Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

13 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ

1Cross-border production of watermelon in northwestern Laos = การผลิตแตงโมข้ามพรมแดนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาว Shion Fujita / Fujita, Shion / 2011 /Full Text
2Living with floods : the perennial, struggle of people of gaibandha district of Bangladesh = การดำรงชีวิตอยู่กับอุทกภัย : การดิ้นรนที่ไม่สิ้นสุดของผู้คนในเขตไกบันธาของบังคลาเทศ Ali Azgar Fakir / Ali, Azgar Fakir / The 2011 /Full Text
3Negotiating empowerment : the multiple experiences of women on a micro-credit program in the Maldives = การต่อรองว่าด้วยการเสริมสร้างอำนาจ : ประสบการณ์อันหลากหลายของผู้หญิงในโครงการเงินกู้ขนาดเล็กในมัลดีฟส์ Zulaikha Shabeen / Shabeen, Zulaikha / The 2011 /Full Text
4Re-territorialization and local villagers' responses : changing livelihood strategies of the Suay in rubber growing areas of Champasack Province, Lao PDR = การควบคุมจัดการใช้พื้นที่แบบใหม่และปฏิกิริยาของชาวบ้าน : การปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์การดำรงชีพของชาวส่วยในพื้นที่ปลูกยางพารา แขวงจำปาสัก สปป. ลาว / Sengsouliya Chanthanakhone / 2011 /Full Text
5Redefining farm livelihoods within an urbanizing commune in Hanoi, Vietnam = การนิยามความหมายของการดำรงชีวิตด้านเกษตรกรรมในชุมชนที่กำลังกลายเป็นเมือง ชานกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Pham Tran Thang Long / Pham, Tran Thang Long / 2011 /Full Text
6Spaces of exception and shifting strategies of the Kokang Chinese along the MyanmarChina border = พื้นที่ยกเว้นและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของชาวจีนโกกังบริเวณพรมแดนพม่า-จีน Myint Myint Kyu / Myint, Myint Kyu / 2011 /Full Text
7The adaptive livelihood strategies of small-scale rubber plantation farmers in Luangnamtha Province, Lao Pdr = ยุทธวิธีการปรับตัวในสวนเกษตรยางพาราของเกษตรกรรายย่อยในแขวงหลวงทาสปป. ลาว / Phoukeo Saokhamkeo / The 2011 /Full Text
8Tourism and the production of space in Luang Prabang, Lao PDR: a case study in the Ban Jek Area = การท่องเที่ยวและการผลิตสร้างความหมายของพื้นที่ในตัวเมืองหลวงพระบาง ประเทศ สปป. ลาว: กรณีศึกษาในย่านบ้านเจ็ก / Champa Lattanasouvannaphonh / 2011 /Full Text1Forestland as contested space : a case study of land concession in Pursat province, Cambodia = ป่าในฐานะพื้นที่แห่งการช่วงชิง : กรณีศึกษาการสัมปทานที่ดินในจังหวัดโพธิสัต ประเทศกัมพูชา / Sokhom Yeang / 2010 /Full Text
2Mobility and social networks of Lahu Female Vendors in Northern Thailand = การเดินทางเคลื่อนที่และเครือข่ายทางสังคมของแม่ค้าลาหู่ใน ภาคเหนือประเทศไทย Yuko Fujii / Fujii, Yuko / 2010 /Full Text
3Negotiating livelihood security in community forestry: a case study of an externally-initiated community forest in Southern Shan state, Myanmar = การต่อรองด้านความมั่นคงของการดำรงชีวิตในป่าชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนที่ริเริ่มมาจากภายนอกในรัฐฉานตอนใต้ ประเทศพม่า / Kyaw Kyaw Tun / 2010 /Full Text
4Securing pastoralism in post-socialist Mongolia : herders' livelihood strategies in the context of climate and market uncertainties = การรักษาไว้ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ในทุ่งหญ้าในประเทศมองโกเลียยุคหลังสังคมนิยม : ยุทธศาสตร์การดำรงชีวิตของผู้เลี้ยงปศุสัตว์ในบริบทของความไม่แน่นอนของภูมิอากาศและตลาด Enkhbat Bulgan / Bulgan, Enkhbat / The 2010 /Full Text
5The complexity of adaptation and local responses to a residential cluster program : a case study of an agricultural commune in An Giang Province, Vietnam = ความซับซ้อนของการปรับตัวและการตอบสนองของชาวบ้านต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเกษตรในจังหวัดอันยาง เวียดนาม Hua Hong Hieu / Hua, Hong Hieu / The 2010 /Full Text
