Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

09 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ CMU
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text    ได้เลยค่ะ1การจำลองแบบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาทองคำในประเทศไทย โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ว = Modeling of exchange rate and gold price volatilities of Thailand using bivariate GARCH / สันติพงษ์ สินชัยกิจ / 2554 /Full Text
2การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาผู้บริโภคและรายได้ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมของสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ = Test of relationship between consumer price index and direct and indirect taxes revenue of Chiang Mai Area Revenue Office / ปราโมทย์ บุญตันจีน / 2554 /Full Text
3การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน และการส่งออก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช = Test of relationship between the exchange rate and automatic data processing machines and parts thereof export by Using Bivariate GARCH Model / ชนม์นิภา หมื่นตาบุตร / 2554 /Full Text
4การประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Volatility estimation of security returns in the food and beverage sector in the stock Eexchange of Thailand / ปริยวัตร ยอดผ่านเมือง / 2554 /Full Text
5การประมาณค่าเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม ภายใต้ฟังก์ชั่นการตัดสินใจเลือกผลิต กรณีศึกษา การผลิตกาแฟอาราบิก้าและถั่วแมคคาเดเมีย ในภาคเหนือของไทย = Planting season choice and technical effciency in Thailand's arabica coffee and macadamia nut production: Case study Northern of Thailand / กรรณิการ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา / 2554 /Full Text
6การประเมินการบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดของศูนย์แสงอรุณ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Evaluation for drug addict in Sang-aroon center, Maehee Sub-district, Pai district, Mae Hong Son province / เกศณีย์ เทพปัญญา / 2554 /Full Text
7การประเมินโครงการเบี้ยผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the monthly allowance for the elderly program in Chiang Mai Province / แพรวรีน ยศวิทยากุล / 2554 /Full Text
8การประเมินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the 15-year free education program in Chiang Mai Province / เพ็ญสิริ พักตร์ผ่องศรี / 2554 /Full Text
9การประเมินโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จังหวัดพะเยา = Project evaluation of revolving support fund to Develop Farmers Group, Farmer Aid Fund, Phayao Province / พรภัสสร วรประชา / 2554 /Full Text
10การประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายระดับจังหวัดของประเทศไทย ด้วยวิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยเทคนิค ดีอีเอ = Efficiency evaluation of provincial final energy consumption of Thailand Using DEA Technique / สุปราณี การบัญชี / 2554 /Full Text
11การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่ = The evaluation of foreign tourists' willingness to pay for conserving Doi Suthep-Pui National Park, Chiang Mai Province / วสุวัฒน์ หลักฐาน / 2554 /Full Text
12การประเมินมูลค่าเชิงนันทนาการและการคงอยู่ของโบราณสถานเวียงท่ากาน จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Recreation Value and Existence of Wiang Tha Kan Historic Site, Chiang Mai Province / ปรัศนียา ชัยชนะ / 2554 /Full Text
13การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงคุณภาพคลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental evaluation for quality improvement of Maekha canel, Chiang Mai Municipality, Chiang Mai Province / พณา ศุภฐิติพงศ์ / 2554 /Full Text
14การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis of the Khon Kaen Sugar Industrial Public Company Limited / ยุพิน อุดมธนภัทร / 2554 /Full Text
15การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบดูไบระหว่างตัวแบบบ็อกซ์และเจนคินส์ ตัวแบบการ์ชและตัวแบบโครงข่ายใยประสาทประดิษฐ์ = Accuracy comparison in Dubai crude oil price forecasting between box and jenkins, GARCH and artificial neural networks models / อภิมุข เกียรติศิริกุล / 2554 /Full Text
16การเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนระหว่างกองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟและกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเซ็ท 50 = A Comparative study of risk and return between TDEX SET 50 ETF and Mutual Funds Investment in SET 50 / วิริยา เรือนไชย / 2554 /Full Text
17การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า = Comparison of securities's return by Technical analysis in the agricultural futures exchange of Thailand / ชานนท์ บุญเนย์ / 2554 /Full Text
18การพยากรณ์ราคา ข้าวหอมมะลิ ยางพารารมควันชั้น 3 และน้ำตาล โดยใช้แบบจำลองอาร์รีม่า (Arima) อาร์ฟีม่า (Arfima) และการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบ คลาสสิก = Price forecasting of Jasmine Rice, ribbed smoked sheet NO. 3 and sugar using ARIMA model, ARFIMA model and classical time series analysis / จิตรกร บุญเรือง / 2554 /Full Text
