Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

10 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ


ปี 2554
1กลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของบุคลากรคนไทยในโรงเรียนนานาชาตินครพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Self-directed learning strategies for developing English Language skills Among Thai Staff in Nakornpayap International School, Chiang Mai Province / ภูริวัจน์ วงค์เลย / 2554 /Full Text
2การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ชีวิตเรื่องเพศศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Using participatory learning to enhance life skills of sex education of Mathayom Suksa 3 Students at Theerakarn Banhong School, Lamphun Provine / กรรณานุช มูลคำ / 2554 /Full Text
3การใช้กิจกรรมที่สอดแทรกแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่อพัฒนา ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Use of activities based on contemplative education to develop self- discipline among Mathayom Suksa 2 Students / กนกอร ติ๊บหลาน / 2554 /Full Text
4การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกในวิชานาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่ = Using guidance activities to promote assertiveness in Drama Art of Prathom Suksa 4 students, Wat Ketkaram Municipal School, Chiang Mai Province / ฤทัย บุญมาเมือง / 2554 /Full Text
5การใช้เกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Using educational game to promote thinking skills of preschool children, Sripingmuang Municipal School, Chiang Mai Province / พิชญ์สินี โชติชะวงค์ / 2554 /Full Text
6การใช้ภาพยนตร์แบบปฏิสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Using interactive movies to enhance public mind of Mathayom Suksa 5 Students, Wachirawit School, Chiang Mai Province / ภัทนะ จันทร์เจริญสุข / 2554 /Full Text
7การใช้วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฟ้าใส จังหวัดเชียงใหม่ = Using role playing teaching method to promote disciplines of Prathom Su ksa 2 Students, Blue Skies School, Chiang Mai Province / ขวัญชีวา อ่วมชีพ / 2554 /Full Text
8การใช้สมาธิแบบอานาปานสติเพื่อการจัดการความตึงเครียดของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา = Using anapanasati meditation to cope with tension of nursing students, Phayao University / ณัฐพร ขวัญคง / 2554 /Full Text
9การดำเนินชีวิตของนักเรียนพักนอนโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = Life maintenance of students boarding at schools in special area, Omkoi District, Chiang Mai Province / วิภาวรรณ แก้วกัน / 2554 /Full Text
10การนำเสนอตัวตนของนักศึกษาปริญญาตรี ผ่านการบริโภค สินค้าประดิษฐ์กาย = Self presentation of undergraduate students through embodying consumption / พิสิษฏ์ นาสี / 2554 /Full Text
11การปรับตัวของเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังการปล่อยตัว = Post-release self-adjustment of the Regional Juvenile Vocational Training Centre (7), Chiang Mai Province / อารีรัตน์ จันต๊ะมา / 2554 /Full Text
12การปรับตัวด้านการเรียนและสังคมของนักเรียนต่างด้าวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยไซ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Academic and social adaptations of Prathom Suksa 4 immigrant students at Ban Huai Sai School, Ban Thi District, Lamphun Province / ศิริภา ใจมุข / 2554 /Full Text
13การรับรู้และความคาดหวังของชุมชนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม = Perception and community expectations on educational provision of Banthungluk school, Fang district, Chiang Mai province / ดรุณี ไชยวงค์ / 2554 /Full Text
14การสะท้อนตัวตนของเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ: กรณีศึกษา = Self-reflection of girl sexually abuse: a case study / ศุภกาญจน์ ภักดี / 2554 /Full Text
15ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ = Power relations and recidivism of Juveniles in the Observation and Protection Centre of Chiang Mai Province / ชาลี ติยายน / 2554 /Full Text
16ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู กับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย = Relationship between child-rearing practice and adversity quotient of mathayom suksa 5 students,The Prince Royals college / ปรเมษฐ์ มากพงษ์ / 2554 /Full Text
17บทบาทของมารดาในการเกื้อหนุนพัฒนาการทางภาษาของเด็กหญิงอายุ 4 ขวบ: กรณีศึกษา = Role of mother in supporting language development of a four years old girl: a case study / จารุพัทธ์ แดงสุวรรณ / 2554 /Full Text
18ปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงที่มีความบกพร่องทางสายตากับเพื่อนร่วมชั้นเรียนในโรงเรียนร่วม = Interaction between a visually-impaired female student and classmates in an inclusive school / ทัศนีย์ ยศสุรินทร์ / 2554 /Full Text
19ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดลำปาง = Factors related to anxiety in the preparation for further study at higher education level of Mathayom Suksa 6 students in Lampang province / พรรณนิกา ธิคำ / 2554 /Full Text
20ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน = Factors related to stress of operational workers in Northern Industrial Estate, Lamphun Province / ชญาดา สารีโนศักดิ์ / 2554 /Full Text
21ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to alcohol drinking of diploma of vocational education students at Chiang Mai commercial college / กัญญณัช ธรรมสอน / 2554 /Full Text
22ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดสารเสพติดในโรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Factors relating to information perception of the adolescents under the drug addiction treatment program in Pa Sang Hospital, Lamphun Province / ศรายุทธ อารีโอ๊ด / 2554 /Full Text
23ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ = Factors related to self-esteem of Mathayom Suksa 5 students with risk behavior in Si Sa Ket province schools / ทวีพง ธรรมทวี / 2554 /Full Text
24ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors related to achievement motivation of students Majoring in Industrial Engineering Faculty of Engineering, Chiang Mai University / ภัทราวิจิตร มณีประเสริฐ / 2554 /Full Text
25ปัญหาและการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน = Problems and adjustment of mathayom suksa 1 students at Chakkham Khanathon School, Lamphun Province / ทิวาพร มานะรักษ์ / 2554 /Full Text
26สภาพปัญหาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Problem encountered by first year students of Faculty of Education, Chiang Mai University / ปิยพงษ์ เตชะ / 2554 /Full Text
27สุขภาวะที่มันพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Well - being related to emotional quotient of Mathayom Suksa 4 at Chiang Mai University Demonstration School / ศรีสกุล ชัยเวียง / 2554 /Full Text

ปี 2553
1กระบวนการตัดสินใจในการเลือกคู่ครองของพนักงานมหาวิทยาลัยหญิงโสดของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Decision-making process in choosing a spouse of Chiang Mai University single women employee / ศรินยา ถาวิชัย / 2553 /Full Text
2กระบวนการเรียนรู้ดารา ทีบีเอ็ม ในกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using data TBM in guidance activities to enhance emotional quotient of prathom suksa 6 studenrs at Dara Academy, Chiang Mai Province / ศุกลรัตน์ เลรามัญ / 2553 /Full Text
3กลวิธีการโค้ชนักกีฬาของผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย ชมรมเรือพาย จังหวัดเชียงใหม่ = Coaching strategies of the trainer in the Canoe Club in Chiang Mai Province / รสริน ปิ่นชุม / 2553 /Full Text
4การกลายสภาวะของตัวตนในบริบทการเปลี่ยนผ่านขององค์กร = Self transformation in the context of organization transition / พรประภา โนจา / 2553 /Full Text
5การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ ทอร์แรนซ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Organizing guidance activities using torrance s future problem solving techniques to promote mathayom suksa 4 students creative problem solving ability / ภาวินี บุญธิมา / 2553 /Full Text
6การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using group process in learning organization on topic of computer network for mathayom suksa 3 students / ลภัสรดา เทพจร / 2553 /Full Text
7การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน = Using guidance process to develop study skills for mathayom suksa 5 students at Suanboonyopatham Lamphun School / วรรณทนี กมลวีนัสกุล / 2553 /Full Text
8การใช้การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นสื่อเพื่อเสริมสร้างความพยายามของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Using Japanese Comic to Enhance Endeavor Chiang Mai Province of Prathom Suksa 6 Students at Tungloung School, Chiang Mai Province / พิเชฐ ศิริตันติวัฒน์ / 2553 /Full Text
9การใช้การให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้าง ความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using Reality Therapy for Group Counseling to Promote Work Commitment of Mathayom Suksa 4 Students / ชญาภา วิชชาวณิชนันท์ / 2553 /Full Text
10การใช้การให้คำปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Using client-centered counseling to develop working ability of employees a private company in Chiang Mai Province / เมธา ชุดขัน / 2553 /Full Text
11การใช้กิจกรรมการแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการการเรียนเวลาและความสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Using guidance activities to promote life skills on study, time, and relationship management of Mathayom Suksa 1 Students at Chiang Mai Demonstration School / กมลวรรณ จีนหน่อ / 2553 /Full Text
12การใช้กิจกรรมการเรียนขลุ่ยเพียงออเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร = Using thai woodwind learning activities to promote self-esteem of Mathayom Suksa 1 students, Huayyaophittayakom School, Poe Talay District, Phichit Province / ประพัฒน์ ทัพซ้าย / 2553 /Full Text
13การใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Using art activities to enhance emotional quotients of students with physical impairment at Srisangwan Chiang Mai School / วชิราพร สอนใย / 2553 /Full Text
14การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามทฤษฎีโครงความคิด เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ = Using experienced-enhancing activities based on schema theory to promote mathematics problem-solving skill of prathom suksa 6 students, Ban Chueng Doi Suthep School,Chiang Mai Province / อสมาภรณ์ วันทอง / 2553 /Full Text
15การใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวกเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นที่ได้รับผลกรทบจากโรคเอดส์ = Using positive self-talk program to reduce depression of AIDS affected reenagers / วรพงษ์ ด้วงน้อย / 2553 /Full Text
16การใช้วินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ = Using positive discipline to promote basic French skills of diploma of vocational education students in tourism program at Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai / ชไมพร สุธรรม / 2553 /Full Text
17การดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Implementation of youth counselor project in schools affiliated with Chiang Mai Educational Service Area 1 / จริงใจ จาริเพ็ญ / 2553 /Full Text
18การปรับตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนแบบอยู่ประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Adjustment of the Upper Secondary School Students in the Rajaprajanugroh 31 Boarding School, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / รัตติกาล ยศสุข / 2553 /Full Text
19การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of a peer counseling model for dormitory students in Chiang Mai University / นิศากร หวลจิตร์ / 2553 /Full Text
20การไม่ยึดติดในโลกของการยึดติด : การแนะแนวชีวิตตามแนว ว.วชิรเมธี = Deobjectification in the world of objectification :The guidance as a advocated by W.Wachiramedhi / นเรศ ขนมหัด / 2553 /Full Text
21การสร้างและการลบตัวบทแห่งชีวิตในพื้นที่ไซเบอร์ : กรณีศึกษาเว็บไซต์ไฮไฟว์ = Construction and deletion of life text in cyberspace : a case study of Hi5 / รุ้งนภา อินทะวงค์ / 2553 /Full Text
22การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เสี่ยงต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ = Group counseling based on reality therapy to enhance self-control of Mathayom Suksa 2 students at risk of computer game addiction / พัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกุล / 2553 /Full Text
23การให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของวัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง = Use of rational emotive behavioral counseling in promoting self-adjustment of the teenagers living with stepparents / ทิพวรรณ เมืองใจ / 2553 /Full Text
24ความต้องการรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = Needs for the Student Activity Organization Model of Third Year Students in the Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University, Chiang Mai Province / ผุสดี กว้างวิทยากุล / 2553 /Full Text
25ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองกับพฤติกรรม การเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Relationship between self-control and online game playing behavior of lower secondary school students / อัครเดช หอเจริญ / 2553 /Full Text
26ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ: อดีตของท่านอนาคตของเรา = Happiness and satisfaction with life of the elders : their past and our future / ณิศรา ฐิตะดิลก / 2553 /Full Text
27เจตคติกับผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude and English learning achievement of prathom suksa 5 students at Chiangmai Thepbodint School, Mueang Chiang Mai District / นุชจรี วงศ์ไฝ / 2553 /Full Text
28บทบาทและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูแนะแนวตามความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Desired roles and characteristics of guidance teachers expected by Mathayom Suksa 3 Students in Sankamphaeng School, Chiang Mai Province / สุทธิรักษ์ เสมอกัน / 2553 /Full Text
29ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to continuing study decision of Mathayom Suksa 3 Students in School Affiliated with Chiang Mai Provincial Administrative Organization / เกศินี ธิปันแก้ว / 2553 /Full Text
30ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ = Factors related to decision to future studying at certificate in vocational education level of students in Chiang Mai College of Dramatic Arts / อภิชาติ สายปัญญาใย / 2553 /Full Text
31ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจของชาวต่างชาติในการเรียนภาษาไทย = Factors relating to foreigners' motivation in studying Thai Language / พรรณทิวา ไชยชนะ / 2553 /Full Text
32ปัญหาการอบรมเลี้ยงดูและความต้องการช่วยเหลือของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems concerning child-rearing practice and needs of the parents of lower secondary school students, Mae Yang Ha School, Samoeng District, Chiang Mai Province / อู่ทอง ไชยมูล / 2553 /Full Text
33ผลของแบบจำลองการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวของทรอทเซอร์ ที่มีต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Effects of trotzer group counseling model on social adjustment of science and technology gifted students / วินัฎฐา นันตะสุข / 2553 /Full Text
34พฤติกรรมการหลงใหลคลั่งไคล้นักร้องเกาหลี: การแฝงฝังของวัยรุ่นไทย = Fanatic behavior upon Korean singers: embodiment of Thai teenagers / สุกัญญา กันธะวงค์ / 2553 /Full Text
35สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = State of student care performance system of advisors in educational opportunity expansion schools, Chai Prakarn District, Chiang Mai Province / สะติม คำมา / 2553 /Full Text
36สภาพปัญหาการปรับตัว และการเผชิญปัญหา ของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพัก ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = State of problems adjustment and coping of students residing in Chiang Mai University dormitories / วิชัย บุญแรง / 2553 /Full Text

ปี 2552
1กระบวนการพัฒนาการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Process of developing futuristic thinking of gifted students in science and technology / ฐิติมา อินทวงษ์ / 2552 /Full Text
2การจัดการความขัดแย้งในการทำงานด้วยสุนทรียสนทนา = Conflict management in the workplace by using dialogue / จิตตวดี พุ่มพวง / 2552 /Full Text
