Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

06 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใหม่ CMU

 

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใหม่  CMU


 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ
 
 
 
 

ปี 2555
 
 

1การควบคุมกระบวนการจัดเก็บภาษีสุรากลั่นชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Control of community liquor tax collection in Chiang Mai Province / ไพศาล จั่นพลอย / 2555 /Full Text
2การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance assessment of temporary employees at Chomtong Hospital, Chiangmai Province / ทัชชา ชาววังฆ้อง / 2555 /Full Text
3การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ป่าในตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Community participation in forest management in Mae Ki Sub-district, Khun Yuam District, Mae Hong Son Province / วิเชียร บุญระชัยสวรรค์ / 2555 /Full Text
4การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง = Community participation in local health insurance fund management of Sob Prab Tambon Administrative Organization, Lampang Province / นิเวช เตชะบุตร / 2555 /Full Text
5การศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์และระดับธรรมาภิบาลของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลใน จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of knowledge and understanding in e-Government and level of good governance of staff working in the procurement among municipalities in Chiang Mai province / ไพรวัลย์ วงศ์พรหมศิลป์ / 2555 /Full Text
6ความเป็นไปได้ของการดำเนินโครงการโฉนดชุมชนของบ้านใหม่ป่าฝาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Feasibility of community title deed project of Ban Mai Pah Fang Village, Pahsang District, Lumphun Province / พวงเพชร อรทัย / 2555 /Full Text
7บทบาทของผู้นำชุมชนในกระบวนการเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Role of community leaders in learning process for community forest management in Hua Thung Village, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / อรดาวัลย์ ธนาวุฒิ / 2555 /Full Text
8ประเมินมาตรฐานการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง = Evaluation of service rendering of bus terminal under the supervision of Lampang municipality / อารีย์ ปะจะกุล / 2555 /Full Text
9ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านม่อนหินแก้ว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Enable factors in community development achievement based on the sufficiency economy philosophy of Ban Monhinkeaw Community, Wangprao Sub-district, Ko Kha District, Lampang Province / กัญญารัตน์ กิ่งก้ำ / 2555 /Full Text
10ปัญหาและอุปสรรคของความร่วมมือดาเนินการตาม โครงการบูรณาการภาคสังคมระหว่างเรือนจา จังหวัดลาพูนกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Problems and Obstacle in Collaboration for Implementing Social Integration Project Between Lamphun Province Prison and the Local Government Network / ธีรเชนทร์ เดชา / 2555 /Full Text
11ปัญหาและอุปสรรคในการขอรับการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลบนพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in applying for consideration the petition Thai Nationality of Highlander in Phrao District, Chiang Mai Province / สลีล คำภาแก้ว / 2555 /Full Text
12พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี = Behavior of Lampang Municipality Officers in formulating 3-year development plan / ญาดา ณ วงค์จันทร์ / 2555 /Full Text
13รูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์แสงอรุณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Sangrrun centers model of treatment and rehabilitation for drug addicts, Amphoe Pai, Changwat Mae Hong Son / ชยานุช ชัยประเสริฐ / 2555 /Full Text
14แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพากร พื้นที่เชียงใหม่ 2 = Achievement motivation of officers in Chiang Mai area revenue office 2 / สิริกานต์ จันสา / 2555 /Full Text
15ลักษณะบุคคลตามทฤษฎีธาตุกับภาวะผู้นำของบุคลากรโรงพยาบาลวังชิ้น = Traditional trait theory and leadership of Wangchin Hospital personnel / กชพรรณธ์ อ่อนสุวรรณ / 2555 /Full Text
16โอกาสและความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ ในบริเวณทะเลสาบดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of Kaemling Project initiated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej in Doi Tao Lake Area, Doi Tao District, Chiang Mai Province / อนันต์ แย้มไพบูลย์ / 2555 /Full Text
 
 
 
 
ปี 2554
 
 
 
1กระบวนการจัดการของภาครัฐต่อหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Managerial process of government towards Long -Neck Karen Villages in Mae Hong Son Province / วรศักดิ์ พานทอง / 2554 /Full Text
2การกำหนดทางเลือกกลยุทธ์ในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเขลางค์นคร = Strategic choices in elderly person social welfare of Kelangnakorn Municipality / ศิริพร เป็งสลี / 2554 /Full Text
3การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนบ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2550-2553 = Waste management of Ban Paekwang Community, Namphrae Sub-District, Hangdong District, Chiang Mai Province B.E. 2550-2553 / วิมลวัลย์ ไชยกาญจน์ / 2554 /Full Text
4การตั้งเป้าหมายชีวิตการทำงาน และคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงานไทยในในประเทศอังกฤษ : กรณีศึกษา ผู้ใช้แรงงานในภาคบริการ ณ กรุงลอนดอน = Goal setting of working life and quality of working life of Thai workers in England : a case study of workers in services sector in London / ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร / 2554 /Full Text
5การบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Risk management of Faculty of Nursing, Chiang Mai University / พิศมัย ยลภักตร์ / 2554 /Full Text
6การประเมินการใช้ระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ = Usage evaluation of performance assessment rating tool (PART) in Rajabhat Universities / ประไพ ปรีชา / 2554 /Full Text
7การประเมินโครงการการปฏิบัติการเกษตรกรรมที่ดีของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of good agricultural practice project of Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance in Chiang Mai Province / สุริยา ศรีวังพล / 2554 /Full Text
8การประเมินนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Policy evaluation of tambon administrative organizations health security funds in Mae On District, Chiang Mai Province / ธนิก ธนศิรโชติ / 2554 /Full Text
9การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน จังหวัดเชียงใหม่ = The Performance evaluation of the basic health insurance fund, Makhunwan Tombon Administrative Organization, Chiang Mai Province / ชูศักดิ์ ธนทรัพย์สิริกุล / 2554 /Full Text
10การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Operational evaluation of the income Guarantee Project for corn farmers in Mae Cheam District, Chiang Mai Province / พวงเพชร ชัยลังกา / 2554 /Full Text
11การประเมินผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดโรโฟ ร่วมกับกระบวนการผลิตแบบลีน ในการเพิ่มประสิทธิผลของการผลิตของ บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด = Evaluation of ROFO principle and lean manufacturing approach to improve production effectiveness at the Schaffner EMC (Thailand) Co., Ltd. / สุดสิริ ธรรมธิติวัฒน์ / 2554 /Full Text
12การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = People's participation in waste management in Mueang Phrae municipality, Mueang District, Phrae Province สรัญญา ตันคิริ / สรัญญา ตันศิริ / 2554 /Full Text
13การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Personnel's participation in the educational quality assurance of Faculty of Nursing, Chiang Mai University / ธัญพร ก้อยชูสกุล / 2554 /Full Text
14การมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in local development in Mueanglen Tambon Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province / นันท์ชพร การสมดี / 2554 /Full Text
15การเรียนรู้ของชุมชนผ่านโครงการนำร่องเขตส่งเสริม ผลิตลำไยคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่ = Community learning through the Pilot Project Area for Producing Quality Longans in Chiang Mai Province / วิชชุดา กันตีวงศ์ / 2554 /Full Text
16การวิเคราะห์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of performance appraisalof police officers in Chiang Mai Province / ญาณิกา โตคำนุช / 2554 /Full Text
17การศึกษากระบวนการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนดอกแดง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = A study of sustainable development process of Dok Daeng community, Doi Saket district, Chiang Mai province / รัฐเขต มาลัยศิลป์ / 2554 /Full Text
18การศึกษาภาพลักษณ์ของอาสาสมัครตำรวจบ้านในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Study of image of volunteer community police in jurisdiction of Changphuek Police Station, Mueang Chiang Mai District / กฤษดา สงวนศิลป์ / 2554 /Full Text
19การสร้างเครือข่ายทางสังคมคนพิการของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว = Social networking of disable people in Chedimaekrua Municipality / วนิดา ก๋องคำ / 2554 /Full Text
20ความพร้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของเทศบาลตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Readiness for pre-school education administration of pa-ngue tambon municipality, Wiang Pa Pao district, Chiang Rai province / โชคดี สกุลกวีพร / 2554 /Full Text
 
