Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ
ปี 2554
1การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ = Development of video media for prevention of tuberculosis transmission of newly diagnosed pulmonary tuberculosis patients คำพอง คานนท์ / คำพอง คำนนท์ / 2554 /Full Text
2ผลของกระบวนการกลุ่มและการให้ความรู้ต่อความตั้งใจและการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผุ้ป่วยวัณโรคปอด = Effects of group process and education on intention and practice in prevention of infection transmission among patients with pulmonary tuberculosis / นงนุช เคี่ยมการ / 2554 /Full Text
3ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิคเอไอซีต่อความรู้และประสิทธิภาพในการคัดกรองวัณโรคปอดของอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ = Effects of imlpementing an action based on AIC technique on knowledge and efficiency of pulmonary screening among prison health volunteers / ธัญญ์นลิน วราอิทธิพัฒน์ / 2554 /Full Text
4ผลของการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื่อเอชไอวีเอดส์ = Effects of empowerment on antiretroviral drug adherence and risk behaviors among youth living with HIVAIDS / รัชนีกร ไข่หิน / 2554 /Full Text
5ผลของการเสริมแรงในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคปอดต่อความรู้และการปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่รอบศูนย์อพยพ = Effects of reinforcement in prevention of pulmonary tuberculosis Infection on knowledge and practices of people surrounding the refugee camp / วิจิตรา แดงเถิน / 2554 /Full Text
6ผลของโปรแกรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัส ออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด = Effects of the prevention and control program for methieillin-resistant Ataphylococcus Aureus on knowledge and practices among nurses in neonatal intensive care unit / ชุติมา อ่อนสอาด / 2554 /Full Text

ปี 2553
1การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development and implementation of evidence-baded CA-UTI practice guidelines in a private hospital / ปิยะดา ธนันชัย / 2553 /Full Text
2ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบเลือดและน้ำเหลืองที่ได้รับยาเคมีบำบัด =Effects of computer-assisted instruction on nurses' knowledge and practices of infection prevention among hematologic and lymphatic malignancies patients receiving chemotherapy / ปิยพันธ์ วะนะสุข / 2553 /Full Text
3ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันการเผยแพร่กระชายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพแผนกผ่าตัด สถาบันบำราศนราดูร = Effect of standard precautions practice promotion on practice of professional nurses in operating department, Bamrasnaradura infectious diseases institute / อุทัยวรรณ สิงห์คำ / 2553 /Full Text
4ผลของการสอนด้วยสือประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบ และอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ =Effects of teaching with multimedia on knowledge and preventive practices of nursing personnel and incidence of ventilator-associated pneumonia / ภาวิดา เล็กวุฒิกรณ์ / 2553 /Full Text
5ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา =Effects of multimedia teaching on nurses' knowledge and practices in microbiological specimens collection / พัชรินทร์ สุมนะปัญญาวงศ์ / 2553 /Full Text
6ผลของการสอนบนเว็บต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรทางสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด = Effects oa web-based instruction on healthcare personnel's knowledge and practices in prevention of surgical site infection / ระวีวรรณ์ อ้อมอารี / 2553 /Full Text
7ผลของการสอนบนเว็บต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการทำความสะอาดมือ = Effects of web-based instruction on knowledge and practices of hand hygiene among nursing personnel / ศริณทิพย์ กระจ่างโพธิ์ / 2553 /Full Text
8ผลของการสอนบนเว็บต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย =Effects of web-based instruction on HIV prevention knowledge and practices among MSM / วิมลศิริ ศรีคัณฑะ / 2553 /Full Text
9ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล =Effects of information provision using video media on patients' knowledge and practices in prevention of nosocomial infection / ณัฐนันท์ เกตุภาค / 2553 /Full Text
10ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพนักงานทำความสะอาดในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of information provision using video media on housekeepers' knowledge and practices in infectious waste management in community hospitals / เสาวลักษณ์ โอฐเจริญชัย / 2553 /Full Text
11ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ =Effect of information provision using video media on professional nurses' knowledge and practice in prevention of intravenous infusion related infections / อารีรัตน์ คงตัน / 2553 /Full Text
12ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Effects of information provision using a comic book on school-aged patients' knowledge and practices in prevention of nosocomial infection / กาญจนา เตชาวงศ์ / 2553 /Full Text
13ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในระแสโลหิตจากการฟอกเลือด = Effects of computer-assisted instruction on knowledge and practices of nurses in prevention of bloodstream infection from hemodialysis / ปุณณดา ธนกิจพรประภา / 2553 /Full Text
14ผลของโปรแกรมส่งเสริมการป้องกันการได้รับบาดเจ็บต่อการปฏิบัติและอุบัติการณ์เข็มทิ่มแทงและของมีคมบาดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน = Effects of a needlestick and sharp injuries prevention promotion program on practices and incidence of needlestick and sharp injuries among professional nurses in a Community Hospital / อรวรรณ ศิริชอบ / 2553 /Full Text

