Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

23 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับนิติศาสตร์ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับนิติศาสตร์ CMU
 
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ


 
 
 
 

ปี 2554 - 2550
1ความรับผิดทางละเมิดในความเสียหายทางจิตใจที่เกิดกับผู้ได้รับความเสียหายลำดับสอง = Tort liability for emotional distress on secondary victims / ประยูร กันไพเราะ / 2554 /Full Text
2นิติสำนึกของเกษตรกรผู้ซื้อและขายที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ในตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Legal consciousness of the farmers who purchase and sell ALRO 4-01 lands in Baan Chang sub-district, Mae Tang district, Chiang Mai province / ศิรินภา อภิญญาวัชรกุล / 2554 /Full Text
3มิติทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ = Dimension of laws relating to health security for the informal workes / อารดา นันทขว้าง / 2554 /Full Text1กลไกทางกฎหมายและช่องทางที่ประชาชนในตำบลสุเทพ ตำบลป่าบงและตำบลทาทุ่งหลวง เลือกใช้ในการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Legal mechanism and channel selected by people in Tambon Suthep, Tambon Pa Bong and Tambon Tha Thung Luang for examining local governments / ครรชิต พิชัย / 2553 /Full Text
2การระบุเพศจากกระดูกส้นเท้า (calcaneus) ในคนไทย = Sex determination from Calcaneus in Thai people / สุนันท์ แหวนประดับ / 2553 /Full Text
3ผลของการใช้ระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องที่มีต่อบทบาทและการอำนวยความยุติธรรมของผู้พิพากษา พนักงาน อัยการและทนายความ = The Impacts of the implementation of the continuous trial system on the roles and justice bestowal of judges, public prosecutors and lawyers / กฤษฎา เอี่ยมละมัย / 2553 /Full Text1การกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ : การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ = Charges and penalty prescribed for computer related offences : A case study of Thai and The United Kingdom laws / สัจจรัตน พิชิตปัจจา / 2552 /Full Text
2การดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีปกครองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม = Class action environmental litigation in administrative legal procedure / ธนบัตร จิวาลักษณ์ / 2552 /Full Text
3การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการออกหมายจับโดยศาล = Law enforcement through the issuance of arrest warrant by court / ศศิวิมล เสมอใจ / 2552 /Full Text
4การรับรู้กฎหมายและบทบาทของกฎหมายในการดำรงชีวิตของคนพิการ = Legal consciousness and the role of law in the life of disabled people / ดาริน เจริญศิลป์ / 2552 /Full Text
5นิติสำนึกของบุคคลในการเล่นพนันชนไก่ : กรณีศึกษาเครือข่ายการเล่นพนันชนไก่ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Legal consciousness among people in cockfight betting network: a case study of cockfight betting network in San Sai District, Chiang Mai Province / ปิยอร เปลี่ยนผดุง / 2552 /Full Text
6ปัญหาและระบบการจัดเก็บลิขสิทธิ์งานเพลงคาราโอเกะที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย = Problems and appropriate royalty collection system for karaoke works in Thailand / สมภพ นันทโกวัฒน์ / 2552 /Full Text
7สิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศกับประเทศไทย = Rights in the management of natural resources by Community : A Comparative study of Thailand's and other countries / บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร / 2552 /Full Text1ความเสมอภาคตามเนื้อหาของคู่สมรสในสิทธิการเลือกใช้ชื่อสกุลหลังสมรสตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 = The Substantive equality of the conjugal right to choose a family name according to the personal names act (No.3) B.E.2548 / ทองรักษ์ ใจการ / 2550 /Full Text
ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/   ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น