Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

22 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร CMU
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ

 


ปี 2554 - 2546
1อำนาจพยากรณ์ของความรับผิดชอบต่อสังคมของ นักศึกษา และการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์การ ที่มีต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Predictive power of students social responsibility and perceived corporate social responsibility on Chiang Mai Universitys image / อัจฉริยา บุญเนตร / 2554 /Full Text1การเปรียบเทียบความหวังในปัจจัยส่วนประสมการตลาดและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้บริโภค ที่มีต่อศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าและฮอนด้าในเขตกรุงเทพมหานคร = Comparison of consumers'expectation of marketing mix and perceptions of service quality between Toyota and Honda car Dealers'Service in Bangkok / วชิระ พูลทิพย์ / 2553 /Full Text
2การเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและแรงจูงใจในการทำงานระหว่างนักธุรกิจอิสระที่ประสบความสำเร็จในอาชีพระดับสูงและต่ำ: กรณีศึกษาบริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด = A Comparison of transformational leadership and work motives between high and low levels of career success among independent business owners: a case study at Unicity Marketing (Thailand) Co., Ltd. / ปิยะพงษ์ วรรณกูลพงศ์ / 2553 /Full Text
3ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวความเหนื่อยหน่ายในงาน และความทุ่มเทในงานของพนักงานกลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลำพูน = Work-family conflict, burnout and work engagement of the electronic industrial factories' operators and officers in Lamphun Province / ปรเมศวร์ ธรรมชาติ / 2553 /Full Text
4ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมความเป็นผู้นำ การสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหน่ายในงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาล โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จังหวัดเชียงใหม่ = The Relationships of perceived leadership behavior, social support and job burnout to intention to leave Among Nurses at Chiangmai Ram Hospital, Chiang Mai province / หอมไกล ต้นสัก / 2553 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ทัศนคติต่อการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงกับความตั้งใจเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของครูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง = The Relationships of job satisfaction, attitude towards early retirement and subjective norm to early retirement intention of teachers in Mueang District, Ang Thong Province / เพ็ญลักษณ์ เรืองระเบียบ / 2553 /Full Text
6คุณภาพชีวิตในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ฮาน่า ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน = Quality of work life and organizational commitment Among employees in HANA Microelectronics Public Company, Lamphun Province / คมกฤต เมฆสกุล / 2553 /Full Text
7อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้กลยุทธ์การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา และความฉลาดทาง อารมณ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Predictive power of perceived leadership power strategies and emotional quotient on work motive of Government School Teachers in Mueang District, Chiang Mai Province / โสมฤทัย สอดส่อง / 2553 /Full Text
8อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและกลวิธีการจัดการปัญหาที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกลุ่มสำนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดลำพูน = Predictive power of transformational leadership perception and coping strategies on quality of work life of white-collar Employees in Electronic Industry Factories, Lamphun Province / อมิตา วังแก้วหิรัญ / 2553 /Full Text
9อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการเสริมสร้างอำนาจในงานที่มีต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเภสัชกรในโรงพยาบาล เขตภาคเหนือตอนบน = Predictive power of perceived transformational leadership and job empowerment on pharmacists'job error in Hospitals in the Upper Northern Region / ภูริพงษ์ เจริญศิลป์ / 2553 /Full Text
10อำนาจพยากรณ์ปัจจัยส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ และค่านิยมในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ = Predictive power of personal factors, emotional quotient and work values on service behavior of hotel employees in Chiang Mai Province / สินีนาถ สันติอโนทัย / 2553 /Full Text1กลวิธีการจัดการปัญหาการรับรู้บรรยากาศองค์การและความเมื่อยล้าทางกายภาพและจิตใจของพนักงานกลุ่มสำนักงานและพนักงานกลุ่มปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดลำพูน = Coping strategies, perception of organizational climate, physical fatigue and mental fatigue of electronic industrial factories' officers and operators in Lamphun Province / ชื่นกมล พรหมวนิช / 2552 /Full Text
