Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

10 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย CMU

ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาไทย CMU
 
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  Full Text   ได้เลยค่ะ
ปี 2554
1การขยายวงศัพท์และประสบการณ์ทางภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านนิตยสารของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ = Vocabulary expansion and language experience to develop the magazine reading skill of the Chinese students learning Thai as a foreign language ลี่เผิง เหอ / ลี่เผิง, เหอ / 2554 /Full Text
2การใช้กิจกรรมงานปฎิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเชียนเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ลิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Using Task-based activities to develop basic reading and writing abilities of Prathom Suksa 2 Students, Ban Mae Lid School, Mae Hong Son Province / อุษา อินตา / 2554 /Full Text
3การใช้เกมเสริมทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง = Using games to enhance skills in reading words with final consonants of Prathom Suksa 1 students at Sri Ping Municipal School / กาญจนา โพธิลักษณ์ / 2554 /Full Text
4การใช้ข้อมูลข่าวสารจากอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using information from the internet to develop analytical reading among Prathom Suksa 5 Students / เขมรักษ์ กุมารสิทธิ์ / 2554 /Full Text
5การใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียงคำในประโยคภาษาไทย และการเล่านิทานของนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using stories to develop Thai word order and story telling skills for Koren Prathom Suksa 5 students / ดวงหทัย คำวัง / 2554 /Full Text
6การใช้ภาพประกอบกิจกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรื่องสั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using illustration activities to promote creativity in short story writing of Mathayom Suksa 5 Students / เอกนรินทร์ สีฝั้น / 2554 /Full Text
7การใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ในการอ่าน = Using the problem-based learning model to motivate analytical thinking in reading ;hinking in Reading / ประกายมาศ ทองหมื่น / 2554 /Full Text
8การใช้รูปแบบการสอนแบบแคทส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using the CATS teaching model to develop the abilities of analytical thinking in reading and writing Thai language of Mathayom Suksa 1 students / พิมพิมล จันต๊ะวงค์ / 2554 /Full Text
9การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนนิทานโดยใช้เทคนิคกอร์ดอน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Development of creative thinking in writing tales using gordon' s technique for Mathayom Suksa 4 students at Wiangjadeewittaya School, Li District, Lamphun Province / ชลิดา โอดบาง / 2554 /Full Text
10การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ = Development of reading comprehension ability using problem-based learning among Prathom Suksa 6 students at Wat Muang Dang Municipal School, Phrae province / อุษณีย์ เขนยทิพย์ / 2554 /Full Text
11การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยของนักเรียนชาวเขาเผ่าม้งโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบทีพีอาร์ = Use of the TPR approach on the Thai communication skills of Hmong Students / ธนพร ธนสีลังกูร / 2554 /Full Text
12การวิเคราะห์คุณธรรมในคำคมจากวรรณคดีเรื่องสามก๊กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง = Virtue analysis from literature Sam Kok a teaching approach for Chinese students learn Thai เว้ย นา / เว้ย, นา / 2554 /Full Text
13การสร้างแบบเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ระดับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่สถาบัน NUS Extension มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ = Designing of elementary Thai as a foreign language textbooks for foreign students of Thai Language at NUS Extension Institute, National University of Singapore / อดิสรณ์ ประทุมถิ่น / 2554 /Full Text
14การสอนภาษาแบบโฟนิกส์ประกอบกับการสอนภาษาไทยแบบองค์รวมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง = Using phonics instruction with whole language approach to develop pronouncing and spelling skills of Mathayom Suksa1students studying Thai as a second language / ชลารินทร์ สุรินจักร์ / 2554 /Full Text