6The Decline of Thailand's stand-alone movie theaters and the contraction of the urban commons : a social history of modernity = การล่มสลายของโรงหนังชุมชนและการหดหายของพื้นที่สาธารณะในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์สังคมความทันสมัย Philip Jablon / Jablon, Philip / The 2010 /Full Text
7Under the Shadow of Saint Tran Hung Dao: Cultural Politics of Industrial Development in the Post-Socialist Vietnam = ใต้เงาของฉั่นเหิ่งดาว: วัฒนธรรมการเมืองว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรม หลังสังคมนิยมในเวียดนาม Pochara Patthamalai / Nguyen Thi Thu Thuy / 2010 /Full Text
8Urban development : a case study of resettlement project in Vientiane, Lao PDR = ปฏิบัติการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่นครหลวงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Sounadeth Soukchaleun / The 2010 /Full Text1Commoditization of culture and tourism development in an ethnic community : a case study of The Long-Necked Kayan (Padaung) in Mae Hong Son Province = การแปลงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าและการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากะเหรี่ยงคอยาว (ปะด่อง) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Phone Myint Oo / 2009 /Full Text
2Community partcipation in a rainwater harvesting scheme in Maharashtra State, India = การมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการรองรับน้ำฝนในรัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย Naina Agrawat Kumar / Naina Agrawal Kumar / 2009 /Full Text
3Dike construction, social, differentlation and local adaptive strategies : a case study of a farming village in the Mekong delta, Vietnam = การสร้างทำนบ ความแตกต่างทางสังคม และกลยุทธ์ในการปรับตัวของท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านเกษตรกรรมบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนาม Vo Duy Thanh / Vo, Duy Thanh / 2009 /Full Text
4Kachin borderlanders : a case study of Laiza town along the Yunnan-Myanmar frontier area = คนชายแดนชาวคะฉิ่น : กรณีศึกษาเมืองไลซานบริเวณพรมแดนยูนนาน-เมียนมาร์ Lanau Roi Aung / Lanau, Roi Aung / 2009 /Full Text
5Shan ethnic food: the cultural politics of taste in Chiang Mai City = อาหารชาติพันธุ์ไทใหญ่: การเมืองเชิงวัฒนธรรมของรสนิยมในเมืองเชียงใหม่ / Busarin Lertchavalitsakul / 2009 /Full Text
6The Impact of economic land concessions on the local levelihoods of forest communities in Kratie Province, Northeastern Cambodia = ผลกระทบของการสัมปทานที่ดินเศรษฐกิจต่อวิถีการดำรงชีวิตท้องถิ่นของชุมชนในเขตป่าในจังหวัดกรอเจะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกัมพูชา / Touch Siphat / 2009 /Full Text1Between two selves: politics of identity and negotiation of rights for kayan refugees in Mae Hong Son Province, Thailand = ระหว่างสองตัวตน: การเมืองเรื่องอัตลักษณ์และการต่อรองเพื่อสิทธิของผู้อพยพชาวคายันในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย David Ranger Lawitts / Lawitts, David Ranger / 2008 /Full Text
2Changes in livelihood strategies and gender roles in a fishery-dependent floating community in Tonle Sap Lake, Cambodia = การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำรงชีวิตและบทบาทหญิงชายในชุมชนลอยน้ำที่พึ่งพาการประมงแห่งหนึ่งในทะเลสาบเขมร ประเทศกัมพูชา / Mith Somountha / 2008 /Full Text