ปี 2552
1การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Development of a nosocomial infection surveillance system using collaborative quality improvement of Community Hospitals in Chiang Rai Province / นันทิยา สุขพันธ์ / 2552 /Full Text
2การพัฒนาวิธีการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดระยะแพร่กระจายเชื้อในแผนกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Development of active pulmonary tuberculosis patients screening in outpatient and emergency department of a University Hospital using creative problem solving / สายใจ ชอบงาม / มหาวิทยาลัย 2552 /Full Text
3ความรู้และการปฏิบัติการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดอุทัยธานี = Knowledge and practices of surveillance, prevention and control of Avian influenza infection among health volunteer's in Uthai Thani province / วรรณวณัช วรรธนะมณีกุล / 2552 /Full Text
4ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรั่วของถุงมือที่ใช้โดยบุคลากรทางสุขภาพในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Factors associated with perforation of gloves used by health personnel in an emergency department ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / ทัศนีย์ ตันติมงคลวัฒน์ / 2552 /Full Text
5ผลของการใช้แบบแผนปฏิบัติจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรในการทำให้อุปกรณืการแพทย์ปราศจากเชื้อและความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ = Effects of implementing an action plan based on the AIC technique on sterilization practices among personnel and equipment users' satisfaction / กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ / 2552 /Full Text
6ผลของการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสต่อความรู้และการล้างมือของเด็กวัยก่อนเรียน = Effects of learning enhancement regarding contact transmission preautions on knowledge and handwashing among preschool children / ณภัทร ไวปุรินทะ / 2552 /Full Text
7ผลของการส่งเสิรมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการแยกผู้ป่วยตามวิถีทางการแพร่กระจายเชื้อ ในสถาบันบำราศนราดูร = Effects of evidence-based practice promotion for prevention on knowledge and practices of transmission-based precautions among nurses in Bamrasnaradura infectious disease institute / ประภาพร ขำสา / 2552 /Full Text
8ผลของการสร้างแรงจูงใจในการป้องกันต่อการรับรู้ ความคาดหวัง และการปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน = Effects of protection on perceptions expectations and practices in needlestick or sharp injury prevention among nursing personnel in a Community Hospital / จินตนา ตาปิน / บัณฑิตวิทยา 2552 /Full Text

ปี 2551
1การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of surgical site infectio in orthopedic patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สาคร ตาน้อย / 2551 /Full Text
2การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a HIV prevention model among MSM in Chiang Mai province / สุธิดา อินทรเพชร / 2551 /Full Text
3การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำของผู้ปฏิบั้ติในศูนย์สุขภาพชุมชน = Development and implementation of practice guidelines for steam sterilization among workers in primary care unit / กชพรรณ ใจคำ / 2551 /Full Text
4ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการปฏิบัติบทบาทด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข = Factors predicting intention in prevention and control of avian influenza of village health volunteers / เอมิตา ขุมทอง / 2551 /Full Text
5ผลกระทบของการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร = Impacts of ventilator-associated pncumonia in a Hospital in Bangkok metropolitan / ธฤติ สาตรศิลป์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
6ผลของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรในโรงพยาบาลชมุชน = Effect of creative problem solving on practices in infectious wase management among personnel in a community hospital / สุภาพร แซ่เตียว / 2551 /Full Text
7ผลของการใช้ความรู้และข้อมูลย้อนกลับในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศต่อการปฏิบัติของบุคคลในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of using 4 MAT Method emphasizing graphic organizer technique on teaching Thai literature for prathom suksa 6 students / ปัทมา ชัยชุมภู / 2551 /Full Text
8ผลของการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยายาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of the infection prevention promotional program on practice among nursing personnel and incidence of surgical site infection in a general hospital / พิมผกา ศรีใจอินทร์ / 2551 /Full Text
9ผลของการใช้แผนปฏิบัติการจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะที่สัมพันธ์กับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ = Effects of implementing an action plan based on AIC technique on practices of nursing personnel for prevention of catheter-associated urinary tract infection / อัจฉรา กาญจนโยธิน / 2551 /Full Text
10ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้ ความเชื่อ และการฏิบัติ การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of participatory learning on knowledge belief and hand hygiene practices of alcohol-based solution among nurses in a community hospital / ธนพร กาวีวน / 2551 /Full Text
11ผลของการส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกต่อการปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of promoting clinical practice guidelines implemtnation on nurses' practices and incidence of ventilatorขassociated pneumonia in a General Hospital / กมลวัลย์ ใครบุตร / 2551 /Full Text
12ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางฝอยละอองจากระบบทางเดินหายใจต่ออุบัติการณ์โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและการลาป่วยของบุคลากรพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effects of promoting droplet precautions practice on incidence of respiratory tract infection and sick leave among nursing personnel in outpatient department, special medical service center Chiang Mai University / สาธิตา ตันติยาพงศ์ / 2551 /Full Text
13ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติและอุบัติการณ์การสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของพยาบาลวิชาชีพแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน = Effects of standard precautions practice promotion on practices and incidence of blood and body fluid exposure among professional nurses emergency department / กุศลธิดา โสมพงษากุล / 2551 /Full Text
14ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการควบคุมการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรทางสุขภาพและอุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = Effects of evidence-based practice promotion fro infection control on practices among healthcare personnel and incidence of ventilator-associated pneumonia / ศิริพร แสงสว่าง / 2551 /Full Text
15ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่ตัดของบุคลากรพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of evidence-based practice promotion for infection control on knowledge and practices of surgical site infection prevention among nursing personnel in a Community Hospital / คนึงนิจ สมัครเขตการณ์ / 2551 /Full Text
16ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อการปฏิบัติของบุคลากรสุขภาพและอุบัติการณ์การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่คาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on practices among healthcare personnel and incidence of catheter-associated urinary tract infections in a general Hospital / ปิยะพรรณ วงศ์ทา / 2551 /Full Text
17ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้การปฏิบัติของพยาบาลและอุบัติการณ์การติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on knowledge and practices among nurses and incidence of peripheral intravenous infection in a Community Hospital / เพ็ญนภา พร้อมเพรียง / 2551 /Full Text
18ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on knowledge and practices of standard precautions among nursing personnel in a community hospital / ปทิตตา สุภารส / 2551 /Full Text
19ผลของการส่งเสริมการปฏิบีติตามหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรสุขภาพคลินิกวัณโรคโรงพยาบาลศรีษะเกษ = Effects of evidence-based practice promotion for infection prevention on knowledge and practices of mycobacterium tuberculosis prevention among health care workers at tuberculosis clinic Sisaket Hospital / ณัทกร พงศ์พีรเดช / 2551 /Full Text
20ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยวัณโรค = Effects of teaching with multi-media on health beliefs and practices in prevention of infection transmission among patients with pulmonary tuberculosis / ประนอม นพคุณ / 2551 /Full Text
21ผลของการให้ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ต่อการป้องกันการได้รับการบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงหรือของมีคมบาดของบุคลากรพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน = Effects of education and facility provensions among nursing personnel in emergency room / ณฐมน เฉลิมนนท์ / 2551 /Full Text
22ผลของการอบรม การให้ข้อมูลย้อนกลับและการสนับสนุนชุดเจาะเลือดต่อความรู้ของพยาบาลและอัตราการปนเปื้อนเชื้อจุลชีพในเลือดที่ส่งตรวจเพาะเชื้อ = Effects of training, feedback, and provistion of blood drawing kit on knowledge of nurese and blood cultures contamination rate / เยาวมาลย์ เหลืองอร่าม / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
23ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดบริเวณศีรษะและลำคอต่อความรู้ของบุคลากรพยาบาล = Effect of computer assisted instruction on the prevention of surgical site infection at head and neck on nursing personnel's knowledge / เฉลิมศรี ปันตา / 2551 /Full Text
ปี 2550
1การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ / สมฤดี ชัชเวช / 2550 /Full Text
2การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ = Deveopment of clinical practice guidelines for prevention of catheter-associated urinary tract infection among catheeterized patients / ศศิรวดี สมบัติศรี / 2550 /Full Text
3การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลร็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of methicillin resistant staphylococcus aureus in Suratthani Hospital / เกศรา ตั้นเซ่ง / 2550 /Full Text
4การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงและของมีคมบาดในโรงพยาบาลชุมชน = Development of guidelines for nurses on needlestick and sharp injuries prevention in Community Hospital / ลัดดา แสงหล้า / 2550 /Full Text
5การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมการติดเชื้อโดยพยาบาลประสานงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development of infection control program by infection control link-nurses in a private Hospital / เพ็ญพักตร์ สุธีชัย / 2550 /Full Text
6การพัฒนาวิธีการเฝ้าระวังการติดเชื้อแบบเแพาะเาะจงในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ = Development of targeted surveillance in Srisangwal Hospital / กานต์ธีรา ธิตา / 2550 /Full Text
7ผลของการแก้ปัญหาโดยกลุ่มต่อการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลตามมาตรฐานการทำให้ ปราศจากเชื้อในเครื่องมอืผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อ = Effect of group problem solving on practices of nursing personnel according to standard of practices in sterilization of laparoscopic instruments / ศิริกัญญา ไพศาลสุขวิทยา / 2550 /Full Text
8ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อจากการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผุ้ป่วยหนักศัลยกรรม = Effects of coaching on knowledge and practices of nurses in prevention of central venous catheters related infections among surgical intensive care patients / นงนุช ดวงสร้อย / 2550 /Full Text
9ผลของการโคชต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งแผลไหม้ = Effects of coaching on knowledge and practices of nurses in prevention of nosocomial bum wound infection / ณัฎฐภรณ์ ศิรินิยมชัย / 2550 /Full Text
10ผลของการให้ข้อมูลผ่านหนังสือการ์ตูนต่อความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อของเด็กวัยเรียน = Effect of information provision through a comic book on knowledge of infection prevention among school aged children / พรทิพย์ เทพบางจาก / 2550 /Full Text
11ผลของการให้ความรู้และข้อมูลย้อนกลับต่อปฏิบัติเทคนิคปลอดเชื้อของบุคลากรพยาบาลห้องผ่าตัด = Effects of knowledge and feedback providing on practices of aseptic techniques among operating room nursing personnel / สดับพร เกษชนก / 2550 /Full Text
12ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการใช้ถุงมือต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลโรงพยาบาลทั่วไป = Effects of gloves usage promotional program on knowledge and practices among nurses in a General Hospital ศรีสุดา อีศวพลังกูล / ศรีสุดา อัศวพลังกูล / 2550 /Full Text
13ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และการปฏิบติของพยาบาลต่อการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมทิซะลลินในหอผู้ป่วยหนัก = Effect of knowledge and practice promotional program among nurses on methicilling-resistant staphylococcus aureus transmission control in an intensive care unit / ขวัญตา กล้าการนา / 2550 /Full Text

ปี 2549
1การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลศูนย์ในการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง = Preparedness of regional hospitals for prevention and control of Severe Acute Respiratory Syndrome / กัณฑิมา ธรรมชาติ / 2549 /Full Text
2การประเมินผลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Evaluation of nosocomial infection prevention and control at Thunghuachang Hospital Lamphun Province / อาทิตยา มาชมภู / 2549 /Full Text
3การพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่ายโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Development of post-discharge surveillance of surgical site infections using creative problem solving / พัชรินทร์ เนตรสว่าง / 2549 /Full Text
4การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับพยาบาล = Development of computer assisted instruction on the prevention of ventilator associated pneumonia for nurses / นิภา ขาวทุ่ง / 2549 /Full Text
5การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการทำความสะอาดมือสำหรับพยาบาล = Development of computer assisted instruction program on hand hygiene for nurses / อมรพรรณ วรรณวิไลย / 2549 /Full Text
6สมรรถนะด้านวิทยาการสารสนเทศของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป = Informatic competencies among infection control nurses in regional and general Hospitals / สร้อยเพ็ชร ชัยรุ่งปัญญา / 2549 /Full Text


ปี 2548
1การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานของบุคลากรวิสัญญีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Standard precautions practice among anesthesia personnel of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ลัดดาพร ตันรัตนกูล / 2548 /Full Text
2ความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน = Readiness of Community Hospitals in prevention and control of Avian Influenza in Human / ศิริพร จิระศักดิ์ / 2548 /Full Text
3ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Factors related to nosocomial pneumonia in Head and Neck cancer patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พัชรี สิทธิไตรย์ / 2548 /Full Text
4ผลการรณรงค์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงแสน = Effect of campaign on infectious waste management among personnel in Chiang San Hospital / อภิรวี พินิจสุวรรณ / 2548 /Full Text
5ผลของการใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อการปฎิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในระบบทางเดินปัสสาวะ = Effect of using creative problem solving on nursing practices for prevention of nosocomial urinary tract infection / สุทธิพันธ์ ถนอมพันธ์ / 2548 /Full Text
6ผลของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาหลายขนานโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ = Effect of participatory learning on practices among nurses for the prevention and control of the prevention and control of multi - drug resistant bacterial infection Chumphonkhetudomsakdi Hospital / นันท์นภัส ดวงมรกต / 2548 /Full Text
7อุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล จากการใช้สายสวนเพื่อการตรวจวินิจฉัยในหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด = Incidence of nosocomial infection using diagnostic catheters in Cardiac Catheterization Laboratory / จิราภรณ์ สังข์ใย / 2548 /Full Text
8อุบัติการณ์เข็มทิ่มตำและของมีคมบาด กับการจัดการในบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง = Incidence of needle stick and sharp injury and management among nurses in Community Hospitals Lampang province / นวลจันทร์ สุพรรณ / 2548 /Full Text
9อุบัติการณ์ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและค่าใช้จ่ายของการเปลี่ยนชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องทำความชื้น = Incidence of ventilator-associated pneumonia and cost of ventilator circuit changes / พิมพ์ชนก ต่อวงศ์ / 2548 /Full Text


ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น