19การพยากรณ์ราคาสิทธิอ้างอิงกับดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์โดยแบบจำลองแบล็คและโชลส์ = Forecasting of SET50 index options based on black and scholes model / กฤช จันทร์งาม / 2554 /Full Text
20การฟื้นฟูวิกฤตทางสังคมของชาวปกาเกอะญอ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Rehabilitation from social crisis of Pakakeryors, Banluang sub- district, Jomthong district, Chiang Mai province / โสรัชช์ เจริญขรรค์ / 2554 /Full Text
21การเลือกประกันสังคมตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 สำหรับแรงงานนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่ = Choosing an insurance social security under the provision of section 40 of the social security act. B.E. 2553 of the informal workers in Chiang Mai Province / ฐิติมา พลหาร / 2554 /Full Text
22การวัดความสุขเชิงเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = The New measurement of economic happiness among elderly group in U-mong Sub-district Municipality, Mueang District, Lamphun Province / วรวุฒิ ทาอุโมงค์ / 2554 /Full Text
23การวางแผนระดับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่สมดุลด้วยตารางวางแผนเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Local planning for balanced development using sufficiency economy matrix : a case study in Chiang Mai province / รัตนา แก้วเสน / 2554 /Full Text
24การวิเคราะห์การผลิตน้ำนมดิบของสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด = Analysis on raw milk production of Chaiprakarn Dairy Agriculture Cooperative Limited / ทิพวรรณ สิงห์คะนอง / 2554 /Full Text
25การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปยังตลาดประเทศสวิตเซอร์แลนด์ = An analysis of comparative advantage of Thai jewelry and accessories export to Switzerland / ธยาน์ ธนาธร จงกะสิกิจ / 2554 /Full Text
26การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของราคาปัจจุบันยางพาราของประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ = An analysis of volatility of returns rate of rubber spot price in Southeast Asian Countries / ปุญธิดา ศรีเขียวใส / 2554 /Full Text
27การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและความผันผวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนย้ายเงินทุนภาคเอกชนของประเทศไทย = An analysis of relationship between the volatilities of the returns of industry group indices in Stock Exchange of Thailand and the Volatility of the Rate of Differential of Private Capital Mobility of Thailand / พีรพัฒน์ เจตะภัย / 2554 /Full Text
28การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปยังประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฮ่องกง และออสเตรเลีย = An analysis of the relationship between exchange rate volatility and export value of gems and jewelry volatility of Thailand to Switzerland, Hong Kong and Australia / เอกพล พันธุ์พัฒน์ / 2554 /Full Text
29การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีบอลติกดรายและราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยวิธีโคอินทิเกรชั่น = Analysis of relationship between baltic dry index and stock prices in transportation and logistics sector of the stock exchange of Thailand Using Cointegration Method / อานนท์ กันทะเตียน / 2554 /Full Text
30การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจและมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกหลักของไทย = Analysis of the relationship between economic factors and export value of main agricultural products of Thailand / รณกฤต เศรษฐดาลี / 2554 /Full Text
31การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ = Analysis of the relationship between the remittance of fund from Thai laborers and gross domestic product of Thailand / กิตติบุตร เมฆวิจิตรแสง / 2554 /Full Text
32การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำและราคาทองคำแท่งในประเทศไทย = An analysis of the relationship between fixed deposit interest rates and gold bullion price in Thailand / จิรวัชร์ นันตา / 2554 /Full Text
33การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ รายจ่าย เงินออม และหนี้สินของครูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Structure analysis of income, expenditure, savings and debts of teachers in Mueang District, Chiang Mai Province / นันทนัฏ รุจนพรหม / 2554 /Full Text
34การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ รายจ่าย และเงินออมของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Structure analysis of income, expenditure and savings of employees of Krung Thai Bank Public Company Limited in Mueang District, Chiang Mai Province / ดรุวรรณ ไตรแสง / 2554 /Full Text
35การวิเคราะห์ต้นทุนและการประเมินคุณภาพในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Cost analysis and quality assessment in the treatment of Children and Young Offenders of Chiang Mai Juvennile Observation and Protection / ปิยะพร คิ้วดวงตา / 2554 /Full Text
36การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพริกหวานของเขตพื้นที่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of bell peppers production in Maerim district, Chiang Mai province / วิติยา สุวรรณ / 2554 /Full Text
37การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของ คลินิกโรคหัวใจสถานบริการสุขภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of a Heart Disease Clinic, Medical Service Center, Chiang Mai Province / พันธพงศ์ ศรศรีเกิด / 2554 /Full Text
38การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตยางพาราแบบก้อนถ้วย ในเขตอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย = Cost-benefit analysis of rubber cup lump in Rattanawapi District, Nongkhai Province / ประยุทธ ชนชิต / 2554 /Full Text
39การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอร์รี่ของเกษตรกรในตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost-benefit analysis of strawberries plantation of farmers in Samoeng District, Chiang Mai Province / พัชริภา เหมืองหม้อ / 2554 /Full Text
40การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจร้านอาหารพื้นเมืองแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis of one native restaurant in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / พันทิวา พรหมนุชานนท์ / 2554 /Full Text
41การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการทำฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Financial cost-benefit analysis on dairy farm of members' of Chaiprakarn Dairy Agriculture Cooperative Limited, Chaiprakarn District, Chiang Mai Province / กรรณิการ์ ใจประเทือง / 2554 /Full Text
42การวิเคราะห์ธุรกิจผลิตน้ำดื่มของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of drinking water business of Agro-industrial business service center, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University / ประทุมวรรณ์ บัวรินทร์ / 2554 /Full Text
43การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร = Efficiency analysis of the cooperative operation in agricultural and non-agricultural sectors / สุชาดา ชมสวน / 2554 /Full Text
44การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธี เออาร์ดีแอล = Analysis of factors affecting the rate of return of securities in Tourism Business Sector, the Stock Exchange of Thailand Using ARDL Method / เกศรินทร์ บุญเรือง / 2554 /Full Text
45การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธี เออาร์ดีแอล = Analysis of factors affecting the rate of securities in contruction and materials sector, the Stock Exchange of Thailand Using ARDL Method / เกียรติศักดิ์ จรัสแสงสุริยา / 2554 /Full Text
46การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance analysis of credit union cooperative in Fang District, Chiang Mai Province / อาริยพงศ์ ผิวอ่อน / 2554 /Full Text
47การวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด = Analysis of the returns on the retirement mutual fund investment of Kasikorn Asset Management Co., Ltd. / สุธีรา สินธุปัน / 2554 /Full Text
48การวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior analysis the selection of Artificial Grass Soccer Field of Users in Chiang Mai Province / ชัชวาลย์ ใหม่จันทร์ / 2554 /Full Text
49การวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Potential performance analysis of hand woven product producer groups under One Tambon One Product Project in Uttaradit province / ภิตินันท์ อินมูล / 2554 /Full Text
50การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนบ้านดงเจริญชัย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Performance analysis of community financial organization in Baan Dong Charoen Chai, Sansai district, Chiang Mai province / ศศิธร บุญเพิ่มพูล / 2554 /Full Text
51การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรการเงินชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง = Performance analysis of community financial groups towards sufficiency economy philosophy / สิริกุล กาญจนสุกร์ / 2554 /Full Text
52การวิเคราะห์สภาพหนี้สินของผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เขต 1 = An Analysis of debt status of business enterprises in debt restructuring project of small and medium enterprise Development Bank of Thailand, Region 1 / สันทวัช มานะกุล / 2554 /Full Text
53การวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงานธนาคารกรุงไทยในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ = Welfare analysis of Krung Thai Bank's Employees in Mueang District, Chiang Mai Province / ธันวา ธนัญชัย / 2554 /Full Text
54การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนหุ้นระยะยาวที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด = Analysis of returns and risks of long-term equity funds managed by Siam Commercial Bank Asset Management Co., Ltd. / รัตติกาล กันทาปวง / 2554 /Full Text
55การศึกษากระบวนการปรับตัวที่ไม่ใช่เชิงเส้นตรงในกลุ่มพลังงานน้ำมันของประเทศไทย = A study on nonlinear adjusting process in petroleum energy group of Thailand / อังคณา ตาเสนา / 2554 /Full Text
56การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ = Study of relationship between international trade, foreign direct investment, and carbon dioxide emissions / แคทรียา ช่วยมูลมั่ง / 2554 /Full Text
57การศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์จังหวัดลำพูน = Study of Wage and Welfare of Production Employees in Electronic Industry, Lumphun Province / พิมพ์สิริ ทองปั้น / 2554 /Full Text
58การศึกษาโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดแพร่ = Study of income guarantee scheme of farmer in Phrae province / วิชิตชัย สายวงศ์ / 2554 /Full Text
59การศึกษาโครงสร้างการบริโภคของครัวเรือนในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Study of household consumption structure in Maechaem District, Chiang Mai Province / นัทธพงศ์ มุทุมล / 2554 /Full Text
60การศึกษาเชิงประจักษ์ความเสมอภาคของอำนาจซื้อระหว่างประเทศไทยและประเทศคู่ค้า = Empirical study of purchasing power parity between Thailand and trading countries / วิลาวรรณ ทะสุใจ / 2554 /Full Text
61การศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบ้านดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = A Study of economic development of Baan Dong Community, Nayang Sub-district, Sobprab District, Lampang Province / ชีวัน ขันธรรม / 2554 /Full Text
62การสร้างแบบจำลองราคาทองคำแท่งในประเทศไทยโดยใช้วิธีควอนไทล์รีเกรสชั่นแบบมีเงื่อนไข = Modeling of gold bullion prices in Thailand using conditional quantile regression / ปรีชา มหารันต์ / 2554 /Full Text
63การสร้างแบบจำลองราคาโลหะมีค่า = Modeling of precious metals prices / นิภาพร สารศักดิ์ / 2554 /Full Text
64ความเชื่อมโยงของธุรกิจกับชุมชน ในเทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Business and community linkage in Hang Chad Subdistrict Municipality, Lampang Province / พิมพิลา ศรีวิกูล / 2554 /Full Text
65ความต้องการศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนแพร่ = Demand for Education at Diploma Level, Phrae Community College / อรพันธ์ ธนะแก้ว / 2554 /Full Text
66ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของการใช้น้ำมันสำเร็จรูปใน ประเทศไทย = Elasticity of petroleum demand in Thailand / ดาราภรณ์ ศรีผดุงกุล / 2554 /Full Text
67ความสัมพันธ์ของดุลการชำระเงินของประเทศไทย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค = Relationship of balance of payment of Thailand, Japan, United States and macroeconomic variables / นิธิวดี ธงชัย / 2554 /Full Text
68ความสัมพันธ์แบบเชิงพลวัตรระหว่างความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยเปรียบเทียบกับความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนภาคเอกชนของประเทศไทย = Dynamic relationship between the volatilities of relative interest rates and private capital mobility of Thailand / อัมพร ศิริรัตน์หอมสุด / 2554 /Full Text
69ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายภาครัฐการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของภาคเอกชนและดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศไทย = The Relationship among the change of Government expenditure the change of private investment and current account of Thailand / ซาธีณ นิติกุลวรรักษ์ / 2554 /Full Text
70ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย = Relationship between exchange rate volatility and industrial export value Volatility of Thailand / ศุภณัฐ พงษ์พรพัฒน์ / 2554 /Full Text
71ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระวางเรือดัชนีบอลติกดรายกับราคาหุ้น บริษัทเดินเรือบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Relationship between the freight rate baltic dry index and some selected stock prices in shipping companies of the Stock Exchange of Thailand / จาตุรงค์ มูลละ / 2554 /Full Text
72ความสัมพันธ์ระหว่างเงินทุนต่างประเทศสุทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเกิดใหม่ = The Relationship between the foreign investment in the stock exchange of Thailand and exchange rate of emerging markets / ศรีธรรมศักดิ์ บริสุทธิ์ / 2554 /Full Text
73ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทยกับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ = The relationship between index openness of Thailand with China and major exchange rate / สุพิญญา คำพรหม / 2554 /Full Text
74ความสัมพันธ์ระหว่างทุนมนุษย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Relationship between human capital and economic growth of Thailand / อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์ / 2554 /Full Text
75คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of elders in Suthep Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province / อารดา ธีระเกียรติกำจร / 2554 /Full Text
76ต้นทุนโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Logistic costs in electronic components industry in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / ปารัช วีระพันธุ์ / 2554 /Full Text
77แบบแผนการออมของพนักงานสถาบันการเงินในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Saving patterns of employees of financial institutions in Mueang District, Chiang Mai Province / ศตวรรษ ท่าช้าง / 2554 /Full Text
78ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาเที่ยวประเทศไทยซ้ำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ = Factors affecting international tourists' decision to revisit Thailand / สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล / 2554 /Full Text
79ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการบริโภคอาหารขันโตกในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customers' consumption of Khantoke dinner in Mueang District, Chiang Mai Province / ภารดี ตั้งตระกูล / 2554 /Full Text
80ปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาคโลหิตของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 สภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ = Factor affecting blood donation of donors at regional centre X Thai red cross society Chiang Mai Province / เชาวศิลป์ ยุชัย / 2554 /Full Text
81ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศของผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ = Factors affecting the passengers choice of domestic Airlines at Chiang Mai international Airport / วีรจิต กรานเลิศ / 2554 /Full Text
82ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อวิสาหกิจขนาดย่อมกับธนาคารไทยพาณิชย์ในเชียงใหม่ = Factors affecting the choice of selecting credit for small sized enterprises of siam commercial Bank in Chiang Mai Province / วราภรณ์ แก้วสง่า / 2554 /Full Text
83ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting the saving of banks employee in Mueang district, Lampang province / ดลพร ศิริสารกูล / 2554 /Full Text
84ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2552 = Factors affecting the profitability of the large Thai Commercial Banks during 2001 - 2009 / อรุณรัตน์ ลิขิตทางธรรม / 2554 /Full Text
85ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the success of Dairy Cattles of Farmer in Chiang Mai Province / ปิยฉัตร ใบงิ้ว / 2554 /Full Text
86ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเมืองพัทยา = Factors affecting Thai tourists travelling to Pattaya city / ธิดารักษ์ นิภาวงษ์ / 2554 /Full Text
87ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีอากรจากการโอนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ = Factors affecting the efficiency of Fees and Tax Collection on Land and Property Right Transfer / วัชรพงศ์ ธรรมศิลป์ / 2554 /Full Text
88ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้โปรแกรมค้นดูเว็บของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers' behavior in selecting web browser in Chiang Mai Province / นคร เลิศพิสัณห์ / 2554 /Full Text
89ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the demand for migrant workers of restaurant business in Mueang District, Chiang Mai Province / เพิ่มพูน สุริยะวรรณ / 2554 /Full Text
90ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting foreign tourists' decisions in Buying Souvenir in Chiang Mai Province / กฤษดากร เศรษฐเสถียร / 2554 /Full Text
91ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกของผู้ปกครองให้บุตรหลานเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing parent's choice for admission of Their Children to Senior High School, RangseeVittaya School, Fang District, Chiang Mai Province / บัณฑูร เล็กประเสริฐ / 2554 /Full Text
92ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง = Factors affecting the buying of voluntary house insurance in Mueang District, Rayong Province / นิสรา จันทร์มณี / 2554 /Full Text
93ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อปูนซีเมนต์ของผู้บริโภคใน เขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting the purchasing cement of consumers in Mueang District, Lampang Province / อลงกรณ์ นวลอนงค์ / 2554 /Full Text
94ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสลากออมสินพิเศษของลูกค้าธนาคารออมสิน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the purchase of premium saving certificates by the customers of the Government Savings Bank, Muang District, Chiang Mai Province / พรดารา หลวงเจริญ / 2554 /Full Text
95ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting buying choice between compulsory and voluntary car insurance policies in Chiang Mai Province / ชิดสุภางค์ อารยวุฒิกุล / 2554 /Full Text
96ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร = Factors affecting Thai Tourists travelling to Bung Si Fai, Pichit Province / สัญชัย ยอดจันทร์ / 2554 /Full Text
97ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมบ้านถวายของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ = Factors affecting the Thai and foreign tourists' behavior of buying handicraft at Baan Tawai / คนึงนิจ อินวิน / 2554 /Full Text
98ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงราย = Factors influencing the motivation to increase productivity of Kasikorn Bank Staffs, Chiang Rai Province / จุฑารัตน์ ศรีใย / 2554 /Full Text
99ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปยังประเทศส่งออกหลักของประเทศไทย โดยวิธีพาแนลโคอินทิเกรชัน = Factors affecting the export of Thai gem and jewelry to major export countries using panel cointegration / วิธัญญา อนันตกรณีวัฒน์ / 2554 /Full Text
