Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

10 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา CMU


ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ
ปี 2554
1การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านแบบภาพฉายสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Construction of computer-assisted instruction entitled reading orthographic projection for grade level 3 students / นุสรา เทียนประดิษฐ์ / 2554 /Full Text
2การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การบวก ลบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of computer - assisted instruction entitled addition and subtraction of fraction for Prathom Suksa 5 student / ชนทิชา ทองคำ / 2554 /Full Text
3การสร้างบทเรียนโปรแกรมการ์ตูนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงหน่วยชั่งน้ำหนักสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Construction of mathematics cartoon programmed instruction on conversion of weight measure unit for Prathom Suksa 3 students / ภักพิง พิลาลัย / 2554 /Full Text
ปี 2553
1การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา = Use of instructional innovation of English teachers in the secondary school / กนกวรรณ ณ สงขลา / 2553 /Full Text
2การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Integration of information and communication technology in instruction of student teachers, faculty of education, Chiang Mai University / พิศจิตรา สุขวุฒิไชย / 2553 /Full Text
3การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of e-learning courseware on living preparation on the basis of Thai culture for foreign students at Chiang Mai University / พัทยา อินต๊ะเนตร / 2553 /Full Text
4ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of using experiential learning activity package on creative thinking in visual arts of Mathayom Suksa 3 Students at Chaiprakan School, Chiang Mai Province / อุบลวรรณ วงษ์วาด / 2553 /Full Text
5ผลการใช้เทคนิคมอร์ฟฟิ่งที่มีต่อการจำอักษรคันจิของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน = Effects of using morphing techniques on memorizing Kanji character of learners learning basic Japanese language / วรานนท์ กำแพงแก้ว / 2553 /Full Text
6ผลการใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ที่มีต่อความสามารถในการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Effects of using learning objects on self-knowledge building ability of mathayom suksa 1 students / บุษยพล วารีย์ / 2553 /Full Text
7ผลของการใช้สื่อประสมในการสอนภาษาตามแนวธรรมชาติที่มีต่อความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอรุโณทัย = Effects of using multimedia in teaching through natural language approach on writing ability of kindergarten 2 students, Arunothai School / ศิริพร ตาคำอ้าย / 2553 /Full Text

ปี 2552
1การใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = Teachers' utilization of satellite television in schools attached to Chiang Mai Educational Service Area 2 / สการะ นิมมานเหมินท์ / 2552 /Full Text
2การสร้างชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านและการเขียนพยัญชนะไทยของเด็กชาวเขาปฐมวัย = Construction of instructional package for reading and writing Thai alphabet readiness of hilltribe preschool children / ณัฐณิชา บุญเพิ่มพูล / 2552 /Full Text
3การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกการสนทนาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่เรียนภาษาไทยระดับ 1 ของสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ เชียงใหม่ = Construction of computer-Assisted instruction lesson for practicing Thai conversation for the beginning level of Thai learning foreigner students at Y.M.C.M Chiang Mai / วริสา ทนันไชย / 2552 /Full Text
4การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องโครงสร้างประโยคเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ = Construction of computer-assisted intruction on Thai subject entitled sentence structure for communication for learners taking Thai as a foreign language / ทิพาพร ดิสสร / 2552 /Full Text
5การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องโรคหลอดเลือดดำที่ขา สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิคปีที 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of e-learning courseware on venous disease for fourth year medical students, Faculty of medicine, Chiang mai university / อุทุมพร แสนสี / 2552 /Full Text
6การสร้างเลิร์นนิ่งอ็อบเจกต์เพื่อการพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เรื่อง กระบวนการทำงานของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of learning objects for learning development on the fundamental of computer subject titled working process of basic components for students in Prathom Suksa 6 / อานนท์ สายคำฟู / 2552 /Full Text
7การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Construction of electronic medias for Thai reading and writing skill training for Prathom Suksa 1 Hilltribe Students / กัลยา แข็งแรง / 2552 /Full Text
8การออกแบบการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เรื่องสารอาหารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Designing web-based instruction based on constructivism on nutrient for mathayom suksa 2 student / จรัล จันทิพย์ / 2552 /Full Text
9การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการดุนลายอลูมิเนียมเบื้องต้น = Designing electronic media entitled basic aluminum embossing / นพรัตน์ กันทะวัง / 2552 /Full Text
10การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการสร้างจดหมายเวียนและการจัดทำรายงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Designing electronics media entitled creating mail - merge and report for Prathom Suksa 6 students / พงษ์ศักดิ์ แสนชุมภู / 2552 /Full Text
ปี 2551
1การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of computer - assisted instruction on solving mathematics problems for prathom suksa 6 students / พิมพ์ชนก ทำนอง / 2551 /Full Text
2การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการไหลของของเหลว สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of computer-assisted instruction entitled rheology for undergraduate students, faculty of pharmacy, Chiang Mai university / ลิขิต สุภาสาย / 2551 /Full Text
3การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Construction of computer-assisted instruction lesson on english vocabulary for prathom suksa 3 students เนาวรัตน์ กองตัน / เนาวรัตน์ กองตัน / 2551 /Full Text
4การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ภูมิศาสตร์ภาคเหนือของไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of computer - assisted instruction on geography in north of Thailand for prathom suksa 5 studentnts / ไพรสันต์ สุวรรณศรี / 2551 /Full Text
5การสร้างบทเรียนวิชาภาษาไทยบนเว็บเรื่อง การใช้คำให้ถูกต้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Construction of web-based thai language titling using correct words for mathayom suksa 3 students / อรชา นิลสนธิ / 2551 /Full Text
6การสร้างบทเรียนสื่อประสมอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การตัดต่อวิดีโอ ด้วยระบบนอนลิเนียร์ สำหรับนักศึกษาแขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of electronic multimedia courseware on editing video with nonlinear system for broadcasting students, Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University / ณัฐวุฒิ ไชยคุณ / 2551 /Full Text
7การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่อง การใช้สื่อการสอนทางไกลเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม = Construction of e-Learning courseware titled using distance instructional media in education for undergraduate students, Faculty of education, Rajabhat mahasarakham uninversity / ธนพล กมลหัตถ์ / 2551 /Full Text
8การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการเขียนแบบ วิศวกรรมสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of e-Learning courseware on engineering drawing for students of Faculty of Engineering, Ciang Mai University นัฎพันธ์ นันทวาศ / นัฎพันธุ์ นันทวาศ / 2551 /Full Text
9การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = Construction of e-learning courseware titled health assessment for undergraduate students, faculty of nursing, Khon Kaen university / พิมพ์วลัญช์ นันทัยทวีกุล / 2551 /Full Text
10การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนทางการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of learning objects to improve basic science process skill for Mathayom Suksa 1 students / ญาณิน ทองเพิ่ม / 2551 /Full Text
11การสร้างเลิร์นนิงอ็อบเจกต์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Construction of learning objects in mathematics on geometric transformations for Mathayom Suksa 2 students / ศราวุธ ใจจะดี / 2551 /Full Text

