Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

23 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสารสนเทศศึกษา CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับสารสนเทศศึกษา CMU
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ


 
 
 
 

ปี 2554 - 2551
1การจัดการความรู้เรื่องสาระในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Knowledge management of the content in Communities Academic Service Projects by College of Arts Media and Technology Chiang Mai University / ปาริฉัตร พิทักษ์ประภานนท์ / 2554 /Full Text
2การประเมินคุณภาพบริการห้องสมุด คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว = Service quality assessment of the Library at Faculty of Law and Political Science, University of Laos / บัวทอง จันทะวงศ์ / 2554 /Full Text
3การวางแผนกลยุทธ์การตลาดสำหรับงานบริการห้องสมุดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Marketing strategic planning for library services of the office of academic resources and information technology, Chiang Mai Rajabhat University / รัชฎาภรณ์ มูลมาก / 2554 /Full Text
4การวิเคราะห์เนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมในนิตยสารสารคดี = Content analysis of environment in sarakadee magazine / ดิศราพรรณ เจริญวงค์ / 2554 /Full Text
5ความต้องการสารสนเทศและบริการสารสนเทศของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน = The need of information and information services of students with learning disabilities at Matthayom Phrarachatanchaloemphrakiat School, Nan province / กมลมาศ หาญยุทธ / 2554 /Full Text
6ประสิทธิผลการดำเนินงานของห้องสมุดกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ = Operational effectiveness of the central library at the Royal Thai Police / พรพิมล เจียมจิตร / 2554 /Full Text
7สัมฤทธิผลของการจัดการความรู้ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Achievement of knowledge management towards learning organization at Chiang Mai University Library / สดศรี กันทะอินทร์ / 2554 /Full Text1การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเรื่อง การทอผ้ายกลำพูน = Knowledge management of Lanna local wisdom concerning Pha Yok Lamphun Weaving / ทัศวรรณ ธิมาคำ / 2553 /Full Text
2การเทียบเคียงหัวเรื่องสาขานิติศาสตร์ = A comparison of law subject headings / ฐิติกา อาษากิจ / 2553 /Full Text
3การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างหนังสือในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of book collection at Chiang Mai University Libraries in correspondence to the bachelor of law curriculum, Chiang Mai University / อมรรัตน์ อินแก้วสืบ / 2553 /Full Text
4การพัฒนาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศสำหรับพิพิธภัณฑ์พุทธปฏิมา = Development of the organization of information resources for Buddha Images Museum / เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ / 2553 /Full Text
5การพัฒนาการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนวิชาสารสนเทศทางการพยาบาลและการค้นหา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง = Development of e-learning for nursing information and search course, Boramarajonani College of Nursing Nakhon Lampang / วุฒิชัย ใจซื่อ / 2553 /Full Text
6การพัฒนาการให้บริการออนไลน์ช่วยการค้นคว้าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ = Developing online services to assist in the conduct of research for thesis and independent study / วรรณภา โปธิมอย / 2553 /Full Text
7การพัฒนาฐานข้อมูลวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยของคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of research quality analysis database for encouraging research quality of the lectures of Faculty of Medicine, Chiang Mai University / มัณทะณี คำโพธิ์ / 2553 /Full Text
8การพัฒนาบริการตอบคำถามอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Development of electronic inquiry services for the office of academic resources and infprmation technology, Chiang Mai Rajabhat University / วิภาวี โนรี / 2553 /Full Text
9การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of standardized test of information literacy skills for Chiang Mai University students / กชพร ศรีพรรณ์ / 2553 /Full Text
10การพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยศัพท์สัมพันธ์= Development of system on computer equipment information search by thesaurus / จักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี / 2553 /Full Text
11การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับอิสลามวิถีในนิตยสารนิสา วาไรตี้ = Content analysis of islamic lifestyle in Nisa Variety Magazine / ชัยชนม์ ชัยนภัทร / 2553 /Full Text
12การวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา = Content analysis of Library and Information Science Research of librarian and information scientists at academic libraries / ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ / 2553 /Full Text
13การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดของรัฐ = An Analysis of provincial public secondary school library websites / เยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล / 2553 /Full Text
