Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

11 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับอาชีวศึกษา CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับอาชีวศึกษา CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text  ได้เลยค่ะ
 
ปี 2555 - 2546 
1การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ในรายวิชาสาระเพิ่มผลิตภัณฑ์ลายปักชาวเขา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = The Use of Davies practical skill instructional model in hill tribe embroidery product additional strand for Mathayom Suksa 3 Students, Suksasongkhro Chiangmai School / ชนันท์วิไล ธงเชื้อ / 2555 /Full Text
2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = Factors affecting self-employment activity provision of students at Suksasongkhro Chiangmai School / อรัญญา โพธิ์แก้ว / 2555 /Full Text
3พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพปัว จังหวัดน่าน = Ethical behavior of second year certificate of vocational education students, Pua industrial and community education college, Nan province / ชญาภา ประเสริฐศรี / 2555 /Full Text
4แรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเลือกศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา ที่รองรับตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน = Motivation of Mathayom Suksa 3 Students for choosing further study in Vocational Education of ASEAN Community Labour Market / ศิริวรรณ์ ไชยภักดิ์ / 2555 /Full Text

1การใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ในรายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Using Davies' practical skill instructional model in basic network system courses, Sankamphaeng Technical College, Chiang Mai Province / นัฐพล สุขเสาร์ / 2554 /Full Text
2การประเมินภาคปฏิบัติในกระบวนวิชาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Performance Evaluation in automotive technology course, Faculty of Engineering, Chiang Mai University / ชลธิศ ศรีสัตบุตร / 2554 /Full Text
3แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบอาชีพธุรกิจร้านค้าปลีกขนาดเล็กในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for adjustment of small retail store entrepreneurs in Saraphi District, Chiang Mai Province / เรืองรอง นันติ / 2554 /Full Text
4แนวทางการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุในตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = Guidelines for occupational promotion for seniors in Fai Kaew Sub-district, Phu Phiang District, Nan Province / สุไรพร ลำเลา / 2554 /Full Text
5ผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน = Training program assessment for the community industrial management efficiency development (CIMED) project / ชิดฌาภา ฉิมอุปะละ / 2554 /Full Text
6ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาอาชีพโดยชุมชนชาวจีนยูนนาน บ้านสันติชล ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Community learning center to promote tourism and develop occupation by Yunan community, Ban Santichol, Wieng Tai Sub-District, Pai District, Mae Hong Son Province / ทศพิธ แป้นดวงเนตร / 2554 /Full Text

1กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Pottery production process in Pa Ngiw Sub- district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / เพิ่มภูมวิทย์ หวานเสียง / 2553 /Full Text
2การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานธุกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning management to develop working skills of Mathayon Suksa 3 Students taking vocational technological and business course in Maetang School, Chiang Mai Province / สุจิตรา ขุนคำ / 2553 /Full Text
3การจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับผู้พิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Lottery quota allocation for the handicaps in Chiang Mai Province / อาทิตย์ บุญหนู / 2553 /Full Text
4การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดารา ที บี เอ็ม ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using Dara TBM Learning Activities for occupation and technology course for lower secondary students, Dara Academy, Chiang Mai Province / บุณฑริกา เงาเมฆ / 2553 /Full Text
5การดำเนินธุรกิจสีรถยนต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดวิโรจน์ยนต์วัสดุภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Automotive paint business of the virojyon vasaduphan partnership, Chiang Mai province / วีณา ต่อสกุลศักดิ์ / 2553 /Full Text
6การทอผ้าลวดลายแบบดั้งเดิมของไทยลื้อ : กรณีศึกษาลายผ้าห่มตำก้าว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Original Cloth Weaving Patterns of Thai Lue: A Case Study of Tum Gow Blanket Pattern, Chiang Kum District, Phayao Province / รมิดา รอดสุข / 2553 /Full Text
7การประเมินโครงการถ่ายทอดผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่องชิ้นงานฝึกทักษะจากเศษไม้ = Evaluation of innovation training project entitled product skills practice from leftover pieces of wood / เสกสรร กาวินชัย / 2553 /Full Text
8การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนวิชาปฎิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 โดยใช้ระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลี = Development of instructional industrial engineering laboratory 1 activities through Gerlach and Ely's Instructional System / สัมพันธ์ นันทขว้าง / 2553 /Full Text
9การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจักสานบ้านป่าบง ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of training program entitied wickerwork, Ban Pa Bong, Pa Bong Sub-District, Saraphi District, Chiang Mai Province / นาริตา ชัยธิมา / 2553 /Full Text
10การเล่นพนันฟุตบอลของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาสังกัด สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Soccer gambling of vocational education students of the under vocational education commission in Chiang Mai Municipality / ปรัชญา มณฑาทอง / 2553 /Full Text
11การเลือกเรียนวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Vicational education selection of the upper secondary school students in Maetang School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / ชูเกียรติ วรรณสอน / 2553 /Full Text
12ธุรกิจค้าข้าวเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา : บริษัท ธัญญผล (1989) จำกัด = Business of rice for health : a case study of tunyapol (1989) Co., Ltd. / ภูริตา สถิรวัฒนา / 2553 /Full Text
13แนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เอ ไอ ซี: กรณีศึกษาบริษัทสุวิทย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด = Guidelines for safety management using AIC technique in furniture manufacture: a case study of Suvith Furniture Co.LTD. / กรกช ทาโน / 2553 /Full Text
14ผลของการใช้โครงสร้างโรงเรือนแบบพิระมิดระบบเปิดสำหรับการปลูกพืชผัก = Results of using an open system pyramind-structured nusery for plants / กิตติ อรรถวัน / 2553 /Full Text
15สมรรถภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Information technology competency of teachers in Sankamphaeng Technical College, Chiang Mai Province / พรรณี ส้มเช้า / 2553 /Full Text
16อาชีพขนส่งพืชผักสวนครัวในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Vegetables transporting occupation in Saraphi District, Chiang Mai Province / ยุทธภูมิ งามลิ / 2553 /Full Text

1กระบวนการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร = Selection decision process to study vocational certificate level of students at private vocational schools in Bangkok / ขัตติยะ นุตวัตร / 2552 /Full Text
2การจัดการธุรกิจเชิงอนุรักษ์ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติศูนย์การเรียนรู้ ตูบแก้วมา บ้านนาเดา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Preservation-oriented business management of the hand-spun and natural dyed cotton group in Toob Kaew Ma Learning Center, Ban Nadow, Soem Ngam District, Lampang Province / อรฉัตร ปันเงิน / 2552 /Full Text
3การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองบ้านบุหลัน ตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ = Process of business management of local woven products, Ban bulan, Padad Sub-district, Chiang Mai Province / ปอร์รินทร์ วังขาว / 2552 /Full Text
4การจัดการร้านอาหารมังสวิรัติตามแนวคิดเพื่อสุขภาพ ผลกำไรและจิตวิญญาณ = Management of vegetarian food restaurants follows the idea for health profit and spirit / พรรณพิมล ศิลปรัตนานนท์ / 2552 /Full Text
5การจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีมวิชางานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Team game tournament learning and teaching management in workshop practice for vocational education certificate level, Lanna Polytechnical College, Chiang Mai / ขวัญชัย ดวงทนัน / 2552 /Full Text
6การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เอส ที เอ ดี ในรายวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = STAD learning activities in teaching food and nutrition course, Chomthong School Chiang Mai Province / คนึงนิจ วงษา / 2552 /Full Text
7การถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ เรื่อง การแกะสลักผักของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Transferring knowledge and practice of vegetable carving for elementary level at Anusuksa School, Chiang Mai Province / อารี มะลิซอ / 2552 /Full Text
8การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา = Developing students assistance system at Lanna Polytechnic College / ครรชิต เมฆขลา / 2552 /Full Text
9การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน = Development of management model of the tutorial schools in the Upper Northern Province / ปองพล ปัญญาวิสุทธิกุล / 2552 /Full Text
10การพัฒนาหลักสูตรรายวิชางานประดิษฐ์ เรื่อง การใช้ตุงล้านนา โรงเรียนสันติวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Handicraft cuuriculum development on using Lanna Tung at Santivithaya School, Mueang District, Chiang Rai Province / รักชนก อินจันทร์ / 2552 /Full Text
11การพัฒนาอาชีพการเพาะกล้าไม้สักเพื่อการอนุกรักษ์ในชุมชนบ้านสวนสัก อำเภองาว จังหวัดลำปาง = Development of teakwood cultivation occupation for the community conservation in Ban Suan Sak, Ngao District, Lampang Province / วรวรรธน์ จันทร์ฉาย / 2552 /Full Text
12การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of problems in instruction of mechanical engineering laboratory course 1, Faculty of Engineering, Chiang Mai University / สุรัติ เดหล้า / 2552 /Full Text
13การอนุรักษ์ผ้าทอตีนจกของชาวพวน ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Conservation for Pa Teen Chock woven cloth of the Phuan, Hadseaw, Srisatchanalai District, Sukhothai Province / ภาณุพงศ์ ข้างจะงาม / 2552 /Full Text
14การอนุรักษ์ลวดลายเครื่อปั้นดินเผาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Conservation of the pottery design of Wiengkalong community enterprises, Wieng Papao District, Chiang Rai Province / วรพจน์ กันธิยะ / 2552 /Full Text
15ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมีโชค เชียงใหม่ = Customers' banking service demand of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Meechock Sub-branch, Chiang Mai / พิทยารัตน์ ก้อนกลีบ / 2552 /Full Text
16แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participatory approach for older people development, Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphun Province / เบญจวรรณ สีสด / 2552 /Full Text
17แนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาช้ากว่าเกณฑ์กำหนดกรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Guidelines to help delaying graduation students : a case of undergraduate students mechanical enginceering department faculty of engineering Chiang Mai University / พนิดา บุญเกิด / 2552 /Full Text
18ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกระเทียมไทยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors influencing on Thai Garlic consumption in Chiang Mai municipality / ภัทรา เกรียงเกษร / 2552 /Full Text
19ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพตัวแทนประกันวินาศภัยของ บริษัทไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) = Factors affecting success career of general insurance brokers at the Siam Commercial Samaggi Insurance PCL. / พุทธชาด เผื่อนเผ่างาม / 2552 /Full Text
20พฤติกรรมทางสังคมและการใช้ชีวิตของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักในแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ = Social behavior and lifestyles of vocational students, Srivichai Sub-district dormitory, Chiang Mai Municipality / วรินทร์ดา อักษรทับ / 2552 /Full Text
21ภูมิปัญญาการปลูกลำไยของชาวยอง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Yong's wisdom on longan planting at Mae Rang Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Province / วิไลพรรณ ใจเพียร / 2552 /Full Text
22รูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Model of readiness preparation of syudents for apprentice at Rajamangala University of Technology Lanna / จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า / 2552 /Full Text