ปี 2550
1การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Construction of computer - assisted instruction lesson about French culture for mathyom suksa 4 students / จาริณี มาเวหา / 2550 /Full Text
2การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกทักษะการฟังจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Construction of computer-assisted instruction lesson for practicing skill in listening for main idea for Mathayom Suksa students / เกียรติสุดา บุญส่ง / 2550 /Full Text
3การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานภาษาไทย สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Construction of e-Learning courseware for perparing fundamental of thai language to foreign students studying at Chiang Mai University พุศุทธาภา ยุวนิช / พิศุทธาภา ยุวนิช / 2550 /Full Text

ปี 2549
1การใช้การเรียนการสอนด้วยวิธีสตอรี่ไลน์ เพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็กปฐมวัย = Using storyline method instruction for intellectural development of preschool children / กาญจนา บุญนะ / 2549 /Full Text
2การใช้แหล่งความรู้ทางอินเทอร์เน็ต ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง = Using internet resources in English instruction in certificate in vocational education students, Lampang Vocational College / ปิยรัตน์ คงปัญญา / 2549 /Full Text
3การผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องสื่อการสอน = A production of e-Learning courseware titled Instructional Medie / ณัฐพงศ์ สมปินตา / 2549 /Full Text
4การวิเคราะห์การออกแบบเว็บไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา = Analysis of higher education institutes' website design / ธีรศักดิ์ สะกล / 2549 /Full Text
5การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องพื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of e-learning courseware titled foundation of computer for graduate students, Faculty of Education, Chiang Mai University / วิศิษย์ศักดิ์ ชุ่มมะโน / 2549 /Full Text