21ความพร้อมในการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness in upgrading to Municipality of Doilor Tambon Administrative Organization, Chiang Mai Province / ชาคริต มีราจง / 2554 /Full Text
22ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามตัวแบบ I AM READY ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between personality and paradigm shift, culture and work value of public officer based on I AM READY model of provincial bureaus of ministry of interior, Chiang Mai Province / ภัครัศ สีธิ / 2554 /Full Text
23ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการติดต่อสื่อสารของหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ = The Relationship between communication types of head postmasters and performance of postal officers of post offices in Chiang Mai Province / จักริน ยุทธวราชัย / 2554 /Full Text
24ความสำเร็จของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรสารภี จำกัด = Success of farmer rehabilitation and development fund in problems sloving of member of Saraphi Agricultural Cooperatives Ltd. / สุพัตรา ศรีเทพ / 2554 /Full Text
25ประสิทธิผลของการนำแนวคิดสมรรถนะมาใช้ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) = Effectiveness of applying competency concept of Highland Research and Development Institute (Public Organization) / สุรนันท์ ศรีวิพัฒน์ / 2554 /Full Text
26ประสิทธิผลของการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Effectiveness of external quality audit on basic education institutes in Mueang Chiang Mai / ภัทรวดี ตันติวิญญูพงศ์ / 2554 /Full Text
27ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการควบคุมฝูงชนและปราบปรามจลาจลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The Efficiency of crowd control operation and riot suppression of the police in Amphoe Mueang Chiang Mai / คม เชษฐ์ขุนทด / 2554 /Full Text
28ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดของผู้ต้องขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ = Factors influencing recilivism for drug offenses of Chiang Mai Central Prison Inmates / นุชนาฎ มุกุระ / 2554 /Full Text
29ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in motorcycle theft prevention and suppression of anti-theft protection in car and motorcycle center of police stations in Chiang Mai province / สุริยะฎิษ สุริยะธง / 2554 /Full Text
30ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดปราบปรามยาเสพติดของสถานีตารวจภูธรในจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2554 = Problems and obstacles in drug prevention and suppression of the narcotics suppression force of police stations in Lamphun province B.E. 2011 / ทนันชัย พอพิน / 2554 /Full Text
31ผลกระทบจากนโยบายเปิดการค้าเสรีอาเซียนต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2553 = Impact of ASEAN free trade agreement policy on rice farmers in Sanpatong district, Chiang Mai province B.E.2553 / นารีรัตน์ คำธง / 2554 /Full Text
32ภาวะผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตามการรับรู้และตามความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Leadership of the sub-district and village headman according to the perception and expectations of people in Sanpatong district, Chiang Mai province / จินัชญา วงค์ชมภู / 2554 /Full Text
33ภาวะผู้นำที่พึงประสงค์ในองค์กรสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 = Desirable leadership in the organizations under Public Relation Region 3 / มัณฑนา อาษากิจ / 2554 /Full Text
34วัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ = Organizational culture and employee engagement of Donkaew Tumbon Administative Organization, Chiang Mai Province / อรวรรณ สิงเต / 2554 /Full Text
35ศักยภาพของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Potential of sub-district and village headmen in solving smog problem in Mae Chaem District, Chiang Mai Province / อรวรรณ หลังสัน / 2554 /Full Text
36ศึกษาการบริหารจัดการสถานีบริการน้ำมันของสหกรณ์การเกษตรหางดง จำกัด = Gas station management of Hang Dong Agricultural Cooperation / วิรัช นาคเมือง / 2554 /Full Text
37สภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานนอกระบบในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน = Employment conditions and working conditions for informal labor in Tambon Banklang, Amphoe Mueang Lamphun / ธิดารัฐ ประทุมทอง / 2554 /Full Text
38สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Competency of secretary of Chiang Mai University administrators / นลินี อธิมา / 2554 /Full Text
39สมรรถนะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Competency of computer technical officers, Information Technology Development Section, Information Technology Service Center, Chiang Mai University / สายใจ ใจเย็น / 2554 /Full Text
40ห่วงโซ่คุณค่ากระบวนงานผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Value chain of elderly care process in Suthep Municipality, Mueang Chiang Mai District / พนาไพร คุ้มสดวก / 2554 /Full Text
 
 
 
ปี 2553
 
 
1การจัดการระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ งานคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Management of Information System for in the Tasks of Budget for Finance and Inventory at the Faculty of Humanities, Chiang Mai University / เกศินี ถนอมถิ่น / 2553 /Full Text
2การจัดทำบริการสาธารณะขององค์การปกครองท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน = Public service delivery of local administrative organizations under 3-year Lamphun provincial administrative organization development plan / อริศรา อินยาศรี / 2553 /Full Text
3การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Good governance of Tambon Municipalities in Ko Kha District, Lampang Province / วัชรีย์ ศรีวิชัย / 2553 /Full Text
4การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Risk management of Chiang Mai University / มนสิชา แสวัง / 2553 /Full Text
5การบริหารจัดการด้านการจราจรและขนส่งในเขตเมืองเชียงใหม่ = Traffic and transport management in urban Chiang Mai / ศิริพร รือเรือง / 2553 /Full Text
6การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Strategic management for sustainabilty survival of Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University / ปิยะนุช สวัสดี / 2553 /Full Text
7การบริหารองค์กรแบบฮอลลีวูดของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแม่แฝกใหม่ = A Hollywood model management of the Agricultural Technology Transfer and Service Center of Maefakmai Sub-District / พรรณทิพา บุญอินทร์ / 2553 /Full Text
8การประเมินกระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of working process of Thailand Quality Awards (TQA) in Academic Service Center Chiang Mai University / วีระยา จะสาร / 2553 /Full Text
9การประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of quality of education quality assessment system of Chiang Mai University / ถิรนันท์ ปาลี / 2553 /Full Text
10การประเมินโครงการเฝ้าระวังข้หวัดสายพันธุ์ AH1N1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of surveillance influenza AH1N1 project of Chiang Mai Provincial Administrative Organization / อรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ / 2553 /Full Text
11การประเมินผลกระทบโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Impact assessment of the One Tambon One Product of Amphoe Hangdong, Changwat Chiang Mai / ณัฐธยาน์ โปธิมา / 2553 /Full Text
12การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณหมวดงบลงทุนตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง = An evaluation of budget execution on financial investment division according to Bowheaw Tambon Administrative Organization Annual Budget Act, Lampang Province / ศิริวรรณ พันธ์สิทธิ์ / 2553 /Full Text
13การประเมินผลการดำเนินงานของสถานีอนามัยภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the primary health care centers under local government organizations in Chiang Mai Prooince / ประวิช พวงไม้มิ่ง / 2553 /Full Text
14การประเมินผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่= An evaluation of the internal control systern in local govermment organizations in Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / ปริศนา ธาติ / 2553 /Full Text
15การประเมินวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารซิตี้แบงค์ = Performance of appraisal method of CITI Bank's employees / อังค์วรา แสนปัญญา / 2553 /Full Text
16การประเมินสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณของข้าราชการทหารนอกประจำการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the welfare and pension benefits of retired soldiers in 33rd precinct royel Thai / อัศวจีรา ยะถา / 2553 /Full Text
17การพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = The tax map and assets record system development in Hang Dong Municipality, Chiang Mai Province / จารุวรรณ ขยัน / 2553 /Full Text
18การยอมรับผู้บริหารสตรีของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสวนปรุง = Staff acceptance for Suanprung Hospital's female execultive / นิ่มนวล รอดเรือน / 2553 /Full Text
19การวิเคราะห์กระบวนการและวิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด = An Analysis of the process and methods of personnel recruitment and selection of Regional Postal Bureau 5, Thailand Post Co., Ltd. / ปัณมนัส ทรัพย์เกรียงเดช / 2553 /Full Text
20การวิเคราะห์การปฏิบัติงานระบบรายงานติดตามและเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = An Analysis of operation monitoring drug problem through the internet network / วีระยุทธ เปี่ยมสุขศรีชัย / 2553 /Full Text
 
21การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอย ณ จุดเริ่มต้นโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง จังหวัดน่าน = The Feasibility study of the community-based solid waste management at the original s ite in Thuen Tong Tambon Administrative Organization, Nan Province / วุฒิพงษ์ ศรีศิลป์ / 2553 /Full Text
22การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of quality of working life of the government official and government employee under the ministry of social development and human security, Chiang Mai Province / เพียรสว่าง บูชา / 2553 /Full Text
23การศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A comparative study the benefits and welfare between government officials and university employees of Chiang Mai University / อังคณา กันธิยะ / 2553 /Full Text
24ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการส่วนภูมิภาคที่โอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ = The career path of regional organization officials transferred to municipalities in Chiang Mai Province / ธนกร จันทร์ระวาง / 2553 /Full Text
25ความเครียดในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ ในพื้นที่ภาคเหนือ = Work stress and employee's engagement of probation officers, Department of Probation in Northern Region / ปนัดดา ใจบุญ / 2553 /Full Text
26ความเชื่อมั่นในงานพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดยะลา = The confidence in forensic science operation police in Yala Province / ยุทธนา จันทรธรรม / 2553 /Full Text
27ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือตอนบน = Employee engagement of thechers in transferred secondary school of Provincial Administrative Organization in Northern Region / ดวงกมล ดวงสุภา / 2553 /Full Text
28ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Relationship between good governance and administrative effectiveness of Bouhaew Tambon Municipality, Mueang District, Lampang Province / วรญา จตุพัฒน์รังสี / 2553 /Full Text
29ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับงบประมาณรายจ่ายในองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The relationship between the needs for human resource development and expenditure of Tambon Administrative Organizations in Pai District, Mae Hong Son Province / เสรี แพร่ทอง / 2553 /Full Text
30ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between motivation factors and implementation of evaluatin criteria in Banklang Municipality, Sanpatong District, Chiang Mai Province / วรพงษ์ พันธุรัตน์ / 2553 /Full Text
31ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between leadership models and conflict management of local administrative organizations in Doi Saket District, Chiang Mai Province / คนึงนิจ ธรรมทิ / 2553 /Full Text
32คุณภาพในการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 = Quality of service delivery of receptionist at the courts of justice under the Office of Chief Judge, Region V / สรัญญา โพทะยะ / 2553 /Full Text
33ทักษะการบริหารของผู้บังคับการ ตามการรับรู้ของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 = Administrative skills of the commander in chief as perceived by Police Officers in Crime Investigation Division, Provincial Police Region 5 / ธนกร ธรรมลังกา / 2553 /Full Text
34ทางเลือกกลยุทธ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนย่านตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา = Strategy choice of Talad Banmai's community tourism management, Mueang District, Chachoengsao Province / ศิริประภา แก้วอุดม / 2553 /Full Text
35ธรรมาภิบาลกับการบริหารโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance and infrastructure projects management of Tambon Administrative Organizations in Mae Wang District, Chiang Mai Province / เสกสรร หน่อแก้ว / 2553 /Full Text
36ธรรมาภิบาลกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance and enforcing the election act of local assembly members or local administrator B.E. 2545 , San Payang Tambon Administrative Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / อำพล คุณหาร / 2553 /Full Text
37ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเชียงราย = Good governance in the administration of police stations in Chiang Rai Province / ชาติตระกูล เจริญภักดี / 2553 /Full Text
38บทบาทของผู้นำไม่เป็นทางการในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Role of informal leaders on budget allocation of Mae Hong Son Provincial Administrative Organization / อัญชลี ลอก๊ะ / 2553 /Full Text
39บทบาทของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง = The Role of the civil sector in Lampang's provincial development planning / ธันยาพร พุทธวงค์ / 2553 /Full Text
40บทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of Tambon administrative organization executives in promoting sufficiency economy way of life : case study of Pah Bong Tambon administrative organization in Saraphi District, Chiang Mai Province / อินทิรา สุภาแสน / 2553 /Full Text
 
