Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

12 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาด CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการตลาด CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ


ปี 2555 - 2551
1ความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต = Tenant satisfaction towards services marketing mix of Central Plaza Chiang Mai Airport / เกียรติพงษ์ มูลโพธิ์ / 2555 /Full Text
2ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของปณิภาคลินิก = Customer satisfaction towards services marketing mix of Panipha Clinic / เกศรินทร์ ขัดเปา / 2555 /Full Text
3ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อของบริษัทสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารแห่งประเทศไทยในอำเภอเมืองลำพูน = Services marketing mix factors affecting customer decision towards using loan services of personal loan companies under monitoring of Bank of Thailand in Mueang Lumphun District / สิริพร ปวนคำมา / 2555 /Full Text
4พฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษาหญิงในจังหวัดลำปางในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น = Behavior of female students in Lampan towards buying fashionable clothes / กฤษณา คำเครื่อง / 2555 /Full Text
5พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อหนังสือธรรมะทางพุทธศาสนา = Consumer behaviors in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing buddhism dhamma books / พัชรินทร์ มณีขัติย์ / 2555 /Full Text
6พฤติกรรมของผู้สูงวัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันชีวิต = Behavior of the elderly in Mueang Chiang Mai District Towards Purchasing Life Insurance / สุพัตรา ณ หนองคาย / 2555 /Full Text


1การเปรียบเทียบมูลค่าตราสินค้าสตาร์บัคส์และกาแฟวาวีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Brand equity comparison between Starbucks and Wawee Coffee in Mueang Chiang Mai District / วีระศักดิ์ รอดสุวรรณ / 2554 /Full Text
2ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อส่วนประสมการตลาดของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Parent expectation towards marketing mix of international school in Chiang Mai Province / สินีนาฏ นาเจริญ / 2554 /Full Text
3ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเปิดสอนออกแบบกราฟิกครบวงจรในจังหวัดเชียงใหม่ = Students opinions towards opening an integrated graphic design school in Chiang Mai province / กานต์ธีรา เดี่ยวตระกูล / 2554 /Full Text
4ความคิดเห็นของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวกของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) = Opinions of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards image of being a convenience Bank of Krung Thai Bank Public Company Limited / สุพร แก้วปิง / 2554 /Full Text
5ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสวนสัตว์เชียงใหม่ = Satisfaction of Thai tourists towards services marketing mix of Chiang Mai Zoo / ปรมาภรณ์ รัตนสืบ / 2554 /Full Text
6ความพึงพอใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม = Satisfaction of small and medium enterprises towards the manufacturing development to improve competitiveness program, Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry / ชฎาพร วรรณแก้ว / 2554 /Full Text
7ความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกต่อคุณภาพการบริการ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Outpatient satisfaction towards service quality of Sriphat Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ธีรวิทย์ นันตา / 2554 /Full Text
8ความพึงพอใจของผู้รับเหมาต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของโรงงานซีแพคแฟรนไชส์ สาขาจอมทอง = Satisfaction of construction contractors towards marketing mix of Ready-Mixed concrete of CPAC Franchisees Chom Thong branch / ณัฐ อิรนพไพบูลย์ / 2554 /Full Text
9ความพึงพอใจของร้านค้าช่วงในจังหวัดเชียงรายต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของบริษัท เอสซีจีเน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด = Satisfaction of sub-dealers in Chiang Rai province towards marketing mix strategy of SCG Network Management Company Limited / ธีรยุทธ สุขสุด / 2554 /Full Text
10ความพึงพอใจของลูกค้าเงินฝากต่อส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีนครพิงค์ = Satisfaction of customer with deposit accounts towards services marketing mix of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Si Nakhophing Branch / พชร วัชรปรีชา / 2554 /Full Text
11ความพึงพอใจของลูกค้าชาวต่างชาติต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมพาราซอล อินน์ = Foreign customer's satisfaction toward service quality on the Parasol Inn Hotel / วรเทพ ศรีสกุลชวาลา / 2554 /Full Text
12ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการ K-WePlan ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customers' satisfaction in using service K-WePlan of thd Kasikorn Bank Public Company Limited in Mueang Chiang mai District / ปราชญ์ ได้เปี่ยม / 2554 /Full Text
13ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality on housing loan of Government Housing Bank, Chiang Mai Branch / กาญจนา สุริโย / 2554 /Full Text
14ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของร้านคาเรนค็อทเทจ ในอีเบย์ดอตคอม = Customer satisfaction towarda e-service quality of Karen Cottage in eBay.com / เขมิยา สิงห์ลอ / 2554 /Full Text
15ความพึ่งพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการค้าปลีกของร้านแบงค์ฮาร์ดแวร์จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards retail mix of bank hardware shop, Chiang Mai Province / อรไพลิน ตั้งวรธรรม / 2554 /Full Text
16ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริการด้านการเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก = Customer satisfaction towards saving services of Siam Commercial Bank Public Company Limited,Chang Pueak branch / นฤมล ไชยแก้วเมร์ / 2554 /Full Text
17ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด = Motivation factors of salesman of The Concrete Products and Aggregate Company Limited / วิสุทธิ เผ่าเหลืองทอง / 2554 /Full Text
18ปัจจัยส่วนประสมการตลาดค้าปลีกของร้านตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่นของเครื่องปรับอากาศ ที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่= Retail marketing mix factors of air conditioner local dealer effecting consumers purchase in Amphoe Mueang Chiang Mai / ธราทิพย์ คุณาธารกุล / 2554 /Full Text
19ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้หญิงในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าต้านริ้วรอย = Marketing mix factors affecting women in Mueang Chiang Mai District towards buying anti-aging facial cream / วิริยา อินทรแสง / 2554 /Full Text
20ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อคนวัยทำงานในการเลือกสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix affecting people in working ages towards choosing artificial-grass football fields for rent in Chiang Mai province / อาทิตยา พาหิรัญ / 2554 /Full Text
21ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อธุรกิจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรี = Marketing mix factors affecting companies in Mueang Chiang Mai District toward advertising in free-copy magazines / ไปรยา นพสุวรรณ / 2554 /Full Text
22ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ออายุรแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำดภอเมืองเชียงใหม่ในการสั่งยากลุ่มเออาร์บี = Marketing mix factors affecting internists of hospitals in Mueang Chiang mai District towards prescribing ARBs Drug Group / นงลักษณ์ ไชยมัง / 2554 /Full Text
23ผลกระทบของการสื่อสารการตลาด ณ จุดซื้อต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค = Impact of marketting communication at point of purchase on consumers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards purchasing consumer products / ปิยาภรณ์ ไชยยศ / 2554 /Full Text
24พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Teenager behavior in using services of beauty clinics in Mueang Chiang Mai district / ศักดา ดีคำป้อ / 2554 /Full Text
25พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาบน้ำ ตัดแต่งขนสุนัข ของเจ้าของสุนัข ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Dog owner behavior towards selecting dog's grooming services in Amphoe Mueang Chiang Mai District / สุพรรณี สุริยะ / 2554 /Full Text
26พฤติกรรมการซื้อของขวัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Chiang Mai undergraduate students towards gift purchasing / สุลักษณ์ ธีระวัฒน์สกุล / 2554 /Full Text
27พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขของผู้เลี้ยงสุนัขในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior of dog owners towards purchasing products for dogs in Mueang Chiang Mai District / พิมพิกา ไชยปัญญา / 2554 /Full Text
28พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Travelling behavior of young thai tourists in Pai district, Mae Hong Son province / บงกชรัตน์ ยศถาวร / 2554 /Full Text
29พฤติกรรมของข้าราชการสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าฝ้ายพื้นเมือง= Behavior of female government officers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing finished local cotton garments / จิราภรณ์ บุญหลี / 2554 /Full Text
30พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายจัมโบ้เน็ต = Behaviors of Chiang Mai University undergraduate students towards using the Jumbo Net wireless network / จริยา ลิ้มจีระจรัส / 2554 /Full Text
31พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อผลิตภัณฑ์บรรเทา อาการเมาค้าง = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying hangover recovery products / ณัฐตุล เรืองรังษีรัตน์ / 2554 /Full Text
32พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการบริโภค ผลิตภัณฑ์ปรุงรสสำเร็จรูป = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District Towards Consuming Instant Seasonings / พรรณทิพา ฤกษ์ลัดดาพรรณ / 2554 /Full Text
33พฤติกรรมของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อประกันสุขภาพ = Behavior of consumers in Mueang Chiang Mai District towards buying health insurance / ทัชชา เอื้องไพโรจน์ / 2554 /Full Text
34พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการใช้บริการคลีนิกเสริมความงาม = Buying behavior of working women in Mueang Chiang Mai district towards using services of cosmetic clinics / วราภรณ์ คงรอด / 2554 /Full Text
35พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าเฉพาะในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing house brand products at hypermarkets / จารุมาศ โต๊ะถม / 2554 /Full Text
36พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior in using movie theatre service in Amphoe Mueang Chiang Mai / พวงผกา ออมทรัพย์ / 2554 /Full Text
37ภาพลักษณ์บริการและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของคอตโต้สตูดิโอ จังหวัดเชียงใหม่ = Brand image and satisfaction of customers towards COTTO STUDIO Chiang Mai / เยาวภาพันธุ์ ยุชมภู / 2554 /Full Text
38อิทธิพลของการใช้สีบนแผ่นป้ายโฆษณาต่อบุคลิกภาพของตราสินค้า = Influence of colors printed advertisements towards brand personality / ปิยาภรณ์ นิลชู / 2554 /Full Text


1การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อส้มสายน้ำผึ้งระหว่างผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร = Comparison purchasing honey tangerines dexision process between consumers in Chiang Mai Province and Bangkok / อิทธิพนธ์ ปิ่นน้ำ / 2553 /Full Text
2การรับรู้ของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์ตรายี่ห้อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) = Perception of customers in Amphoe Mueang Chiang Mai towards brand image of Siam Commercial Bank Public Company Limited / ธีรารัตน์ พัฒนกิจจำรูญ / 2553 /Full Text
3ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการดำเนินการทางการตลาดของร้านค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer opinions towards marketing operation of construction material and equipment stores in Hang Dong District, Chiang Mai Province / บดินทร์ ชัยรัต / 2553 /Full Text
4ความพร้อมของโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการขอรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว = Readiness of Hotels in Muang Chiang Mai District in applying for certification of Halal Food Services Standard for Tourism / วุฒิชัย วีระมาชา / 2553 /Full Text
5ความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท จักรราชมารืเก็ตติ้ง จำกัด = Retailer satisfaction towards marketing mix of Jakkaras Marketing Company Limited / ดรุณี วงศ์ปิง / 2553 /Full Text
6ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = In-patient satisfaction towards services marketing mix of Chiangmai Ram Hospital / สุนิศา ไชยสิทธิ์ / 2553 /Full Text
7ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards purchasing life insurance from Siam Commercial Bank Public Company Limited in Mueang Chiang Mai District / จุฑามาศ มณีธร / 2553 /Full Text
8ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมกรีน เลค รีสอร์ท เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix factors of Green Lake Resorts, Chiang Mai / พิศุทธ์ พิศุทธกุล / 2553 /Full Text
9ทัศนคติของเจ้าของกิจการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อการประยุกต์ใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการออกแบบด้านกายภาพของธุรกิจ = Attitudes of entrepreneurs in Amphoe Mueang Chiang Mai towards application of feng shui to physical design of the business / ธนารักษ์ คำมูลตา / 2553 /Full Text
10ทัศนคติของผู้บริโภคต่อระบบการสื่อสารแบบไร้สายยุคที่สามในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Cunsumer attitude towards third generation of wireless communication system in Mueang Chiang Mai District / พชรมน อนุวงค์ดำรง / 2553 /Full Text
11ทัศนคติของลูกค้าเงินฝากประจำธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในสังกัดสำนักงานเขตเวียงพิงค์ต่อการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว = Attitude of fixed-deposit accounts customers of Krung Thai Bank, Wiang Ping Regional Office, towards investment in long-term equity funds / วริทธิ์ เหลืองหิรัญ / 2553 /Full Text
12ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการ บัตรไม่ต้องของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer attitude towards cardless service of Bank of Ayudhya Public Company Limited in Mueang Chiang Mai District / ชลิต สนิทธรรม / 2553 /Full Text
13ทัศนคติของสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อโฆษณาแฝงในรายการละครโทรทัศน์ = Attitude of women consumers in Mueang Chiang Mai District towards product placement in television drama series / รัชนีกร วุฒิรัตน์ / 2553 /Full Text
14ปัจจัยที่มีผลต่อผู้หญิงอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อชุดชั้นใน = Factors affecting women in Mueang Chiang Mai District towards buying female underwear / อรอัญชัน ธิดาเมือง / 2553 /Full Text
15ปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการเลือกร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำพูน = Retail marketing mix factors affecting customers towards selecting mobile phone shops at Big C Supercenter, Lamphun Branch / ณัฐพร บุญญาสัย / 2553 /Full Text
16ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Service marketing mix factors affecting customer decision making towards selectiong Out - patient services of Chiangmai Ram Hospital / สุภาพร เลาหพูนรังษี / 2553 /Full Text
17ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ส่งออกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ = Service marketing mix factors affecting decision of exporters in Mueang Chiang Mai District towards selecting international trade services from commercial banks / ชนนิกานต์ ปัญโญนันท์ / 2553 /Full Text
18ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ในการวางแผนการศึกษาต่อ = Service marketing mix affecting students in vocational certificate program at Lanna Commercial College towards planning for further education / ตรีรัช เตจ๊ะขอด / 2553 /Full Text
19ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเรียนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้บริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factor affecting customer decision in selecting english courses at English Language Institutions in Mueang District Chiang Mai / ธศกร ดวงคำ / 2553 /Full Text
20ผลกระทบของคุณภาพการบริการต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ในจังหวัดลำปางกับตราสินค้าธนาคารกรุงไทย = Impact of service quality towards relationship between Lampang Customers and Krung Thai Bank Brand / อภิวัฒน์ จันกัน / 2553 /Full Text
21พฤติกรรมการใช้ข้อมูลจากกระดานสนทนาออนไลน์เว็บไซต์สยามโฟนดอทคอมในการตัดสินใจซื้อโทรสัพท์มือถือสมาร์ทโฟน = Consumer behavior in using data from Siamphone dot com forum towards purchasing decision of smartphone / ศราวุธ ทาคำ / 2553 /Full Text
22พฤติกรรมการรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior in receiving marketing communication via new media in Mueang Chiang Mai District / ปิยะพร เขตบรรพต / 2553 /Full Text
23พฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกเทคนิคการแพทย์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards choosing medical technology clinics in Mueang Chiang Mai District / ธงทวัตร บุญเฟือง / 2553 /Full Text
24พฤติกรรมของผู้บริโภคท้องถิ่นต่อการเลือกร้านอาหารในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Behavior of local consumers towards selecting restaurants in Phan District, Chiang Rai Province / นพวิชญ์ พงศ์พิชญนันท์ / 2553 /Full Text
25พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดลำพูนในการซื้อรถจักรยานยนต์ = Behavior consumers in Lamphun Province towards buying motorcycle / วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ / 2553 /Full Text
26พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Behavior of working women in Mueang Chiang Mai district towards purchasing products via electronic commerce / ประทีปชล ชัยเลิศ / 2553 /Full Text
27พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน = Behavior of working women in Mueng Chiang Mai District in purchasing ready-to-eat frozen meals / ลัคนา เลาหวิโรจน์พจน์ / 2553 /Full Text
28พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟในอำเภอเมืองลำปาง = Consumer behavior towards using service of coffee shop in Mueang Lampang District / ปิยะพรรณ ผิวเหลืองสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
29พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเครื่องแต่งกายมือสองในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards purchasing second hand apparel products in Mueang Chiang mai District / ชนิตตา ชัยประสาน / 2553 /Full Text
30ภาพลักษณ์ตามการรับรู้ของลูกค้าศูนย์ธุรกิจต่างประเทศเชียงใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) = Image as perceived by customers of international trade service Center Chiamg Mai, Siam Commercial Bank Company Limited / ยุทธนา นิลสกุล / 2553 /Full Text


1กระบวนการตัดสินใจซื้อคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับผู้ประกอบการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่ = Housing estate developers buying decision process towards ready mixed concrete in Chiang Mai Province / ธงชัย เห็นประเสริฐแท้ / 2552 /Full Text
2การวิเคราะห์เชิงลึกกระบวนการจัดการข้อมูลในการพยากรณืความต้องการซื้อของตลาดและการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบของผู้ประกอบการส่งออกลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน = In-depth analysis of information management process for forecasting market demand and procurement planning of raw materials of dry longan exporters in the Chiang Mai and Lamphun Provinces / ศิริรักษ์ ยาวิราช / 2552 /Full Text
3การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กโตของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Marketing communication affecting consumer purchasing decision towards toddler milk powder in Amphoe Mueang Chiang Mai / ประภาพร ไชยชนะชมภู / 2552 /Full Text
4ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Opinion of foreign tourists in Mueang Chiang Mai District towards selling products and services through e-Commerce / ทิพย์วรรณ มณีไกรสอน / 2552 /Full Text
5ความพึงพอใจของนักศึกษาสายบริหารธุรกิจต่อการให้บริการของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Satisfaction of business administration students towards services of Lampang college commerce and technology / ภัทรศักดิ์ จงวัฒนา / 2552 /Full Text
6ความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคหัวใจต่อการบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Satisfaction of heart desease patients towards services of Chiangmai Ram Hospital / ปิติ เล้าสกุล / 2552 /Full Text
7ความพึงพอใจของพนักงานขายต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Sales employee satisfaction towards motivation factors in working within alcoholic beverage industry in Chiang Mai Province / นพดล ตั้งโภคานนท์ / 2552 /Full Text
8ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการหลังการขายบ้านจัดสรร โครงการบ้านชลลดาในโครงการ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards after-sales service of Baan Chonlada Housing Project in Land & Houses Park Chiang Mai / จิตราภรณ์ ทัพพอาภา / 2552 /Full Text
9ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัท บอรอล คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of ready-mixed concrete of boral concrete (Thailand) Company Limited, Chiang Mai Branch / ธณัฐดา อุตสุภา / 2552 /Full Text
10ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการค้าปลีกของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง = Customer satisfaction towards retail mix of Chianmai Tung Oo Seng Limited Partnership / ชยากร โกศลธนากุล / 2552 /Full Text
11ความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 ทีมีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของบัตรเดบิตวีซ่าอิเลคตรอน = Satisfaction of customer of government savings bank, Chiang Mai Zone 2 towards services marketing mix of Visa Electron Debit Card / วานิช ยะสุข / 2552 /Full Text
12ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อข้าวอินทรีย์ = Attitude of consumers Mueang Chiang Mai District towards organic rice ดิลก บุญวานิช / มลทิวา โสมะ / 2552 /Full Text
13ทัศนคติของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อบริการเช่าซื้อสินค้าของเคทีบีลิสซิ่ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) = Customer attitude towards KTB Leasing Service of Krung Thai Bank Public Company Limited in Amphoe Mueang Chiang Mai / เพชรรัตน์ สดชื่น / 2552 /Full Text
14ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตของประชากรในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude of people towards blood donation in Amphoe Mueang Chiang Mai / โสภิดา เพชรสารกุล / 2552 /Full Text
15ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกกิจกาารผู้นำเข้าสินค้าของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Factors affection decision of companies in the Northern Industrial Estate Towards selecting import trading firms / วาสนา มณีวรรณ์ / 2552 /Full Text
16ปัจจัยที่มีผลต่อการสั่งใช้ยาลดระดับความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยของแพทย์ประจำโรงพยาบาลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting physician decision towards prescribing oral antihypertensive agents in Amphoe Mueang Chiang Mai / พิรุณพร เพียรธรรม / 2552 /Full Text
17ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting decision of parents towards selecting private day care services in Mueang Chiang Mai District / ณภัทร รัตนเดชาพิทักษ์ / 2552 /Full Text
18ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อไวน์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affection consumer decision towards buying imported wine in Mueang Chiang Mai District / ทิพากร เลวิน / 2552 /Full Text
19พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior in purchasing furniture in Mueang Chiang Mai District / ศิริพร โนจ๊ะ / 2552 /Full Text
20พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ = Media exposure of undergraduate students in Chiang Mai Province / ปิยะวดี ยาโน / 2552 /Full Text
21พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Media exposure of employees in The Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / จินตภา อัจฉริยากร / 2552 /Full Text
22พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ = Cunsumer behavior towards purchasing pesticides free vegetable from farmers in Chiang Mai Province / สุมิตรา กันธะวงค์ / 2552 /Full Text
23พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้โลตัสในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Customer behavior towards purchasing Tesco House Brand products in Amphoe Mae Sai, Changwat Chiang Rai / พิมพ์มากร วงศ์จรัสกุล / 2552 /Full Text
24ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปางในมุมมองของนักเรียน ในเมืองลำปาง = Image of Rajamangala University of Technology Lanna Lampang according to view of students in Lampang area / อัจฉราพร แปลงมาลย์ / 2552 /Full Text
25ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ = North-Chiang Mai University image as perceived by high school students in Chiang Mai Province / กิตติพงศ์ ผาบุตร / 2552 /Full Text
26ภาพลักษณ์โรงแรมบูติก ในจังหวัดเชียงใหม่ = Images of boutique in Chiang Mai Province / นัทธ์หทัย เถาตระกูล / 2552 /Full Text