23รูปแบบการสอนของครูสอนออกกำลังกายแอโรบิคดานซ์ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Teaching models of aerobic dance exercise teachers in Chiang Mai Province / ธีรยุทธ เหล่าจำรูญ / 2552 /Full Text

1กระบวนการประกอบอาชีพงานบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Occupational process of telecommunication device maintenance service in Mueang Chiang Mai district / วัชรินทร์ ป๊อกแก้ว / 2551 /Full Text
2กระบวนการเรียนรู้สู่อาชีพหมอพื้นบ้าน = Learning process to be a Folk Healer / สันติภาพ นาคฉาย / 2551 /Full Text
3การจัดการความเครียดของพนักงานสายการบินที่ทำหน้าที่ตรวจบัตรผู้โดยสารสายการบินไทย = Stress management of check-in staff for Thai airways passengers / กมลมาลย์ อุปพันธ์ / 2551 /Full Text
4การจัดการธุรกิจผ้าตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มธุรกิจชุมชนบ้านข้างน้ำ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Managing garment business basing on sufficiency economy theory by community business group, Baan Khangnam, luangnua sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province นิภาพร เครือมา;Managing garment business basing on sufficiency economy theory by community business group, Baan Khangnam, luangnua sub-district, Doi Saket district, Chiang Mai province / นิภาพร เครือมา / 2551 /Full Text
5การจัดการมลภาวะทางกลิ่นของฟาร์มสุกรในชุมชนบ้านหัวข่วงอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Odor pollution management of pig farm in Ban Hua Khwang Community, Doi Lo District, Chiang Mai Province / เฉลิมวุฒิ อุชัยวงษ์ / 2551 /Full Text
6การใช้กิจกรรมสถานการณ์จำลองในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Use of simulation activities in business English course of vocational education certificate students, Chiang Mai Vocational College / กฤษณพงษ์ พรมบึงรำ / 2551 /Full Text
7การตัดสินใจเลือกเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม งานช่างอุตสาหกรรม กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Decision making on selecting an additional course of industrial work in technology and vocation strands of grade level 3 students at Yupparaj Wittayalai school, Chiang Mai province / สงวน เจกะโพธิ์ / 2551 /Full Text
8การถ่ายทอดความรู้อาชีพช่างประกอบรถม้าในจังหวัดลำปาง = Transferring knowledge of assembly horse carriage in Lampang Province / อรรฆรัตน์ ตาเมืองมูล / 2551 /Full Text
9การทำนาของกลุ่มชาวบ้านมะกอก - นาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Rice farming of Baan Makok - Nabua villagers, Lai Hin Sub-District, KoKha District, Lampang Province / ศิริกาญจน์ ไชยดิลก / 2551 /Full Text
10การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Changes of local wisdom on process of producing Wiang Kalong pottery at Wiang Papao district, Chiang Rai province ;Changes of local wisdom on process of producing Wiang Kalong pottery at Wiang Papao district, Chiang Rai province / สราธิป ชัยชนะ / 2551 /Full Text
11การพัฒนาอาชีพผลิตเรือจำลอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Career development of model ship making, Mae Win sub-district, Mae Wang district, Chiang mai province ;Career development of model ship making, Mae Win sub-district, Mae Wang district, Chiang mai province / ธิชวดี ยัติสาร / มหาวทิยาลัย 2551 /Full Text
12การเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรงตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Increasing productivity in hand-woven cotton products of Banmaerang weaving group, Maerang Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Province / ฤทัยรัตน์ แผนทอง / 2551 /Full Text
13การสร้างบทเรียนโมดูลเรื่องการทำเค้ก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Construction of a learning module on cake baking for undergraduate students, Chiang Mai Rajabhat University / มยุรี ชมภูงาม / 2551 /Full Text
14การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเรื่องการตัดเย็บเสื้อเชิ้ตสตรีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Construction of e-learning courseware on the making of women shirts for undergraduate students, Chiang Mai Rajabhat University / จินตนา พันจันดา / 2551 /Full Text
15ความคงอยู่ในอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาในหมู่บ้านพนาวัลย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Continuation of pottery making occupation of panawan willage, Mae Rim district, Chiang Mai province / อุทัย ดวงบาล / 2551 /Full Text
16ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students' need for bachelor's degree program in industrial education, Faculty of Education, Chiang Mai University / วิวัฒน์ สินธุบุญ / 2551 /Full Text
17แนวทางการพัฒนากลุ่มเครือข่ายอาชีพธุรกิจอัญมณีแก้วโป่งข่าม ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Guidelines for developing gemstone quartz crystals profession business group network, Mae Thod Sub-District, Thoen District, Lampang Province / แก้วตา ธีระกุลพิศุทธิ์ / 2551 /Full Text
18ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to students'decision on enrolling in the vocational education program, Sarapeepittayakom School, Chiang Mai province / วิลาวัลย์ นามวงค์ / 2551 /Full Text
19ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ = Factors relating to decision on choosing to pursue the bachelor of Science in Technical Education, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Northern Campus, Chiang Mai / ปิติพงษ์ คำแก้ว / 2551 /Full Text
20ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors influening decision making of consumers on purchasing used cars in Mueang Chiang Mai district / ชาตรี อินชัย / 2551 /Full Text
21ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพขับรถโดยสารไม่ประจำทาง : กรณีศึกษารถตู้รับจ้างส่วนบุคคลในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting decision making on becoming freelance drivers : The case study of private hiring vans in Mueang Chiang Mai District / จีรพรรณ แสนอ้าย / 2551 /Full Text
22ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพผู้แทนขายยา = Factors affecting the success of medicine sales representatives / พรพิมล ไชยสลี / 2551 /Full Text
23พัฒนาการผ้าทอตีนจกลาย หนีน้ำถ้วม : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าตีนจกวัดบ้านไร่ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Teen Jok Fabric on Nee Nam Toum pattern : a case study of Wat Ban Rai Teen Jok Weaving group, Doi Tao District, Chiang Mai Province / บัญชา อุดโพธิ์ / 2551 /Full Text