3Community Responses To Cultural Heritage Conservation In Luang Prabang Province, Lao PDR = การตอบรับของชุมชนต่อการอนุรักษ์มรดกในเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Chittaphong Ackhavong / The 2008 /Full Text
4Intra-community contestation in institutional development process of historic-village tourism management : a case study of tuanshan village in Jianshui Country, Yunnan province, people's republic of China = การช่วงชิงภายในชุมชนในกระบวนการสร้างสถาบันเพื่อจัดการท่องเที่ยวหมู่บ้านโบราณที่ยังมีคนอาศัยอยู่ : กรณีศึกษา หมู่บ้านถวนซาน มณฑลเจี๊ยนฉุ่ย จังหวัดยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน Wu Yunmei / Wu, Yunmei / Chiang Mia 2008 /Full Text
5Negotiating Space In The Rurul-Urban Social World : Mobility And Marketing Strategies Among female Petty traders On The Streets Of Hanoi, Vietnam = พื้นที่แห่งการต่อรองในสังคมชนบท - เมือง : การเคลื่อนย้ายและยุทธศาสตร์การตลาดของแม่ค้ารายย่อยบนถนนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Sayaka Mori / Mori, Sayaka / 2008 /Full Text
6New social movements and contemporary framing of development protest in Northern Thailand : a case study of the Chiang Mai World mega-project = ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และการสร้างกรอบความเข้าใจร่วมสมัยของการประท้วงการพัฒนาในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่เวิล์ด Daniel Powell / Powell, Daniel / 2008 /Full Text
7Shan on the move : negotiating identities through spatial practices among Shan cross-border migrants in Northern Thailand = ไทใหญ่ย้ายถิ่น : การต่อรองเชิงอัตลักษณ์ผ่านปฏิบัติการทางพื้นที่ของแรงงานข้ามพรมแดนชาวไทใหญ่ในภาคเหนือประเทศไทย Sachiko Yasuda / Yasuda, Sachiko / 2008 /Full Text
8The Struggle for survival in fishing community: a case study of property relation and livelihood strategies of poor fishers in barangay Nipa, Concepcion Iloilo, Philippines = การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชุมชนหาปลา: กรณีศึกษาระบบกรรมสิทธิ์และยุทธศาสตร์ในการดำรงชีวิตของชาวประมงยากจนในหมู่บ้านนิปะ เขตปกครองท้องถิ่นคอนเซ็บซิออง จังหวัดอิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์ Fredylin P. Saclote / Saclote, Fredylin P / 2008 /Full Text
9Voices from the Mekong : social networking and identity negotiation in the era of regional development in a Thai-Lao border community = เสียงจากแม่โขง : การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการต่อรองของอัตลักษณ์ในยุคการพัฒนาภูมิภาคในชุมชนชายแดนไทย-ลาว / Pakakrong Makpun / 2008 /Full Text1Agrarian changes and sustainable livelihood strategies in Sub-Urban Vientiane, Lao PDR = การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตรและยุทธศาสตร์การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในเขตชานเมืองนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Sivilay Keobountham / 2007 /Full Text
2Conservation politics in mangrove ecosystems : a case study of resource degradation and sustainable livelihood in Oakpo-Kwin-Chaung Village, Bogale Township, Ayeyarwaddy Division, Myanmar = การเมืองในการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน: กรณีศึกษาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในหมู่บ้านโอ๊กโปกวินชวอง เมืองโบกาเล เขตเอยาวัดดี ประเทศพม่า Khin Maung Htay / Khin, Maung Htay / 2007 /Full Text
3Disrupted livelihoods of ethnic minorities in the Central Highland, Vietnam = รอยร้าวในชีวิตของชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในเขตพื้นที่สูงตอนกลางของประเทศเวียดนาม Le Quang Trung / Le, Quang Trung / 2007 /Full Text