41ประเมินผลการบริหารจัดการการฝีกอบรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 = An evaluation of training management of the Regional Excise Offices 5 / ประโลมใจ ลายภูคำ / 2553 /Full Text
42ประสิทธิผลของการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้= An effectiveness of knowledge management of office of the president, Maejo University / พัชรี คำรินทร์ / 2553 /Full Text
43ประสิทธิผลของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The effectivenese of Sankiang Tambon Administrative Organization's Local Development Plan, San Pa Tong Distrit, Chiang Mai Province / ประสิทธิ์ สุทธะนะ / 2553 /Full Text
44ประสิทธิผลในการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = The performance effectiveness of the Chiang Mai Municipality According in the government perfornance standard of Local Goverment Organization / ปิยะวัฒน์ รุ่งเรืองวงศา / 2553 /Full Text
45ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ = Managerial effectiveness of National Broadcasfing Services of Thailand, Chiang Mai Province / สัมพันธ์ ช้างทอง / 2553 /Full Text
46ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมในเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี = Factors affecting labour immigration into industrial sector in Siracha Municipality, Chonburi Provience / พิมพ์วลัญช์ ศรีบุญ / 2553 /Full Text
47ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) = Factors affecting the personnel performance efficiency of Bureau of Rural Roads 10 (Chiang Mai) / เกรียงศักดิ์ เตจ๊ะวงค์ / 2553 /Full Text
48ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting the decision of studying and disclaiming graduate programs in Chiang Mai University / วารุณี ศรีนาค / 2553 /Full Text
49ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting employee engagement of the staff of Faculty of Engineering, Chiang Mai University / อนัญญา ลัทธิกุล / 2553 /Full Text
50ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Factors affecting the effectiveness of government fiscal management information system (GFMIS) of Maejo University / ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ / 2553 /Full Text
51ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการจัดเก็บภาษีสถานบริการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 = Proble and obstacles of tax administration of the entertainmant of Regional Excise office 5 / ชะริด จอมเรือง / 2553 /Full Text
52ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลต่อการบริหารราชการของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of transformation from Tambon Administrative Organization to Tambon Municipality on district administration in Chiang Mai Province / วิมลรัตน์ หลอดเข็ม / 2553 /Full Text
53ผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อชุมชนบ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Impacts of ecotourism management on Ban Sob Win Community, Tambon Mae Win, Mae Wang District, Chiang Mai Province / วรัญญา จันทะแพ / 2553 /Full Text
54ผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าวชาวพม่าผิดกฎหมายต่อการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = The Impact of employing illegal Burmese labour on public survice delivery of Tasailuad Municipality, Mae Sot District, Tak Province / ทรงศักดิ์ แก้วสุข / 2553 /Full Text
55ผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าว ต่อแรงงานไทย ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = An impact of using aien workers on thai workers in Mae Rim District, Ching Mai Province / บุญธรรม ศรีวิชัย / 2553 /Full Text
56ผลกระทบจาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบบุคคลที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The impact of implementing of alien workers strategic management system towards group of people non - received Thai citizenship people in Sobmoei District, Mae Hong Son Province / สันติพงษ์ มูลฟอง / 2553 /Full Text
57ผลการใช้หลักธรรมมาภิบาลในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Results of using good governance in the implementing public services of Banchang Tambon Adminisitrative Organization, Mae Tang District, Chiang Mai Province / เอกราช รังสรรค์ / 2553 /Full Text
58ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance of basic education school committees in Mae-Tang District, Chiang Mai Province / สรรเพชร มหายศนันท์ / 2553 /Full Text
59ผลการนำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบัติในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง = Result of implementing thai labour standard (TLS.8001-2546) in ceramic industry, Lampang Province / ทิชา มานะกุล / 2553 /Full Text
60พฤติกรรมและความตระหนักในการจัดการหมอกควันในเขตเทศบาลเมืองลำพูน = Behavior and awareness sustainable smog management in Lamphun municipality area / อำไพ เกษมพิทักษ์พงค์ / 2553 /Full Text
 
61ภาวะผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Leadership of village and sub-district head man in Sop Moei District, Mae Hong Son Province / วิทยา สุรินทร์ / 2553 /Full Text
62ลักษณะของผู้นำที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเทศบาลตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ = The Leadership style affecting employee engagement of Mae Hia Tambon Municipality, Chiang Mai Pvovince / ญาณาธิปป์ คำวิเศษ / 2553 /Full Text
63วัฒธรรมองค์กรที่ก่อให้เกิดการจัดการความรู้ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนของไทย = Organnizational cuture contributing to knowledge management in public and private University in Thailand / ชาดา ศักดิ์รุ่งพงศากุล / 2553 /Full Text
64วิเคราะห์ขั้นตอนการขอลงรายการสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อย = Analysis of procedure for thai nationality registration for non-thai minorities / ปรีชาพล พูลทวี / 2553 /Full Text
65ศักยภาพและข้อจำกัดของกลไกการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เด็กและหญิงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน จังหวัดเชียงใหม่ = The Potential and limitation of the assistance mechanisms for trafficked children and women in Chiang Mai province / รสสุคนธ์ ทาริยะ / 2553 /Full Text
66สภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่และมาตรการการคุ้มครองของภาครัฐไทย = Problems of informal labour sector in Chiang Mai Province and protection measurement of Thai public sector / ศิริประภา พรหมมา / 2553 /Full Text
 
 
 
ปี 2552
 
 
 
1กระบวนการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน = Provincial development plan formulation in the coordination process of local administrative organization in Nan Province / อุดมศักดิ์ เรืองรอง / 2552 /Full Text
2กลไกการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา (พ.ศ.2553-2556) ของส่วนราชการ เอกชน ประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Participatory mechanism in formulating Phayao Provincial Development Plan (B.E.2553-2556) of public sector, private sector, civil society and local administrative organizations / ไปยดา ยะตา / 2552 /Full Text
3กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Managerial strategies of private vocational school in Chiang Mai Province / สุภัทรา วุฒิเอ้ย / 2552 /Full Text
4การจัดสวัสดิการของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ = Welfare management of Chiang Mai Air Traffic Control Center / พงษ์ชัย แสนมโน / 2552 /Full Text
5การใช้แรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Employment of migrant workers of the construction entreperneurs in Chiang Mai Province / ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร / 2552 /Full Text
6การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Responsiveness to the people' needs of Mueang Kaen Patthana Municipality, Mae Tang District, Chiang Mai Province / สอาด พากเพียร / 2552 /Full Text
7การบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำพูน = Management of the overnment Counter Service (GCS) at Big C Supper Center , Lamphun Province / สุรีย์พร รุ่งเรือง / 2552 /Full Text
8การบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำปาง = The enforcement ofskill development promotion act B.E. 2545 of the enterprises in Lampang Province / ไพรวัลย์ ชัยยา / 2552 /Full Text
9การประเมินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงานตามโครงการ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = An evaluation of local administrative organizations's capacity in the administration of computerized local administrative organizations's accounting system project / ปวันรัตน์ วิพงษ์พันธ์ / 2552 /Full Text
10การประเมินโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนของสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน = Evaluation of the police station development project for people of Mueang Mae ong Son Police Station / สุริยงค์ วุฒิ / 2552 /Full Text
11การประเมินผลการจัดระบบควบคุมภายในของโรงพยาบาลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of internal control system at Omkoi Hospital, Chiang Mai Province / วิไลวรรณ ปาลี / 2552 /Full Text
12การประเมินผลการใช้ระบบสารนิเทศของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of information system usages in Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / มธุรส สุนิตสวรรค์ / 2552 /Full Text
13การประเมินผลการดำเนินงานของคณะทำงานลุ่มน้ำระดับตำบลในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย จังหวัดลำปาง = Performances evaluation of the basin working groups at Sub-district level in Maetui Basin Area, Lampang Province / สถาพร ไวว่อง / 2552 /Full Text
14การประเมินผลการนำองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน = An evaluation of application ofpolitical economy knowlede to working life / จันจีรา มันทเล / 2552 /Full Text
15การประเมินผลความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ = An Evaluation of the academic collaboration between Maejo University and overseas university / ธัฒฌา ธนัญชัย / 2552 /Full Text
16การประเมินผลโครงการสุขศึกษาเชิงรุกของโรงพยาบาลลำพูน = An Evaluation of proactive community health education program of Lamphun Hospital / สัมฤทธิ์ อุดรสัก / 2552 /Full Text
17การปรับเปลี่ยนบทบาทนักพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Adaptation of the Community Development officer's Roles in Accordance with the requirement of local administrative organization / นงเยาว์ ทองสมบูรณ์ / 2552 /Full Text
18การเปรียบเทียบผลการดำเนินการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ = Comparison of proceeding in knowledge management between Chiang Mai Rajabhat University and Payap University / น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ / 2552 /Full Text
19การพัฒนาการบริหารงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Financial administration development of local administrative organizations in San Sai District, Chiang Mai Province / ธนพร โรจนวุฒิธรรม / 2552 /Full Text
20การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี = People's participation in the public service of Koh Samui Municipality, Surat Thani Province / พงศ์สถิตย์ คำมูล / 2552 /Full Text
 
21การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People participation in budget management auditing of San Sai Administrative Organization, Sarapee District, Chiang Mai Province / ทศพล อะทาโส / 2552 /Full Text
22การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = People participation in Tambon Samoeng Nuea Development Project, Amphoe Samoeng, Changwat Chiang Mai / สุพิชฌาย์ อภัยสุวรรณ / 2552 /Full Text
23การวิเคราะห์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of good governance of Chiang Mai University / นรากร พลหาญ / 2552 /Full Text
24การวิเคราะห์ความพร้อมในการขยายระดับชั้นเรียนของโรงเรียนเมตตาศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = The readiness analysis of class expansion of Mettasuksa School, Chiang Mai Province / หัสฤมล กันทะพรม / 2552 /Full Text
25การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลำปาง = A study of the labour migration in industrial sector in Lampang Province / สุรพล ปลื้มใจ / 2552 /Full Text
26การศึกษาการยอมรับให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะครบวงจรในพื้นที่กลุ่มอำเภอแม่จันของชาวบ้านชุมชนเทศบาลตำบลจันจว้า จังหวัดเชียงราย = A study of approval of people in Janjawa Municipality Community on setting up the complete cycle garbage disposal center in the area of Mae Chan District, Chiang Rai Province / บุญรักษ์ เตชะธีราวัฒน์ / 2552 /Full Text
27การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างองค์กรที่ให้สัมปทานบริษัทเอกชนกับที่ดำเนินการเอง = A comparative study of Chiang Mai local adminstrative organization' garbage management between concession to private company and selt-managing / ศรีกาย วงศรักษ์ / 2552 /Full Text
28การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทตามความคาดหวังและตามความเป็นจริงของพัฒนากรในการบริหารระบบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน = A comparative study of the expected and actual role of development officials in managing the basic needs information system ปิยมิตร มินสุวรรณ / ปิยวัตร มินสุวรรณ / 2552 /Full Text
29การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Political participation enhancement supported by Mae Hong Son's election commission / สุนัชญา มีชัย / 2552 /Full Text
30การสร้างการยอมรับระบบไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลอุทธรณ์ภาค 5 = Building acceptance for conciliation and mediation system in The Appeal Court Region 5 / กฤษนัย วงค์ใจมา / 2552 /Full Text
31การสำรวจสมรรถนะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Competency survey on plan and policy analysis of tambon administrative organizations in Chiang Mai Province / ดลธกร วงษ์พันธุ์ / 2552 /Full Text
32ความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ = The career path of officers in the Ministry of Interior, Chiang Mai Province / จิดาภา ป้อมป้อง / 2552 /Full Text
33ความคาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Expectation towards transformation to be an employee of an autonomous university of the personnel of Faculty of Nursing Chiang Mai University / ชลธิชา จินาติ / 2552 /Full Text
34ความพร้อมของเจ้าหน้าที่พัสดุในการนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการปฏิบัติงานตามระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Readiness of procurement officer in using barcode system for the budget, storage, finance and fund accounting by an accrual basis of three dimentions at Chiang Mai University / อรุณี ลิ่วเกียรติ / 2552 /Full Text
35ความพึงพอใจของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ = People Satisfaction in the public service delivery of Mea Hia Tambon Municipality, Chiang Mai Province / อภิรดี โรจนประดิษฐ / 2552 /Full Text
36ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง กับภาคเอกชนในเขตจังหวัดลำปางและจังหวัดเชียงใหม่ = Cooperation in developing skill for laborers of Lampang institute for Skill Development Region 10 and private sector in Lampang and Chiang Mai Province / ชัชวาล สิงห์อุสา / 2552 /Full Text
37ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของบุคลากรในสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge and understanding concerning the computer crime act B.E. 2550 of the staffs in Chiang Mai University Office of President / เบญจรัตน์ ธารารักษ์ / 2552 /Full Text
38ความสอดคล้องระหว่างการดำเนินงานกับความต้องการด้านกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาในคณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Accordance between the performance and the needs of student activities in Faculty of Agro-industry, Chiang Mai University / ปรีดา พุทธวงศ์ / 2552 /Full Text
39ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชากับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท ลัคกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จำกัด = The Relationship between perception of leadership style of supervisors and employee engagement of Lucky Union Foods Company Limited / พิชัย อุ่นนันกาศ / 2552 /Full Text
40ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์กรของหัวหน้างานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The relationship between leadership style and employee engagement of heads of divisions in Chiang Mai University / สุดารัตน์ สุวรรณยิก / 2552 /Full Text
 
41ความสำเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านสันติสุข หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The achievement of the sufficiency economy policy of Ban Sun Ti Suk Moo 5, Mae La Luang Sub-district, Mae La Noi District, Mae Hong Son Province / กีรติ เกิดคำ / 2552 /Full Text
42ความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Success of improvement of quality of drinking water by using reverse osmosis system project in Pasang District, Lamphun Province / วัฒนชัย ทุมโคตร / 2552 /Full Text
43ความเหมาะสมของการนำผังดุลดัชนีมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = An appropriateness of the balanced scorecardmodel in evaluating the village and urban community fund in Tambon Choeng Doi, Amphoe Doi Saket, Changwat Chiang Mai / พนิตนาฏ ชัยมงคล / 2552 /Full Text
44คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Quality of working life of government officials in Prime Minister Office of the Laos PDR / คำไหว พรมมะหาไชย / 2552 /Full Text
45คุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานไทยในสิงคโปร์ = Quality of Working Life of Thai Labors in Singapore / ตวงพร ไชยชนะ / 2552 /Full Text
46คุณภาพชีวิตของแรงงานไร้ฝีมือสัญชาติพม่าในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality of life of unskilled burmese labors in Sanpatong District, Chiang Mai Province / มนตรี พรมวัน / 2552 /Full Text
47คุณภาพในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ำเที่ยวบินภายในประเทศ กรณีศึกษา : เส้นทางสายการบิน เชียงใหม่-กรุงเทพ = Service quality of domestic flight, low cost airling case study : Chiang Mai - Bangkok flight path / ณัฐชยา พาเจริญ / 2552 /Full Text
48คุณภาพในการให้บริการพยานคดีอาญาในศาลจังหวัดพะเยา = Service quality for criminal witness in Phayao Provincial Court / สุรศักดิ์ สีตะวัน / 2552 /Full Text
49จริยธรรมของข้าราชการตำรวจในอำเภอเมืองเชียงใหม่ตามโครงสร้างจริยธรรมตำรวจและวิธีการเสริมสร้างจริยธรรม = Ethics of the police officers in Mueang Chiang Mai District according to police ethics and ethics promotion / สุรศักดิ์ มีเสาเรือน / 2552 /Full Text
50แนวทางการจัดการศึกษาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for education management to serve the needs of people in Hang Dong District Non-Formal Service Center Area, Chiang Mai Province / อิสรีย์ คงวัฒนาเศรษฐ / 2552 /Full Text
51แนวทางความร่วมมือในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี = Approach of judicial cooperation in extradition process between Thailand and Ripublic of Korea จินฮัก คิม / คิม, จินฮัก / 2552 /Full Text
52บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of community participation in Taladkhwan Sub-District Administrative Organization, Doi Saket District, Chiang Mai Province / กรภัทร อินตา / 2552 /Full Text
53บทบาทเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขสาเหตุแห่งการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนของศาลจังหวัดลำปาง แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว = Proactive role in preventing and solving juvenile delinquency of Lampang Provincial Court, Juvenile and Family Division / ณภัทร คุ้มตลอด / 2552 /Full Text
54บรรยากาศองค์การกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Organization environment and employee engagement of San Kamphang Community Hospital, Chiang Mai Province / อารีรัตน์ รัตนสุภาชัย / 2552 /Full Text
55ประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of information dissemination of Tambon Administrative Organization in Chiang Mai Province / มัลลิกา เบ็ญจกุล / 2552 /Full Text
56ประสิทธิผลของการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ของมูลนิธิเกื้อดรุณ จังหวัดเชียงใหม่ = The effectiveness of the support children foundation, Chiang Mai Province in supporting children affected by HIV AIDS / สามารถ มาลอม / 2552 /Full Text
57ประสิทธิผลในการให้บริการแก่ประชาชนของข้าราชการฝ่ายปกครอง ณ จุดบริการอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Public service effectiveness of administrative in San Kamphaeng District Service Center, Chiang Mai Province / วราภา พวงชมภู / 2552 /Full Text
58ประสิทธิผลในการให้บริการของข้าราชการฝ่ายปกครองอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = The effectiveness in rendering public services of the provincial administrative officials, Mae Mo District, Lampang Province เปียญทิพย์ สุวรรณรินทร์ / เปียญาทิพย์ สุวรรณรินทร์ / 2552 /Full Text
59ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทขนส่ง จำกัด = Factors affecting the decision in apply for membership of The Transport Company Limited State Enterprise Employees Union / อานนท์ จันทวี / 2552 /Full Text
60ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the perfomance of village health volunteers in Hang - Dong Municipality, Chiang Mai Province / ชาตรี จันทร์ตา / 2552 /Full Text
 