24ภูมิปัญญาพื้นบ้านการนวดล้านนาแบบตอกเส้น = Local wisdom of Lanna style massage called toksen / อรุณี ไตรศรีศิลป์ / 2551 /Full Text
25รูปแบบการสอนพิเศษของผู้สอนที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Patterns of private tutoring jobs engaged by Chiang Mai University students / สราวุธ สอนใจ / 2551 /Full Text
26รูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา : หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นเทียน และต้นผึ้ง = Pattern and process in transmitting knowledge on creating Lanna offering items: Mak Soum, Mak Beng, Ton Dok, Ton Thian and Ton Phueng / รณลักษณ์ อินต๊ะ / 2551 /Full Text

1กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการรักษาโรคด้วยการนวดแบบเขี่ยเส้นล้านนา = Process of transmitting local wisdom and Kia-Sen Lanna massage therapy / สาวิตรี ไชยบุญตา / 2550 /Full Text
2การจัดการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้แล้วในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Management of used mobile phone business in Mueang Chiang mai District / กันยารัตน์ ฝากไธสง / 2550 /Full Text
3การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการแบบ พี ดี ซี เอ วิชาโครงงานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning management based on PDCA skill management model in teaching handicraft project work course for matayom suksa 3 students at Maetang school, Mae Taeng district, Chiang Mai Province นัยน์ปพร ดวงแก้ว / นัยน์ปพร ดวงแก้ว / 2550 /Full Text
4การจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัทเชียงใหม่ดิจิตอล โฟโต้ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Inventory management of the Chiang Mai Digital Photo Co., Ltd., Chiang Mai province / ณัฐชรัตน์ ชนะพิศ / 2550 /Full Text
5การจัดการอาชีพปลูกดอกเบญจมาศในชุมชนบ้านโป่ง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสีนทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Management of chrysanthemum farming career of Ban Pong Community Parpai Sub-District, San Sai District, Chiang Mai Province / ธนานุช สีลาเม / 2550 /Full Text
6การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการประกอบอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ = Provision of learning activities in cooking vegetarian food for health / ปพิชญานันท์ รัตนหงษ์ทอง / 2550 /Full Text
7การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การถนอมอาหารผักพื้นบ้าน โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Management of project work learning activity on preserving local vegetables, maetang school, Mace Taeng district, Chiang mai province ;Management of project work learning activity on preserving local vegetables, maetang school, Mace Taeng district, Chiang mai province / รัชนิภา ธาตุอินจันทร์ / 2550 /Full Text
8การนำระบบการสอนของเกอร์ลาชและอีลีมาใช้สอนในรายวิชา การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต = Applying gerlach and ely's instruction model to teach in developing products with quality system and productivity course / ศักดิ์สถาพร ไชยชาญ / 2550 /Full Text
9การประเมินโครงการชมรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Project evaluation of consumer protection club, Sanpatong Wittayakom school, Chiang mai province / สมบูรณ์ สุวี / 2550 /Full Text
10การปรับตัวทางอาชีพของช่างปั้นน้ำต้น ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Job Adjustment of Nam Ton Potters, Ban Kard Sub-District, Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุภาพ เชื้อเมืองพาน / 2550 /Full Text
11การปรับตัวทางอาชีพของผู้ผลิตโอ่งลายมังกรในเขตอำเภอเมืองราชบุรี = Occupational adjustment of Lai Mungkorn earthen Jar Craftsmen in Mueang Ratchaburi District / ภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ / 2550 /Full Text
12การพัฒนากลุ่มจักสานตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of bamboo wickerwork groups basing on the sufficiency economy theory in Nongkeaw sub-district, Hang Dong district, Chiang mai province / สมพร จันทร์โอภาส / 2550 /Full Text
13การพัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of wickerwork products at pabong sub-district, saraphi district, Chiang mai province / วัชรา ทองหยอด / 2550 /Full Text
14การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุไม้ไผ่ของหมู่บ้านป่าเหียง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of products from bamboo remains, Ban Paheang, Amphoe doi Saket, Changwat Chiang mai ;Development of products from bamboo remains, Ban Paheang, Amphoe doi Saket, Changwat Chiang mai / นภดล ณ เชียงใหม่ / 2550 /Full Text
15การพัฒนารูปแบบและลวดลายหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านโดยใช้ดินสานเพื่อประโยชน์ใช้สอยและการตกแต่งกรณีก่องข้าวใบตาล = Development of formats and patterns of local basketry by handicraft wicker work of clay for practical and decoration purposes : a case study of palm leaft rice baskets ;Development of formats and patterns of local basketry by handicraft wicker work of clay for practical and decoration purposes : a case study of palm leaft rice baskets / อรัญญา หิรัญวัชรพฤกษ์ / 2550 /Full Text
16การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาสารภี = Construction of a science process skill test for students of vocational education certificate level, Chiang mai Polytechnic college, Saraphi campus ;Construction of a science process skill test for students of vocational education certificate level, Chiang mai Polytechnic college, Saraphi campus / ชมนาด พรมมิจิตร / 2550 /Full Text
17กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบ เอส ที เอ ดี ในการเรียนการสอนวิชาดอกไม้ประดิษฐ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง = STAD Cooperative learning activity in teaching artificial flower making course, Chaehom Wittaya school, Lampang province / ผกาวรรณ์ ตุลาพันธุ์ / 2550 /Full Text
18ความต้องการของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students' need for master's degree program in vocational education, faculty of education, Chiang mai university ;Students' need for master's degree program in vocational education, faculty of education, Chiang mai university / วัชรินทร์ สีสด / 2550 /Full Text
19ความต้องการเรียนวิชาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Needs for taking vocational courses of mathayom suksa 3 students at Maetang school, Mae Taeng district, Chiang Mai province ;Needs for taking vocational courses of mathayom suksa 3 students at Maetang school, Mae Taeng district, Chiang Mai province / วรพงษ์ เรือนแก้ว / 2550 /Full Text
20ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Students' satisfaction with campus environment management of San Kamphaeng Technical College, Chiang Mai Province / ศราวุฒิ ยิ่งโยชน์ / 2550 /Full Text
21แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ : กรณีศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยวอก จังหวัดเชียงใหม่ = Educational provision guidelines for career development : A case study of Mae Fah Laung Ban Huai Wok learning center for hilltribes, Chiang Mai province ;Educational provision guidelines for career development : A case study of Mae Fah Laung Ban Huai Wok learning center for hilltribes, Chiang Mai province / วรรณิภา ทันเที่ยง / 2550 /Full Text
22แนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for solving learning management problems of career and technology-related education subject group for forth grade level at Maetang school, Mae Taeng district, Chiang Mai Province / เสรีย์ ขุนคำ / 2550 /Full Text
23ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกอาชีพด้านสิ่งทอของนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ = Factors related to decision making on textile career of students in textle design department, Rajamangala Lanna university of technology, Northern campus / รติรส บุญญะฤทธิ์ / 2550 /Full Text
24ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ = Factors related to decision making on entering to certificate in vocational education program of Lanna Commercial College Chiang Mai / สุธาสินี เรืองฉาย / 2550 /Full Text
25ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลการเรียนต่ำ โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting academic achievement of mathayom suksa 5 student with low grade point average in maetang schoo, mae Taeng district, Chiang mai province / พรศรี พุทธานนท์ / 2550 /Full Text
26ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพไพตองตึงของหมู่บ้านปากทางสะลวง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors effecting the career of roof thatching with teak leaves in Paak tang Sa luang, Khee lek sub-district, Mae Rim district, Chiang Mai province / กิตติภพ มูลกาวิล / 2550 /Full Text
27ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชีพอิสระการสอนพิเศษในตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting self - employment as tutors in Sunpuloei sub - district, Doi Saket district, Chiang Mai Province / สุกัญญา คุณยศยิ่ง / 2550 /Full Text
28ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการในจังหวัดเชียงใหม่: กรณี บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) = Marketing mix factors influencing consumers' selection of credit cards in Chiang Mai province : the case of AEON ThanaSinsap (Thailand) public company limited / อติชาติ เอกสัมพันธ์ทิพย์ / 2550 /Full Text
29พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาในหอพัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Electric power using behaviors of students residing in Chiang Mai University Dormitories / อนันตชัย คำสายใย / 2550 /Full Text
30ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานทอผ้า กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน = Local wisdom in occupational health and safety management in weaving work of Ban Don Luang Woman Weaver Group, Lamphun Province / สุริยา สนธิ / 2550 /Full Text
31สภาพและปัญหาการทำงานร่วมกันของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษา บริษัท ส.ประภาคาร จำกัด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = State and Co-Operation problems between Thai and Foreign labours : a case study of S. Prapakarn Co., Ltd. in Mae Sariang district, Mae Hong Son province ;State and Co-Operation problems between Thai and Foreign labours : a case study of S. Prapakarn Co., Ltd. in Mae Sariang district, Mae Hong Son province / ชนิดา พิทักษ์โสภณ / 2550 /Full Text
32อาชีพทอผ้า กรณีศึกษา กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงสะกอของหมู่บ้านพะมอลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Weaving occupation : A case study of Karen Sakor weaving groups in Pamolor village, Mae Sariang district, Mae Hong Son province / นิติพร ลาดปาละ / 2550 /Full Text

1กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มอาชีพและสลักช้างไม้ บ้านจ๊างนัก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning and knowledge transfer process of wooden elephant carving group Ban Chang Nak, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang mai / นิภาภรณ์ ใจคำ / 2549 /Full Text
2การคงอยู่ของอาชีพการทำหมากในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Retaining of Betel Nut producing occupation in San Sai District, Chiang Mai Province / ปิยวัฒน์ ธินะ / 2549 /Full Text
3การจัดการดำเนินงานอาชีพจักสานของกลุ่มบ้านตลาดใหม่ ตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง = Operation management of wickerwork career of Ban Talat Mai Group, Talat Mai Subdistrict, Wiset Chai Chan District, Ang Thong Province / จิราภา วิเศษสุข / 2549 /Full Text
4การจัดการธุรกิจหอมแดงของผู้ค้าคนกลางในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Shallot's business management of wholesaler in Ban - Hong District, Lamphun Province / ทิร์ธริกข์ วงค์ฝั้น / 2549 /Full Text
5การตัดสินใจเลือกศึกษาคณะวิชาบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย = Decision on selection to study at the Faculty of Business Administration, Asia Technology School / ฐิตากร สุรินทร์ / 2549 /Full Text
6การประเมินผลแบบรูบริคส์ วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = The Evaluation from Rubrics in electrical installation for vocational education certificate level in division of electric power, Chiang Mai technical college วิชัย เตชะมหพันธ์ / วิชัย เตชะมหพันธ์ / 2549 /Full Text
7การพัฒนากลุ่มผู้ทำปลาส้ม หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 5 ดาว ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงเหนือ ตำบลวังผาง กิ่งอำเภอเวียงล่อง จังหวัดลำพูน = Development of group producing pickled fish for five star one tambon one product award of Ban Dong Nuea Cooperatives Women's Group in Tambon Wang Phang, King Amphoe Wiang Nong Long, Changwat Lamphun / วิพิมพ์ ทองล้วน / 2549 /Full Text
8การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Development of Herbal bakery products by farmers' housewife group of Sanpuloei Sub - district, Doi Saket District, Chiang Mai Province / สุรชาติ สุวรรณ์ / 2549 /Full Text
9การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้านผิวพรรณของวัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า จังหวัดเชียงใหม่ = Buying decisions of Thai teenagers on food supplement products for skin care in department stores in Chiang Mai / จันทร์จิรา คำสุข / 2549 /Full Text
10การเลือกอาชีพของนักศึกษาภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Career selection of students in vocational education department, faculty of education, Chiang Mai University / เสมอแข อภิรมยานนท์ / 2549 /Full Text
11การศึกษาการพัฒนาอาจารย์โดยกระบวนการเทียบเคียง โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ = Studying the teachers development by using benchmarking Private Vocational Education Schools, Chiang Mai Province / วงค์เดือน จันทา / 2549 /Full Text
12การศึกษาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน = The Study situation for learning support in Nawamintrachinee Maehongson industrial and community education college ชัชวาลย์ แสงแก้ว / ชัชวาลย์ แสงแก้ว / 2549 /Full Text
13การส่งเสริมการขายทองรูปพรรณกิจการขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่ = Sales promotion of gold ornaments in small enterprise of Chiang Mai Province / นิภาพร บุญพิมพ์ประสิทธิ์ / 2549 /Full Text
14การส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่าของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Occupational promotion for Aka of Doi Monlarn high land agricultural development office under Royal Patronage Project, Amphoe Phrao, Changwat Chiang Mai / เชื้อ ปัญญาดา / 2549 /Full Text
15กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่อาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้าของนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = Activity to enhance student of Suksa - songkroua Chiangmai school to enter tailoring occupations / นิตยา แสงใจ / 2549 /Full Text
16คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดระยอง = Preferable characteristic of Industrial educational diploma graduates as needed by enterprises in Rayong Province นิรมล ประกอบกิจ / นิรมล ประกอบกิจ / 2549 /Full Text
17แนวทางการแก้ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจเช่าซื้อประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Guideline for bad debt solving of leasing business of electric equipments and motorcycle in Pai District, Mae Hong Son Province / อนุชา พ่อค้า / 2549 /Full Text
18แนวทางการจัดการร้านค้าเครื่องประดับอัญมณีเพื่อจูงใจผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Jewelry and gems shop management guidelines for motivating customers in Mueang District, Lamphun Province / ศิริพร เปาไชย / 2549 /Full Text
19แนวทางการพัฒนากลุ่มทอผ้า บ้านแม่วังช้าง ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา = Guidelines for development textile weaving group of Ban Maewangchang, Phrathatkingkang Sub-district, Chun District, Phayao Province / นิรมล ไชยสถิตวานิช / 2549 /Full Text
20แนวทางการพัฒนาการใช้เวลาว่างของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = Guidelines for developing free time using of low grade achievement vocational certificate student of machine shop program Chiang Mai Technical College / สมปราชญ์ ออรพินท์ / 2549 /Full Text
21บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพัลส์และดิจิตอลเทคนิค ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา = Computer assisted instruction on pulse and digital for vocational certificate level 1 in electronics Phayao technical college / ประไพพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์ / 2549 /Full Text
22ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลไม้สดของผู้บริโภคในตลาดสดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Factors towards consumer's fruits purchasing behavior in Mae Rim market, Mae Rim District, Chiang Mai Province อดุลย์ ก๋องระบาง / อดุลย์ ก๋องระบาง / 2549 /Full Text
23ผลของการใช้เทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ประกอบอาชีพผลิตสุราที่ประสบปัญหาติดแอลกอฮอล์ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of using counselling technics with liquor making entrepreneur having alcoholic problem, San Pa Tong District, Chiang Mai Province นันทวัน ทันใจ / นันทวัน ทันใจ / 2549 /Full Text
24รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพจักสาน ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Education management model for wickerworking career development at Nong Kaew Subdistrict, Hang Dong District, Chiang Mai Province / อมรรัตน์ ท่วมแก้ว / 2549 /Full Text
25อาชีพการทำเครื่องถมในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Nielloware making occupation in Mueang District, Nakhon Si Thammarat Province / วิไลศรี ชำนาญกิจ / 2549 /Full Text

1การจัดการธุรกิจขนาดย่อมรถบรรทุกสิบล้อในจังหวัดสุพรรณบุรี : กรณีศึกษาห้างหุ้นสุ่วนเจริญกิจ = Management of ten-wheel truck small business in Suphan Buri Province: case study of Chareonkit Partnership Ltd. / สมฤดี เตียวเจริญกิจ / 2548 /Full Text
2การทอผ้าไทลื้อกลุ่มแม่บ้าน บ้านธาตุสบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Thai Lue woman's weaving group of Ban Tadsobvan, Chiang Kham District, Phayao Province / ภัทริน กุสุพลนนท์ / 2548 /Full Text
3การประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อที่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Public relation influences the decision making to further study at province vocational education institutions in Mueang District, Chiang Mai Province / อัครวิทย์ ระบิน / 2548 /Full Text
4การพัฒนางานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้วิถีชีวิตล้านนา โดยใช้แม่พิมพ์แกะไม้ = Development of Lanna life styled graphic art using woodcut technique / พงษ์พิสิฐ ขันจันทร์แสง / 2548 /Full Text
5การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของคนงานก่อสร้างด้านงานปูนและงานไม้ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น พลัส คอนสตรัคชั่น จังหวัดเชียงใหม่ = Skills development of construction workers of portland cement work and timber work: Case Study N Plus Construction Limited Partnership, Chiang Mai Province / นิวัติ กุลศรี / 2548 /Full Text
6การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิชาระบบสารสนเทศทางอาชีวศึกษา = Development of e-learning for information technology system course in vocational education / ยิ่งลักษณ์ อนุศาสนะนันทน์ / 2548 /Full Text