3การใช้กิจกรรมกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activities to enhance self-esteem of Mathayom Suksa 3 Students with Low Achievement, Maerimwittayakom School, Chiang Mai Province / ศักรินทร์ เมืองมูล / 2552 /Full Text
4การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านอ้อ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Using story-telling to develop the emotional quotients of prathom suksa 5-6 students at Ban Or School, Sopprab District, Lampang Province / ดวงศิริ เครือหงษ์ / 2552 /Full Text
5การใช้กิจกรรมการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Using group counseling activities to reduce sex risk behavior of mattayom suksa 2 students in a school in Chiang Mai Province / อธิพงศ์ อรัญปาลย์ / 2552 /Full Text
6การใช้กิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = Using language activities to develop preschool children's creativity / เพ็ญศรี สุริยะป้อ / 2552 /Full Text
7การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน = Using recreation activities to develop assertive behavior of Mathayom Suksa 3 girl guides, Pasang school, Lamphun Province / อรัญญา วังกี / 2552 /Full Text
8การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Using of guidance activities to develop social adjustment of Mathayom Suksa 1 Students at Sanpatong Wittayakom School, Chiang Mai Province / นิตยา อุทธการ / 2552 /Full Text
9การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่ = Using forced relationships and morpholigical analysis techniques to promote creative thinking of Mathayom suksa 1 students, Watweruwon School, Chiang Mai Province / รัญจวน มโหธร / 2552 /Full Text
10การใช้ยุทธวิธีอภิปัญญาในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนโปรแกรมภาษาฝรั่งเศส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using metacognitive strategy to develop French language reading skill of Mathayom Suksa 5 students in French program / พัชรินทร์ กองวงค์ / 2552 /Full Text
11การใช้วินัยเชิงบวกเพื่อพัฒนาพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน = Using positive discipline to develop behavior and desirable characteristics of matthayom suksa 1 students at Suanboonyopatham Lumphun School / กนกพร คำมีมูล / 2552 /Full Text
12การติดตามพฤติกรรมทางสังคมหลังการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Follow-up social behavior after participating in moral camp of mathayom suksa 1 student at Sanpatongwittayakom School, Chiang Mai Province / พรทิพย์ มูลประการ / 2552 /Full Text
13การแนะแนวชีวิตผ่านนัยเปรียบของพระพุทธเจ้าในนิทานชาดก = Buddha's life guidance through metaphor of Jataka tales / พระมนตรี อินตา / 2552 /Full Text
14การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นผู้หญิงดีของชนชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาข้าราชการครูสตรีชาวลีซูระดับผู้อำนวยการโรงเรียนผู้หนึ่ง = Transformation of good girl indentity of ethnic people: the case of a female teacher government official at school director ranking / ปริมจิต วาสีอนุรักษ์ / 2552 /Full Text
15การรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการคัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นของตน ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Perception on plagiaristic behavior of graduate students, Facluty of Education, Chiang Mai University / พัชรี เขตต์จะโป๊ะ / 2552 /Full Text
16การรับรู้ภาพมายาต่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษของแฟนฟุตบอลชาวไทย = Perception of myths on English Premier League Football of thai football fans / ปรัศนีย์ สินพิมลบูรณ์ / 2552 /Full Text
17การส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดขุนคง จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting reading comprehension using group activities for Prathom suksa 6 students, Watkunkong School, Chiang Mai Province / อัญชัญ พิมุ / 2552 /Full Text
18การส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาไทยโดยใช้การเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting Thai writing skills through brain-based learning for prathom suksa 4 students, The Prince Royal's College, Chiang Mai Province / อัญชลี เฟื่องชูชาติ / 2552 /Full Text
19การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้การเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปางสัก จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting analytical thinking skills by using problem-bases learning for Mathayom suksa 1 students, Banpangsak School, Chiang Mai Province / รัชนี อุดทา / 2552 /Full Text
20การส่งเสริมทักษะการสื่อสารด้วยท่าทางโดยกระบวนการละครสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ จังหวัดเชียงใหม่ = Promoting communication skills through gestures by creative drama process for grade level 1 students, Nong Majab School, Chiang Mai Province / สมบูรณ์ ทาทอง / 2552 /Full Text
21การเห็นคุณค่าในตนเองกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ : กรณีศึกษาตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Self-esteem and life quality development for AIDS affected families: A case study of Mae Fake Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Province / ทองเหรียญ อินต๊ะพิงค์ / 2552 /Full Text
22บทบาทครูแนะแนวในการสร้างความเข็มแข็งให้กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Roles of guidance teachers in strengthening students care system: a case study of the secondary school in Chiang Mai Educational Service Area 1 / ชลกร ศรีขจรกิจ / 2552 /Full Text
23ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำงานจากการรับรู้ของพนักงานให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ = Factors related to stress at work as perecived by call center employees / เกศรินทร์ ปัญญาดวง / 2552 /Full Text
24ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานโรงแรมบูติคแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to motivation of employees at a Boutique Hotel in Chiang Mai Province / ปิยนุช เกาะกลาง / 2552 /Full Text
25ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือด้านจิตใจในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Problems and Needs for moral support in conducting thesis and independent study of graduate students in multidisciplinary programs, the Graduate School,Chiang Mai University / กฤตภัทร์ แก้วไชยยา / 2552 /Full Text
26ผลของการอบรมเลี้ยงดูที่มีต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effect of childrearing practice on adversity quotient of students, The faculty of pharmacy, Chiang mai university / ศรัณพร คันธรส / 2552 /Full Text
27ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับการแนะแนวการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคม = Community learning Center and guidance in education, career, life and society / ณัฐนันท์ ยอดธนันชัย / 2552 /Full Text

ปี 2551
1การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Knowledge management for operational development of students affairs in North-Chiang Mai University / อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์ / 2551 /Full Text
2การใช้การวาดภาพเพื่อจัดการความเครียดของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Using painting for tension coping among grade level 4 students / รัตติกาล ใจหมั่น / 2551 /Full Text
3การใช้การวาดภาพเพื่อบรรเทาภาวะซึมเศร้าของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Using painting to alleviate depression of third grade level students / รัตนาพร วัฒนากรณ์ / 2551 /Full Text
4การใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลร่มเย็นที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ = Using participatory action research to empower personnel of Romyen Kindergarten aiming at becoming a learning organization / เชาวลี สุทธินันท์ไชย / 2551 /Full Text
5การใช้การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เพื่อวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Using backward desing for planning to further study in higher education level of grade level 4 students / วิฑูรย์ ไทยราชา / 2551 /Full Text
6การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการเผชิญกับอารมณ์ของเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงจังหวัดชลบุรี = Using group activities to develop life skills to cope with emotion of youths in Ban Bueng Juvenile Training Center, Chon Buri Province / สุภาพร นกเจริญ / 2551 /Full Text
7การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using life skill activities to develop self-esteem of mathayom suksa 1 students / แววดาว ดวงจันทร์ / 2551 /Full Text
8การใช้กิจกรรมแนะแนวที่ประยุกต์จากความคิดพื้นฐานของเม็กก้าสกิลส์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 = Using guidance activities applied from the basic ideas of Maga Skills for enhancing adversity quotient of grade level 3 students at Rajaprachanukroh 34 school / สุรีย์พันธุ์ ยุรี / 2551 /Full Text
9การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Use of guidance activities to enhance self-discipline of mathayom suksa 3 students / ประพิมพร สันวงศ์ / 2551 /Full Text
10การใช้กิจกรรมเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using supplementary reading activities to develop analytical thinking of Mathayom Suksa 3 Students / สาวิตรี บุญเชื่อม / 2551 /Full Text
11การใช้วรรณกรรมบำบัดในการปรับปรุงบุคลิกภาพเก็บตัวของวัยรุ่นหญิง ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ = Using bibliotherapy to improve introvert female adolescents in Ban Wiang Ping home for children / มนัสชนก นันทะชัย / 2551 /Full Text
12การใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กที่ร่วมสร้างโดยครูและนักเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Using teacher-student collaboratively constructed minitext to promote learning on addition and subtraction of prathom suksa 1 students / ศิริพรรณ วงค์คำปัน / 2551 /Full Text
13การพัฒนาความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียนสามเณรชาวเขาช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ = Development of moral quotient of grade level 3 hill area novice student learning using yonisomanasikam plan / พระบุริมศีล คำวงศ์ศา / 2551 /Full Text
14การให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อเพิ่มการควบคุมตนเองของผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกิน = Using peer counseling to increase self - control among female with excessive weight / อัจฉรา บุญกลิ่น / 2551 /Full Text
15ความต้องการบริการแนะแนวในโรงเรียนของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Need for school guidance services of school administrators, education institution committee, teachers, parents, and Grade Level 3 Students at Ban Pongtam School, Chai Prakan District, Chiang Mai Province ชฎาลักษณ์ ปาลี / ชฎาลักษณ์ ปาลี / 2551 /Full Text
16ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักกีฬาฟุตบอลชาย ผู้ที่สังกัดทีมและผู้ที่ไม่สังกัดทีม = Adversity quotient of male soccer players with an without team affiliation / เกริกวิช บุญรักษา / 2551 /Full Text
17คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of working life of non-teaching staff at Faculty of Economics, Chiang Mai University / แสง ไชยสุวรรณ / 2551 /Full Text
18จริยธรรมของนักเรียนตามการรับรู้ของนักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Morality of student as perceived by student, teachers, and parents at Chiang mai university demonstration school / มณีรัตน์ เค้าศรีวงษ์ / 2551 /Full Text
19แนวคิดการแนะแนวตามแนวทางท่านศาสดามุฮำมัด (ซ.ล) = Guidance concept as guided by prophet mohammad (P.U.H.) / ไพซ้อน ยิ่งนิยม / 2551 /Full Text
20บทเรียนที่ได้จากการสะท้อนคิดของนักเรียนหญิงที่ออกกลางคันเนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ = Lessons learned from reflection of female school drop-outs with unwanted pregnancy / วิทิตา สุขทั่วญาติ / 2551 /Full Text
21แบบของบุคลิกภาพกับยอดขายของพนักงานขายของบริษัท ก๊อปปี้เท็คซ์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Personality types and sale records of salespersons in Copytex Co.,Ltd. Chiang Mai Province / พัฑฒิดา อารีย์ / 2551 /Full Text
22ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสนใจในอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่= Factors related to career interests of Mathayom Suksa 2 students at Sirimangkalanusorn School, Mueang Chiang Mai District อุบลรัตน์ วรรณวิไลย / อุบลรัตน์ วรรณวิไลย / 2551 /Full Text
23ปัญหาด้านการศึกษา อาชีพ ชีวิตและสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าเลา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Studying, occupational personal and social life problems of Mathayom Suksa 3 students Banpalou School, Sawankalok District, Sukhothai Province / น้ำฝน เทียนทอง / 2551 /Full Text
24พฤติกรรมการใช้อำนาจของครูปฐมวัย = Power using behavior of preschool teachers / กอบแก้ว กามะ / 2551 /Full Text

ปี 2550
1กระบวนการเรียนรู้เพศสัมพันธ์ผ่านกลุ่มเพื่อน: กรณีศึกษานักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = Peer group learning process on sexual relationship: The Case study of certificate in vocational education male students / สุวิมล สุกันธา / 2550 /Full Text
2การจัดการตัวตนในโลกเสมือนจริงกับโลกที่เป็นจริง: กรณีศึกษาวัยรุ่นติดเกมออนไลน์ = Management in virtual identity and real world: The Case study of teenagers addicted to on-line games / มาโนช ชาบรา / 2550 /Full Text
3การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านปง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Using group process to develop the state of learning organization of Ban Pong school, Chai Prakan district, Chiang mai province ;Using group process to develop the state of learning organization of Ban Pong school, Chai Prakan district, Chiang mai province / วราภรณ์ อนุวรรัตน์ / 2550 /Full Text
4การใช้กลวิธีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวทางกายในการเล่นวอลเล่ย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา = Use of peer-assisted learning strategies to develop psychomotor skills in volleyball playing of Mathayom Suksa 1 Students at Wiang Moek Vittaya School / ประนอม ดอนแก้ว / 2550 /Full Text
5การใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียิงใหม่ = Using participatory action research to develop a learning organization : a case study of Ban Mae Ngam Luang School, Mae Chaem district, Chiang Mai Province วริศา ไลยศรีหา / วริศา ไชยศรีหา / 2550 /Full Text
6การใช้การให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อช่วยลดความเครียดของพยาบาลใหม่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Using group counseling to reduce tension of novice nurses working in a private hospital in Chiang Mai province / รัศมี รักวงค์ / 2550 /Full Text
7การใช้กิจกรรมกลุ่มตามแนวคิดมนุษยนิยมเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activity based on humanistic approach to enhance self - esteem of mathayom suksa 2 student, Yupparaj wittayalai school, Chiang mai provice / อัญญารัตน์ ชาสุวรรณ / 2550 /Full Text
8การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนจิตราวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activities to develop self-efficacy of Mathayom Suksa 2 students, Jittrawittaya School, Chiang Mai Province / สุกัญญา กาวิรัตน์ / 2550 /Full Text
9การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง = Using group activities self-esteem of the elderly at the elderly health promoting center of boromarajonani college of Nursing, Nakon Lampang / นภัสนันท์ สินสุ / 2550 /Full Text
10การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านออนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activities to develop emotional quotients of Prathom Suksa 2 students, Ban On Klang school, Chiang Mai province / จันทรรัศม์ พลอินตา / 2550 /Full Text
11การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณัลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย = Using group activities to develop desirable characteristics of third Grade Level Students at Yapparaj Wittayalai School พรพิมล ปาฐะเดชะ / พวงพยอม อุสาหะ / 2550 /Full Text
12การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activity to enhance the self-efficacy of child attendants in preschool children development center, Mae Ram Sub-District administrative organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / สมัชญา สมเพาะ / 2550 /Full Text
13การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย = Using group activities to enhance adversity quotients of mathayom suksa 4 students at Regina Coeli College / อสมา มาตยาบุญ / 2550 /Full Text
14การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ของผู้เรียน = Using learning activity in a nature-based classroom to promote learners'knowledge management / รสมาริน ญาณบุญ / 2550 /Full Text
15การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหมื่นข้าว อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Using storytelling activities to enhance moral reasoning of prathom suksa 5 students a Ban Muen Kaow school, Mae Tha district, Lamphun province ;Using storytelling activities to enhance moral reasoning of prathom suksa 5 students a Ban Muen Kaow school, Mae Tha district, Lamphun province / อำพร สุทธวานิช / 2550 /Full Text
16การใช้กิจกรรมตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Using activity basing on reality theory to enhance assertive behavior of Mathayom Suksa 2 Students / วิมพ์วิภา ถาสกุล / 2550 /Full Text
17การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างเสริมความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Using guidance activities to edhance emotional quotients of mathayom suksa 3 students, Assumption College lampang / กาญจนา สุพรรณคง / 2550 /Full Text
18การใช้กิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อสร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาล = Using drawing activities to enhance kindergarten Children's creativity / วลิญา ปรีชากุล / 2550 /Full Text
19การใช้เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน = Using educational games to develop social behaviors of preschool children in Chiang Mai Christian School / มัลลิกา พวกพล / 2550 /Full Text
20การใช้ผังความคิดเพื่อพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Using mind map to develop number sense of Prathom Suksa 3 Students / พัชรี ปัญญามูลวงษา / 2550 /Full Text
21การใช้ละครนักเรียนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Using students created play to enhance morality of prathom suksa 5 students at Ban Phaeyandoichae school, Mae Tha district, Lamphum province / ดอกไม้ ปานพาน / 2550 /Full Text
22การใช้เสียงเพลงเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย = Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children ;Using musical sounds to enhance emotional quotients of perschool children / อารยา ผลธัญญา / 2550 /Full Text
23การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = State of being a learning organization as perceived by the personnel in office of the president, Chiang mai university / ดวงทิพย์ อวดร่าง / 2550 /Full Text
24การรับรู้ของพยาบาลที่มีต่อสถานบริการสุขภาพพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแห่งการเรียนรู้ = Perception of nurses on Chiang Mai University special medical service center as a learning organization / สายใจ จินดาหลวง / 2550 /Full Text
25การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Group counseling for developing self-esteem of Mathayom Suksa 2 Students with conduct disorders / สมจิต ตุ่นแยง / 2550 /Full Text
26การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ภาคเหนือ = Providing group counseling to enhance self-esteem of students with undesirable behaviors in a Northern Private Vocational School ตรงรัตน์ รองกลัด / ตวงรัตน์ รองกลัด / 2550 /Full Text
27ความคาดหวังของครูผู้สอนต่อบริการแนะแนวโรงเรียนเชตุพนศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Expectation of the teachers on the Guidance services at Chetuphon School, Mueang District, Chiang Mai Province / ญาดา ตันตาคม / 2550 /Full Text
28ความคาดหวังของครูและผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งหลุก อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Expectation of teachers and parents on morality development of students at Ban Thung Look School, Fang District, Chiang Mai Province / ฤทัยรัตน์ โสมนัส / 2550 /Full Text
29ความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอเมือง ลำปาง = Expectation of students, parents and teachers on furthering study in higher education level of Mathayom Suksa 4 students at Pongluangwittaya School, Mueang Lampang District / สัณหภาส มาเชื้อ / 2550 /Full Text
30ความคาดหวังต่อองค์กรของพนักงานในร้านอาหาร เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Expectation on organization of personnel working in a restaurant in Chiang Mai Municipal Area / ศิริรัตน์ รัชตประทาน / 2550 /Full Text
31ความเครียดและการจัดการความเครียด ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีผลการเรียนแตกต่างกัน = Tension and tension coping of grade level 3 students with different achievement / สุทธิดา สายสุตา / 2550 /Full Text
32ความผิดหวังในความรักกับจุดเปลี่ยนทางชีวิต: กรณีสาวไซด์ไลน์ = Love disappointment and turning point in life: The Case study of a sideline girl / ชุติมา หลีพันธ์ / 2550 /Full Text
33เจตคติต่อการส่งเสริมสิทธิเด็กของครูในโรงเรียนสันมหาพนวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Teachers'attitude on the promotion of children's rights in Sanmahapon Wittaya School, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / สุวณี บุณยนฤธี / 2550 /Full Text
34ไดอารีออนไลน์ในฐานะพื้นที่ระบายทางจิต = Online diaries as a psychological releasing space / อัมพิกา สุวรรณจันทร์ / 2550 /Full Text
35ทัศนคติต่อนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Attitude towards the policy of central university admissions system of mathayom suksa 5 student / ศุภกิจ แก้วกันทะ / 2550 /Full Text
36บทบาทของครอบครัวในการสร้างเสริมศักยภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง โรงเรียนรังษีวิทยา = Role of family in enhancing capacity of mathayom suksa 5 students with high achievement at Rungsee Vittaya School / นิรันดร์ คำยอง / 2550 /Full Text
37บทบาทของโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการจัดการความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน : กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Role of mobile phone in managing peer group relationship: the case study of Mathayom Suksa 2 / วันพิชชา รังษี / 2550 /Full Text
38บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงของอาจารย์ที่ปรึกษาในทัศนะของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน = Expected and actual roles of student advisors as viewed by the monk students of mahachulalongkornrajavidayalaya university, Chiang mai campus, Lamphun sangha college พระมหากฤษฎากานต์ น้อยหมอ / กฤษฎากานต์ น้อยหมอ, พระมหา / 2550 /Full Text
39ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหอพระ จังหวัดเชียงใหม่ = Social factor affecting self-esteem of Mathayom Suksa 3 students, Horpra School, Chiang Mai province / ศรัณย์ ฟูงาม / 2550 /Full Text
40พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์: กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นชาย = Alcohol drinking behavior: The Case study of male teenager group / สุริยัน อ้นทองทิม / 2550 /Full Text
41ศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ = Capacity of personnel in Fort Somdet Phranaresuan Maharat Hospital developing to be a health promoting hospital based on learning organization concept / ภิญศิริ ทองสมจิตต์ / 2550 /Full Text
42อัตมโนทัศน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Self-concept of undergraduate students, Faculty of Architecture, Chiang Mai University / ณัฐิกานต์ คำหมื่น / 2550 /Full Text
43อิทธิพลของหนังสือการ์ตูนลามกญี่ปุ่นที่มีผลต่อทัศนะทางเพศของนักศึกษาชายในมหาวิทยาลัย = Influence of Japanese pornographic cartoons on sexuality perspectives of University male students / จินตนา อินต๊ะรังษี / 2550 /Full Text

ปี 2549
1กระบวนการเรียนรู้จากการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Learning process through educational tourism of lower secondary school students / ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์ / 2549 /Full Text
2กระบวนการเรียนรู้ดนตรีของเด็กวัยประถมศึกษาระหว่างผู้ที่มีความสามารถต่างกัน = Music learning process of primary school children with different ability / จิณพัทธ์ ประเสริฐยิ่ง / 2549 /Full Text
3กระบวนการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Processes of knowledge providing and counseling on sexuality of guidance teachers in secondary schools in Mueang Chiang Mai District / วรรณชนก โตวิชา / 2549 /Full Text
4การจัดการตัวตนของยวัยรุ่นหญิงรักหญิงในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = Self-management of a girl loving girl teenager in secondary school / สายทิตย์ เวียงมูล / 2549 /Full Text
5การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีบทบาทหลักเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Organizing active learning to enhance conceptual understanding in mathematics of preschool children / ประกายดาว ใจคำปัน / 2549 /Full Text
6การจัดกิจกรรมตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อความเชื่ออำนาจภายในตนของเด็กที่พ่อแม่หย่าร้างชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Provision of reality facing activities on internal locus of control of prathom suksa 6 students with divorced parents จิราภรร์ หาญวิวัฒนา / จิราภรณ์ หาญวิวัฒนา / 2549 /Full Text
7การใช้กิจกรรมกลุ่มในชั่วโมงโฮมรูมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using group activities in homeroom session to to develop emotional quotient of Prathom Suksa 6 students / ดานุรัตน์ จันทะรส / 2549 /Full Text
8การใช้กิจกรรมกลุ่มในชั่วโมงโฮมรูมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using group activities in homeroom session to enhance moral quotient of Mathayom Suksa 5 students / ศิประไพ ติยะบุตร / 2549 /Full Text
9การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ = Using group activities to develop social adjustment of Mathayom Suksa 2 students with physical impairment or health problem / ณัฏฐา สวยสด / 2549 /Full Text
10การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง = Using group activities to develop self-esteem of mathayom suksa 5 students in Arunothai School, Lampang Province / สมพร จำรัสเฟื่องฟู / 2549 /Full Text
11การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนประจำช่วงชั้นที่ 4 = Using group activities to develop emotional quotient of grade level 4 students / อาทิตย์ คุณยศยิ่ง / 2549 /Full Text
12การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนามนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเผ่าม้ง = Using group activities to develop human relations of Hmong Phathom Suksa students / ภณิตา เจริญสุข / 2549 /Full Text
13การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการอ่านของนักเรียนระดับอนุบาล 2 = Using group activities to promote reading readiness of Kindergarten Level 2 Students / กมลวรรณ ไชยศรี / 2549 /Full Text
14การใช้กิจกรรมการละเล่นแบบไทยเพื่อพัฒนามโนทัศน์ด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย = Using thai folk plays to develop mathematics concepts of Preschool Children / ทัดดาว ดวงเงา / 2549 /Full Text
15การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using life skill activities to develop self-concept of Mathayom Suksa 3 students / จุฬารัตน์ ป้อมเสมา / 2549 /Full Text
16การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชาวเขาที่มีอยู่ในหอพัก โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา = Using guidance activities to develop self-confidence of hill tribes students staying in the dormitory of Mae Sariang Boripat Suksa School / เยาวรักษ์ ปวงคำคง / 2549 /Full Text
17การใช้กิจกรรมภาพเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = Using pictorial activities to develop creative thinking of Prathom Suksa 2 students / อนงค์รัตน์ รินแสงปิน / 2549 /Full Text
18การใช้เกมฝึกสมองเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ = Using brain-training games to enhance conceptual understanding in mathematics / ณัฐกานต์ จอมขันเงิน / 2549 /Full Text
19การใช้คาราโอเกะเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยของเด็กไทยใหญ่ระดับปฐมวัย = Using Karaoke to develop Thai speaking skill of Tai Yai preschool children / เสาร์วัน อินวงค์ / 2549 /Full Text
20การใช้นิทานเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมอารมณ์ตนเองของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ช่วงชั้นที่ 1 = Using tables to enhance emotional controlling behavior of Karen Grade Level 1 students / ปียานันต์ บุญธิมา / 2549 /Full Text
21การใช้โปรแกรมไมโครเวิลด์โปรเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using Micro Worlds Pro Program to develop creative thinking of Prathom Suksa 4 students / ศิขรินทร์ธาร รินเชื้อ / 2549 /Full Text
22การนำเสนอตัวตนของวัยรุ่นผ่านสัญญะของการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด = Self-representation teenagers through sign of fast food consumption / เยาวลักษณ์ กล้ามาก / บัณฑิติวทยาลัย 2549 /Full Text
23การปรับตัวของเยาวชนปกาเกอะญอที่ทำงานในร้านซ่อมเครื่องยนต์ ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Self-adjustment of the Pga K'nyau Youths working in engine repairing-shopuin Khun Yuam Distric, Mae Hong Son Province / อภิวัฒน์ สายปัญญา / 2549 /Full Text
24การสร้างตัวตนทางเพศของวัยรุ่นในฐานะการตอบโต้ต่อแรงกดดันทางสังคม = Sexual self construction of teenage as a response to social pressure / เกศินี สอนสีดา / 2549 /Full Text
25ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของผู้ติดเชื้อเอชไอวี = Tension and coping behavior of people living with HIV / ปาริชาต ไชยสลี / 2549 /Full Text
26ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับเชาวน์ปัญญาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between emotional quotient and intelligence quotient of prathom suksa 6 students with high learnign achievement, Dara Academy Chiang Mai Province กรุณา สุตีคา / กรุณา สุตีคา / 2549 /Full Text
27เจตคติของผู้ปกครองต่อบทบาทครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบ้านก้อง จังหวัดลำพูน = Parents' attitude towards roles of monk teacher teaching moral education at lower secondary. Lamphun Province พระสุรเชษฐ์ เจริญสุข / สุรเชษฐ์ เจริญสุข, พระ / 2549 /Full Text
28ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Factors related to moral quotients of upper secondary school students at Assumption College Lampang / ธิดารัตน์ ราชสีห์ / 2549 /Full Text
29ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะของสรพงษ์ สีชมภู = Factors leading to inspiration in creating the art work of Sorapong Seechompoo โฆษิตา บุตรรัตน์ / โฆษิตา บุตรรัตน์ / 2549 /Full Text
30ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวทางภาษาของนักเรียนปกาเกอะญอในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแม่ฮ่องสอน = Factors related to linguistic adjustment of The Pga K'nyau students in a Mae Hong Son Educational Opportunity Expansion School / ภีมนัฐฎาร์ ปิชัยนะ / 2549 /Full Text
31ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวและให้คำปรึกษาของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง = Problems and needs concerning guidance and counseling services of people in area under Nikompattana Tambon Administrative Organization, Mueang Lampang District / ธนู ธิแก้ว / 2549 /Full Text
32ปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู โรงเรียนบ้านปงสนุก จังหวัดลำปาง = Problems and obstacles related to knowledge understanding and capacity in operating students help system experienced by teachers in Pongsanuk School, Lampang Province / พึงใจ รังคะวงษ์ / 2549 /Full Text
33พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษา = Alcohol drinking behavior of group affiliated female teenage students : A Case study / ภูษณิศา บริหาร / 2549 /Full Text
34พฤติกรรมทางสังคมของเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากญาติ : กรณีศึกษาวัยเด็กตอนปลาย = Social behavior of children brought-up by relatives : cast studies of late childhood / เปรมปรีด์ มณีขัติย์ / 2549 /Full Text
35พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาที่เรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม : กรณีศึกษา = Social behavior of visually impaired student in an inclusive school : a case study / ทิวารัตน์ ชำนาญ / 2549 /Full Text
36พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 จากมุมมองของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู = Desired behaviors of grade level 3 students from perspectives of students, parents and teachers / ปฐมทัศน์ อวดห้าว / 2549 /Full Text
37ภาษาของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยของเด็กแนว = Jargons of subculture group of Indie youngsters / จินตนา ทะบุญ / 2549 /Full Text
38รูปแบบของการปรับตัวทางสังคมของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง = Pattern of social adjustment of students with high learning achievement / สุรางค์ อุสาหะ / 2549 /Full Text
39แรงจูงใจในการให้บริการประชาชนของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ = Motivation for providing public service of Chiang Mai Municipality personnel / ดารเนตร สิทธิหาญ / 2549 /Full Text
40ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Child-rearing practices and self-esteem of mathayom suksa 4 students at Assumption College Lampang / นพวรรณ์ เฉลิมสุข / 2549 /Full Text
ปี 2548
1การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มการเรียนช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Provision of group activities to develop self-esteem and reduce undesired behavior of Mathayom Suksa 4 industrial education strand students, Sansai Wittayakhom School, Chiang Mai Province / จุมพล ทาทอง / 2548 /Full Text
2การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนชายที่มีพฤติกรรมเลียนแบบเพศหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธิโศภน จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activity for developing personality of male Prathom Suksa 6 students with feminine behavior, Puttisopon School, Chiang Mai Province / ขวัญภัสสร ไชยวงค์ / 2548 /Full Text
3การใช้กิจกรรมการเขียนแบบกลุ่มเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using group writing activities to develop creativity of Prathom Suksa 6 students นงคราญ ผิวพรรณ / นงคราญ ผิวพรรรณ / 2548 /Full Text
4การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย = Using experience enhancing activities to develop creativity of preschool children / ใจทิพย์ แก้วมงคล / 2548 /Full Text
5การทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชาติพันธุ์ชาวเขา ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่ = Using group activities to enhance self-esteem of grade level 3 hill ethnic students at Wat Don Chan School, Chiang Mai Province / ปรารถนา ไชยประเสริฐ / 2548 /Full Text
6การประกอบอาชีพพริตตี้เกิร์ลของนักศึกษาหญิง : กรณีศึกษา = Female students working as pretty girl: a case study / การะเกด บำรุงรส / 2548 /Full Text
7การสร้างโปรแกรมการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ : กรณีศึกษา = Creating programs to develop ability of children with special need : case study / นิชา สุทธิรักษ์ / 2548 /Full Text
8การสะท้อนตัวตนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ : กรณีศึกษา = Self-reflection of people living with HIVAIDS: a case study / สุดาพร นาคฟัก / 2548 /Full Text
9การให้คำปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดของโรเจอร์ เพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ = Rogerian client-centered counseling to increase self-esteem ot 1th year students at Far Eastern college, Chiang Mai Province / เบญจวรรณ สิงห์โตอ่อน / 2548 /Full Text
10การอบรมเลี้ยงดูกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Child-rearing practices and self-esteem of Mathayom Suksa 3 students in Wachirawit School, Chiang Mai Province / อุบลรัตน์ เรือนเงิน / 2548 /Full Text
11กิจการร้านอาหาร : กรณีศึกษาเพื่อการแนะแนวอาชีพ = Restaurant enterprise: a case study for vocational guidance / ศิลป์นคร หิรัญกนกธร / 2548 /Full Text
12ความคาดหวังของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่ = Students' expectation of Metro Technology School, Chiang Mai Province / นิตอนงค์ สุภาษี / 2548 /Full Text
13ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน = Opinion concerning factors affecting student helping system performance / กัลยา อาจฤทธิ์ / 2548 /Full Text
14ความเครียดและพฤติกรรมเผชิญความเครียดของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็ก โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Tension and tension coping behavior of personnel working in the children ward, McCormick Hospital, Chiang Mai Province / เสาวลักษณ์ นพคุณ / 2548 /Full Text
15ความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Emotional quotient and academic achievement of Mathayom Suksa 2 students, Phrao Wittayakhom School, Chiang Mai Province / นันทียรัตน์ โชติชื่น / 2548 /Full Text
16ความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Emotional intelligence of grade level 3 karen students in educational opportunity expansion schools in Mae La Noi District, Mae Hong Son / พิมล เกิดมงคล / 2548 /Full Text
17ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนอร์ท - เชียงใหม่ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่างกัน = Emotional quotient of North-Chiang Mai University 1st year students with different GPA / พิชยา อริยานนท์ / 2548 /Full Text
18ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of personnel affiliated with Doi Saket Municipality, Chiang Mai Province / สุกัญญา อนุสกุล / 2548 /Full Text
19เจตคติของผู้ประกอบการในท้องที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาสวรรคโลก = Attitude of business owners in Sawankhalok District, Sukhothai Province towards service provision of the officials affiliated to local revenue office Sawankhalok Branch / ชื่นใจ คงวิจิตรวงศ์ / 2548 /Full Text
20ทัศนคติของบุคลากรแขวงการทางเชียงใหม่ ที่มีต่อการปฏิรูประบบราชการ = Chiang Mai high-way field district personnel's attitude towards civil service reform / ขชล รัตนกิจ / 2548 /Full Text
21ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์และการวางแผนครอบครัวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude towards sexual intercourse and family planning of diploma in vocational education students in Chiang Mai Province / ศรีสุดา วรรณเจริญ / 2548 /Full Text
22บุคลิกภาพด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = The Good, capable and well-being emotional aspects of Montfort College lower secondary student's personality / พีรรัตน์ สัตโยภาส / 2548 /Full Text
23ปัจจัยที่ทำให้นักเรียน นักศึกษาหญิงมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร = Factors leading female students to have premarital sex / ณัฐกานต์ อมาตยกุล / 2548 /Full Text
24ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศ ของผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ = Factors affecting the decision to use services provided by low cost domestic airlines of departure passengers at Chiang Mai International Airport / เกศสุดา สรรพช่าง / 2548 /Full Text
25ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานสถานประกอบการเอกชน ทำอาชีพเสริม : กรณีศึกษา = Factors leading private enterprise's workers to seek secondary job: a case study อิศราพันธ์ ซูซูกิ / อิศราพันธ์ ซูซูกิ / 2548 /Full Text
26ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อในสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมตตาศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to decision to further study in academic and vocational strands of Mathayom Suksa 2 students, Mettasuksa School, Chiang Mai Province / สุจิตตพร ตระการกมล / 2548 /Full Text
27ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Problems and needs concerning guidance services of faculty of economics students, Chiang Mai University / ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ / 2548 /Full Text
28ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อสตรีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ โรงพยาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ = Effect of group counseling on women living with HIVAIDS, McCormick Hospital, Chiang Mai / วิทยาภรณ์ ผโลศิลป์ / 2548 /Full Text
29พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Mobile phone using behavior of Grade Level 4 students in Wachirawit School, Chiang Mai Province / รื่นจิตร ปัญญาเรือง / 2548 /Full Text
30พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษานักเรียนโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Aggressive behavior of preschool children : the case study of Pang Mapha Kindergarten, Students Mae Hong Son Province / จินตนา นภาพร / 2548 /Full Text