1การรับรู้ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Perception of residents in Amphoe Mueang Chiang Mai towards image of Chiang Mai Night Safari ;Perception of residents in Amphoe Mueang Chiang Mai towards image of Chiang Mai Night Safari / สิรกานต์ มณีวรรณ / 2551 /Full Text
2การรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer perception towards image of imported cosmetic products in Mueang Chiang Mai District / สุรีย์รัตน์ รัตนมณี / 2551 /Full Text
3การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้รถบริการสาธารณะของประชาชนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards public transportation in Amphoe Mueang Chiang Mai ;Consumer behavior towards public transportation in Amphoe Mueang Chiang Mai / วาสิฏฐ์พล สาระรักษ์ / 2551 /Full Text
4การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกบริการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing communication affecting customer decision towards selecting deposite services of commercial banks in Mueang Chiang Mai district ;Marketing communication affecting customer decision towards selecting deposite services of commercial banks in Mueang Chiang Mai district / วรรณภา ไพศาลตันติวงศ์ / 2551 /Full Text
5ความคิดเห็นของลูกค้าชาวญี่ปุ่น ต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ของผู้ผลิตในจังหวัดเชียงใหม่ = Opinion of Japanese customers towards the marketing mix of hand-woven cotton products by Producers in Chiang Mai / รพีพร ฉัตรตระกูลชัย / 2551 /Full Text
6ความพึงพอใจของผู้ประกอบการค้ารถยนต์มือสองต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of used-car entrepreneurs towards automobile leasing credit services of Thanachart Bank Public Company Limited, Chiang Mai province / กฤษณะ แสนวาสน์ / 2551 /Full Text
7ทัศนคติของผู้ประกอบการที่มีต่อการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านทางธนาคารในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Entrepreneru attitude towards social security fund payment via banks in amphoe Mueang Chiang Mai ;Entrepreneru attitude towards social security fund payment via banks in amphoe Mueang Chiang Mai / ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ์ / 2551 /Full Text
8ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับเหมาไฟฟ้าในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในจังหวัดลำพูน = Factors affecting decision 0f electrical contractors purchasing electrical equipments in Lamphun Province / พิศาล เกียรติโภคะ / 2551 /Full Text
9ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อกระจกประกอบสำเร็จในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumer buying decision towards fitted-pane glass in Chiang Mai Province / อาภาศรี เทวตา / 2551 /Full Text
10ปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันกวดวิชาเพื่อการตอบสนองข้อสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting consumer decision towards selecting tutoring institutes for standard english tests in Amphoe Mueang Chiang Mai / สุภาพงษ์ นิลเกษ / 2551 /Full Text
11ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการโรงแรมแบบบูติค ในจังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting Thai tourists towards selecting boutique hotels in Chiang Mai Province / กรรณเกษม วสันตวิษุวัต / 2551 /Full Text
12ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ในการตัดสินใจซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ = Services marketing mix factors affecting car owners in Chiang Mai province towards purchasing voluntary car insurance ;Services marketing mix factors affecting car owners in Chiang Mai province towards purchasing voluntary car insurance / กาญจน์วิตรี งามพริ้ง / 2551 /Full Text
13พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้ โลตัส ในจังหวัดลำปาง = Customer behavior towards purchasing Tesco Lotus house brand products in Lumpang province / กุลธารินทร์ ปัญญา / 2551 /Full Text
14พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้ โลตัส ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer behavior towards purchasing house brand products of Tesco Lotus store in Amphoe Fang, Changwat Chiang Mai ;Customer behavior towards purchasing house brand products of Tesco Lotus store in Amphoe Fang, Changwat Chiang Mai / ภัทราวดี ทิพยดี / 2551 /Full Text
15พฤติกรรมลูกค้าในการซื้อสินค้าตราเฉพาะของห้างเทสโก้ โลตัส ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer behavior towards purchasing house brand products of Tesco Lotus stores in Amphoe Mueang Chiang Mai ;Customer behavior towards purchasing house brand products of Tesco Lotus stores in Amphoe Mueang Chiang Mai / ฉัตรนภา เจริญพันธ์ / 2551 /Full Text
16ส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Services marketing mix factors affecting consumers selection of gas station in Mueang district, Chiang Mai province ;Services marketing mix factors affecting consumers selection of gas station in Mueang district, Chiang Mai province / ทรงศักดิ์ ชัยวัฒนาโรจน์ / 2551 /Full Textขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น