61ปัจจัยที่มีผลต่อการพึ่งตนเองของคนพิการ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the self-reliance of the disabled in tambon padaet Amphoe Mueang Chiang Mai / วิรากรณ์ ขัดสี / 2552 /Full Text
62ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการชำระภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Factors affecting the public acciptance to tax payment in Tambon Banklag Municipality, Amphoe Mueang, Changwat Lamphun / พรพิมล ห่านพิสิทธิ์กุล / 2552 /Full Text
63ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการทหารสังกัดสำนักงานพัฒนาภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the morale and encouragement of thd military officers in The Office of Development Region 3, Chiang Mai Province / ผดุง วุฒิเอ้ย / 2552 /Full Text
64ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน = Factors affecting employee's engagement of Tambon Ban-Pan Municipal, Lamphun Province / พิเชษฐ ไชยแป้น / 2552 /Full Text
65ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง = Factors affecting the career advancement of the commissioned Police Offcial in Lampang Provinceal Police / เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน / 2552 /Full Text
66ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันของตัวแทนขายประกันของบริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด ในจังหวัดลำปาง = Factors affecting organizational commitment of the agents of American International Assurance Group, Inc. in Lampang Province / จารึก ชูวิเชียร / 2552 /Full Text
67ปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการวางแผนชุมชนในอำเภอเมืองลำพูน = Encouraging factor toward the quality of community planning in Mueang Lamphun District / ธนิศรา สุภาษี / 2552 /Full Text
68ปัญหาจากการจ้างแรงงานต่างด้าว ตามมาตรฐานการจ้างแรงงานไทยของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Problem in employing migrant workers of entrepreneurs according ot Thai labour standard / อธิพงศ์ ทองแดง / 2552 /Full Text
69ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของ ศูนย์อนามัยที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข = Health problems and obstacies in the Operation of Promotion Center Region 10 Chiang Mai, Department of Health, Ministry of Public Health / สุทัศน์ ทองคำฟู / 2552 /Full Text
70ปัญหาและอุปสรรคในการนำนโบายทางด้านสตรีขององค์กรพัฒนาเอกชนไปปฏิบัติในจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in implementing women's policy of non government organizations in Chiang Mai Province / พัชรากราณต์ อินทะนาค / 2552 /Full Text
71ผลกระทบจากการดำเนินนโยบายสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 ต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย = Impact of the war against drugs policy during B.E. 2546-2549 on the image of Thailand / ชุติมา บำรุงญาติ / 2552 /Full Text
72ผลกระทบที่มีต่อผู้ต้องขังคดีอาญาระหว่างรอการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา = The Impact on the offenders during an appeal to the court of appeal and the supreme court / ศิริ ดีวงศ์ษา / 2552 /Full Text
73ผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Performance of the increasing people's quality of life in Banklang Municipalty, Mueang Lamphun District / ดำรงค์ บุญกลาง / 2552 /Full Text
74ผลการดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดทางอาญา ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Results of the accounding to the restorative justice process of Chiangmai Juvennile Observation and Protection / นัฏชนก หลักดี / 2552 /Full Text
75ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในระยะแรกต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = The Initial effects of the enforcement of civil service act B.E. 2551 on the work motivation of government officials at Chiang Mai Neurological Hospital / ชลลดา สรศักดิ์ / 2552 /Full Text
76ผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้กระทำการทางนิติบัญญัติ = Performance achievement of the house of representative members as the actors of legislative function / ชาญวิทย์ เอนกสัมพันธ์ / 2552 /Full Text
77ผลของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินมาใช้ในสํานักงานที่ดินจังหวัดลําพูน = Results of using land management information system in Lamphun Land Office / เปรมใจ ไชยมหา / 2552 /Full Text
78ผลของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2550 - 2551 จังหวัดลำพูน = Results of law enforcement to reduce injuries and deaths from traffic accidents during New Year and Songkran Festivals B.E. 2007 - 2008 Lamphun Province / วชิระ กาญจนวิภาดา / 2552 /Full Text
79ระบบการควบคุมภายในของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน = The internal audit system ofdevelopment planning of Tambon Administrative organization in Nan Province / รุจิพัชญ์ บุญเรืองธนศักดิ์ / 2552 /Full Text
80รูปแบบการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Patterns of skilled labour development of the entreprises in Chiang Mai Province / มงคล ยาวิละ / 2552 /Full Text
 
81รูปแบบความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี = Patterns of publice services cooperation among the local administrative organization in Uthaithani Province / อำนาจ เลรามัญ / 2552 /Full Text
82รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงพยาบาลต้นแบบ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน = Leadership styles of best practices hospital, Mae Tha Hospital, Lamphun Province / พรชัย หาญต๊ะ / 2552 /Full Text
83รูปแบบภาวะผู้นำของสารวัตรใหญ่ตามความคาดหวังของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = Models of chief inspector's leadership expected by non-commissioned police in Chiang Mai Provincial Police Stations / บุญธรรม อำพันธ์ / 2552 /Full Text
84วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพการทำงาน : กรณีศึกษา พนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Organizational culture and quality of work : case study of Officers in Padad Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province / อริษา ท้าวแดนคำ / 2552 /Full Text
85วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับธรรมาภิบาลในการบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยสมัย ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ดร. ธาริษา วัฒนเกส = A comparative analysis of the level of good governance in the Administration of the Bank of Thailand under Dr. Puay Ungphakorn with Dr. Tarisa Watanagase / พัชนี โตโพธิ์ไทย / 2552 /Full Text
86สภาพการจ้างงานและสภาพการทำงานของลูกจ้างหญิงในสถานบันเทิงเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Employment condition and working condition of the female workers in entertainment establishments in Mueang Chiang Mai District / ภานุพงศ์ พรหมศิริ / 2552 /Full Text
87สภาพปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการบังคับคดีผู้ประกันในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 = Problems on trhe legal aspects and the process of the execution of bail in the Office of Chief Judge of Region V / อนันต์ ปักษี / 2552 /Full Text
88ห่วงโซ่คุณค่าด้านการบริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Vahue chain of public health service of Sansailuang Tambon Municipality, Sansai District, Chiang Mai Province / จรูญโรจน์ สุทธะนะ / 2552 /Full Text
 
 
 
 
 
ปี 2551
 
 
 
1กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของตุลาการ = Mechanism of human resource management of jurisdiction / จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ / 2551 /Full Text
2การกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Annual budget appropritation of Maehongson Provincial Administrative Organization Council / กิตติธัช ตะโนรี / 2551 /Full Text
3การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณจังหวัดของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 = The formulation of provincial plan and budgeting process of Chiang Mai Govermer's Office in pursuant to the administration of state affairs act, B.E. 2550 (No. 7) / รุ่งทิพย์ เหล็กดี / 2551 /Full Text
4การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงใหม่ = Operational risk management of Krung Thai Bank in Chiang Mai Province / วิฑูรย์ สมโต / 2551 /Full Text
5การบริหารจัดการแพนำเที่ยวในทะเลสาบดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ = Management of the houseboat tour in Doi Tao Lake, Chiang Mai Province / เพชรา พิทาคำ / 2551 /Full Text
6การประเมินความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of strategic readiness of Chiang Mai University / สุดาพร บุญสูง / 2551 /Full Text
7การประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน = Assessment of quality service of Lamphun Provincial Lands Office, Lamphun Province / สิริชล สมพันธ์ / 2551 /Full Text
8การประเมินคุณภาพงานบริการการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of multidisciplinary program service quality of the education services section, The Graduate School, Chiang Mai University / วาสนา ธรรมพิทักษ์ / 2551 /Full Text
9การประเมินประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness evaluation of child development center of Sobtia Sub-district Adminstrative Organization, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ศราวุธ สังกะเพศ / 2551 /Full Text
10การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = An evaluation of Thapladuk Tambon Administrative Organization's development planning, Mae Tha District, Lamphun Province / กรรณิการ์ เครือฟู / 2551 /Full Text
11การประเมินผลการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน = An operational evaluation of the accredited community enterpriscs in Lamphun province / ปาริฉัตร เครือเขียว / 2551 /Full Text
12การประเมินผลการดำเนินงานโครงการธนาคารหมู่บ้านป่าไผ่กลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the implementation of the Village Bank Project at Paphaiklang Village, San Khamphaeng District, Chiang Mai Province / วิทยา ไชยเทพ / 2551 /Full Text
13การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2545-2547 = The Performance evaluation of Chai Prakarn Tambon Municipality Development plan, Amphoe Chai Prakrant, Changwat Chiang Mai B.E. 2545-2547 / เภสัช ผุยเจริญ / 2551 /Full Text
14การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the good governance strategy of tambon municipality in Chiang Mai Province ;An evaluation of the good governance strategy of tambon municipality in Chiang Mai Province / อาภรณ์ ชัยออน / 2551 /Full Text
15การประเมินผลการนำนโยบายการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุไปปฏิบัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กในจังหวัดลำพูน = An evaluation of the implementation of elderly monthly allowance of the Small Tambon Administrative Organizations in Lamphun Province / ธีรพันธ์ อินต๊ะปาน / 2551 /Full Text
16การประเมินผลการนำระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานคลังเขต 5 กรมบัญชีกลาง = An evaluation of government fiscal mangement information system (GFMIS), Adopted at the 5 Regional Office, Department of the Comptroller General / ชาญพงค์ รุ่งทอง / 2551 /Full Text
17การประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทในเครือสันติภาพเทรดดิ้ง = Performance evaluation of the Santiphab Trading Group ทัษษิณา อินทรศิลา / ทักษิณา อินทรศิลา / 2551 /Full Text
18การประเมินผลการให้บริการสาธารณสุขของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = An Evaluation of public health service of Umong Municipality, Mueang District, Lamphun Province / ฤทัยรัตน์ ขัดริ / 2551 /Full Text
19การประเมินผลโครงการตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of anaual physical check - up project of Nakornping Hispital, Chiang Mai Prevince / สุมาลี ไหวดี / 2551 /Full Text
20การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the community sufficiency economy project, Tambon Omkoi, Amphoe Omkoi, Changwat Chiang Mai ;An evaluation of the community sufficiency economy project, Tambon Omkoi, Amphoe Omkoi, Changwat Chiang Mai / ทวีศักดิ์ เรือนมณี / 2551 /Full Text
 
21การประเมินผลโครงการอำเภอยิ้มในสำนักทะเบียนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the Amphoeyim project in San Sai District Registration, Chiang Mai Province / วิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ / 2551 /Full Text
22การประเมินผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of the quality of research works of The Institute for Science and Technology Research and Development, Chiang Mai University / สุมัทนา ปังประเสริฐ / 2551 /Full Text
23การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Competency evaluation on graduates of the Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University / นุชนารถ วดีศิริศักดิ์ / 2551 /Full Text
24การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Quality improvement of child ecucation center of Thep Sadet Tambon Administrative Organization, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ปรัศนี เจริญใจ / 2551 /Full Text
25การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in the formulation of local development plan in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / อดิสรณ์ ขัดสีใส / 2551 /Full Text
26การยอมรับผลการปฏิบัติงานคุมประพฤติผู้กระทำผิดของศาล = The acceptance of the probation performance by courts / สุรีย์พร ศรีสุวรรณ / 2551 /Full Text
27การวิเคราะห์ระดับธรรมาภิบาลในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of the level of good govermance in tasks performance of Mae Ram Tambon Administrative Organization, Chiang Mai Province / เบญจมาศ กงแก้ว / 2551 /Full Text
28การศึกษาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Study of administration to the excellence of the Faculty of Nursing, Chiang Mai University / อภิญญา ขัดมะโน / 2551 /Full Text
29การศึกษานโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารของไทย พ.ศ. 2540-2549 = A study of the policy on privatization of communication state enterprise of Thailand B.E. 2540-2549 / รพี ชื่นจิตต์ผ่อง / 2551 /Full Text
30การศึกษารูปแบบการบริหาร ลักษณะองค์การและกระบวนการทำงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง = The study of best practice management of PTT public company limited, Rayong Gas separation plant / นัฐกานต์ อัศวแก้วฟ้า / 2551 /Full Text
31การศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ กับ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = A Study on the appropriate patterns and procedures in providing community academic services for private universities : a case study of Payap and North-Chiang mai University / สุรัสวดี อินทร์ชัย / 2551 /Full Text
32ขวัญกำลังใจและความเครียดในการทำงานของชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = Morale, metivation and job stress of the drugs investigation and suppression task force of Chiang Mai Provinceal Police / ศุภชัย จันทรา / 2551 /Full Text
33ความร่วมมือของผู้ประกอบการสนามกอล์ฟในการชำระภาษีสรรพสามิตของสำนักงานสรรพสามิต พื้นที่เชียงใหม่ สาขาสันทราย = The Collaboration of the golf business entrepreneur to pay tax excise at Chiang Mai Area Excise Office, San Sai Branch / ประพันธ์ ขุนนา / 2551 /Full Text
34ความสอดคล้องของการจัดทำบริการสาธารณะกับความต้องการของประชาชน : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี = The relevancy of public service to the needs of the people : a case study of Bankao Tambon Administrative Organization, Phan Thong District, Chon Buri Prevince / ประเสริฐศักดิ์ บุตรสา / 2551 /Full Text
35ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) = Relationships between quality of working life and employee engagement of hte Siam Cement Public Company Limited / สุธินี เดชะตา / 2551 /Full Text
36ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับผลการพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = The Relationship between leadership pattern and results of lecturers'development at Maejo University / แสงจันทร์ ศรีวังพล / 2551 /Full Text
37ความสำเร็จในการดำเนินโครงการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มผลิตน้ำดื่มตำบลสันพระเนคร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Achievement the project implementation under the community economic stimultion policy of Samphanet Sub-District cooperative drinking water manufacturing group, San-Sai District, Chiang Mai Province / นรวีย์ สมิตตะสิงห์ / 2551 /Full Text
38ความสำเร็จในการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Achieverment in establishing good governance system in Tambon Administrative Organization, Amphoe Chom Thong, Changwat Chiang Mai / สิทธิชัย รุ่งศรีทอง / 2551 /Full Text
39คุณภาพการให้บริการสาธารณะของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Quality of public services of public works division, Chiang Mai Provincial Administrative Organization / บุญเรือง โพธิ์นิล / 2551 /Full Text
40คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 = Quality of working life and employeo engagement of police officers, Provincial Police Region 5 / สุปรียา เตชะอศวนันท์ / 2551 /Full Text
 
41คุณลักษณะภาวะผู้นำกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Traits of leadership and employee engagement of officials in Doi Saket Tambon Administrative Organizations, Chiang Mai Province / ภัทรา สุภา / 2551 /Full Text
42จริยธรรมของทนายความขอแรงในศาลจังหวัดเชียงใหม่ = Ethics of volunteer lawyers in Chiang Mai Provincial Court / บุศรินทร์ ใหม่รุ่งโรจน์ / 2551 /Full Text
43ช่องทางและโอกาสในการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Channel and opportunities for corruptions of the local government organizations / พุทธชาด สุธีวสินนนท์ / 2551 /Full Text
44ช่องว่างทางสมรรถนะหลักของครูโรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Core competencies gap of teachers of Ban Terd Thai School, Mae Fa Luang District, Chiang Rai Province / ลัดดาวัลย์ เขื่อนคำ / 2551 /Full Text
45บทบาทกำนันผู้ใหญ่บ้านกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีเฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The role of village headmen and authority of the Tambon Adiministrative Organizations : a case study of Meuang Chiang Mai District / ประพัฒน์ วงค์ชมภู / 2551 /Full Text
46บทบาทของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of Local Admintrative Organization leaders in promoting sufficiency economy in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / พิมพ์ แสนมะโน / 2551 /Full Text
47บทบาทสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น = Role of Chiang Mai Provincial Office for local administration in the development of local government personnel / สุธีรา ใจดี / 2551 /Full Text
48ประเมินผลนโยบายการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของสำนักงานที่ดิน จังหวัดลำปาง = An evaluation of the work simplification policy Lampang Provincial Land Office / สุรดา สิทธิมงคล / 2551 /Full Text
49ประสิทธิผลการจัดการระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดลำปาง = An effectiveness of management information systems of Community development Provincial Office in Lampang Province / สุดารัตน์ ล่ำงาม / 2551 /Full Text
50ประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง = An effectiveness of compulsory education management of Lampang Provincial Administrative Organization / สุธาสินี กูลกิจตานนท์ / 2551 /Full Text
51ประสิทธิผลการบริหารงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Administrative effectiveness of Chiang Mai University Library / ศิริมนัส อินต๊ะแก้ว / 2551 /Full Text
52ประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Efficiency of hotel fee revenue's collection of the Mae Hong Son Provincial Administrative Organization / ประสิทธิ์ พรมจักร์แก้ว / 2551 /Full Text
53ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทย = Factors affecting decision making of Thai labors to work abroad / กิ่งกรานต์ แสนศิริ / 2551 /Full Text
54ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทำงานของบุคลากรในเรือนจำกลางเชียงใหม่ = Factors influencing the job stress of Chiang Mai Central Prison Staff / นริศรา วงค์เลย / 2551 /Full Text
55ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors assisting success in managing local administrative organization to receive good governance award : A Case study of Donkaew Tambon Administrative Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / รุ่งนภา ตาอินทร์ / 2551 /Full Text
56ผลกระทบต่อเกษตรกรในเขตสำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการดำเนินนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุน = Impact on the peasants in Mae Hong Son Provincial Land Office area from the implomentation of asset capitalization policy / ปวีณา เปรมโพธิ์ / 2551 /Full Text
57ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง = Performances under the internal control standard of local government organization inLampang Province / ชญานิษฐ์ อรุณสิทธิ์ / 2551 /Full Text
58ผลการประยุกต์ใช้ผังดุลดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของกองจัดการงานก่อสร้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Results of the application of the BSC performance measurement in the construction division, electricity generating autherity of Thailand / นัฏฐิมา ศิริชาญ / 2551 /Full Text
59ผลลัพธ์การนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ = Outcounes of new public management implementation in the bureaucratic reform of governmental organizations in Chiang Mai Province / นินุช บุณยฤทธานนท์ / 2551 /Full Text
60ผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Achievement of taxation mapping and property registration of Padad Sub-district Administrative Organization, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ณรงค์ ประกายรุ่งรวิน / 2551 /Full Text
 
