Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

27 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการคุณธรรม

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับโครงการคุณธรรม
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 


 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ


 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การบริหารจัดการของโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
(The management of excellent school in moral and ethics following the model school of buddhism way : a case study of Suwansutraramwittaya School Bangkok Education Service Area Office 1)
เลขหมู่ LB2803.ท9 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุดจิตร์ ไทรนิ่มนวลสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
2.การบริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
(Scool administration and students moral development in basic education school under Samutsakhorn educational service area office)
เลขหมู่ LB2831.83 น65
ระดับ ปริญญาโท
นาวิน เหมือนแสงสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2553
3.การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
(Self practice on moral, ethics and desirable values of sevondary school student in Nakhom province)
เลขหมู่ LB3609 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาอาจริยพงษ์ คำตั๋นสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
4.การประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรวัดพระศรีอารย์ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(The evaluation of the moral ethic and virtue project at Buddhaputta Camp of Phrasi-arn Temple Banluak District Amphoe Photharam Ratchaburi Province)
เลขหมู่ LB3609 ฉ74
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาเฉลิมพล วิชาสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2551
5.การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความจากนิทานส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสร้างแผนที่ความคิด
(The development of reading comprehension on ability on didactic tales of second grade students taught by mind-mapping technique)
เลขหมู่ LB1590.3 จ68
ระดับ ปริญญาโท
จำเนียร เล็กสุมาสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2552
6.การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี
(Ethics development of satrinonthaburi school)
เลขหมู่ LB3609 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุภาพร สุขสวัสดิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
7.การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ เพื่อตรวจวัดยาฆ่าแมลงโดยใช้เอนไซม์ เมทธิลพาราไธออนไฮโดรเลสจากโคลน mpd ลูกผสม
(Development of Biosensor for pesticide detection using Methyl Parathion Hydrolase from Recombinant mpd clone)
เลขหมู่ รอให้เลขหมู่ใน opac
ระดับ ปริญญาโท
อนิรุทธ เอกคุณธรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2552
8.การศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วยหนังสือภาพประกอบการ์ตูนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
(The study of moral and ethics behavior adaptation by using illustrated cartoon book of Prathomsuksa 3 students, Watsrimahapho School)
เลขหมู่ LB3609 น46
ระดับ ปริญญาโท
นภีสี ศรีวัฒนทรัพย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2551
9.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายปกครองโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
(The promotion for students' moral ethic and value by deputy director for student affairs in secondary school, the office of ratichaburi educational area)
เลขหมู่ LB3609 ว63
ระดับ ปริญญาโท
วินัย พุ่มบุญทริกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
10.ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกิจกรรมตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณกับคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึ่งประสงค์ของนักเรียน
(THE RELATIONSHIP BETWEN THE ACTIVITIES OF SUPHANBURI YOUTH PROGRAM AND STUDENTS' MORAL ETHICS AND VALUES)
เลขหมู่ LB3609 พ98
ระดับ ปริญญาโท
ไพโรจน์ ศรีรุ่งเรืองสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2545

11.คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1

เลขหมู่ LB2831.626.ท9 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาณัฐพล ดอนตะโกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2551
12.คุณธรรมที่ส่งเสริมการเป็นกัลยาณมิตรของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(The virtue for being Kalayanamitta of administrators in the Publec Higher Education Institutes)
เลขหมู่ LB2341.8.ท9 ม65
ระดับ ปริญญาเอก
มาศโมฬี จิตวิริยธรรมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
13.คุณธรรมสี่ประการกับความมีวินัยข้าราชการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
(Four moral concept and the disciplines of primary school administrators)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ค22
ระดับ ปริญญาโท
คงคา จุลกิจวัฒน์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-
14.งานของจิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิกที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
(The pastoral work affecting student's moral ethical and desirable values)
เลขหมู่ LC507.ท9 น63
ระดับ ปริญญาโท
นิตยา โจสรรค์นุสนธิ์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
15.แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียนหัวหินวิทยาคม
(The development of morality ethics and desirable value for students in huahin wittayakom school)
เลขหมู่ LB3609 ป475
ระดับ ปริญญาโท
ประสิทธิ์ นวลศรี.สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2547
16.รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับความภักดีต่อองค์การของผู้รับบริการ
(The linear structural relationship model between moral of school adininstrators and organization loyalty of clients)
เลขหมู่ LB2831.826.ท9 ช26
ระดับ ปริญญาเอก
ชฎิล นิ่มนวลสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2552
17.สัญลักษณ์ของคุณธรรมแห่งชีวิต
(Symbol of virtue of life)
เลขหมู่ จปภ.2/02 2529-001
ระดับ ปริญญาโท
ธงศักดิ์ หงษ์แพงสาขาวิชาประติมากรรม
2529การติดตามพฤติกรรมทางสังคมหลังการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Follow-up social behavior after participating in moral camp of mathayom suksa 1 student at Sanpatongwittayakom School, Chiang Mai Province / พรทิพย์ มูลประการ / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=22374&word=คุณธรรม&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การประเมินกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Evaluation of moral development camp activities, Mae Tuen Wittaya School, Li District, Lamphun Province / ภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ / 2554
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=24294&word=คุณธรรม&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Evaluation of morality and ethics development project of Mathayom Suksa 1-3 students, the Prince Royal's College, Mueang Chaing Mai district / พจนีย์ แพ่งศรีสาร / 2547
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=13291&word=คุณธรรม&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาตำบลออนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ = Participation of monks for develping students' moral and ethics in educational institutions, On Klang Sub-district, Chiang Mai Province / พระณัฐวุฒิ พือทอ / 2552
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=21569&word=คุณธรรม&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=พฤติกรรมของนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาและและส่งเสริมคุณภาพ จริยธรรม = Behavior of students trained through moral and ethic development and promotion programs จรัล ถาวร / จรัล ถาวร / 2549
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=15052&word=คุณธรรม&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=


สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนปง 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 = State of student affairs administration ecphasizing morality-led knowledge approach of Primary Schools Attached to Pong 1 Schools Cluster, Phayao Educational Service Area 2 / อดิศร เทพเจริญ / 2551
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/fulltext.php?id=19759&word=คุณธรรม&check_field=_All_&select_study=&condition=2&search=9&philosophy=&master=ขอบคุณที่มา  ::  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น