุไรพร โสภาจารีย์ / 2536 /Full Text
11ผลของการเตรียมญาติเพื่อดูแลผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่างที่บ้านต่อการป้องกันแผลกดทับ / ยุวราณี สุขวิญญาณ์ / 2536 /Full Text
12ผลของการสัมผัสต่อการลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยหลังผ่าตัด = Effect of touch on decreasing of anxiety in postoperative patient / ประภาศรี จีระยิ่งมงคล / 2536 /Full Text
13พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพิษณุโลก / อรพรรณ อิศราภรณ์ / 2536 /Full Text
14ระดับความทุกข์ทรมานและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วย ระหว่างใช้เครื่องช่วยหายใจ / สุพัตรา อยู่สุข / 2536 /Full Text
1Attitudes of nurses toward clinical nursing research Wang Chenguang / Wang, Chenguang / 2000 /Full Text
2Body image among postoperative patients with hand injuries Cheng Yun / Cheng, Yun / 1998 /Full Text
3Body image and self-esteem of burned patients Liu Jianfen / Liu, Jianfen / 1997 /Full Text
4Computer knowledge, attitudes and skills of nurses in people's hospital affiliated to Beijing Medical University Liu Jun-e / Liu, Jun-e / 1998 /Full Text
5Conflict and job satisfaction among nurses in the first teaching hospital of Beijing Medical University Wang Qun / Wang, Qun / 1998 /Full Text
6Continuing education needs among nurses in three teaching hospitals of China Medical University Li Xiaohan / Li, Xiaohan / 1996 /Full Text
7Coping styles and quality of life of breast cancer patients receiving chemotherapy Zhang Meifen / Zhang, Meifen / 1997 /Full Text
8Determinants of breastfeeding duration among Chinese Mothers Lin Xi Yin / Lin, Xi Yin / 1996 /Full Text
9Effect of basic life support program on cardiopulmonary resuscitation knowledge and performance among nurses Zhang Bo / Zhang, Bo / 1999 /Full Text
10Effect of informational support on anxiety among family members of critically ill patients Guo Aimin / Guo, Aimin / 1999 /Full Text
11Effect of informational support on psychological well-being of postmastectomy patient Gao Rui / Gao, Rui / 1999 /Full Text
12Effect of informational support on quality of life among renal transplant patients Liu Hongxia / Liu, Hongxia / 2000 /Full Text
13Effect of informational support on uncertainty in illness among mastectomy patients Sun Hong / Sun, Hong / 2000 /Full Text
14Effect of instruction on preoperative anxiety among abdominal surgical patients Zhang Xiuyue / Zhang, Xiuyue / 1999 /Full Text
15Events and stress appraisal among hepatectomy patients Lu Huijuan / Lu, Huijuan / 2000 /Full Text
16Family needs of acute myocardial infarction patients during critical phase Wang Wenru / Wang, Wenru / 1996 /Full Text
17Family social support and self-care ability among stroke survivors Li Xiaoying / Li, Xiaoying / 1999 /Full Text
18Family social support and self-care behaviors among chronic obstructive pulmonary disease patients Jiang Xiaolian / Jiang, Xiaolian / Chieng Mai 1999 /Full Text
19Family support and quality of life among hemodialysis patients Zhang JingPing / Zhang, JingPing / 1998 /Full Text
20Family support and quality of life among visual impaired persons Song Jinping / Song, Jinping / 2000 /Full Text
21Family support and self-care behaviors of breast cancer patients receiving combined therapy at six teaching hospitals in Beijing Zhang Haiyan / Zhang, Haiyan / 1997 /Full Text
22Family support and self-concept of chronic obstructive pulmonary disease patients Zeng Hui / Zeng, Hui / 2000 /Full Text
23Hope and coping styles in lung cancer patients receiving chemotherapy Wang Yanmei / Wang, Yanmei / 1998 /Full Text
24Importance of health and lifestyle of Chinese patients with diabetes mellitus Shi Qifang / Shi, Qifang / 1998 /Full Text
25Informational needs of Chinese premastectomy patients and spouses Li Jin / Li, Jin / 1997 /Full Text
26Job satisfaction among nurses in China Cao Ying / Cao, Ying / 1998 /Full Text
27Knowledge and attitudes toward AIDS and universal precautions practices of nurses at Peking Union Medical College Hospital Gao Feng Li / Gao, Feng Li / 1998 /Full Text
28Knowledge and lifestyle of Chinese women with osteoporosis Liu Suzhen / Liu, Suzhen / 1998 /Full Text
29Knowledge and practice of nurses regarding nosocomial infection control in two teaching hospitals of China Li Xiaoling / Li, Xiaoling / 1996 /Full Text
30Learning needs of myocardial infarction patients as perceived by patients and nurses Li Zheng / Li, Zheng / 1996 /Full Text