2การเปรียบเทียบการยอมรับการปฏิบัติการบนหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลที่มีลักษณะส่วนบุคคลและการรับรู้บรรยากาศองค์การแตกต่างกันในโรงพยาบาลนครพิงค์ = A comparison of evidence-based practice acceptance among Nakorn Ping Hospital nurses with different personal characteristics and perceived organizational climates / นิสา วิภาสวงศ์ / 2552 /Full Text
3การเปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานโรงแรมในเครือข่ายของไทยกับเครือข่ายของต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ = The Comparison of perception of organizational culture and organizational commitment between hotel employees in Thai chain and international chain in Chiang Mai Province / จิดาพันธุ์ ศรีเทศ / 2552 /Full Text
4การเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังต่อปัจจัยจูงใจและรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชาระหว่างพนักงานที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน = A comparison of the differences of expectaion motivators and supervisors' leadership styles among employees with different personality / ปิยธิดา ศุภลักษณ์ / 2552 /Full Text
5การเปรียบเทียบลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ระหว่าง องค์การธุรกิจที่มีประสิทธิผลขององค์การแตกต่างกัน = Comparison of learning organization characteristics among business organizations with different levels of organizational effectivness / อริย คำยา / 2552 /Full Text
6การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังต่อปัจจัยจูงใจและคุณภาพชีวิต การทำงานระหว่างบริกรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและบริกรที่ปฏิบัติงานบางเวลา ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of the differences of expectaion towards motivators and quality of working life between full-time and part-time wait persons in the small and medium-sized enterprises, Mueang district, Chiang Mai Province / โสรยา จีนะพันธุ์ / 2552 /Full Text
7ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน การปรับตัวทางสังคมและภาวะผู้นำของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา = Self-efficacy, social adjustment and leadership among Chiang Mai University student participating in student activites / อภิชน สมมิตร / 2552 /Full Text
8ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน บรรยากาศองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ = Self-Efficacy belief, organizational climate and organizational commitment among hotel employees of the Mandarin Oriental Dhara Dhevi Chiangmai hotel / นันทิรา ตาลสม / 2552 /Full Text
9ความภาคภูมิใจแห่งตนในบริบทองค์การ การับรู้บรรยากาศองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต 7 = Organization-based self-esteem, perceived organizational climate and organizational citizenship behavior of government officers of Community development Technical Asistance Center, Region 7 / พรตบุตรี จุฑะกนก / 2552 /Full Text
10ความสัมพันธ์ของการรับรู้ภาวะผู้นำ และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISOIEC 17025 กับความทุ่มเทของพนักงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ = The relationship of perceived leadership and attitude towards ISOIEC 17025 Performance to employee engagement at a science laboratory / ชนิตา เรืองทวีป / 2552 /Full Text
11ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงานและความพึงพอใจในการทำงาน กับความผูกพันต่องค์การ ของพนักงานบริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเต็ม ไทยแลนด์ จำกัด จังหวัดลำพูน = The relationships of job characteristics and job satisfaction to organizational commitment among personnel of Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand),Ltd., Lamphun Province / อมรา สุยะใหญ่ / 2552 /Full Text
12ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของผู้บังคับบัญชาและความไว้วางใจต่อผู้บังคับบัญชากับความพึงพอใจต่อการบังคับบัญชา = Relationships of supervisors' conflict management styles and trust in supervisor to supervision satisfaction / กาญจนาพร อินตาวงศ์ / 2552 /Full Text
13ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมรักการอ่าน และความเป็นผู้คิดก้าวหน้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Relationships between lifestyles, avid reading behaviors and being proactive of undergraduate students at Chiang Mai University / เครือวัลย์ ศุภะรัชฏเดช / 2552 /Full Text
14ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และค่านิยมในการทำงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของงองค์การของครูโรงเรียนเอกชน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฏฐิกา บูรณกูล / 2552 /Full Text
15ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในงานแรงจูงใจภายนอกงานการรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของวิศวกร บริษัท แอล ที อี ซี จำกัด ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Relationships between intrinsic and extrinsic work motivation, fairness perception of performance appraisal and turnover intention of engineers at the LTEC company on Northern Region Industrial Estate / อภิรดี กอบเขตกรรม / 2552 /Full Text
16ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม = Factors predicting intention to purchase products with eco design packaging / สิริลักษณ์ มีธัญญากร / 2552 /Full Text
17อำนาจการพยากรณ์ของการรับรู้กลยุทธ์การใช้อำนาจของผู้นำและบุคลิกภาพต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน ในจังหวัดเชียงใหม่ = Predictive power of perceived leadership power strategies and personality to job satisfaction of reservation and airline ticketing officers in Chiang Mai / นิติธร เขื่อนเพชร / 2552 /Full Text
18อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้บรรยากาศองค์การและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ประจำมูลนิธิโครงการหลวง = Predictive power of perceived organizational climate and achievement motives to perceived learning organization of Royal Project Foundation's Staff / ศิรินภา พงค์หล้า / 2552 /Full Text
19อำนาจพยากรณ์ของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูและแรงจูงใจภายในที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Predictive Power of Adversity Quotient, Rearing Background and Intrinsic Motivation on Entrepreneurial Intention of Chiang Mai University Students / อาคิรา โสภณวชิรวงศ์ / 2552 /Full Text
20อำนาจพยากรณ์ของลักษณะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและค่านิยมในการทำงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Predictive power of resistance to change and work values on job performance of Chiang Mai University operative staff / นงนภัส วงศ์ภูงา / 2552 /Full Text1การเปรียบเทียบการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศและภาวะผู้นำระหว่างนักธุรกิจ อิสระที่ประสบความสำเร็จในอาชีพระดับสูงและต่ำ กรณีศึกษาบริษัทอมตะอินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) = A Comparison of resilient personality and leadership between high and low levels of career success among the independent business owners: a case study at Amata international network public company limited / วรินทร สมบุญมา / 2551 /Full Text
2การเปรียบเทียบการพัฒนาอาชีพพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparison of nursing career development at hospitals in Mueang District, Chiang Mai Province / พัชรินทร์ ธุระเสร็จ / 2551 /Full Text
3การเปรียบเทียบลักษณะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมผู้นำ ระหว่างทีมที่มีระดับประสิทธิผลของทีมแตกต่างกัน : กรณีศึกษา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด = A Comparison of work motivation characteristics and leader behaviors among teams with different levels of team effectiveness: a case study at Hino Motors Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. / ปอแก้ว จันทคุณ / 2551 /Full Text
4ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ในเขตภาคเหนือ = Work-family conflict, relations with supervisors, and counterproductive work behavior among the narcotics suppression officers in Northern Region / เชลิสา ศิริมหันต์ / 2551 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง คุณลักษณะงานความพึงพอใจในงาน กับผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationships between perceived self-efficacy, joy characteristic, joy satisfaction and job performance of employees in Faculty of Agriculture, Chiang Mai University / กิรดา พุ่มพงษ์ / 2551 /Full Text
6ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน กลยุทธ์การจัดการความเครียด และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = The Relationships among job stress, coping strategies and counterproductive work behavior among employees at the Bangkok Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / จิตรลดา เฮงทับทิม / 2551 /Full Text
7ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัว และกลยุทธ์การจัดการความเครียด กับพฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Relationships of job stress, work-family conflicts and coping strategies to organizational citizenship behavior of teachers at Montfort College / นัฏชุกา คำวินิจ / 2551 /Full Text
8ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงานสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Relationships among job stress, relations with supervisors, and organizational citizenship behavior of supporting staff, Rajabhat Chiang Mai University / กัญญ์ชลา แสงด้วง / 2551 /Full Text
9ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และคุณลักษณะงานกับคุณภาพการบริการของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The relationships of emotional intelligence and job characteristic to service quality of Commercial Bank Employees in Amphoe Mueang, Chiang Mai Province / มีนา นาคธน / 2551 /Full Text
10ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การกับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน : กรณีศึกษาบริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด = Relationships of job satisfaction and organizational commitment to intention to leave : a case study of Nim See Seng transportation 1988, Co., Ltd. / รพีพรรณ สุกัณศีล / 2551 /Full Text
11ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงาน และคุณภาพชีวิตในการทำงานกับการรับรู้ความสำเร็จในงานของลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงราย เขต 1-4 = Relationships of work values and quality of work life to perception of job success among temporary teachers in Chiang Rai Educational Service Area Office 1-4 / นาฎลดา ก่อเกิด / 2551 /Full Text
12ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน วัฒนธรรมองค์การ กับผลการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Relationships between quality of work life, organizational culture and job performance of instructors at Rajamangala University of Technology Lanna, Northern Campus, Chiang Mai / เกวลี ดวงกำเหนิด / 2551 /Full Text
13ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของข้าราชการครูวิทยาลัยเทคนิค ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = The Relationship between quality of work life, organizational commitment and organizational citizenship behavior among teachers at technical colleges in the Three Southern Border Provinces / วรวรรณ บุญล้อม / 2551 /Full Text
14ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงาน บรรยากาศองค์การ และความเชื่ออำนาจควบคุมกับความเครียดในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน = The Relationships of job characteristic, organizational climate, and locus of control to job stress of employees in private company / พลภัทร เจริญเวียงเวชกิจ / 2551 /Full Text
15ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้บรรยากาศองศ์การและ ความผูกพันต่อการของพนักงานโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ = The Relationships between personal factor, perceived organizational climate and organizational commitment of Hotel Employees, Chiang Mai Province / กินรี อินทะวงค์ / 2551 /Full Text
16ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านงาน และความเครียดในการทำงานของพนักงานในกลุ่มบริษัท เจ.ดี.พูลย์ จำกัด = The Relationships between personal factors, job factors, and job stress among employees at J. D. Pools Group Co., Ltd. / มธุรา จุลเจิม / 2551 /Full Text
17คุณภาพชีวิตในการทำงานและคุณภาพการบริการของพนักงานโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life and service quality of hotel personel in Mueang District, Chiang Mai Province / ผกาภรณ์ เขียวฉอ้อน / 2551 /Full Text
18ปัจจัยที่พยากรณ์การยอมรับการจัดการความรู้ของบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factor predicting knowledge management adoption of personnel at Chiang Mai University Library / เกศฤดี บุญรัตน์ / 2551 /Full Text
19ปัจจัยที่พยากรณ์ความสามารถในการเอาชนะอุปสรรคของพยาบาลวิชาชีพในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors predicting adversity quotient among professional nurses in Mueang District, Chiang Mai Province / มีนา วิภูสัตยา / 2551 /Full Text
20ปัจจัยที่พยากรณ์อัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors predicting the rate of Job change among private company employees in Northern Region Industrial Estate / สัมพันธ์ เชาวน์เกษม / 2551 /Full Text
21ปัจจัยพยากรณ์การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนซึ่งถูกครอบงำกิจการ = Factors predicting employees'Acceptance of changes: A Case study of a Taken-Over Private Hospital / สุนันทา มุทุมณ / 2551 /Full Text
22ปัจจัยพยากรณ์ความสุขในชีวิตของพนักงานองค์การรัฐบาลและเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors predicting the well-being of public and private organization employees in Mueang District, Chiang Mai Province / พิสมัย วัฒนาวรสกุล / 2551 /Full Text
23ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการพัฒนาตนเองเพื่อประกอบอาชีพ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors predicting career self-development behavior of Chiang Mai University Students / เพียงออ ศรีเพชร / 2551 /Full Text
24ภาพลักษณ์การบริการและความพึงพอใจในคุณภาพ การบริการในสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Service image and satisfaction from service quality of low-cost airlines among consummers in Chiang Mai Province / สุรีรักษ์ พิลา / 2551 /Full Text
25อำนาจพยากรณ์ของความล้าทางกายภาพและความล้าของจิตใจ ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวและความผิดพลาดของบุคคล = Predictive power of physical and mental fatigue on aggressive behavior and human error / ศิริมา มังคลรังษี / 2551 /Full Text
26อำนาจพยากรณ์ของแรงจูงใจในการทำงาน ความเชื่ออำนาจภายในตนและค่านิยมในการทำงาน ต่อพฤติกรรมการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามตัวแบบ I AM READY = Predictive power of motive at work, internal locus of control and work values to public service officer's best practice behavior based on the I AM READY / สุจิตรา ดิษธรรม / 2551 /Full Text1การเปรียบเทียบการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความพึงพอใจในงานระหว่างพนักงานบริษัทเอกชนที่มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรแตกต่างกัน = A Comparison of perceived organizational justice and job satisfaction among private company employees with different levels of organizational citizenship behavior / ธัญวรรณ ตันตินาคม / 2550 /Full Text
2การเปรียบเทียบความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน การรับรู้คุณค่าในตนเองและปัญหาการบริหารงานระหว่างผู้จัดการธนาคารสาขาที่ประสบความสำเร็จในงานสูงและต่ำ = Comparisons of self-efficacy beliefs, perceived self-esteem and administrative problems between highly and lowly successful Bank Branch Managers ชลิดา บุญรังศรี / ชลิดา บุญรังษี / 2550 /Full Text
3การเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานและความเชื่ออำนาจการควบคุมระหว่างบุคคลที่มีระดับพฤติกรรมต่อต่อต้านการปฏิบัติงานแตกต่างกัน:กรณีศึกษาข้าราชการที่สังกัดกรมทางหลวงในเขตภาคเหนือตอนบน = A comparsion of job satisfaction and locus of control among individuals with different levels of counterproductive work behavior: A case study of Highways Department Official in Upper North ธนัยพร สอนรักษ์ / ธันยพร สอนรักษ์ / 2550 /Full Text
4การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารและระบบการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน ระหว่างบริษัทสหรัฐอเมริกา บริษัทญี่ปุ่นและบริษัทไทย ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Comparison of administrative styles and welfare system among American, Japanese and Thai companies in the Northern region industrial estate / ชนิกานต์ สิทธิฟอง / 2550 /Full Text
5การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ระหว่างพนักงานที่มีระดับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานแตกต่างกัน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = A Comparison of personality traits and perceived organizational justice among employees with different levels of counterproductive work behavior: A Case study of Mae Fah Luang University / กมลวรรณ ปัญญาธนาพัฒน์ / 2550 /Full Text
6การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพและความเชื่ออำนาจการควบคุม ระหว่างพนักงานโรงพยาบาลที่มีระดับพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกัน = A Comparison of personality traits and locus of control among hospital employees with different levels of organizational citizenship behavior / วิตสุดา ฤทธาภรณ์ / 2550 /Full Text
7ความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีระดับแรงจูงใจในการทำงานแตกต่างกัน = Organizational commitment and quality of work life amonge officers with different levels of work motivation in the registration office, Chiang Mai University / ชุลีพร ชัยมา / 2550 /Full Text
8ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความเชื่ออำนาจ การควบคุมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน = Relationships among perceived organizational justic, locus of control and organizational citizenship behavior of professional nurses in Community Hospitals in Lampang Province / พจณีย์ ไหลพนิชถาวร / 2550 /Full Text
9ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้บรรยากาศองค์การ ผลการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานปฏิบัติการ แผนกสินเชื่อ ใจจังหวัดเชียงใหม่ = Relationships between organizational climate perception, job performancs and organizational commitment of credit assessors of financial companies in Chiang Mai Province / ปทุมทิพย์ ทิพย์โสภา / 2550 /Full Text
10ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับความตั้งใจในการที่จะลาออก ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = The Relationships among self-efficacy, perceived organizational justice and turnover intention of Employees in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / กรพินธุ์ จิระพงษ์ / 2550 /Full Text
11ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจการควบคุม การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น = Relationships among locus of control, perception of organizational justice and counterproductive work behavior of Local Government Officers / วรรณธิดา พวยพุ้ง / 2550 /Full Text
12ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Relationships among job satisfaction, perceived organizational justice and counterproductive work behavior of private company employees in Northern Resion Industrial Estate, Lamphun Province / จิตรียา บุญชัย / 2550 /Full Text
13ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมในการทำงานและบทบาทการบังคับบัญชาของหัวหน้ากับพฤติกรรมการทำงาน กรณีศึกษาหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง = Relationships between work values and supervisor's roles and work behavior: a case study of a government organization / จารุมา ชูช่วง / 2550 /Full Text
14ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน ความผูกพันต่อองค์การ ความเชื่อในปัจจัยควบคุม และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ = The Relationships among job characteristics, organizational commitment, locus of control and organizational citizenship behavior / สิริรัตน์ พงษ์สงวน / 2550 /Full Text
15ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความเชื่ออำนาจการควบคุมและพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Relationships among personality traits, locus of control and counterproductive work behavior of Private Company Employees in Northen Region Industrial Estate, Lamphun Province / นฤมล คล่องบำรุง / 2550 /Full Text
16ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) = Relationships among personality traits, job satisfaction and organizational citizenship behavior: A Case study of Advance Info Service Public Company / สุจิตรา เกษสุวรรณ์ / 2550 /Full Text
17คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการบริการ ของพนักงานโรงแรม ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Quality of work lift, organizational commitment and service behavior of Hotel Employees in Amphoe Mueang Chiang Mai / สุลาวัณย์ ศิริคำฟู / 2550 /Full Text
18คุณลักษณะความเป็นพี่เลี้ยง สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความตั้งใจพัฒนาบุคคลอื่นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Mentoring characteristics, interpersonal relationship and intention to develop others of personnels in a Private University, Chiang Mai Province สมปราถนา ประกัตฐโกมล / สมปรารถนา ประกัตฐโกมล / 2550 /Full Text
19คุณลักษณะสภาพงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเครียด ระหว่างพนักงานกลุ่มปฏิบัติการกับพนักงานกลุ่มสำนักงาน = Work characteristics, interpersonal relationship and stress between line operators and automated officials ยุทธศาสตร์ เย็นทรวง / ยุทธศาสตร์เย็นทรวง / 2550 /Full Text
20เจตคติต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ในการพยากรณ์พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ จากกรณีศึกษาของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด = Attitudes toward knowledge sharing and perception of organization support in preducting the knowledge sharing behavior : a case study of the Siam Cement (Lampang) Co., Ltd. / โชคชัย ปั้นเทศ / 2550 /Full Text
21ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจที่จะชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเตอร์เน็ต = Factors pediction intention to pay personal income tax via the internet / พิเชษฐ์พล ไทยประสงค์ / 2550 /Full Text
22พฤติกรรมผู้นำและลักษณะทีมระหว่างทีมที่มีระดับประสิทธิผลของทีมแตกต่างกัน : กรณีศึกษา บริษัทจัดหาแรงงานและบริการซ่อมบำรุงโรงงาน = A Comparison of leader behaviors and team characteristics among teams with different levels of team effectiveness : A Case study of a manpower supply and Plant Service Maintenance Company / ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์ / 2550 /Full Text
23รูปแบบพฤติกรรมการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลของผู้บังคับบัญชาที่มีความฉลาดทางอารมณ์และปัจัยส่วนบุคคลต่างกัน = Styles of interpersonal conflict-solving behavior among supervisors with different emotional intelligence and personal factors ; Styles of interpersonal conflict-solving behavior among supervisors with different emotional intelligence and personal factors / วาสนา เสียงล้ำ / 2550 /Full Text
24อิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์และบรรยากาศองค์การต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The influence of human resource management and organizational climate on job performance among the Northern Region Industrial Estate Employees ;The influence of human resource management and organizational climate on job performance among the Northern Region Industrial Estate Employees / ชนันนัทธ์ จันทร์รินทร์ / 2550 /Full Text


1การเปรียบเทียบทัศนคติต่อธนาคารทางอินเตอร์เน็ตและการรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดระหว่างผู้บริโภคที่ใช้และไม่ใช้ธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparison of attitudes Toward internet banking and perceived marketing mix between internet banking users and non-users in Amphoe Muang, Chiang Mai / ศันสนีย์ จรุงวิทยกิจ / 2549 /Full Text
2การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้าและการรับรู้อิทธิพลกลุ่มอ้างอิงระหว่างผู้บริโภคที่ซื้อและไม่ซื้อสินค้าสุรากลั่นชุมชนจังหวัดสุโขทัย = Comparison of personal factors, perception of product image and reference group influence between purchasers and non-purchasers of community distilled liquor in Sukhothai Province / จันทรรัตน์ เตื้อสกุล / 2549 /Full Text
3ข้อมูลพื้นฐานของนักท่องเที่ยวพฤติกรรมการเดินทางและความพึงพอใจในคุณภาพบริการทางการท่องเที่ยวในการพยากรณ์ความตั้งใจกลับมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Tourists' profiles, traveling behavior and satisfaction of quality service in tourism to predict revisit intention of Thais to Phuket / ยูงทอง รวมสุข / 2549 /Full Text
4ความสัมพันธ์ระหว่างการหล่อหลอมทางสังคมของผู้บริโภคและรูปแบบการตัดสินใจซื้อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between consumer socialization and decision-making styles of purchasing of high-school students in Amphoe Muang Changwat Chiang Mai / อังคณา ภู่ตระกูล / 2549 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ความพึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร = The Relationship between resilient personality, job satisfaction and organizational citizenship behavior / รดา อุดมอานุภาพสุข / 2549 /Full Text
6ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศความเหนื่อยหน่ายในงานกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ = The Relationship between resilient personality burnout and occupational safety behavior of operational workers in an electronic industry / อาภาภรณ์ อินทนันท์ / 2549 /Full Text
7บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่พยากรณ์ความภักดีต่อตราสินค้าในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคสตรีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Five-factor model of personality in predicting brand loyalty to the facial care products of female consumers in Amphor Mueang, Changwat Chiang Mai / ปิยพร อนุสาร / 2549 /Full Text
8ปัจจัยที่พยากรณ์การสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors predicting job application of Chiang Mai University Graduates via the internet / ปริยานุช วุฒิ / 2549 /Full Text
9ผลของการชมเชยที่มีต่อการปฏิบัติงานเชิงปัญญา = Effects of praise on intellectual performance / มณฑิรา อินจ่าย / 2549 /Full Text
10สมรรถนะที่จำเป็นและที่มีในปัจจุบันของเภสัชกรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ในเขตภาคเหนือ = Essential and present competencies of pharmacists who enforce consumer protection law under the Drug Act B.E. 2510 in the Northern Region / มาฆมาส กาญจนากร / 2549 /Full Text1การเปรียบเทียบความวิตกกังวลทางสังคม การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศและวิธีการเผชิญปัญหาของผู้ประกอบการในจังหวัดลำปาง = A Comparison of social anxiety, resilience and coping mechanisms of entrepreneurs in Lampang Province / นวพร อิ่มใจ / 2548 /Full Text
2การรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาด ความพึงพอใจใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำและสายการบินไทย = The Perceived marketing strategies, service satisfaction and brand loyalty of the low-cost airlines passengers versus Thai Airways International passengers ร / นพรัตน์ รามสูต / 2548 /Full Text
3ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Job satisfaction and organizational commitment of nurses of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สนทยา เรือนปัญโญ / 2548 /Full Text
4คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Entrepreneurial characteristics and entrepreneurial intention of Chiang Mai University students / อัฏฐพล เขื่อนคำ / 2548 /Full Text
5ปัจจัยพยากรณ์เจตนาเชิงพฤติกรรมในการยอมรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแนวทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล = Factors for predicting personnel behavioral intention in Chiang Mai University adopts autonomous status, based on the theory of reasoned action / นวพล พลอยเลื่อมแสง / 2548 /Full Text
6ผลกระทบของภูมิหลังส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ และ รูปแบบทางธุรกิจที่มีต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจเซรามิกขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดลำปาง = The Impacts of personal background, leadership and business models on small and medium scale ceramic entrepreneurs' business success in Lampang Province / กนกพร นฤภัย / 2548 /Full Text
1การเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการบริการระหว่างผู้รับบริการในโครงการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า กับผู้รับบริการทั่วไปโรงพยาบาลช้างเผือก = A Comparison of service quality perceptions between Universal Coveragecustomers in the program and general customers ofChang Puek / วิศณุพงค์ ปินตาโมงค์ / 2547 /Full Text
2การเปรียบเทียบการรับรู้ภาวะผู้นำและความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อการบังคับบัญชาของหัวหน้างานเพศชายและเพศหญิง / โชติณัฏฐ์ คงพานิช / 2547 /Full Text
3การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายของชำ ในจังหวัดเชียงใหม่ / อัษฎาวุธ โลหนันทน์ / 2547 /Full Text
4ความเครียดในการทำงาน การจัดการความเครียดและรูปแบบการทำงานของนักบัญชี / วรงค์ศิริ พรหมรักษ์ / 2547 /Full Text
5ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการธุรกิจรถยนต์เช่าตามการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / รัตนา รัตนพรหม / 2547 /Full Text
6ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ บุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / เพ็ญภัทร รุทธนานุรักษ์ / 2547 /Full Text
7ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางบุคลิกภาพกับการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การในการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเมืองเชียงใหม่ / จิตรลดา ใจงาม / 2547 /Full Text
8คุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / เสรี วงศ์สมฤดี / 2547 /Full Text
9ปัจจัยที่พยากรณ์ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การเอกชน / นิณี บุณยฤทธานนท์ / 2547 /Full Text
10ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภัย ของพนักงานขับรถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่ง จำกัด / ภักวิภา ศักดิ์ศรี / 2547 /Full Text1การเปรียบเทียบ ความห่างเหินทางสังคม การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในระบบกะ / ศุภนารี เกษมมาลา / 2546 /Full Text