14ประสิทธิผลของต้นทุนต่อการให้บริการจัดส่งหนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Cost effectiveness of book delivery service at Thammasat University Libraries / แสงเดือน อุบลศรี / 2553 /Full Text
15ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Effectiveness of information system of office of academic administration and development, Maejo University / กาญจนา ชิดทอง / 2553 /Full Text
16ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อการเรียนของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of the onternet use on academic performance of vocational education students in Chiang Mai / ธิดามาศ ปิ่นทอง / 2553 /Full Text
17พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Reading behavior of primary level students of Dara Academy, Chiang Mai Province / สุชาติ ชุมดวง / 2553 /Full Text
18พฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอ่านของพระนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน = Reading behaviors and influencing factors on reading behaviors of Undergraduates Monk Mahachulalongkornrajvidyalaya University, Lamphun Sangha College / กนิษฐา มหาวงศ์ทอง / 2553 /Full Text
19ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพายัพ = Information literacy level of first year University students at Payap University / มยุรี ยาวิลาศ / 2553 /Full Text1การจัดารความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เรื่อง กลองสะบัดชัย = Knowledge management of lanna local wisdom concerning the Klong Sabad Chai / ลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ / 2552 /Full Text
2การใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี สำหรับการบริการยืมด้วยตนเอง ของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Implementation of radio frequency identification technology for self checkout at Chiang Mai University Central Library / เดชสฤษดิ์ จาติเกตุ / 2552 /Full Text
3การใช้วรรณกรรมบำบัดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง = Using bibliotherapy to improve aggressive behavior of students from divorced families / วรรณพร กองมงคล / 2552 /Full Text
4การใช้หลักการตลาดเพื่อส่งเสริมงานบริการของหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ = The use of marketing principles to promote Library services at Ratchamangkhalaphisek National Library, Chiang Mai / มารุต สิงห์โทราช / 2552 /Full Text
5การประเมินคุณภาพบริการกองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยใช้ดัชนีคุณภาพ LibQUAL+TM = Library service quality assessment of Maejo University Central Library using LibQUAL+TM quality index / ศิริเพ็ญ เดโชสว่าง / 2552 /Full Text
6การพัฒนาเกณฑ์การประเมินเว็บไซต์สถานีวิทยุเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบันการศึกษา = Development of assessment criteria for the network of educational institution radio station websites / วีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร / 2552 /Full Text
7การพัฒนาบริการสารสนเทศออนไลน์เพื่อการวิจัย ในสาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท = Development of online information services for research in program of urban and rural community administration and development, Uttaradit Rajabhat University / นภา มิ่งนัน / 2552 /Full Text
8การพัฒนาบริการสารสนเทศออนไลน์เพื่อการวิจัยในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = Development of online information services for research in Buddhist studies program of Mahachulalongkornrajavidhayalaya University, Chiang Mai campus / อิศราวดี ทองอินทร์ / 2552 /Full Text
9การพัฒนาโปรแกรมรหัสเปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio สำหรับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ = Developing of open source library automation software OpenBiblio for Ratchamangkhalaphisek National Library, Chiang Mai / ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล / 2552 /Full Text
10การวิเคราะห์ห้องสมุดเสมือนออนไลน์สามมิติในโปรแกรม Second Life = An Analysis of 3D Online Virtual Library in Second Life / วรวัธน์ ชินโชติกร / 2552 /Full Text
11ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิศวกรบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สำนักปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ = Information needs and information-seeking behavior of engineers at Advanced Info Service Company Limited Regional Operation North / อรอุมา สืบกระพัน / 2552 /Full Text
12ภาพลักษณ์ปัจจุบันและภาพลักษณ์ที่คาดหวังที่มีต่อบรรณารักษ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Current image and wish image of librarians at Chiang Mai University Libraries / กาญจน์หทัย ศรีบุญเรือง / 2552 /Full Text1การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาวารสารมนุษยศาสตร์สาร = Development of online database for electronic journal : a case study of Journal of Human Sciences / นิตยา อินทรัตน์ / 2551 /Full Text
2พฤติกรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Information using behavior of undergraduates, faculty of Humanities, Chiang Mai University / ญาณภา อินพรหม / 2551 /Full Text

ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/   ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น