31Needs of hepatectomy patient with pain and nurse responses Chen Zhiqun / Chen, Zhiqun / 1999 /Full Text
32Needs of postmastectomy patients in teaching hospital of West China University of Medical Sciences Wang Shiping / Wang, Shiping / 1996 /Full Text
33Nursing role concepts among senior baccalaureate and diploma nursing students in three universities Lu Yali / Lu, Yali / 1997 /Full Text
34Perceived benefits of barriers to cardiac rehabilitation and motivation among nurses Guo Hong / Guo, Hong / 1999 /Full Text
35Perceived informational support and self-care behavior among pulmonary tuberculosis patients Lu Aili / Lu, Aili / 2000 /Full Text
36Preoperative anxiety and postoperative pain among cholecystectomy patients Li Ying Lan / Li, Ying Lan / 1998 /Full Text
37Psychological symptoms of hypertensive patients Zeng Wen / Zeng, Wen / 1996 /Full Text
38Quality of life among mastectomy patients receiving radiotherapy Liang Xiaokun / Liang, Xiaokun / 1998 /Full Text
39Quality of life among traumatic amputees Kou Zengyu / Kou, Zengyu / 2000 /Full Text
40Quality of life of non-insulin dependent diabetes mellitus patients Zhu Mingxia / Zhu, Mingxia / 1997 /Full Text
41Quality of sleep and factors disturbing sleep among hospitalized elderly patients Liu Yilan / Liu, Yilan / 2000 /Full Text
42Relationship between preoperative anxiety and social support in surgical patients Li Lezhi / Li, Lezhi / 1997 /Full Text
43Self-care agency and quality of life among Chinese elderly with non-insulin-dependent diabetes mellitus Huang Jin / Huang, Jin / 1996 /Full Text
44Self-concept of schizophrenic patients during rehabilitation period Li Xiao Lin / Li, Xiao Lin / 1998 /Full Text
45Self-efficacy and compliance with medical regimen among hypertensive patients Zhao Dongyan / Zhao, Dongyan / 2000 /Full Text
46Self-efficacy and health behaviors among myocardial infarction patients Yuan Haobin / Yuan, Haobin / 2000 /Full Text
47Severity of illness and self-care behavior among asthamatic patients Liu Yu / Liu, Yu / 1999 /Full Text
48Social support and body image among total laryngectomy patients Xi Shuxin / Xi, Shuxin / 1999 /Full Text
49Social support and burden of Chinese stroke patient caregivers Tang Qingping / Tang, Qingping / 1999 /Full Text
50Social support and hope in hemodialysis patients Zhao Haiping / Zhao, Haiping / 1997 /Full Text
51Social support and quality of life among laryngectomy patients Cai Yimin / Cai, Yimin / 2000 /Full Text
52Social support and quality of life among renal transplant patients Liu Ming / Liu, Ming / 1999 /Full Text
53Social support and quality of life of Chinese chronic obstructive pulmonary disease pateints Yan Meiqiong / Yan, Meiqiong / 1997 /Full Text
54Social support and stress among family members of head injured patient Li Yan / Li, Yan / 2000 /Full Text
55Social support postoperative duration and adaptation among laryngectomy patients Feng Xianqiong / Feng, Xianqiong / 2000 /Full Text
56Stress and coping among burned patients He Lianxiang / He, Lianxiang / 1999 /Full Text
57Stress and coping behaviors in postmastectomy patients Guo Guifang / Guo, Guifang / 1996 /Full Text
58Stress appraisal and coping among open-heart surgery patients Sun Tianjie / Sun, Tianjie / 2000 /Full Text
59Uncertainty and coping of hospitalized acute myocardial infarction patients Chen Xianhua / Chen, Xianhua / 1999 /Full Text
60การปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของผู้ป่วยศัลยกรรม / สมฤดี พุ่มท่าอิฐ / 2544 /Full Text
61การปฏิบัติตามแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / ศิริมาส บุญประสาร / 2544 /Full Text
62การประเมินค่าทางปัญญาและการเผชิญความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / สุขุมาล ต้อยแก้ว / 2540 /Full Text
63การปรับตัวของผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร / ฐิติมาน แก้วขาว / 2539 /Full Text
64การเปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยในท่านอน 3 ระดับ / กุลดา เชื้อดำรง / 2533 /Full Text
65การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสองวิธี / นฤมล วุทธานนท์ / 2532 /Full Text
66การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานภายหลังการเดินบนสายพานเลื่อน / ธีรนันท์ วรรณศิริ / 2532 /Full Text
67การรับรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของบุคลากรทีมสุขภาพ โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ธีรนันท์ พุ่มหมอก / 2543 /Full Text
68การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / ธนิญา น้อยเปียง / 2545 /Full Text
69การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับการสอนผู้ป่วยศัลยกรรมในประเทศไทย / อาภรณ์ คำก้อน / 2545 /Full Text
70การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ จัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / นวลสกุล แก้วลาย / 2545 /Full Text
71การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ ลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยศัลยกรรม / สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ / 2545 /Full Text
72การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / สุวิมล นิลสิน / 2536 /Full Text
73การสร้างมาตรฐานการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ = Development of nursing standards for rehabilitation in patient with Coronary Heart Disease / วิภา เอี่ยมสำอางค์ / 2536 /Full Text
74การเสริมแรงเพื่อการฟื้นสภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัด / อิงอร พงศ์พุทธชาติ / 2546 /Full Text
75การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / พนารัตน์ เจนจบ / 2542 /Full Text
76การอาบน้ำหลังผ่าตัด 72 ชั่วโมง กับการหายของแผล / สุดา ตันวุฒิมงคล / 2532 /Full Text
77ความเข้มแข็งในการมองโลกและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน / วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ / 2543 /Full Text
78ความเชื่อด้านสุขภาพและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค / สมัยพร อาขาล / 2543 /Full Text
79ความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล / ธิติมา วทานียเวช / 2540 /Full Text
80ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย / สุนิศา สุขตระกูล / 2544 /Full Text
81ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของคู่สมรสของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเต้านม / จุฑารัตน์ สว่างชัย / 2542 /Full Text
82ความทุกข์ทรมานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านม / อัศนี วันชัย / 2539 /Full Text
83ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / ระวีวรรณ ถวายทรัพย์ / 2545 /Full Text
84ความวิตกกังวลและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ดูแลบุคคลติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ / นงนุช ปัญจธรรมเจริญ / 2540 /Full Text
85ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาของผู้ป่วย แรงสนับสนุนทางสังคมและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / เฟื่องลดา เคนไชยวงศ์ / 2539 /Full Text
86ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ บทบาทหน้าที่และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / รวีวรรณ ยศวัฒน / 2535 /Full Text
87ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว และการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / ภาวดี มโนหาญ / 2536 /Full Text
88ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / จินดาวรรณ อุดมพัฒนากร / 2539 /Full Text
89ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พิมผกา สุขกุล / 2535 /Full Text
90ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = Relationship between health beliefs and self-care in hypertensive patients / กรรณิกา เรือนจันทร์ / 2535 /Full Text
91ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา / นิตยา โรจน์ทินกร / 2536 /Full Text
92ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่ และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ / สุพรรณี นันทชัย / 2534 /Full Text
93ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา / วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ / 2536 /Full Text
94ความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ / ดวงเดือน พันธุโยธี / 2539 /Full Text
95ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับรังสีรักษา / ละเอียด ภักดีจิตต์ / 2535 /Full Text
96ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก / ชมนาด วรรณพรศิริ / 2535 /Full Text
97ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ / นงลักษณ์ บุญเยีย / 2537 /Full Text
98ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจากการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความเครียด ภาวะเครียดจากการปฏิบัติงานและพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พัชรินทร์ สุตันตปฤดา / 2535 /Full Text
99ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการที่รบกวนการนอนหลับกับความพึงพอใจในการนอนหลับ ของผู้ป่วยที่อยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรม / บุญชู อนุสาสนนันท์ / 2536 /Full Text
100ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคมกับแบบแผนชีวิตของผู้สูงอายุ / วรรณวิมล เบญจกุล / 2535 /Full Text


ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น