100ผลกระทบการปิดด่านชายแดนไทย-พม่า ที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีศึกษาด่านศุลกากร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Impacts of the closure of ThaiMyanmar border on local economy: a case study of Mae Sot District customs, Tak province / อรอนงค์ สุวรรณชัญ / 2554 /Full Text
101ผลกระทบของการใช้จ่ายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขต่อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ = Impact of Government Expenditure in health sector on economic growth of Southeast Asian Countries / ณัฐชยา บุญปลอด / 2554 /Full Text
102ผลกระทบของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทยโดยวิธีเออาร์อีแอล = Impacts of final energy consumption and economic growth on CO2 Emissions in Thailand Using ARDL Method / เฉลิมรัฐ ยอดกระโทก / 2554 /Full Text
103ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และระดับราคาสินค้าที่มีต่อดุลการค้าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย = Impacts of volatilities of exchange rate, interest rate and price Level on trade balance, foreign direct investment and gross domestic product of Thailand / ชนิสรา หมุ่ยพรม / 2554 /Full Text
104ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยวิธีพาแนลโคอินทิเกรชัน = Impact of economic variables on the small and medium enterprise stock markets in Southeast Asian countries using Panel Cointegration / ณัฎฐินี ศรีจันทร์ / 2554 /Full Text
105ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อมูลค่าการค้าของประเทศไทยและต่างประเทศ = Impacts of exchange rates on foreign trade of Thailand and foreign countries / พงศกานต์ บุญมามณี / 2554 /Full Text
106ผลกระทบจากความผันผวนของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีต่อเงินทุนเคลื่อนย้ายของประเทศไทย = Impact of volatility of Macroeconomic Variables on Capital Flows of Thailand / ผ่องพรรณ ราชคม / 2554 /Full Text
107ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน = The Economic and social impacts of Dankwian ceramic industry entrepreneurs / เบญจพร บ่อยกระโทก / 2554 /Full Text
108ผลของอัตราการขยายตัวของสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อใน 17 จังหวัดของภาคเหนือ ประเทศไทย = Effects of the Growth Rate of Creditdeposit Ratio on the Inflation Rate in 17 Provinces, Northern Thailand / อุมารา อินทเทพ / 2554 /Full Text
109แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน= Economically and socially optimal production plan, in Pra Bath Huay Tom Royal Project Development Center, Li district, Lamphun province / กิจมลเทียน สละเต็ม / 2554 /Full Text
110พฤติกรรมการถือบัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในเขตตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Credit card holding customers behavior of Commercial Banks in Tumbon Bandu, Mueang District, Chiang Rai Province / พชนัย อุ่นตาคำ / 2554 /Full Text
111พฤติกรรมการบริโภคอาหารพื้นเมืองภาคเหนือในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of the Northern Thai food consumption in Mueang District, Chiang Mai Province / ศิวพร ฟูเกริกเกียรติ / 2554 /Full Text
112พฤติกรรมการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.ของผู้เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลในเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ = The Private car travellers' behavior in Choosing PTT Petrol Stations on the Route Between Bangkok and Chiang Mai / สุรชัย สังข์ศรีแก้ว / 2554 /Full Text
113พฤติกรรมการออมเงินของบุคลากรในวิทยาลัยนครราชสีมา = Saving behavior of staffs in Nakhon Ratchasima college / ใจเดียว โกมลเพชร์ / 2554 /Full Text
114พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงในจังหวัดเชียงใหม่ = Thai tourists behavior for Visiting San Kamphaeng Hot Spring in Chiang Mai Province / อธิป เหลี่ยวรุ่งเรือง / 2554 /Full Text
115พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการจากร้านสะดวกซื้อในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior in purchasing goods and services from convenience stores in Saraphi District, Chiang Mai Province / พงศ์ปณต มังฆะรัตน์ / 2554 /Full Text
116พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้ประกันรถยนต์ชั้น 1 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customers' behavior to choose insurance type one, in Mueang District, Chiang Mai Province / ก้องเกียรติ บำบัดสรรพโรค / 2554 /Full Text
117พฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกใช้บริการเงินฝากกับสถาบันการเงิน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Customers' behavior of choosing deposit services with financial institutions in Mueang District, Lampang Province / พงศธร จำนงศิตธรรม / 2554 /Full Text
118พฤติกรรมในการชำระหนี้ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior customer's dept Payment in education loan of Krung Thai Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / เอื้อมดาว เอกะสิงห์ / 2554 /Full Text
119พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง = Behavior and satisfaction for Visiting Thai Elephant Conservation Center, Lampang Province / จตุพร ณ จันตา / 2554 /Full Text
120พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการตู้เอทีเอ็มของบมจ.ธนาคารกรุงไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Behavior and satisfaction of Customers Using Krungthai Banks ATM in Mueang District, Lampang Province / อรุณี ใจคำ / 2554 /Full Text
121พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารประเภทหมูจุ่มในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Behavior and factors affecting the consumption of Moo Jum food in the Mueang District, Chiang Mai Province / ปฐวี ปฤษณภาณุรังษี / 2554 /Full Text
122รายได้จากภาษีกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปเอเชีย = Tax revenue and economic growth in Asian countries / เกนจิราณ์ อิ่นโดด / 2554 /Full Text
123รูปแบบการออมของครัวเรือนในภาคเกษตร = Saving patterns of agricultural households / วรัญญา ไชยทารินทร์ / 2554 /Full Text
124วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยวิธีแพนเนิลโคอินทิเกรชัน = Analysis of the relationship between foreign exchange rates and stock market indices in ASEAN Countries using panel cointegration method / สุทธิพงษ์ สุวรรณศรี / 2554 /Full Text
125ศักยภาพของการเป็นสถาบันการเงินชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านใหม่พัฒนา ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Potentials of community financial institute sustainability of Baan Mai Pattana, Wiang Sub-district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / วัณณิภา พรมประเสริฐ / 2554 /Full Text
126สถานภาพทางเศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติจากสหภาพพม่า = Economic status of migrant workers from Union of Myanmar / เอกพันธ์ สินสกลวัฒน์ / 2554 /Full Text
127สภาพหนี้สินของลูกค้าในโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินในเขตนครสวรรค์ 1 = Debt status of customers in the people bank project of the government savings bank in Nakhonsawan region 1 / แสงเดือน ปานขลิบ / 2554 /Full Text
128สภาวะการจ้างงานในสาขาการผลิตต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย = Employment situation in production sectors in Northern Thailand / ขนิษฐา ใจคำสืบ / 2554 /Full Text
129สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Welfare and benefit of informal workers in Muang District, Chiang Mai Province / ญาณวรุตม์ หย่งกิจ / 2554 /Full Text
130อุปสงค์ต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Demand for iPhone mobile of consumers in Mueang district, Chiang Mai Province / วาสนา งามแสงฤทธิ์ / 2554 /Full Text
131อุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ = The demand for bancassurance products of Siam Commercial Bank at Faculty of Medicine, Chiang Mai / วิภา สันโดษ / 2554 /Full Text

132การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of recreational value of Nong Buak Had Public Park Chiang Mai Province / สุทธิดา กระต่ายทอง / 2555 /Full Text
133การวิเคราะห์โครงสร้างทางการค้าของสินค้าเกษตรของประเทศไทย = An analysis of trade structure in agricultural product of Thailand / ณัฐกร กินูญ / 2555 /Full Text
134การวิเคราะห์ธุรกิจร้านกาแฟสดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ Analysis of one coffee shop business in Chiang Mai municipality / อัจจิมา เครือคำขาว / 2555 /Full Text
135การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงกำไรและปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นผู้ส่งออกข้าวผ่านชายแดนของโรงสีข้าวพื้นที่ภาคเหนือประเทศไทย : A Frontier analysis and factors influencing export decision of millers in northern provinces Thailand / คันธารัตน์ สารสมลักษณ์ / 2555 /Full Text
136การวิเคราะห์ศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชนในตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน : Performance analysis of community welfare fund in Mueang Jee Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / กาญจนา จี้รัตน์ / 2555 /Full Text
137ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกร = Factors affecting the demand for farmers'tractor / ฉัตรชัย น้าประทานสุข / 2555 /Full Text
138ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทประกันชีวิตของพนักงานธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน = Factors influencing the selling life insurance of officers of commercial bank in Mueang District, Lamphun Province / สุพรรษา เปรียญญารัตน์ / 2555 /Full Text
139ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนต่อดัชนีหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีไบวาริเอทการ์ช = The Effects of interest rate and exchange rate volatility onthe stock exchange index in the stock exchange of Thailand using bivariate GARCH / ธนวัฒน์ อภิโกมลกร / 2555 /Full Text
140พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อบ้านจากโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ : Consumer s behavior of purchasing a house from housing estates in ChiangMai Province / พงศ์ภัคธนา วงศ์ไชยลึก / 2555 /Full Text

ขอบคุณที่มา  ::   http://library.cmu.ac.th/    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น