Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

09 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนชีววิทยา CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนชีววิทยา CMU
 
 
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ

 
ปี 2555
1ความปลอดภัยทางด้านจุลชีววิทยาของอาหารในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Food microbiological safety in a school, Chiang Mai Province / จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ / 2555 /Full Text


ปี 2554
1การใช้อัลเลี่ยมเทสเพื่อตรวจวัดความเป็นพันธุ์พิษของน้ำเสียจากคลองแม่ข่าและนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = The Use of allium test to investigate genotoxicity of waste water from Mae-Kha Canal and Northern Industrial Estate / ศศิธร บัวลา / 2554 /Full Text
2การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการของถั่วเขียว ถั่วดา และถั่วแดงหลวงภายใต้สภาวะการขาดน้ำ = Some physiological changes in mung bean, black gram and kidney bean under water stress condition / เนตรชนก เวียนเสี้ยว / 2554 /Full Text
3การศึกษาวัฏจักรเซลล์สัตว์โดยการนับแยกตามขนาดของนิวเคลียสภายใต้กล้องจุลทรรศน์ = Study on animal cell cycle using microscopic counting on nuclear size categories / ศศิชา วรรณวิไล / 2554 /Full Text
4การสกัดเบทาเลนจากพืชบางชนิดสำหรับการย้อมตัวอย่างเนื้อเยื่อพืช = Extraction of Betalain from some plants for staining plant tissue samples / ปัณณิกา ไชยนวล / 2554 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับองค์ประกอบสปีซีส์ของแพลงก์ตอนพืชในคูเมืองเชียงใหม่ = Relationships between water quality and species composition, of phytoplanktons in Chiang Mai's moat / วิษณุศักดิ์ ศรีสุข / 2554 /Full Text


ปี 2542
1การวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนพืชและโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีบ่งชี้ในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ / ปราณี ภูอาลัย / 2542 /Full Text
2การวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยใช้แพลงก์ตอนพืชและโคลิฟอร์มแบคทีเรียเป็นดัชนีบ่งชี้ในอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เย็น จังหวัดเชียงใหม่ / ยุพาพรรณ วรรณสาย / 2542 /Full Text
3ความหลากหลายของเห็ดที่ขึ้นบนดินบริเวณป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / วนิดา ผ่องมณี / 2542 /Full Text
4อาการผิดปกติที่มักพบในมะม่วง และ ราชพฤกษ์บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมจิต หมุนขำ / 2542 /Full Text

ปี 2539
1การฝังใจของลูกไก่ต่อโมเดลที่เคลื่อนที่ / อำพร กาวินเครือ / 2539 /Full Text
2ความสัมพันธ์ระหว่างแพลงตอนพืชและสารอาหารบางชนิดในอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เชียงใหม่ / ปรัชญา ชะอุ่มผล / 2539 /Full Text
3คุณภาพน้ำและการกระจายของแพลงตอนพืชในอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / หทัยทิพย์ ใครบุตร / 2539 /Full Text
4สหสัมพันธ์ของสารอาหารบางชนิดและการกระจายของแพลงตอนพืชในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ / ชลินดา อริยเดช / 2539 /Full Text


ปี 2538
1การผลิตอะไมโลกลูโคซิเดสและเซลลูเลสจากเปลือกมันฝรั่งโดยเชื้อราบางชนิด / ภูวณัฐ โพธิ์งาม / 2538 /Full Text
2การสำรวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของปลาบางชนิด ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ / สุจินา นุรักษ์ / 2538 /Full Text
3ผลของการแช่เมล็ดในน้ำร้อนต่อการงอกและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการขณะงอกของเมล็ดถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr) พันธุ์เชียงใหม่ 60 / ชุลีพร กิ่งสุคนธ์ / 2538 /Full Text
4ผลของสารควบคุมการเติบโตของพืชต่อการพัฒนารากและต้นอ่อนของใบแอฟริกัน ไวโอเลต ที่ตัดชำใบ / นงลักษณ์ สุนทราวงศ์ / 2538 /Full Text


ปี 2537
1การสำรวจพืชพื้นล่างประเภทไม่มีเนื้อไม้ของป่าบริเวณทิศตะวันออกของดอยสุเทพที่ระดับความสูง 670 ถึง 750 เมตร / อารมย์ เผือกอ่ำ / 2537 /Full Text
2การสื่อสารด้วยเสียงของนกวงศ์นกเอี้ยง / พัฒนา ธนากร / 2537 /Full Text
3ความสามารถในการจดจำโมเดลเงื่อนไขของนกปีกลายสก๊อท (Garrulus glandarius) / ศิริพงษ์ เปรมวิชิต / 2537 /Full Text


ปี 2536
1การเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาและการเปลี่ยนแปลงปริมาณของก๊าซที่สะสมภายในของผลสาลี่ (Pyrus pyrifolia Nakai) พันธุ์ Pathanak ที่มีการหุ้มผลด้วยแผ่นพลาสติกบางและการเคลือบไข / มารศรี แสนก่ำ / 2536 /Full Text
2ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่ออัตราการเติบโตและจำนวนเฮทเทอโรซีสต์ของ Anabaena spp / ประกิต สมัครค้า / 2536 /Full Text
3พฤติกรรมของกวางผา (Naemorhaedus griseus) ในสภาพกรงเลี้ยง / สำเริง การบรรจง / 2536 /Full Text
4อัตราการกินและการเลือกชนิดและสีของอาหารของนกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) / สมศักดิ์ บัวเผื่อน / 2536 /Full Text

ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น