Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

23 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิจัยและสถิติการศึกษา CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับวิจัยและสถิติการศึกษา CMU
 
 
 
 
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ


 
 
 
 

ปี 2553 - 2530
1การประเมินการถ่ายโอนโรงเรียนแม่อายวิทยาคมเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of Mae Ai Wittayakom School transfer to Chiang Mai Provincial Administrative Organization / ศรายุทธ ขัดพูน / 2553 /Full Text
2การประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยบัณฑิตศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation on administration of graduate study unit, Faculty of Nursing, Chiang Mai University / สิริกร บุญฟู / 2553 /Full Text
3การวิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเชียงราย = Multi-level analysis of factors affecting analytical thinking ability of Mathayom Suksa 3 Students in Chiang Rai Province / นิภาพร หาญพิพัฒน์ / 2553 /Full Text
4การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยบูรณาการการฝึกสติและสมาธิในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = Classroom action research by integrating mindfulness and meditation practice to develop desired characteristics and mathematics achievement of Mathayom Suksa 6 students / หยกสุวรรณ แก้วดอก / 2553 /Full Text
5การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสันชุม (สหราษฎร์บำรุง) อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย = Classroom action research for developing learning and teaching analytical thinking skills in mathematics of Mathayom Suksa 3 students at Bansanchum (Saharathbamrung) School, Thoeng district, Chiang Rai province / ประภารัตน์ วัฒนา / 2553 /Full Text
6การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Synthesis of teacher's classroom research in Chiang Mai Educational Service Area 3 / กรรณิการ์ ลำนักเนตร / 2553 /Full Text
7ปัจจัยด้านคุณลักษณะในตนเองและด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Self-trait and learning environment factors affecting self-directed learning readiness of Chiangmai University Demonstration School students / พัชนี อ่ำแก้ว / 2553 /Full Text
8ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาสายอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting violence behaviors of vocational students in Chiang Mai province / สุวพรรณ นาคะปรีชา / 2553 /Full Text
9ผลการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง = Ouctcomes of promoting the chemotherapy treated cancer patients to participate in self-care / สุทธิรักษ์ บุญศรี / 2553 /Full Text1การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒนาความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Research-based learning provision for developing scientific thinking in basic biology for Mathayom Suksa 4 Students / สราวุธ ชัยยอง / 2552 /Full Text
2การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย = Evaluation of school-based curriculum in mathematics strand for mathayom suksa 5 at Chiang Rai Municipal School 6, Mueang Chiang Rai District / สมใจ แรงสิงห์ / 2552 /Full Text
3การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Classroom action research using metacognitive strategies for developing mathematics problem solving of mathayom suksa 1 students สุพัฒ เมืองมูล / สุพัฒ เมืองมูล / 2552 /Full Text
4การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Classroom action research basing on inquiry method to develop quality of teaching and learning and critical thinking for mattayom suksa 4 students / พวงเพชร เกตุวีระพงศ์ / 2552 /Full Text
5การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และพหุปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Mathematics achievement and multiple intelligences of Mathayom Suksa 3 students / สุภาพร รักอ่อน / 2552 /Full Text
6การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Action research for developing mathematical thinking skills of Mathayom Suksa 2 Students / รุ่งทิวา มากสุก / 2552 /Full Text
7ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Factors affecting self-esteem of the upper secondary school students, Mueang District, Chiang Rai Province / ชุตินันท์ มีมุข / 2552 /Full Text
8ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ = Factors related to studying behavior of students with learning disabilities / เสาวรส แก้วหิรัญ / 2552 /Full Text
9วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการประยุกต์ใช้คณิศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Classoom action research for developing teaching and learning to Enhance Mathayom Suksa 1 Students' Ability Throungh Applying Mathematics in Daily Life, Khun Youm Wittaya School, Mae Hong Son Province / พิชาพัชร์ กาฬภักดี / 2552 /Full Text1การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of school-based curriculum of science strand in prathom suksa 6 at Ban Nongkeuw School, Chiang Dao District, Chiang Mai province / พรรณทิพา อินธิมา / 2551 /Full Text
2การวิจัยเชิงปฎิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนบ้านลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 = Classrom action research for improving the quality of teaching and learning Mathermatics for Prathom Suksa 5 and 6 of Bann Lungka School, Chiang Rai Educational Service Area Office 2 / ทรงวุฒิ ทาอุปรงค์ / 2551 /Full Text
3การวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้านคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกของนักเรียนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 = Action research for development of Mathematical thinking skills through exercises of Mathayom Suksa 6 students / สุรเชษฐ์ เหล่าจันตา / 2551 /Full Text
4การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช้ซิปปาโมเดลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Classroom action research using CIPPA model on improving quality of teaching and learning mathematics for mathayom suksa 2 students / ศิริพัฒน์ กันทะวงค์ / 2551 /Full Text
5การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่างกัน = Classroom action research for development of creativity in mathematics of Prathom Suksa 6 Students with different levels of mathematics abilities / วชิราพร สุวรรณศรวล / 2551 /Full Text
6การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Classroom action research for enhancement of creative english writing ability of mathayom suksa 5 students at Sacred Heart College, Chiang Mai Province / จินตนา ทองเรือง / 2551 /Full Text
7การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษโรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Participatiory action research for enhancement of applying mathematical process skills in daily life of Mathayom Suksa 1 Students (English program) at Wichai Wittaya Bilingual School, Mueang Chiang Mai District / แววดาว อุทิศ / 2551 /Full Text
8การศึกษาน้ำหนักคะแนนที่เหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาโดยระบบแอดมิชชั่น : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Study of appropriate weight score of the central university admissions system : The case study of Chiang Mai university / อรรถกร คุณพันธ์ / 2551 /Full Text
9การสร้างแม่แบบเว็บเพจสำหรับการทดสอบแบบเทเลอร์ ตามยุทธวิธีของเบย์เซียน = Construction of webpage template for Tailored testing through Bayesian strategies / รุ่งเรืองรอง สืบมงคลชัย / 2551 /Full Text
10การสร้างสมการพยากรณ์ความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนจากพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ = Constructing an equation to predict school administration achievement from leadership behaviors of school administrators in Chiang Mai Educational Service area / ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน / 2551 /Full Text
11การสอนซ่อมเสริมโดยใช้กิจกรรมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนชาวเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Remedial teaching by using integrated activities for developint thai language pronunciation of prathom suksa 4 hill tribe students ;Remedial teaching by using integrated activities for developint thai language pronunciation of prathom suksa 4 hill tribe students / สมจิตต์ ชัยพูน / 2551 /Full Text
12การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผลในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน = Synthesis of research on teaching and learning and evaluation in basic education level ปริวัตร เขื่อนแก้ว / ปริวัตร เขื่อนแก้ว / 2551 /Full Text
13ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 = Caisal factors affecting teachers'teaching behavior guide by Education Reform in Phayao Educational Servince Area 2 / อรพิน สีแก้ว / 2551 /Full Text1ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะด้านจริยธรรมของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ = Factors affecting ethical characteristics of students in institutes of physical education, Chiang Mai campus / โชคชัย ปัญญาคำ / 2550 /Full Text
2อิทธิพลของคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อนิสัยการอ่านของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Effects of personal characteristics on reading habit of students in faculty of business administration, Chiang mai University / กาญจนา ทันอินทร์อาจ / 2550 /Full Text1การประเมินกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาเขตเทคนิคสันกำแพง = Evaluation of internal quality assurance process of Vocational Institute North Region 1, Sankamphaeng Technical College Campus / ทัดดาว แย้มกมล / 2549 /Full Text
2การประเมินการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Evaluation of administration of Sunday Buddhism Study Center, Mueang Chiang Mai District / บุปผา พูลทาจักร์ / 2549 /Full Text
3การประเมินการให้บริการของห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of Main Library, Chiang Mai University Services / ศรัญยา ไชยวงค์ / 2549 /Full Text
4การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Students' participation in educational quality assessment in Faculty of Education, Chiang Mai University / เกรียงไกร เลาวพงศ์ / 2549 /Full Text
5การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้เรียนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน = Classroom action research to promote Thai Language usage of Prathom Suksa 6 students at Ban Houytom School, Lamphun Province / พิกุลทอง ภู่รัตน์ / 2549 /Full Text
6การสร้างสมการจำแนกกลุ่มในกลุ่มการเรียนต่างๆของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Discriminant equalization in learning groups of students in Faculty of Education, Chiang Mai University / ปิยวรรณ บุญเป็ง / 2549 /Full Text
7คุณภาพของเวชระเบียนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานการรังรองคุณภาพโรงพยาบาล = Quality of medical records of Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital in accordance with hospital accreditation standards / นุรัตน์ วรรณเวก / 2549 /Full Text
8คุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ปีที่ 2543-2547 = Quality of the Graduates of Arts Programs, Mahachulalongkornrajvidyalaya University, Chiang Mai Campus, Graduated between B.E. 2543-2547 / วีระ สิริเสรีภาพ / 2549 /Full Text
9ปัจจัยด้านแบบการคิดและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Factors of cognitive styles and critical thinking ability affecting learning achievement of Prathoom Suksa 6 Students / ดารารัตน์ คำสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
10ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1 = Factors affecting classroom researchs conducting of basic education teachers, Phayao Educational Service Area 1 / เกษร กุณาใหม่ / 2549 /Full Text
11ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน = Factors affecting students'emotional quotient / กรรณิการ์ นารี / 2549 /Full Text
12ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Factors affecting self-concept of Prathom Suksa 6 students / กรัณฑา อัมพุธ / 2549 /Full Text
13พลวัตของวัฒนธรรมย่อยที่สัมพันธ์กับเหล้า เซ็กซ์ พนันบอล = Dynamic of subculture related to alcohol, sex and soccer gambling / ยุทธศิลป์ ชูมณี / 2549 /Full Text1การประเมินโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ = Evluation of Wat Chang Kian School environmental study project,Chiang Mai Province / นิลาวรรณ อินทรวงส์โชติ / 2548 /Full Text
2การประเมินศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ = Evaluation of North-Chiang Mai University education service center / เกษรี ตติยะอนันต์ / 2548 /Full Text
3การประเมินหลักสูตรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = School-based curriculum assessment of grade level 3' mathematics substance of Chumchon Ban Takham School, Hot District, Chiang Mai Province / โสภา ชมชื่น / 2548 /Full Text
4การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงสถานการณ์ยาบ้าในภาคเหนือตอนบน = Relationship analysis of amphetamine situation in the Upper-Northern Thailand / ชัชชัย แจ่มจันทร์ / 2548 /Full Text
5การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมสื่อประสมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 = Action research for development of English learning through multimedia activities for grade level I and II students with special needs / ศรีทัย สุขยศศรี / 2548 /Full Text
6การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ทางด้านความคิดรวบยอดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Classroom action research for development of mathematical concept skill of Prathom Suksa 3 students at the Prince Royal's College / คชาภรณ์ จำปาอิ่ม / 2548 /Full Text
7การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ครีมนวดสมุนไพรท้องถิ่น = Participatory action research for developing science instruction on local herbal massage cream / พวงทอง นันตาลิต / 2548 /Full Text
8ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Relationship between some factors and health behavior of Chiang Mai University students / วิไลวรรณ จงรักษ์สัตย์ / 2548 /Full Text
9ปฏิกิริยาร่วมระหว่างความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษและประเภทของแบบฝึกโคลซต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = Interaction between English learning ability and types of cloze procedure exercises in English reading comprehension of prathom suksa 3 students / อนงค์ อินตาพรหม / 2548 /Full Text
10ปัจจัยด้านคุณลักษณะในตนเองที่ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = Self trait factors affecting learning styles of Chiangrai Rajabhat University students / อนันต์ แก้วตาติ๊บ / 2548 /Full Text
11ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของนักเรียน ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ = Factors related to students preparation for University Entrance / พิมย์ภา ตั๋นคำ / 2548 /Full Text
12ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Some factors affecting undersirable behaviors of students in Mueang Chiang Mai District / ธิดาวรรณ ทาวงค์ / 2548 /Full Text1กระบวนการเรียนรู้ของผู้ผลิตผ้าทอซิ่นตีนจก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ท่ามกลางบริบทสังคมบริโภคนิยม = Learning process for conservation and transmission of cultural identity in the midst of consumerist social context of Zin Teen Jok textile weaver in Mae Chaem district, Chiang Mai province / นพพร พวงสมบัติ / 2547 /Full Text
2กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ภาษาล้านนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดดอนแก้ว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Application of participatory action research in facilitating reading habit on Lanna language of Prathom Suksa 3-6 Wat Donkaew School Students attached to the office of Mae Wang distric primary education, Chiang Mai province / ประยูร สุรยศ / 2547 /Full Text
3การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ โดยการนำตนเองของนักศึกษาครูสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ = Development of the linear structural relationship model of self-directed learning characteristics of teacher students at Rajabhat Institute Chiang Mai / ไพรศิลป์ ปินทะนา / 2547 /Full Text
4ไตรภาคีการมีส่วนร่วมต้านภัยสารเสพติดโดยการสร้างเสริมความรู้สึกในคุณค่าตนเองและการควบคุมตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Tripartite participation in drug prevention through self-esteem and self-control enhancing in Ban Sunpasuk lower secondary school students, Hang Dong distriet, Chiang Mai province รุจิรัต แก้วแลางเมือง / รุจิรัต แก้วกลางเมือง / 2547 /Full Text1กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การผลิตเสื่อกก ของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย / ปิยพร ชุมจันทร์ / 2546 /Full Text
2กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตำบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี / 2546 /Full Text
3กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ = Participatory research process for promoting life skills in drug abuse prevention of Sritana Commercial School Chiangmai Students / วิภาพร เลิศสุขสถาพร / 2546 /Full Text
4กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนตูม อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ = Process of participatory research for developing visions concerning constructing school- based curriculum of educational personnel in Ban Nontoom School service zone, Wang Pong district, Phechbun province / สนธยา ทองติด / 2546 /Full Text
5กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร / สุพัฒน์ มีสกุล / 2546 /Full Text
6การใช้เทคนิคการสร้างภาพอนาคตในการศึกษาสถานการณ์การเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในปีพุทธศักราช 2550 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Application of the scenario technique into study of e-learning in 2007 of the secondary schools in Amphoe Mueang Chiang Mai / สุดาวดี ลิ้มไพบูลย์ / 2546 /Full Text
7การประเมินโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิตวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ / กรรณิการ์ ไชยคุณา / 2546 /Full Text
8การประเมินโครงการสร้างทักษะในการวางแผนพึ่งพาตนเองของชุมชนชาวไทยภูเขา บ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / จำเรียน ขันอ้าย / 2546 /Full Text
9การประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of Chiang Mai University's Master of Economics Curriculum / พัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
10การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน วิชา ตารางทำงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน / ยุวนุช ปักษิณ / 2546 /Full Text
11การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ สำหรับวิชาปฏิบัติไฟฟ้าเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / กิตติศักดิ์ นิวรัตน์ / 2546 /Full Text
12การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการวิจัยของครูประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย / ศรีเวียง เชียงแรง / 2546 /Full Text
13การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / สุมิตรา สุวรรณ / 2546 /Full Text
14การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนเผ่าม้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 จังหวัดตาก / เครือวัลย์ ขันทอง / 2546 /Full Text
15การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชัศวารี จารุสวัสด์ / ชัศวารี จารุสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
16การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงราย / รัชภูมิ แซ่ใช้ / 2546 /Full Text
17การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนางานทันตสาธารณสุข ในศูนย์สุขภาพชุมชน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น = Participatory action research for dental public health improvement at Ban Fang district primary care unit, Khon Kaen province / สุมาลี ไชยแสนทา / 2546 /Full Text
18การวิจัยเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ / สายฝน อิ่นแก้ว / 2546 /Full Text
19การศึกษาความเป็นคู่ขนานของแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างโดยใช้รูปแบบฟาเซท = Study of the parallel of Prathom Suksa 6 mathematics achievement test constructed with Facet Design / สนธยา จารุทรรศน์ / 2546 /Full Text
20การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการแนะแนวเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Computer program construction for continuing study in Mathayom Suksa 4 / เยาวทิวา นามคุณ / 2546 /Full Text
21แนวทางในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูสายช่างอุตสาหกรรมโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา / สุรชัย แซ่อึ้ง / 2546 /Full Text
22ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตผลงานการวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ = Factors affecting research production quantity of Payap University's Staff / กันยารัตน์ เอื้อมอัมพร / 2546 /Full Text
23ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมกล้าแสดงออกในชั้นเรียน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมืองพะเยา = Factors related to classrooms assertive behavior of lower secondary school students in Amphoe Mueang Phayao / เปรมจิต บุญธรรม / 2546 /Full Text
24วิธีแก้ไขปัญหาการสืบค้นข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ธัญญภรณ์ เลาหะเพ็ญแสง / 2546 /Full Text
25อัตลักษณ์ของนักเรียน กะเทย : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Kathoei student identity: a case study of students in a secondary school of Chiang Mai province / เทียมเทพ ทั่งศิริ / 2546 /Full Text1การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณลักษณะนักวิจัยในนักเรียนประถมศึกษา / นุชนาฎ เอกกา / 2545 /Full Text
2การประเมินผลของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพวรรณ จำนวน / นพวรรณ จำนวน / 2545 /Full Text
3การเปรียบเทียบการเรียนรู้เรื่องเพศของเด็กผ่านการสร้างสัญญะทางเพศในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นกับแบบเรียนเพศศึกษา / ณัชชา ถาวร / 2545 /Full Text
4การเปรียบเทียบความสามารถในการจำแนกกลุ่มได้ถูกต้องระหว่างวิธีการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มกับวิธีการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก เมื่อใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดต่างๆ / เดือนเพ็ญ สนโต / 2545 /Full Text
5การพัฒนาตัวบ่งชี้การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน / อมรรัตน์ ทรรศนียากร / 2545 /Full Text
6การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองด้านการสนับสนุนการศึกษาโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / จินตนา แขกแก้ว / 2545 /Full Text
7การวิเคราะห์แนวคิดที่ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ในวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ณัฐกาญจน์ สุรภักดี / 2545 /Full Text
8การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา จังหวัดสกลนคร / ปริญญา อุปลา / 2545 /Full Text
9การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / จาโรจน์ วงศ์กระจ่าง / 2545 /Full Text
10การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเสริมค่านิยมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนและชุมชนด้วยโครงงานอาชีพ / ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ / 2545 /Full Text
11การสังเคราะห์วิธีวิทยาการวิจัยในวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จิรพรรณ บุญสูง / 2545 /Full Text
12บทบาทของวัยรุ่นในประเพณีไม้ค้ำโพธิ์ : บทสะท้อนช่องว่างของกระบวนการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอจอมทอง / มนตรี สุต๋าคำ / 2545 /Full Text1การประเมินมาตรฐานโรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ แบบมีส่วนร่วม / ปิยะดา พูลทาจักร์ / 2544 /Full Text
2การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ / สุพัตรา แย้มนิ่มนวล / 2544 /Full Text
3การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมการประมวลผลคำ 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ / ปวีณกร แป้นกลัด / 2544 /Full Text
4การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามแนวการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / กฤษณา พึ่งธรรม / 2544 /Full Text
5ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู การปฏิบัติตัวของเพื่อน และสื่อกับพฤติกรรมก้าวกร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ทะนงค์ สุขเกษม / 2544 /Full Text1การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิจัยและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปรารถนา โกวิทยางกูร / 2543 /Full Text
2การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกมล-เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / จงรักษ์ โนชัย / 2543 /Full Text
3การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย / วิสุทธิศักดิ์ หวานพร้อม / 2543 /Full Text
4ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร / สุชาดา ปุญปัน / 2543 /Full Text1กระบวนการและพัฒนาการของการเป็นชายขายบริการทางเพศในจังหวัดเชียงใหม่ / ชาญยุทธ มั่งคั่ง / 2542 /Full Text
2การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับพฤติกรรมที่ไม่เอื้อต่อการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ / อัศนีย์ นิ่มนวล / 2542 /Full Text
3การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิต ศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ / จันจิรา อินต๊ะเสาร์ / 2542 /Full Text
4การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อเอชไอวี ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน / อรพินธ์ ใจสุนทร / 2542 /Full Text
5การสำรวจข้อมูลชนิดปกปิดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ถวิล แก้วถิ่นดง / 2542 /Full Text
6ความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและแบบสเปียร์แมนเมื่อใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและการแจกแจงแบบต่าง ๆ โดยเทคนิคมอนติคาร์โล / จารุณี ไชยมูล / 2542 /Full Text
7วิธีการรวบรวมข้อมูลและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินแบบมีส่วนร่วมสำหรับการประเมินโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ภัทรา จันทราทิตย์ / 2542 /Full Text1การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร / มีชัย พลทองมาก / 2541 /Full Text
2การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม จังหวัดนครสวรรค์ / อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ / 2541 /Full Text
3การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม จังหวัดลำพูน / อภิเชษฐ ศิริรัตน์ / 2541 /Full Text
4การศึกษาสถานการณ์ยาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2546 โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพอนาคต / นัฏรดี พลวัง / 2541 /Full Text
5การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นผู้สังเกตนักเรียน / พิทยา แก้วทิพย์ / 2541 /Full Text
6การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นผู้สัมภาษณ์ / จีรพร ศรีวัฒนานุกูลกิจ / 2541 /Full Text
7มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการวิจัยการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พรพรรณ รัตนะ / 2541 /Full Text1การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านสันปูเลย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / สุรางค์ ประเทศ / 2540 /Full Text