2การเปรียบเทียบการรับรู้ความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสตรีระดับปฏิบัติการที่มีลักษณะทางชีวสังคม และความเข้าใจในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน / วรนาถ มานิตย์ / 2546 /Full Text
3การเปรียบเทียบลักษณะความเป็นผู้ประกอบการและวิธีการจัดการระหว่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จสูงและต่ำในการดำเนินธุรกิจการค้าและการบริการขนาดย่อมและขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่ / ภาณี อุบลศรี / 2546 /Full Text
4การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพ ลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตนของบัณฑิตที่มีสถานภาพการจ้างงานแตกต่างกัน / ปรารถนา โฆสิโต / 2546 /Full Text
5การเปรียบเทียบลักษณะบุคลิกภาพของหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จสูงและต่ำของโรงแรมเครือสตาร์วูดในกรุงเทพมหานคร / ศศิธร สายพิรุณเพชร / 2546 /Full Text
6การศึกษาเปรียบความรู้ การประเมินค่า และการปฎิบัติตามข้อกำหนด มอก. 18001 ระหว่างผู้ปฎิบัติงานด้าน ซ่อมบำรุงรักษาของโรงไฟ้ฟ้าแม่เมาะ และเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / จรูญลักษณ์ รัตนมงคลศักดิ์ / 2546 /Full Text
7ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ สมาคม YMCA เชียงใหม่ = Students' expectations and satisfaction with educational services of foreign languages of YMCE language institute in Chiang Mai / ธีระวุฒิ กิตติศิวารักษ์ / 2546 /Full Text
8ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสวนปรุง / วรรณสิริ เพ็ญสิทธิ์ / 2546 /Full Text
9ความสัมพันธ์เชิงพหุระหว่างทัศนคติต่องานบริการต้อนรับภาคพื้นดินลักษณะบุคลิกภาพ และความพึงพอใจในงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน / พิมลพรรณ จารุจินดา / 2546 /Full Text
10ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การมีอคติทางเพศและการรับรู้ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา กับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ / สรัญญา จันทรรวงทอง / 2546 /Full Text
11ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์การของ พนักงานและประสิทธิผลของหน่วยงานในโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 1 / วันดี ทับทิม / 2546 /Full Text
12ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำแบบเน้นการเปลี่ยนแปลง กับประสิทธิผล ของหน่วยงาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล / ประทานพร ทองเขียว / 2546 /Full Text
13ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน คุณภาพชีวิตในการทำงานและค่านิยมการบริการ ของพนักงานโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ ศิริพร พันธุรี / ศิริพร พันธุลี / 2546 /Full Text
14ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ทัศนคติต่ออาชีพและความสำเร็จในอาชีพ ของผู้แทนขายสินค้าอุตสาหกรรม / ลลนา เลิศพฤกษ์ / 2546 /Full Text
15ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ความวิตกกังวลทางสังคมกับความพึงพอใจในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อำเภอเมืองเชียงใหม่ / อาชว์บารมี ถปะติวงศ์ / 2546 /Full Text
16ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพและความสำเร็จในวิชาชีพทันตแพทย์ / พิริยะ เชิดสถิรกุล / 2546 /Full Text
17ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / รุจี อุศศิลป์ศักดิ์ / 2546 /Full Text
18ความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริการกับความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้ใช้รถยนต์ญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ / บงกช ชื่นกลิ่น / 2546 /Full Text
19ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแคชเชียร์รายวัน บริษัทเทสโก้โลตัส สาขาเชียงใหม่ / สมคเณ แสงวัฒนะ / 2546 /Full Text
20ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชาและบุคลิกภาพของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ / อาภาภรณ์ พิทักษ์กำพล / 2546 /Full Text
21ทัศนคติต่อการบริหารความปลอดภัย การรับรู้ประโยชน์ การบริหาร ความปลอดภัย และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุของพนักงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ / บัณฑิต จารุเนตร / 2546 /Full Text
22ปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มนทกานต์ เมฆรา / 2546 /Full Text
23ปัจจัยบุคลิกภาพที่พยากรณ์การรับรู้ความสำเร็จในงานของผู้บริหารระดับต้น โรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐพงษ์ บุญคง / 2546 /Full Text
24ปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยจูงใจ และพฤติกรรม การตัดสินใจประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของบัณฑิตว่างงานในเชียงใหม่ / พัดชา ปิณฑะดิษ / 2546 /Full Text
25ปัจจัยส่วนบุคคล และ การรับรู้ประโยชน์ของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการตลาดเพื่อการพยากรณ์ความ ปรารถนาในการเข้าสู่ระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมและกลาง / ชุลีพร ศรีทอง / 2546 /Full Text
26ภาวะผู้นำตามการรับรู้และตามความคาดหวังกับความพึงพอใจของพนักงาน / วิชาญ รัตนมงคลศักดิ์ / 2546 /Full Text
27แรงจูงใจในการทำงานและบุคลิกาพการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ของผู้ที่ใช้วิชาชีพบัญชีในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน ในอำเภอเมืองลำพูน / ปวีณา สินธุปัน / 2546 /Full Text
ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/   ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น