15ปัญหาการใช้หน่วยเชื่อมภาษาไทยของนักศึกษาจีนชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาไทย สถาบันอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองปันนา = Problems of using conjunctions in the Thai language of second year Chinese students majoring in Thai language of Xishuangbanna Vocational and Technical Institute จาง โซ่วกัง / จาง, โซ่วกัง / 2554 /Full Text
16ผลการใช้นิทานพื้นบ้านมุสลิมเป็นบทเรียนเสริมเพื่อพัฒนา ทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Results of Using Muslim Folktales as Supplementary Lessons to Develop the Reading Skills of Mathayom Suksa 1 Students in the Three Southernmost Provinces / นิหัสลัง เจะยามา / 2554 /Full Text
17ผลการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Results of using Thai culture supplementary book for learners of Thai as a foreign language / จรรยวรรณ เทพศรีเมือง / 2554 /Full Text
18ผลของการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Effect of self-learning promoting instruction on analytical thinking of Prathom Suksa 1 students / เสาวนีย์ ชมชื่น / 2554 /Full Text
19ผลจากการอ่านวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกันซิปปาโมเดลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = The effects of analytical thinking skill from using cooperative Learning (NHT) with CIPPA model of Mathayom Suksa 4 students / พรสุดา อินทร์สาน / 2554 /Full Text
20วัจนลีลาในเพลงของบอย โกสิยพงษ์ = Style in lyrics by Boyd Kosiyabong / พิชญภณ ศรีนวล / 2554 /Full Text
21ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมในปริศนาคำทายของจีนกับไทย = A comparative study of linguistic structure and culture in Chinese and Thai riddkes / เฉี่ยวเหมย หลี / 2554 /Full Text
22สมรรถนะทางภาษาของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีสิบสองพันนา = Thai language competency of Chinese students at Xishuangbanna Vocation & Technical Institute ใช่ จินจิน / ใช่, จินจิน / 2554 /Full Text

ปี 2553
1การใช้กิจกรรมภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการพัฒนาความสามารถการเขียนจดหมายธุรกิจสำหรับนักศึกษาจีนวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง = Use of social interaction language activities to develop the business correspondence writing ability of Chinese students majoring in international economics and trade, Rajabhat Lampang University ซัน ชิง เฟิง / ซัน, ชิง เฟิง / 2553 /Full Text
2การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตวู่หัว สังกัดมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล = Using activities package to develop reading skill and writing skill of Thai language for the fifth year of secondary school Chinese students at Wuhua experimental middle school attached to Yunnan Normal University / กัลยา มะลิวัน / 2553 /Full Text
3การใช้รูปแบบการสอนแบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง ย้อนรอยตำนานประเพณี ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ = Using storyline method entitled Yon Roy Tam Nan Pra Pae Nee Loy Krathong Sai Lai Pratheep Pan Duang to Develope Thai writing ability of mathayomsuksa 1 students / นริศรา วงศ์วิชิต / 2553 /Full Text
4การใช้วิธีสอนแบบเลือกสรรที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using eclectic techniques to develop creativity essay writing among Mathayom Suksa 3 students / กานดา เดชวงศ์ญา / 2553 /Full Text
5การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of Thai Language learning and teaching through constructivism for Mathayom Suksa 5 students in Chiang Mai University Demonstration School / อรสา สนธิ / 2553 /Full Text
6การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Development of analytical thinking skills affecting reading achievement of Mathayom Suksa 3 students / วินนา เทพคำ / 2553 /Full Text
7การพัฒนาทักษะการฟังภาษาไทยขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย = Developing elementary Thai listening skill for foreign students using e-learning courseware / สุจีรา สิทธิศาสตร์ / 2553 /Full Text
8การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนสะกดท้ายคำโดยใช้เกมของนักเรียนชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ = Development of oral reading and final consonant writing skills though game of mathayom suksa 1 tha Pga Knyau students, Somdetphaphutthachinnawong school / สายวาริน ทาหาร / 2553 /Full Text
9การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ = Development of reading and writing skill exercises of Mathayom Suksa 1 students with reading and writing deficiencies, Longwitthaya School, Phrae Province / มุทิตา แก้วคำแสน / 2553 /Full Text
10การวิเคราะห์การแปรของภาษายองด้านคำศัพท์และการ ใช้คำศัพท์ของคนสามระดับอายุในตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ = Analysis of linguistic change in yong word usage of three generations in Buak Khang Sub-District, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / ศิริรัตน์ มูลตุ้ย / 2553 /Full Text
11การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น : กรณีของตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Study of community history for designing local curriculum : the case of Mae Sariang Sub-district, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / สยามล เพียรงาน / 2553 /Full Text
12การศึกษาเปรียบเทียบบทขยายแสดงเวลาและสถานที่ระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยเพื่อการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน = Comparative study of time and space modifiers in Chinese and Thai Language for Teaching Thai to Chinese Students / จาง จวิน / 2553 /Full Text
13การสร้างตัวละครต่อเนื่องในนวนิยายของกิ่งฉัตร = The Creation of series characters in Kingchat's novels / วาทินี ศิริชัย / 2553 /Full Text
14คำยืมภาษาอัสสัมในภาษาไทอาหม = Assamese loanwords in the ahom language / อนิสรา รัศมีเจริญ / 2553 /Full Text
15โครงสร้างของนิทานไทลื้อ = Structures of Tai Lue Folktales / รสริน เรือนใจ / 2553 /Full Text
16ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสตอรีไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Result of using storyline teaching method to promote learning Thai literature of Mathayom Suksa 4 Students at Rangseevittaya School, Chiang Mai Province / อุดมรัตน์ พจน์สุจริต / 2553 /Full Text
17ผลการเรียนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อความเข้าใจใน การอ่านวรรณคดีร้อยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร = Effects of learning model based on reader response theory on poems reading of mathayom suksa 3 students, Nong Chok Pittayanusorn School, Nong Chock District Office, Bangkok / เนตรนภา ประสิงห์ / 2553 /Full Text
18วาทกรรมการเมืองในงานวรรณกรรมของ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล = Political discourse in Seksan Prasertkul' s literary works / บัณฑิต ทิพย์เดช / 2553 /Full Text
 
ปี 2552
1การจัดกิจกรรมตามแนวคิดการสร้างความรู้นิยมเพื่อส่งเสริมทักษะและนิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Organizing constructivist activities to enhance reading skill and habit Mathayom Suksa 2 students / วุฒิพงษ์ คำเนตร / 2552 /Full Text
2การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ = Use of research process to develop inquiry skills related local wisdom of mathayom suksa 5 gifted students in Thai Language, The Prince Royal's College, Chiang Mai / อาภาลัย สุขสำราญ / 2552 /Full Text
3การพัฒนาทักษะการพูดสุนทรพจน์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านการพูด โดยใช้กระบวนการค่ายอัจฉริยะนักพูด = Development of public speaking skills for speaking gifted students through genius speaker camp / พงศกร สมมิตร / 2552 /Full Text
4การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกพัฒนาความคิด = Development of Thai language reading and writing skills of Prathom Suksa 3 students through thinking development exercises ชัชฏาภรณ์ อักษรดิษฐ์ / ชัชฎาภรณ์ อักษรดิษฐ์ / 2552 /Full Text
5การพัฒนาแนวการสอนวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่อง ตำนานกว๊านพะเยา = Developing guideline for teaching local literature entitled Kwan Payao Legend / เกตน์สิรี ใบอุบล / 2552 /Full Text
6การฟื้นฟูอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาผ้าซิ่นตีนจกของชุมชนบ้านท้องลับแล ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Community identity revitalization through the wisdom of Pha Sin Tin Jok in Ban Thong Lap Lae, Fai Luang Sub-district, Lap Lae District, Uttaradit Province / อัษนัย กางมูล / 2552 /Full Text