2การสังเคราะห์ข้อค้นพบเกี่ยวกับเทคนิควิธีวิจัยจากวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาวิจัยการศึกษา / ทองสุข ปิยะวงษ์ / 2540 /Full Text
3องค์ประกอบพื้นฐานและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู / นันทนา สาระกิจจานนท์ / 2540 /Full Text1การควบคุมความคลาดเคลื่อนประเภทที่ 1 และอำนาจการทดสอบทางสถิติ สำหรับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบกู๊ดแมน-ครัสคัล แบบสเปียร์แมน และแบบเคนดอลเทา โดยเทคนิคมอนติ คาร์โล / พนิตตา แก้วกูร / 2539 /Full Text
2การใช้เทคนิควิเคราะห์พหุระดับวิเคราะห์ตัวแปรด้านพื้นฐานของนักเรียนด้านคุณลักษณะของนักเรียน ด้านพื้นฐานของครูและด้านสภาพแวดล้อมของชั้นเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน / สายัณต์ สาระบุตร / 2539 /Full Text
3การตรวจสอบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรวิตร์ วงศ์ลือเกียรติ / 2539 /Full Text
4การเปรียบเทียบค่าสถิตจากวิธีการสุ่มแบบง่ายและแบบเมตริกซ์เชิงพหุคูณ โดยคำนึงถึงลักษณะการแจกแจงความยากของประชากรข้อสอบ ด้วยวิธีมอนติ คาร์โล / อรวรรณ บุญพละ / 2539 /Full Text
5การเปรียบเทียบผลการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีประเมินตนเองในรูปมาตราส่วนประมาณค่ากับการใช้แบบทดสอบแบบเลือกตอบ / วิทูร หงษ์ใจสี / 2539 /Full Text
6การพัฒนารูปแบบการจัดตารางสอนโดยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิค / มงคล ธุระ / 2539 /Full Text
7การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ กับการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / เสกสรรค์ ทองคำบรรจง / 2539 /Full Text
8การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง / สมคิด ฟูคำมี / 2539 /Full Text
9การศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสันทราย / แสวง อินทวงศ์ / 2539 /Full Text
10ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับคุณลักษณะในการพัฒนาตน ด้านการแก้ปัญหาและด้านการมุ่งพัฒนา / สุพจน์ พึ่งพุ่มแก้ว / 2539 /Full Text
11แนวปฏิบัติในการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา / ระเบียบ ปัญญาด้วง / 2539 /Full Text
12ปัจจัยด้านคุณลักษณของนักศึกษาพยาบาลและสภาพแวดล้อมในคลินิค ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล / รวิวรรณ พงษ์เทพ / 2539 /Full Text
13ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ศุภโชค ปิยะสันติ์ / 2539 /Full Text
14ผลการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย และการตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบประเมินและผู้ประเมินต่างกัน / พัชรีย์ จินดาหลวง / 2539 /Full Text
15รูปแบบการประเมินกิจกรรมลูกเสือสามัญที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา / ปราณี มีลาภ / 2539 /Full Text
16รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการสร้างเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ / ชัยวุฒิ คมประดิษฐ์ / 2539 /Full Text1การใช้ระเบียบวิธีวิจัยและระเบียบวิธีทางสถิติในวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2528 - 2533 / วิมล ธนะแก้ว / 2538 /Full Text
2แนวโน้มการวิจัยการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2546 / ศุภชัย สิงห์โต / 2538 /Full Text
3ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในเขตภาคเหนือ / อมรา นาวารวงศ์ / 2538 /Full Text
4ปัญหาและแนวคิดในการแก้ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ขนิษฐา ทองสถิต / 2538 /Full Text
5เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการทดลองสามแบบในการเรียนซ่อมเสริมด้วยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบคู่กับแบบรายบุคคล / บรรเทา จันทร์มณี / 2538 /Full Text
6แผนและเครื่องมือประเมินการนิเทศภายในสำหรับกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา / วงเดือน โปธิปัน / 2538 /Full Text
7สมการจำแนกกลุ่มการเรียนวิชาชีพ โดยใช้ความถนัดทางการเรียนเป็นตัวจำแนก สำหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / สุวรรณา พูนกล้า / 2538 /Full Text
1การเปรียบเทียบผลการรวบรวมข้อมูลทางการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามกับการสัมภาษณ์ / วิภาวรรณ หนูคง / 2537 /Full Text
2เปรียบเทียบผลการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค อี เอฟ อาร์ กับเดลฟาย / สมพร ใหม่แก้ว / 2537 /Full Text
3ผลของสถานภาพของผู้ออกจดหมายนำ เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทการเตือนและวิธีการคิดตามที่มีผลค่ออัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชำนาญ ปัญญาเรือง / 2537 /Full Text
4รูปแบบการเสนอผลการวิจัยทางการศึกษาเพื่อครูประถมศึกษา / สุรีรัตน์ กลนาวา / 2537 /Full Text
5สมการจำแนกการเลือกสถานศึกษาเพื่อเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ทวน บุญติ / 2537 /Full Text1การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในการวิจัยทางการศึกษา / นิรันดร์ ตั้งธีระบัณฑิตกุล / 2536 /Full Text