ปี 2548
1การจัดการเรียนการสอนของครูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้ = Teachers'management of learner centered instruction in accordance with learning reforn / สงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว / 2548 /Full Text
2การใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยกลวิธีอภิปัญญา = Using mathematics problem solving process through metacognition strategies / มัตติกา กันทะเตียน / 2548 /Full Text
3การผลิตหุ่นจำลองต้นแบบ เพื่อฝึกทักษะการรับสัมผัสสำหรับเด็กพิการทางการมองเห็นระดับปฐมวัย = Production of prototype for tactile perception skills of visually impaired children in preschool level / เยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์ / 2548 /Full Text
4การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of learning management system for faculty of Education, Chiang Mai University / ดนุพล วันชัยสถิร / 2548 /Full Text
5การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อฝึกทักษะการวัดและอ่านค่า เรื่องเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = Construction of computer - assisted instruction lesson on refinement instrument for practicing skills in measuring and scale reading for certificate in vocational education students / ไชยันต์ วัลไชย / 2548 /Full Text
6การสร้างระบบฐานข้อมูลสุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา = Constuction of primary school students' health database / จิรายุส กัญชนะ / 2548 /Full Text
7การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องประโยคความรวม = Designing information and communication technology-based learning activities on combine sentences unit for Prathom Suksa 6 Students / รัชรารีย์ ขัติยศ / 2548 /Full Text
8การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สถิติและความน่าจะเป็น = Designing information and communication technology - based learning activities on statistics and probability for prathom suksa 6 students / พิมพา จันเลน / 2548 /Full Text
9การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องปรากฎการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ = Designing information and communication technology - based learning activities on world's phenomenon and space technology for prathom suksa 6 students / ลำเภา ไชยอ้าย / 2548 /Full Text
10การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ทวีปเอเชีย = Designing information and communication technology-based learning activities on Asia continent for mathayom suksa 2 students / เพ็ญจันทร์ จันต๊ะกูล / 2548 /Full Text
11ผลการจัดกิจกรรมซินเนคติกส์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ = Effects of synectics activity provision on creative thinking of students majoring in visual communication design / จันทร์จิรา นที / 2548 /Full Text
12ผลการใช้ชุดการสอนความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Effect of using Thai reading comprehension instructional package of prathom suksa 3 students / กัลยกร กัญจา / 2548 /Full Text
13ผลการใช้ชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย = Effects of using mathematics readiness preparation instructional packages for pre-school children / ศุทธินี สุดยอด / 2548 /Full Text
14ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม เพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Outcomes of using computer-assisted instructional game to practice English reading skill of lower secondary school studentsc / ศรีสกูล จิรรัตน์สกุล / 2548 /Full Text
15ผลของการใช้เกมเพื่อเสริมทักษะกระบวนการกลุ่มในการเรียนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Outcomes of using games to supplement prathom suksa 2 students group process skill for learning Thai based on concentrated language encounters approach / ธีรเกียรติ กาจีนะ / 2548 /Full Text
ปี 2547
1การใช้วิธีการให้เหตุผลโดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นฐานในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Using case-based reasoning on mathematics word problem solving for Prathom Suksa Students / อนงค์นาฏ วงศ์สารสิน / 2547 /Full Text
2การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การคมนาคมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 = Construction of computer-assisted instruction on transportation for the second year kindergarten students / ธัญญาพร กรรณกิจ / 2547 /Full Text
3การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก เรื่อง รยางค์ล่าง = Construction of hyperbook on the topic of lower limb / รุจิรา คำศรีจันทร์ / 2547 /Full Text
4การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊กสำหรับกระบวนวิชา การเรียนรู้กับการสื่อความหมาย = Construction of Hyperbook for learning and communication course / เจษฎาภรณ์ คำมี / 2547 /Full Text
5ผลการใช้การสอนแบบระดมสมองที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ต่างกัน = Effects of using brainstorming - based teaching on problem solving ability of Prathom Suksa 6 students with different emotional quotient levels / อภิกา จัตุกุล / 2547 /Full Text
ปี 2546
1การใช้ทรัพยากรสารนิเทศของผู้ใช้บริการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ / ขวัญใจ ตันจันทร์ / 2546 /Full Text
2การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Continuous Tense สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ธัญญาภรณ์ เขื่อนมณี / 2546 /Full Text
3การผลิตเทปโทรทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏลำปาง = Production of instructional video tape on printed media production process for mass communication students of Rajabhat Institute Lampang / เบญจวรรณ เลาลลิต / 2546 /Full Text
4การพัฒนาชุดการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ที่พูดภาษามลายูถิ่น = Development of an instructional package for improving addition and subtraction word - problem solving skills of Prathom Suksa 2 students speaking the Malay Dialect / สมาน หลีสันมะหมัด / 2546 /Full Text
5การพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง / จรัสโฉม ชมภูมิ่ง / 2546 /Full Text
6การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับระบบงานธุรการ งานบุคลากร งานพัสดุครุภัณฑ์ สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8 / เพ็ญพร ปะระดี / 2546 /Full Text
7การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จริตา ประทีปะเสน / จาริตา ประทีปะเสน / 2546 /Full Text
8การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊ก สำหรับกระบวนวิชาบทเรียนโปรแกรม / เด่นธนา เดชะประทุมวัน / 2546 /Full Text
9การสร้างบทเรียนไฮเปอร์บุ๊กสำหรับกระบวนวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน / สุรพล สิทธิธัญญ์ / 2546 /Full Text
10ผลการเรียนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ / สรพงษ์ สมสอน / 2546 /Full Text
11ผลของการใช้แบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรภาษาไทยในการนำเสนอข้อความบนเว็บเพจ / สมชาย วงษ์ศรีษะ / 2546 /Full Text
12รูปแบบของบทเรียนโปรแกรมที่ใช้ในการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่พูดภาษามลายู / อมรรัตน์ วรรณทอง / 2546 /Full Text


ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น