61ผลสำเร็จของการให้บริการพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารของฝ่ายบริการคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ 2 สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร = Accomplishment of e-Export paperless service of the bonded warehouses section 2, Customs Privilege Bureau, Customs Department / สมลาภ พรหมศรี / 2551 /Full Text
62มาตรการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย = Assistance measures to to drought sufferers of the Disaster Prevention and Mitigation Center, Region 10, Disaster Prevention and Mitigation Department / ทนงศักดิ์ วิงวอน / 2551 /Full Text
63มาตรฐานการจ้างงานและสภาพการทำงานของแรงงานต่างด้าวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Emplyment standards and working conditions of immigrant sorkers in Mueang Chiang Mai District / สุเทพ แก้วนันชัย / 2551 /Full Text
64ระดับขวัญกำลังใจของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = The Level of morale of the Academic Support Officers, Chiang Mai University / นวยนาฎ เดือนจันทร์ / 2551 /Full Text
65ระบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหล่ายท่า ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = The Managerial system of saving for production group of Baan Laita, Tambon Papai, Amphoe Li, Changwat Lamphun / ศิริพัชร์ ราชบัณฑิตย์ / 2551 /Full Text
66รูปแบบภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Leadership style of Tambon Administrative Organization Chief exccutive in Khun Yuam District, Mae Hong Son Province / ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา / 2551 /Full Text
67รูปแบบภาวะผู้นำและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานอัยการในสำนักงานอัยการเขต 5 = Leadership styles and achieverment motive of Public Prosecutor in Attorney General Office Region 5 / เอื้อมพร บัวสรวง / 2551 /Full Text
68วัฒนธรรมองค์การกับการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Organizational culture and knowledge management of Maejo University / นฤมล แก้วป้อม / 2551 /Full Text
69วัฒนธรรมองค์การของเทศบาลนครเชียงใหม่ = Organizational calture of Chiang Mai Municipality / สกาวพรรณ ธรรมคุณ / 2551 /Full Text
70ศักยภาพในการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Managerial potenfial of community enterprises as customers of the Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives, Mae Chaem Branch, Chiang Mai Province / นิตยา อินทร์บัว / 2551 /Full Text
71สมรรถนะในการปฏิบัติงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Research competency of researchers in Chiang Mai University / จารุณี แก้วทอง / 2551 /Full Text
 
 
 
ปี 2550
 
 
 
1การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = The Solution of flood management problem of Tambon Padad Administrative Organization, Mueant District, Chiang Mai Province / เมฆิน มะโนแก้ว / 2550 /Full Text
2การจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Garbage management at the Original Site of Sansai Luang Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province / บัญชา สุวรรณสิทธิ์ / 2550 /Full Text
3การประเมินความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Need assessment of personnel development at Wichai Wittaya Bilingual School, Mueang District, Chiangmai Province / สุธรรม ทิศร / 2550 /Full Text
4การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of readiness in the basic education management of Takham Municipality, Hot District, Chiang Mai Province / สุกัลญา เรืองรุ่ง / 2550 /Full Text
5การประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา = Evaluation of readiness in the basic education management of Phayao Provincial Administrative Organization / ประพันธ์ ดีอุด / 2550 /Full Text
6การประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Quality assessment of community development office, San Kamphaeng district, Chiang Mai province / วนิดา ด้วงอิน / 2550 /Full Text
7การประเมินผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ = An evaluation of the implementation of electronic computer operation of police network in Chiang Mai Police Station, Provincial Police Division / เกรียงศักดิ์ ธีรศรัณยานนท์ / 2550 /Full Text
8การประเมินผลการดำเนินงานของงานพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Evaluation of the performance of Meajo University Inventory Section / รัชนี ตระกูลวิจิตร / 2550 /Full Text
9การประเมินผลการดำเนินงานวิทยุชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the community radio stations' performance in Mueang Chiang Mai District / พิมลกัลย์ เดชะชัย / 2550 /Full Text
10การประเมินผลการนำระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐมาใช้ในสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = An Implementative evaluation of Thailand's International Public Sector Standard Management System and Outcomes in Chiang Mai Land Office, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ประสิทธิ์ เรียงทองหลาง / 2550 /Full Text
11การประเมินผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation in human resource management of Tambon Administrative Organizations in Fang District, Chiang Mai Province / ทศพร วงศ์ทะกัณฑ์ / 2550 /Full Text
12การประเมินผลโครงการจัดการสอนวิชากฎหมายน่ารู้โดยใช้เทคนิคผังความคิด โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = The Evaluation of the mind maps teaching technique project in law subject of Dara Academy Chiang Mai Province / เยาวลักษณ์ อินต๊ะ / 2550 /Full Text
13การประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยรวมพลังหารสองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of energy conservation project of Chiang Mai University / ปิญะ นัษฎาศรี / 2550 /Full Text
14การประเมินผลงานบริการขออยู่ต่อแก่คนต่างด้าวของด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ = Performance evaluation of the extension section, Chiang Mai Immigration Office / เปรมใจ คำลือ / 2550 /Full Text
15การประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = An assessment of education management standards of Sansai Luang Sub-district Municipality, Chiang Mai Province / ทะนงค์ สุขเกษม / 2550 /Full Text
16การประเมินระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = An Evaluation of internal control system of Maejo University ยุพา วิเศษศร / ยุภา วิเศษศร / 2550 /Full Text
17การปรับบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 = Roles adjustment of Chiang Mai provincial administrative organization according to the determination of plan and steps in decentralization of authority ot the local administrative organization act, B.E. 2542 / ณัฐพงษ์ ใจเฉพาะ / 2550 /Full Text
18การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = The Development of quality of working life of Chiang Mai Neurological Hospital Officials / ศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์ / 2550 /Full Text
19การพัฒนาระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ : กรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง = Development of the services in accordance with people's needs : a case study of Chiang Mai Provincial Land Office, San Pa Tong Branch / ธวัช ศรีเฉลิม / 2550 /Full Text
20การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in formulating the Sanmahapon municipality development plan, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / พิภพ กิติกาศ / 2550 /Full Text
 
21การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = People's particpation in formulating the 3 years development plan of Mae Chaem Municipality, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ชนิกา ฟั้นล้อม / 2550 /Full Text
22การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาประชาชนในเมืองไซทานี ในนครหลวงเวียงจันทน์ = People's participation in forest resources management : a case study of people in Xaythany district in the capital of Vientiane / บุญเพ็ง วงศ์หน่อบุญธรรม / 2550 /Full Text
23การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่เมืองเก่าจังหวัดลำพูน และพื้นที่ต่อเนื่อง = People's participation in the administration of archaeological monuments in the old city of Changwat Lamphun and neighboring area สุรัย์รัตน์ กองวี / สุรีย์รัตน์ กองวี / 2550 /Full Text
24การวิเคราะห์กระบวนการสรรหาและพฤติกรรมการบริหารงานของกรรมการบริหารศาลยุติธรรม = An Analysis of selection process and administrative behavior of the judicial administrative commission / วีระเวช ลีฬหะบำรุง / 2550 /Full Text
25การวิเคราะห์ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนตามนโยบายขจัดความยากจนในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = An analysis of the success in solving people' s mone institute loan according to the poverty elimination policy in Bann Ti District, Lamphun Province / อุทัย อุปันโน / 2550 /Full Text
26การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานลาวในนครหลวงเวียงจันทน์ = An Analysis of causes and impacts of working abroad of Lao Labors in Vientiane / มีชัย แสงจันทร์ทะวงค์ / 2550 /Full Text
27ขีดความสามารถของหมอดินอาสาประจำตำบลในพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ = Capacity of volunteer soil technicians in the Area of Chiang Mai Land Development Station / ธีร์รรัฐ ไชยเทพ / 2550 /Full Text
28ความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Progress of performance of education quality assurance of Humanities Faculty, Chiang Mai University / จิดาภา ตันประเสริฐ / 2550 /Full Text
29ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Expectation of student's toward the Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University / ดารารัตน์ เจริญบุญ / 2550 /Full Text
30ความต้องการของประชาชนที่มีต่อบริการสาธารณะในเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Needs of people on public service in Wang Nuea Municipality, Wang Nuea District, Lampang Province / ชูศักดิ์ เสโลห์ / 2550 /Full Text
31ความต้องการใช้บริการรับฝากส่งสินค้ารูปแบบพิเศษกับที่ทำการไปรษณีย์หางดง ของศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Demands in special postal delivery services at Hang Dong Post Office of Ban Tawai Handicraft Center, Hang Dong District, Chiang Mai Province / บุญธรรม ประสงค์วรากิจ / 2550 /Full Text
32ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's needs in participation in managing the archaeological sites in Weang Kum Kam, Saraphi District, Chiang Mai Province / นพพร บุญเป็ง / 2550 /Full Text
33ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง = Readiness of Banklang Tambon administrative organization, Mueang Lamphun district, Lamphun province in upgrading to municipality / รัตนา ปรีชานุกูล / 2550 /Full Text
34ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในจังหวัดเชียงใหม่ = The relationship of organization culture and quality of working life of the department of Provincial Administration Officials in Chiang Mai Province / อมรรัตน์ พงษ์ปวน / 2550 /Full Text
35ความสำเร็จในการนำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 ไปพัฒนาสำนักงานยาสูบเชียงใหม่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง = Achievement in implementing of the Quality Standard System ISO 9001:2000 for Developing Government Institutions in Chiang Mai Tobacco Office , Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance / พรรณศิษฏ์ เจริญภักดี / 2550 /Full Text
36คุณภาพการให้บริการด้านการรับแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญาของสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service quality of Amphoe Mueang Chiang Mai police station in filing the complaints of criminal case / สุพจน์ ฉลาด / 2550 /Full Text
37คุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ = Quality of working life of the judiciary officials in Chiang Mai Provincial Courts ปวันรัตน ตนานนท์ / ปวันรัตน์ ตนานนท์ / 2550 /Full Text
38คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of working life of the inventory personnel of Chiang Mai University / ลำจวน โล่ห์เพ็ชร / 2550 /Full Text
39บทบาทและหน้าที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน = Roles and duties of Government Savings Bank Trade Union / ชินวัตร รักยุติธรรม / 2550 /Full Text
40ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of education management of Mae Hong Son Municipality School, Mae Hong Son Province / มะลิวัลย์ จิตร์อารุณ / 2550 /Full Text
 
41ประสิทธิผลของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of annual budget allocation for local development, Mae Hon Son Provincial Administrative Organization / อารีย์ แสนสม / 2550 /Full Text
42ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมอัตราการเกิดของผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบในเขตอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Factors affecting birth rate control of the displaced persons in Sob Moei District, Mae Hong Son Province / วิพรรณ คาลอย / 2550 /Full Text
43ปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the revenue collection efficiency of Nong Harn Sub-district Administrative Organization, San Sai District, Chiang Mai Province / ธรรมรัตน์ กิตติวิบูลย์ / 2550 /Full Text
44ปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors affecting the willingness of people to pay sewage treatment fees in Chiang Mai Municipal Area / บุญส่ง เลาะวิถี / 2550 /Full Text
45ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Factors effectiveness the determination of benefits in local government organizations / สไบพรรณ์ เทพวรรณ์ / 2550 /Full Text
46ปัญหาการค้าชายแดนไทย-พม่า ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Problem of Thailand - Myanmar border trade in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / เรืองศักดิ์ ไชยอุดม / 2550 /Full Text
47ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์บริการร่วมรูปแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (GCS) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of management of the government counter service (GCS) at Chiang Mai Central Airport Plaza Office, Chiang Mai Province / สกุลเพชร พิกุลประเสริฐ / 2550 /Full Text
48ปัญหาการพัฒนาองค์การของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 5 = Organization development problems of the Office of Court of Justice, Region 5 / ณัฐสิมา บุญเรือง / 2550 /Full Text
49ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม่ = Problems affecting in quality of National Identification card service of local registration office of Chiang Mai Municipality / พุฒิกุล ชลสิทธิ์ / 2550 /Full Text
50ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Problems in budget allocation in the three years sub-district development plan of Boon Reung Sub-district Municipality, Chiag Kong District, Chiang Rai Province / สมหวัง ไชยเขียว / 2550 /Full Text
51ปัญหาในการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลนครเชียงใหม่ให้เป็นปัจจุบัน = Problem in updating the tax map and property record registration of Chiang Mai Municipality / พรหม สิริลักษณ์มงคล / 2550 /Full Text
52ปัญหาและอุปสรรคของศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่) ในการให้บริการสนับสนุนสถานบริการสุขภาพเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล = Problems and obstacles of The 6th Medical Engineering Center (Chiang Mai) in delivering supplementary service to public hospitals to meet the HA standards / ถาวร ขาวแสง / 2550 /Full Text
53ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีอากรจากการโอนอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in property transaction taxation: a case study of Chiang Mai Provincial land Office / ธีระพงษ์ ไล้พูนทรัพย์ / 2550 /Full Text
54ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามมาตรการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ = Problems and obstacles in helping sufferers from fire disaster of the Chiang Mai Provincial Office of Disaster Prevention and Mitigation / ประสิทธิ์ ไชยเวช / 2550 /Full Text
55ผลกระทบของการปราบปรามชนกลุ่มน้อยโดยรัฐบาลพม่าต่อความมั่นคงของชายแดนไทย = Impact of ethnic minorities suppression by Burmese Government on Thai borderline security / ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ / 2550 /Full Text
56ผลกระทบของการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศลาว : กรณีศึกษาในนครหลวงเวียงจันทน์ = Impact of immigration permission of foreign migrant workers in Lao PDR: a case study of Vientiane Capital / อุดร สิงห์ดารา / 2550 /Full Text
57ผลกระทบของมาตราการว่าด้วยการควบคุมยาสูบที่มีต่อเกษตรกรชาวไร่ยาสูบในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of tobacco regulation on tobacco farmers in Chiang Mai Province / เกศรา กันทาปัน / 2550 /Full Text
58ผลการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Resalt of the eco industrial estate project management at the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / มลิวรรณ บรรณจักร์ / 2550 /Full Text
59ผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ = Performance result of Juvenile Training Ceter Area 7, Chiang Mai Province / พรทิพย์ สัจจาลักษณ์ / 2550 /Full Text
60ผลการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ในโรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Results of Drug Abuse Resisiance Education Program (D.A.R.E. Thailand Program) in Banrimtai School, Mae Rim District, Chiang Mai Province / วราวัลย์ ธรรมเขตต์ / 2550 /Full Text
 
61ผลการดำเนินงานตามโครงการประกันการว่างงานในจังหวัดเชียงใหม่ = Results of the implementation of the unemployment insurance program in Chiang Mai Province / กัลยา อภัยสุวรรณ / 2550 /Full Text
62ผลการปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือหญิงและเด็กที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ภายใต้ข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ = Results of the performance of the multi-disciplinary team in combating human trafficking under the MOU for cooperation in 9 Northern Provinces / สุริยา เกษมสิริสวัสดิ์ / 2550 /Full Text
63รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Model of appropriate waste management for Doi Saket District, Chiang Mai Province / สุรศักดิ์ โอสถิตย์พร / 2550 /Full Text
64รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ: กรณีศึกษา ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด = Training models of potential development for air traffic controllers: case study of Chiang Mai air traffic control centre, aeronautical radio of Thailand, Ltd. / นิตยา โพธาวรรณ / 2550 /Full Text
65แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบล จังหวัดเชียงใหม่ = Working motivation of officials in sub-district municipality in Chiang Mai Province / สุภพ กันธิมา / 2550 /Full Text
66วิเคราะห์ผลดีผลเสียจากการแปรรูปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล : ศึกษาเฉพาะในเขตเทศบาลนครลำปาง = An Analysis of the pros and cons of privatization of provincial electricity authority according to government policy: a case study of Lampang Municipality / สายัณห์ ฟูเต็มวงศ์ / 2550 /Full Text
67สมรรถนะหลักของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน = Core competencies of chief administrators of the Tambon administrative organizations in Nan Province / รัชฎา ณ น่าน / 2550 /Full Text
 
 
 
 
 
 
 ขอบคุณที่มา  ::   http://library.cmu.ac.th/    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 
 

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบพระคุณมากนะคะ สำหรับความรู้ต่างๆ ที่เตรียมไว้สำหรับผู้ต้องการศึกษาค้นคว้า

    ตอบลบ