31พฤติกรรมของผู้เสพเกมออนไลน์ = Behavior of on-line game dependents / ดรุตร์ ชูจันทร์ / 2548 /Full Text
32พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตามความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Teenager sex risk behavior as perceived by certificate in vocational education students, Ban Hong Industrial and Community College Lamphun Province / อุดม ปาลีกุย / 2548 /Full Text
33วรรณกรรมบำบัดกับความเครียดของวัยรุ่น = Bibliotherapy and adolescents' stress / ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี / 2548 /Full Text


 
 
ปี 2547
1กระบวนการคิดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดและต่ำสุด โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน = Cognitive process in solving mathematics world problems of Mathayom Suksa 2 students with highest and lowest achievement at Suntisuk Pittayakom School, Nan province / นิวัฒน์ ใจบาล / 2547 /Full Text
2กระบวนการคิดและวิธีการทำงานของผู้นำชุมชนสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติด = Thinking process and working style of female community leaders in Chiang Mai Municipality in drug problems / กาญจนา สิมะนราธร / 2547 /Full Text
3การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความาบกพร่องทางการมองเห็น = Using group activities to develop self efficacy of lower secondary school visual - impaired students / ปรียานุช วุฒิอินทร์ / 2547 /Full Text
4การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using group activities to promote reading habit of Prathom Suksa 5 students / จิรนนท์ มั่งมูล / 2547 /Full Text
5การใช้สื่อภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของเด็กออทิสติก = Using pictorial media to develop an Autistic child's communication ability / นุชนาถ แก้วมาตร / 2547 /Full Text
6การทำงานกลางคืนของนักศึกษากับการเข้าสู่การขายบริการทางเพศ = Night job working of students and a step into sex services / อารีย์ กุศล / 2547 /Full Text
7การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลโดยการใช้เกมการศึกษาและแบบฝึกหัด = Developing mathematics readiness of kindergartners using cognitive games and exercises / ดารุณี ชนะกาญจน์ / 2547 /Full Text
8การพัฒนาทางจริยธรรมของสมาชิกของมูลนิธิอริยสถานธรรมแห่งปัญญา อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Morality development of the Englishtenment Foundation's members, Mueng Chiang Mai district / เกศินี ไตรรัตนทรัพย์ / 2547 /Full Text
9การพัฒนาสมาธิและจินตนาการสำหรับเด็กสมาธิสั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Developing concentration and imagination of Prathom Suksa 3 Hyperactive Child / วันวิสาข์ กาญจนศรีกุล / 2547 /Full Text
10การเล่านิทานเสริมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัย / รัตนาภา เกริกการัณย์ / 2547 /Full Text
11การเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง = Enhancing Mathayom Suksa 1 students' responsibility through the use of Local Music Activities / วีระศักดิ์ จันทิมา / 2547 /Full Text
12กิจกรรมกลุ่สัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนที่มาจากครอบครัวเกษตรกรบ้านร่องเผียว จังหวัดเชียงราย = Group activities to develop self - esteem of the youths from agricultural families at Ban Rong Piaw, Chiang Rai Province / นุจิรา สารถ้อย / 2547 /Full Text
13กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยการแนะแนวชีวิตและสังคม เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Leamer developing activities on personal and social guidance to promote social skills of Mathayom Suksa 1 students at Nawamindhrachudhit Payap School, Chiang Mai Province / ปนัดดา มณีจักร / 2547 /Full Text
14ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลมยุรี จังหวัดเชียงใหม่ = Parents' expectation of Mayuree Kindergarten, Chiang Mai Province / ปิยะนารถ โพนเงิน / 2547 /Full Text
15ความคิดเห็นของครูในอำเภออมก๋อย ต่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก = Opinion of Omkoi District teachers on external education quality assessment / ไพลิน เสาร์คำ / 2547 /Full Text
16ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น = Opinion of upper secondary school students concerning teenagers' sex risk behavior / จตุพล อภิวงค์งาม / 2547 /Full Text
17ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานของหญิงชายที่กำลังอยู่ในวัยเรียน = Opinion of Chiang Mai University Faculty of Education students concerning school - aged cohabitation / ภัควี วรรณชื่น / 2547 /Full Text
18ความคิดเห็นของสมาชิกชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระภิกษุ สามเณร ที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ = Opinion of Chiang Mai University Buddhist Club's members on inappropriate behavior of monks and novices appeared in newspapers / ก้องเกียรติ กวยทองเปลว / 2547 /Full Text
19ความฉลาดทางจริยธรรมกับการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาของเยาวชน กลุ่มพุทธศาสนาบ้านเวียง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Moral quotients and buddhist activity paticipation of banwiang buddhist club youth members, Thoen District, Lampang Probince / นัฐรินทร์ นันตาวัง / 2547 /Full Text
20ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของโรงเรียนศึกษาพิเศษน่าน = Basic education institution committee's satisfaction on learning environment management of Nan Suksa Phiset School / ชุรีกร วงศ์ไชยยา / 2547 /Full Text
21ตัวตนเสมือนจริงบนเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในโลกเสมือนจริงในเวลาจริง = Virtual identity via online computer game in virtual world on real time / ญาดา ศรีชัย / 2547 /Full Text
22แนวโน้มการเลียนแบบตัวแบบโฆษณาทางสื่อโทรทัศน์ของนักเรียนวัยรุ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Trend in television advertising model imitation of teenage students in Chiang Mai University Demenstration school / วนิดา พุ่มพา / 2547 /Full Text
23บุคลิกภาพตามแนวทีเอและความแน่ชัดเชิงวิชาชีพของครูผู้สอนระดับอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = TA-Based personality and professional certainty of 1-3 kindergarten teachers in private kindergartens in Chiang Mai Municipality / อภิชนา วิวัฒนเจริญ / 2547 /Full Text
24บุคลิกภาพแบบเก็บตัว-แสดงตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Introvert - extravert personality and learning achievement of Mathayom Suksa 3 students, Yupparajwittayalai School, Chiang Mai Province / เอกรินทร์ คุณยศยิ่ง / 2547 /Full Text
25ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเมืองลำปาง = Factors related to continuting study decision of Mathayom Suksa 3 students, Mueang Lampang District / ศิรินารถ หมูเทพ / 2547 /Full Text
26ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to emotional quotients of lower secondary school students in Nawamindhrachudhit Payap School, Chiang Mai Province / ตรียาภรณ์ บุญสวัสดิ์ / 2547 /Full Text
27ปัญหาการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชาวเขาเผ่าปกากะญอในโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Social adjustment problems of Pgak'nyau students in Ban Huay - Sai School, Chom Thong District, Chiang Mai Province / นงลักษณ์ แก้ววงศ์ดี / 2547 /Full Text
28ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาต่อความขยันหมั่นเพียรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Effects of CIPPA model activity package on diligence of Prathom Suksa 5 students / มัณฑกานต์ เชื้อสะอาด / 2547 /Full Text
29ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของนักเรียนสายศิลป์ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย = Effects of group counseling on career decision making of Mathayom Suksa 4 language art program students, Dara Academy / กนกวรรณ นวลนันตา / 2547 /Full Text
30ผลของกิจกรรมแนะแนวต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Effects of guidance activeities on self-esteem of prathom suksa 4 Hill Area Students / พงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง / 2547 /Full Text
31เหตุผลที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเชียงใหม่คณาวิทย์ = Parent's reasons for sending children to Chiangmai Kanavith School / สถิตาภรณ์ วงศ์เขียว / 2547 /Full Text
ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น