4Household livelhood diversification as a result of the high modernism development project : a case of Can Tho bridge in Vinh Long Province, Vietnam = ความหลากหลายของวิถีชีวิตครัวเรือนอันเป็นผลมาจากโครงการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย : กรณีของสะพานกิ่นเห่อในจังหวัดหวิงลอง ประเทศเวียดนาม Tran Thi Ngoc Trinh / Tran, Thi Ngoc Trinh / 2007 /Full Text
5Local development practice as discourse of conservation : a case study of Yi people in Wuliangshan Nature Reserve, Yunnan Province = การปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นในฐานะวาทกรรมของการอนุรักษ์ : กรณีศึกษาชาวหยีในเขตสงวนอุทยานรักษาธรรมชาติหวูเหลียงซาน มณฑลยูนนาน Wang Jing / Wang, Jing / 2007 /Full Text
6Marginalization and negotiating ethno-space in development among the Baduy people of Banten province, Indonesia = กระบวนการชายขอบและพื้นที่ต่อรองทางชาติพันธุ์ในการพัฒนาชาวบาดุย จังหวัดบันเดิน ประเทศอินโดนีเซีย / Ronny Mucharam / 2007 /Full Text
7Politics of identity and articulations of elonging : a transnational Kachin community in Northern Thailand = การเมืองของอัตลักษณ์และการแสดงออกถึงความผูกพันหลายมิติ : ชุมชนคะฉิ่นข้ามชาติแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย / Seng-Maw Lahpai / 2007 /Full Text
8The Challenges of poverty alleviation program in Sri Lanka : a case study of Vallangiriya Village, Kaduwella Division, Colombo District = การท้าทายต่อโครงการลดปัญหาความยากจนในประเทศศรีลังกา : กรณีศึกษาหมู่บ้านวาลังกิริยา เขตคาดูวิลลา แขวงโคลัมโบ B.M.M.G.S. Bandara / Bandara, B.M.M.G.S. / 2007 /Full Text1Border riverscape: negotiating space and identity construction of the long-distance river traders under the greater Mekong subregional trade regime = นทีทัศน์ชายแดน: พื้นที่ของการต่อรอง และการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ค้าทางเรือระยะไกล ภายใต้ระบอบการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / Jakkrit Sangkhamanee / 2006 /Full Text
2Market as social space of negotiation : a case study of rural trade marketing in Jila Administrative villge, Lufeng county, Yunnan Province, P.R.China = ตลาดในฐานะพื้นที่ทางสังคมของการต่อรอง : กรณีศึกษาการค้าชนบทในหมู่บ้านจิลา มณฑลยูนนาน Zou Yahui / Yahui, Zou / 2006 /Full Text
3Transforming shifting cultivation and diversifying livelihoods of an upland peasant community in Luang Prabang Province, Lao PDR = การปรับเปลี่ยนการทำไร่แบบย้ายที่และการสร้างความหลากหลายในการดำเนินชีวิตของชุมชนเกษตรบนพื้นที่สูงในแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว / Dexanourath Seneduangdeth / 2006 /Full Text1Community and identities : the politics of place of the Lisu in Northern Thailand = ชุมชนและอัตลักษณ์: การเมืองของพื้นที่ของชาวลีซูในภาคเหนือของประเทศไทย Joseph R. Rickson / Rickson, Joseph R. / 2005 /Full Text
2Decentralization and local politics of forest management in Vietnam: a case study of Co Tu ethnic community = การกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่นของการจัดการป่าไม้ในประเทศเวียดนาม: กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์เกอตู Hoang Huy Tuan / Tuan, Hoang Huy / 2005 /Full Text
3Development-induced displacement and spatiality of sustainable livelihoods : a case study of the irrigation project in the Nam Tin watershed, Houyxai district, Bokeo Province, Lao PDR = การพลัดที่อันเนื่องมาจากการพัฒนาและการสร้างพื้นที่ของวิถีชีวิตที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการชลประทานในลุ่มน้ำติน อำเภอห้วยทราย จังหวัด บ่อแก้ว สปป. ลาว = การพลัดที่อันเนื่องมาจากการพัฒนาและการสร้างพื้นที่ของวิถีชีวิตที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาโครงการชลประทานในลุ่มน้ำติน อำเภอห้วยทราย จ{u0 / Boundeth Southavilay / 2005 /Full Text