7การพัฒนาและการสืบทอดอาชีพการต้องโลหะแผ่น ของกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนา วัดศรีสุพรรณ บ้านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Developing and descending of lanna craft at Wat Srisupan, Ban Waulai, Mueang District, Chiang Mai Province / ธงชัย ปัญญาธนัญชัย / 2548 /Full Text
8การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Local curriculm development on young tourist guides for eco-tourism for grade level 2, Ban Pong School, San Sai District Chiang Mai Province / ศิริกุล ทรัพย์จันทร์ / 2548 /Full Text
9การสร้างคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of performing job handbook for personnel in the service of academic and research, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University / พรรณี ลีรพันธุ์ / 2548 /Full Text
10การสร้างชุดการสอน เรื่อง การออกแบบลวดลายผ้าบาติก สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of instructional package on batik design for mentally retarded children at Kawila Anukul School, Chiang Mai province / ธนพงศ์ ชูวัฒนกูล / 2548 /Full Text
11การสร้างชุดการสอนแบบสื่อประสมในการพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษเพื่อาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Construction of multimedia instructional package to develop vocational English listening-speaking skills of students at vocational education diploma level, Northern Muban Kru Technology school, Lumphun province / อัญชลี รักอารีย์ / 2548 /Full Text
12การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า = The Construction of computer-assisted instruction lesson on clothing fashion design / ปริยานุช จุนรัชฎ์ / 2548 /Full Text
13การสร้างบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง เครื่องจักรกลงานไม้ วิชาปฏิบัติการโรงงาน สาขาออกแบบเครื่องเรือน ระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ = Construction the wooding machine instructional program in furniture design at Bachelor's Degree in Rajamangala University of Technology Lanna Northern Campus / พิพัฒน์ ปัญญา / 2548 /Full Text
14การสร้างบทเรียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง เครื่องยนต์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of a program instruction on internet on fundamental engine for industrial education students, Chiang Mai University ประเสริฐ ลิ้นฤาษี / ประเสริฐ ลิ้นฤาษี / 2548 /Full Text
15ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมกับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนากลุ่มแปรรูปมะไฟจีน จังหวัดน่าน = Relationship between socio-economic factors and participation in developing wampee processing groups in Nan province / ธิดารัตน์ พินิจวัฒน์ / 2548 /Full Text
16แนวทางการจัดการธุรกิจบ้านจัดสรรขนาดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี = Guidelines for medium size real estate business management, Suphan Buri Province สิริน พิมลลิขิต / สิริน พิมลลิขิต / 2548 /Full Text
17รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในยุคโลกาภิวัตน์ กรณีร้านค้าปลีกในศูนย์การค้า จังหวัดเชียงใหม่ = Pattern of sales promotion activities in globalization age : cases of retail stores in shopping center Chiang Mai Province / ประกายดาว แซ่เตีย / 2548 /Full Text

1กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการประดิษฐ์ของเล่นเด็ก หมู่บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / นคร อุ่นเรือน / 2547 /Full Text
2กระบวนการเรียนรู้ การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีผู้ประกอบอาชีพการทอผ้าพื้นเมือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Learning process on grouping and participation of traditional textile weaving women group Weang Sa District, Nan Province / นัยรัตน์ เหลี่ยมวานิช / 2547 /Full Text
3กระบวนการสืบทอดเพลงซอพื้นบ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ / ศุภนิจ ไชยวรรณ / 2547 /Full Text
4การจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยและผ้าใยบัว ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี / พัฒนันท์ อนุคระหานนท์ / 2547 /Full Text
5การจัดการธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต : กรณีศึกษา บางเทา บีช คอทเทจ / วงศ์วรัณ พูนศิลป์ / 2547 /Full Text
6การจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม ที จี ที วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / เกียรติพรหม ฟังเพราะ / 2547 /Full Text
7การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการปั้นหม้อผ่านอินเทอร์เน็ตตำบล ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Local wisdom transmission on pottery making via internet Tambon, Huai Sai Sub-district, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / มงคล ลายคำ / 2547 /Full Text
8การประเมินโครงการปลูกพืชผักเมืองหนาว บริษัท พัฒนาเขตภูดอย จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ชนกพรรณ ศรีอภิวงศ์ / 2547 /Full Text
9การประเมินตามสภาพจริง วิชาปฏิบัติงานเครื่องมือกลเบื้องต้นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = Authentic assessment in basic mechine practical subject for vocational certificate level in division of machine shop Chiang Mai Technical College / กัญญา ขุนทอง / 2547 /Full Text
10การปรับเปลี่ยนการทอผ้าของชาวลัวะ บ้านเฮาะ ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / วณิชญา หลักหมั่น / 2547 /Full Text
11การพัฒนากลุ่มของผู้ประกอบอาชีพการทำไม้ไผ่ขด ชุมชนศรีปันครัว ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ญฐญาณ์ ภู่ระหงษ์ / ณฐญาณ์ ภู่ระหงษ์ / 2547 /Full Text
12การพัฒนาหลักสูตรวิชางานอาชีพ เรื่อง การย้อมผ้าหม้อฮ่อมพื้นเมือง โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ / กาญจนา อินกัน / 2547 /Full Text
13การมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ / ณัฐพร อาทรธรรมคุณ / 2547 /Full Text
14การสร้างชุดฝึกปฏิบัติงานการขึ้นรูปด้วยมืองานเครื่องปั้นดินเผาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of job operational module on the topic of ceramics hand forming design for the upper secondary students of Soatsuaksaanusansunthorn School, Chiang Mai province / ภควดี โอสถาพร / 2547 /Full Text
15เครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์อาชีพขับรถม้าจังหวัดลำปาง / ธันยธรณ์ สิทธิชุม / 2547 /Full Text
16เครือข่ายอาชีพการทำรองเท้าของบ้านหนองท่า ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน / ศิริพร เวณิกพัฒนกุล / 2547 /Full Text
17แนวทางการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์โรงอิฐวังตาล จังหวัดเชียงใหม่ / รัชฏ ตันวิระ / 2547 /Full Text
18แนวทางการบริหารงานปกครองของโรงเรียนเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น-เยอรมัน / ภูเบศ พวงแก้ว / 2547 /Full Text
