Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

24 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ SU

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาสถิติประยุกต์  SU 
 
  
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การทดสอบพารามิเตอร์การกระจายของตัวแบบการถดถอยปัวซงนัยทั่วไป
(Tests dispersion parameter in generalized poisson regression models)
เลขหมู่ QA278.2 ม75
ระดับ ปริญญาโท
เมษิยา แย้มเจริญกิจสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2554
2.การประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 โดยวิธี DEA และการวิเคราะห์โทบิต
(Efficiency evaluation in public primary school of Nakhon Pathom education sector area 1 using DEA and Tobit analysis)
เลขหมู่ LB2822.75 อ54
ระดับ ปริญญาโท
อสมา ศุภนิมิตรเจริญพรสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552
3.การประยุกต์การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักโดยใช้การประมาณแบบภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและแบบแกร่งของเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมในการจำแนกกลุ่มของดินตามองค์ประกอบทางเคมี : กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย
(Applications of pca based on maximum likelihood and robust estimations of covariance matrix to soil chemical composition for clustering patterns : case study from the western region of Thailand)
เลขหมู่ QA278.5 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วัชรพงษ์ ว่องนิยมเกษตรสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552
4.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวประมาณสัมประสิทธิ์ความเบ้ของการแจกแจงแบบ Pearson Type III (P3)
(An efficiency comparison of skew coefficient estimators of Pearson Type III (P3) distribution)
เลขหมู่ QA273.6 จ73
ระดับ ปริญญาโท
จุฑามาศ รอดเนียมสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552
5.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับแผนการทดลองแบบ 2 x 2 แฟคทอเรียล
(An efficiency comparison of test statistics for 2x2 factorial designs)
เลขหมู่ QA276.18 พ43
ระดับ ปริญญาโท
พรนภา ด่านไทยวัฒนาสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2554
6.การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างตัวสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน
(An efficiency comparison between test statistics for standard normal distribution)
เลขหมู่ QA273.6 บ72
ระดับ ปริญญาโท
เบญจา ชูโตสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552
7.การเปรียบเทียบวิธีการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ วิธีโครงข่ายประสาทเทียมและวิธีจีเนติกอัลกอริทึม โดยใช้องค์ประกอบหลักในการพยากรณ์อินทรียวัตถุในดิน : กรณีศึกษาพื้นที่เกษตรกรรมสวนผลไม้ในภาคตะวันตกของประเทศไทย
(Comparisons of multiple linear regression, artificial meural networks and genetic algorithm based on principal components for predicting soil organic matter : a case study from frutt farming agricultural locations in western region of Thailand)
เลขหมู่ QA278.2 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สิริกัลยา ประมวลสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552
8.การเปรียบเทียบวิธีประมาณพารามิเตอร์ของตัวแบบผสมเชิงเส้นนัยทั่วไป สำหรับตัวแปรตอบสนองแบบอันดับ
(Comparisons of parameter estimation approaches of generalized linear mixed models for ordinal respones)
เลขหมู่ QA276.8 ช26
ระดับ ปริญญาโท
ชญาณัฐ โพธิ์นอกสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552
9.การพยากรณ์ระดับความแห้งแล้งด้วยตัวแบบล็อกลิเนียร์ ภายใต้ SPI ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
(Prediction of drought category using loglinear models based on SPI in the northeast of Thailand)
เลขหมู่ QA278 ว66
ระดับ ปริญญาโท
วิสูตร สาลีสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552
10.การวิเคราะห์สภาพไวของตัวแบบ DEA : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา
(Sensitivity analysis of dea model : a case study of higher education saving cooperatives)
เลขหมู่ HG2039.ท9 ศ46
ระดับ ปริญญาโท
ศราวุธ หุ่นกลัดสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552

11.เทคนิคการสอบเทียบสำหรับการปรับแก้ความผิดพลาดของการวัดและการจำแนกผิดในตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
(Calibration techiniques for corrections of measurement error and misclassification error in generalized linear models)
เลขหมู่ QA278.2 ป63
ระดับ ปริญญาโท
ปานจิต วัฒนสารัชสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552
12.วิธีบูทสแตรปสำหรับการทดสอบปัวซงที่มีค่าศูนย์จำนวนมาก
(A bootstrap method for zero inflated poisson test)
เลขหมู่ QA273.6 อ45
ระดับ ปริญญาโท
อรวรรณ กลีบบัวสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2554
13.วิธีประมาณความแปรปรวนของตัวประมาณด้วยความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข : กรณีศึกษาความแปรปรวนของมัธยฐาน
(Estimation of variance of an estimator by conditional variance : a case study the variance of median)
เลขหมู่ QA279 ก62
ระดับ ปริญญาโท
กัญญารัตน์ หัสมาสาขาวิชาสถิติประยุกต์
2552


ขอบคุณที่มา  ::  http://www.thapra.lib.su.ac.th/    ;  มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น