4Local adaptive responses to sedentarization program: a case study of Huong Nguyen commune, A Luoi District, Thua Thien Hue Province, Vietnam = การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อการเกษตรแบบถาวร: กรณีศึกษาชุมชนเฮืองเวียง อำเภออาเหลย จังหวัดเถือเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม Ngo Thi Phuong Anh / Anh, Ngo Thi Phuong / 2005 /Full Text
5Negotiating livelihood strategies for development of a multi-ethnic community in Thua Thien Hue province, Vietnam = ยุทธวิธีด้านการดำรงชีพในการต่อรองเพื่อการพัฒนาของชุมชนหลายชาติพันธุ์ในจังหวัดเถือเทียนเว้ประเทศเวียดนาม Nguyen Thi My Van / Van, Nguyen Thi My / 2005 /Full Text
6Social suffering: a case study of impact of Lam Ta Khong Pumped storage project on livelihood = ความทุกข์ยากทางสังคม: กรณีศึกษาผลกระทบโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับต่อวิถีชีวิต / Nitinan Kanprom / 2005 /Full Text1Making space and access to fishery resources : prospects for local management in stung treng province, Cambodia / Try Thuon / 2004 /Full Text
2The Transformation of Northeastern Cambodia : the politics of development in and ethnic minority community of Yak Kaol, O'Chum district, Ratanakiri Province = กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา: การเมืองของการพัฒนาในชุมชนชาติพันธุ์ยักกาอล อำเภอโอชุม จังหวัดรัตนคีรี / Sovathana Seng / 2004 /Full Text1Agricultural transformation and highlander choice : a case study of a Pwo Karen Community in Northwestern Thailand Runako Samata / Samata, Runako / 2003 /Full Text
2Changes in livelihood strategies as a response of local people to changes in land tenure policies : a case study of a buffer zone community in Cat Tien National Park in Vietnam Ha Thuc Vien / Ha, Thuc Vien / 2003 /Full Text
3Contesting rights over land : a case study of landless farmers'social movement in Lamphun province Yumi Miyake / Miyake, Yuki / 2003 /Full Text
4Gender and identity in the bulang migration system : the movement of bulang labor from Yunnan province, people's republic of China to Thailand = เพศภาวะและอัตลักษณ์ในระบบการเคลื่อนย้ายประชากรการอพยพแรงงานชาวปะลังจากมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ประเทศไทย Zhang Jie / Jie, Zhang / 2003 /Full Text
5Gendered knowledge in the management of medicinal plants : a case study of Dzao Community in the buffer zone of Ba Vi National Park, Northern Vietnam Vu Thi Dieu Huong / Vu, Thi Dieu Huong / 2003 /Full Text
6Negotiating Poverty : poor urban women in a slum community in Ho Chi Minh City and the challenge to their invisibility Do Bich Diem / Do, Bich Diem / 2003 /Full Text
7Neo-tribes and traditional tribes : identity construction and interaction of tourists and highland people in a village in Northern Thailand Morag Ann McKerron / McKerron, Morag Ann / 2003 /Full Text
8Persistence of community-based forest management (CBFM) in changing forest tenure system in the highland of Nghe An Province, Vietnam Nguyen Cong Thanh / Nguyen, Cong Thanh / 2003 /Full Text
9Political ecology of fishery resource exploitation in Tam Giang Lagoon, Thua Thien-Hue Province, Vietnam Bui Duc Tinh / Bui, Duc Tinh / 2003 /Full Text1Changing practices of fruit-based agroforestry as Miao farmers' responses to market and rural development policies in Taijiang County, Guizhou Province, P.R. China Yang Congming / Yang, Congming / 2002 /Full Text


ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/   ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น