19แนวทางป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 1 กรมชลประทาน / วิฑิต สิงห์พรหมมาศ / 2547 /Full Text
20บทเรียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เรื่องวัฏจักรทำความเย็นแบบอัดไอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย / ทักษ์ หงษ์ทอง / 2547 /Full Text
21ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / ปริญญา บุญเลิศล้ำ / 2547 /Full Text
22สาเหตุที่มีผลทำให้ผู้เอาประกันภัยหยุดส่งเบี้ยประกัน : กรณีศึกษาบริษัทอยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) = Factors affecting the Life Insurance Cancellation : a case study of Ayudhya Allianz C.P. life Pcl. / บัวสวรรค์ จันทร์จารุพงศ์ / 2547 /Full Text

1การจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประมัตถ์ บริพันธ์กุล / ปรมัตถ์ บริพันธกุล / 2546 /Full Text
2การจัดการธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน / บัวขาว จารุจินดา / 2546 /Full Text
3การจัดการบุคลากรของบริษัทรักษาความปลอดภัย / พงศธร เชื้อกำลังแรง / 2546 /Full Text
4การจัดการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตเสื้อผ้า : กรณีศึกษาบริษัทไทยโปรดักอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / สุบงกช เครื่องคำ / 2546 /Full Text
5การจัดการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน / ลำดวน นิรัติศยวานิช / 2546 /Full Text
6การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2540 คณะวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน / แสวง ทาวดี / 2546 /Full Text
7การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้านการบริการ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จิราวรรณ เครือคำปิว / 2546 /Full Text
8การบูรณาการการเรียนรู้เรื่องอาชีพท้องถิ่นในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ / ศิริพร รัตนประดิษฐ์ / 2546 /Full Text
9การประกอบอาชีพของผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในตำบลบ่อแก้วอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์เทพ เด่นดอนทราย / 2546 /Full Text
10การประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาการปลูกพืชผักสวนครัวช่วงชั้นที่ 3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / รุ่งนภา สดสะอาด / 2546 /Full Text
11การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน / สิริเพ็ญ ชลเทพ / 2546 /Full Text
12การพัฒนาคู่มือการประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต / คมกริช ปริรัตน์ / 2546 /Full Text
13การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Local curriculum development of occupational and Technological Strand in Secondary schools, Chiang Mai Province / วิศรุต แตงจวง / 2546 /Full Text
14การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาการจักสานกล่องข้าวใบตาล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Developing local curriculum on Klong Kao Bai Tan Weaving subject for the lower secondary level at Chomthong School, Chiang Mai Province / อมรรัตน์ ขัติยศ / 2546 /Full Text
15การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการจัดทำบัญชีสหกรณ์กลุ่มแม่บ้าน / ชนิดา ยาระณะ / 2546 /Full Text
16การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเครื่องยนต์เล็ก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 / ธีระ ขิขุนทด / 2546 /Full Text
17การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / วรวรรณ ตัณฑเสน / 2546 /Full Text
18การรวมกลุ่มผู้ทำน้ำพริกปรุงอาหารพื้นเมืองบ้านสันมะนะ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / อภิวัฒน์ อะภิวงษา / 2546 /Full Text
19การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ / พรรณี ยาคล้าย / 2546 /Full Text
20การสร้างชุดฝึกการติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียมในรายวิชาการสื่อสารดาวเทียม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / สุรพงษ์ เปลื้องพัฒนกุล / 2546 /Full Text
21การสร้างบทเรียนวีซีดีสำหรับสอนเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / เพ็ญพรรณ ประดิษฐนิยกูล / 2546 /Full Text
22การสร้างโปรแกรมเพื่อจัดการระบบฐานข้อมูลของโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / พิพัฒน์ แสงคำ / 2546 /Full Text
23การสร้างและหาสมรรถนะเครื่องหยอดเม็ดถั่วเหลืองแบบนั่งขับ / จำนง ชูด้วง / 2546 /Full Text
24การหาประสิทธิภาพของใบงาน ชุดทดลอง ปฏิบัติการโทรศัพท์ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / วิทูรย์ ส่องแสง / 2546 /Full Text
25การออกกลางคันของนักเรียน : กรณีศึกษานักเรียนวิชาช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย / โกศล ศรีสุพรรณ / 2546 /Full Text
26การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทใหญ่ บ้านใหม่หมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / แก่นจันทร์ มะลิซอ / 2546 /Full Text
27ความคงอยู่ของอาชีพช่างซอในจังหวัดเชียงใหม่ / รัตติยา คุณพิทักษ์ / 2546 /Full Text
28เครื่องเขินเชียงใหม่กับการเปลี่ยนแปลงการผลิต / นงลักษณ์ ขันอุระ / 2546 /Full Text
29แนวทางการจัดการอาชีพหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / เอกพิงค์ วงษ์แก้วจันทร์ / 2546 /Full Text
30แนวทางการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ / พรรณวิไล รักวิโรจน์สุข / 2546 /Full Text
31แนวทางการพัฒนาโครงการงานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน / นงนุช เพ็ชรชนะ / 2546 /Full Text
32แนวทางการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา จังหวัดลำปาง / ภานุวัตร อินทจักร์ / 2546 /Full Text
33แนวทางการพัฒนาระบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ / จินตนา ยะจอม / 2546 /Full Text
34แนวโน้มการรับคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่ / เขมิกา พันธุ์วิไล / 2546 /Full Text
35บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาคณะพืชศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง / ศรีสมร ชูด้วง / 2546 /Full Text
36บริบททางวัฒนธรรมและสังคมของการทำปราสาทศพในจังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนศักดิ์ ไชยกุล / 2546 /Full Text
37ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา / สุดาพร อุปคำ / 2546 /Full Text
38ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง / ชนะภัย สวัสดิพงษ์ / 2546 /Full Text
39พฤติกรรมการเรียนและการใช้เวลาว่างของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / อนงค์พรรณ์ คำวัง / 2546 /Full Text
40สภาวะการลงทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอรี่ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / ประภา จันทะพิงค์ / 2546 /Full Text
41อาชีพการจักสานไม้ไผ่และการสร้างเครือข่ายการค้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / ภัสสรา ชมแก้ว / 2546 /Full Text
42อาชีพการผลิตผางประทีปบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / สมเจตณ์ แก้วแสงใจ / 2546 /Full Text
ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น