2การสร้างรูปแบบการฝึกอบรมอาสาสมัครนักเรียนให้เป็นผู้สัมภาษณ์นักเรียน / ฉลาด ตั้งวิบูลย์ชัย / 2536 /Full Text1การเปรียบเทียบค่าสถิติที่ใช้สรุปคุณลักษณะของประชากรเมื่อใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างผู้สอบเพียงอย่างเดียว กับการสุ่มตัวอย่างแบบเมตริกซ์เชิงพหุคูณ / กัมพล ไชยนันท์ / 2535 /Full Text
2การพัฒนารูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชาวชนบท / วันทนา บุศยวงษ์ / 2535 /Full Text
3ความสอดคล้องของกิจกรรมการประเมินโครงการทางการศึกษาในระดับอำเภอกับความต้องการของผู้มีอำนาจตัดสินใจในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / สำราญ บุญหมั้น / 2535 /Full Text
4ผลของวิธีการเลือกผู้ตอบลักษณะเนื้อหาคำถามและประเภทของแบบสอบถามที่มีต่ออัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ / รัชนี พึ่งพาณิชย์กุล / 2535 /Full Text
5ผลของสิ่งตอบแทน ประสบการณ์ในการทำงานและประเภทของแบบสอบถามที่มีต่ออัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ส่งทางไปรษณีย์ / อุบล พวงมาลา / 2535 /Full Text1การประเมินการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน / ประภาพรรณ ปันเจริญ / 2531 /Full Text
2การเปรียบเทียบผลการใช้จุดตัดที่กำหนดโดยการประยุกต์โลจิสติกโมเดล แบบพารามิเตอร์ตัวเดียว พารามิเตอร์ 2 ตัว และพารามิเตอร์ 3 ตัว ในแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ศุภลักษณ์ สินธนา / 2531 /Full Text
3การศึกษาสมรรถภาพพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และแบบของการตอบผิดของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี / อัมพล พันธุ์วงศ์ / 2531 /Full Text
4การสร้างเครื่องมือวัดความสามารถด้านงานเชื่อมโลหะเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม / ปาริชาติ บัวเจริญ / 2531 /Full Text
5ความคิดเห็นและการปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนของครูประถมศึกษาในกลุ่มแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก / สกล สุทธิจิระพันธ์ / 2531 /Full Text
6ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพการรู้ด้านต่าง ๆ ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สมาน ศิริ / 2531 /Full Text
7ผลของการใช้แบบทดสอบโคลซ์ที่มีต่อความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษแบบตีความของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ดวงกมล สุจินโน / 2531 /Full Text1การศึกษาความเที่ยงตรงในการจำแนกความรอบรู้และเปรียบเทียบผลการทดสอบบางประการจากการใช้แบบทดสอบอิงเกณฑ์ และแบบทดสอบเอเลอร์ (Tailored test) บางรูปแบบ / ประเวศ เวชชะ / 2530 /Full Text
2การศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบโคลซ ชนิดเว้นช่องว่างให้เติมคำ ชนิดกำหนดอักษรตัวแรกของคำ ชนิดกำหนดจำนวนอักษร และชนิดบอกความหมายของคำในการวัดสมรรถภาพทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / อรนุช วราอัศวปติ / 2530 /Full Text
3การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะของครูพลศึกษา / นิตยา มีชัย / 2530 /Full Text
4การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะเด่นของนักเทคนิคการแพทย์ / รัตนา สาคร / 2530 /Full Text
5การสร้างแบบวัดเจตคติตามทฤษฎีของฟิซไบน์ไอเซน : เพื่อใช้ทำนายพฤติกรรมในการบริโภคของนักเรียนประถมศึกษา / ปัญญา บุรีเรือง / 2530 /Full Text
6การสร้างแบบวัดทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ทฤษฎีของฟิชไบน์-ไอเซน / ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช / 2530 /Full Text
7การสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมทางจริยธรรมที่สังเกตได้ในโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 8 / วรวิทย์ สุดเขต / 2530 /Full Text
8การสร้างและพัฒนาแบบวัดจริยธรรมบางประการของนักเรียนระดับประถมศึกษา / ปริญญา สุวรรณชีพ / 2530 /Full Text
9ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกพณิชกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / นิพนธ์ สุวรรณรัตน์ / 2530 /Full Text
10ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนพยาบาล ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล และการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมในคลินิก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล / ยุพิน กลิ่นขจร / 2530 /Full Text
11ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านการรู้และเข้าใจทางรูปภาพกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สุวิทย์ นวะมะวัฒน์ / 2530 /Full Text
12รูปแบบการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาฝึกสอนของภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ประทุม ตระการศิลป์ / 2530 /Full Text

ขอบคุณที่มา  ::  http://library.cmu.ac.th/   ;  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;  
http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น