7การวิเคราะห์กระบวนการแก้ปัญหาที่ตัวละครใช้ในวรรณคดี เรื่อง สามก๊ก = Analysis of problem solving process used by the characters in literature Samkok / ภุสัสชิ กันทะบุผา / 2552 /Full Text
8การวิเคราะห์กลวิธีการเขียนเรื่องสั้นเเนวทดลองของวินทร์ เลียววาริณ เพื่อเป็นบทอ่านเสริมความคิดสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่4 = Analysis of experimental short story writing strategy of Win Lyovarin as thinking enhancing text for forth grade level student / เยาวรัตน์ รุธีรยุทธ / 2552 /Full Text
9การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้ภาษาไทยในการเขียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ = Analysis of errors in writing of the second year certificate students of vocational education, Chiang Mai College of Dramatic Arts / กรวรรณ พิฆเนศวร / 2552 /Full Text
10การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณคดีเรื่อง ขุนช้างขุนแผน = Analysis of sufficient economy philosophy appeared in Khun Chang Khun Phan / วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ / 2552 /Full Text
11การวิเคราะห์สำนวนโวหารเชิงมโนทัศน์ในตำนานของล้านนา = Conceptual analysis of idioms in lan na legends / พวงผกา หลักเมือง / 2552 /Full Text
12การศึกษาพระปรีชาญาณทางภาษาไทยด้านสุนทรียภาพในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบทเพลงพระราชนิพนธ์ = A Study of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's intellectual brilliamce in Thai aesthetics in her lyric songs / ลักษณาพร ปัญญาวงค์ / 2552 /Full Text
13การศึกษาอัตลักษณ์ที่ปรากฏในนิทานไทใหญ่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Study of identity from Tai Folk Tales, Mae Ai District, Chiang Mai Province / พงษ์ศักดิ์ คนขยัน / 2552 /Full Text
14การสร้างภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือในนวนิยายของ อ. ไชยวรศิลป์ / สุนทร คำยอด / 2552 /Full Text
15การสร้างหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 = Construction of falk tales to promote reading skill for grade level 2 students / เรนุกานต์ พงศ์พิสุทธิกุล / 2552 /Full Text
16ความต้องการปรับปรุงการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Needs for improving teaching gifted students in Thai language, Montfort College / ชฎาพร ไชยสาร / 2552 /Full Text
17ความรู้ทางภาษาศาสตร์และการนำไปใช้ในการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของครูผู้สอนภาษาไทย โรงเรียนนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ = Linguistics knowledge and application in teaching Thai at Secondary School Level of Thai Teachers in International Schools, Chiang Mai Province / วัชรี นนทะวาสี / 2552 /Full Text
18คำสี่พยางค์ในภาษาไทลื้อ = Four-syllable words in the Tai Lue language / เอื้อมพร จรนามล / 2552 /Full Text
19ผลการใช้รูปแบบกระบวนการสอนคิดสร้างสรรค์เพื่อสอนเขียนนิทานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Result of using creative thinking teaching model to teach tale writing about conserving local wisdom for students, Chiangmai Rajabhat University / สุชัญญา วงค์เวสช์ / 2552 /Full Text
20ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบโฟร์แมทโดยเน้นเทคนิคผังกราฟิกในการสอนวรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Effects of using 4 MAT method emphasizing graphic organizer technique on teaching Thai literature for prathom suksa 6 students / สาริศา ชุ่มมงคล / 2552 /Full Text
21สภาพและปัญหาการทำวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของครูภาษาไทย โรงเรียวารีเชียงใหม่ = State and problems related to research conducting for professional development of thai language teachers at Varee Chiang Mai School / ธวัลรัตน์ ทิพย์รักษ์ / 2552 /Full Text

ปี 2551
1การจัดทำแผนที่แหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Map making of local learning resources for instruction of Thai language learning substances in Doi Lo district, Chiang Mai province / วัชรี เกณฑ์ปัญญา / 2551 /Full Text
2การใช้นิทานพื้นบ้านเป็นบทเรียนเสริมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องประโยคในภาษาไทย ตามทฤษฎีการทำงานของสมอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Use of folk tales as supplementary lessons to develop knowledge and understanding on Thai sentences based on theory of mental function for prathom suksa 6 students / อรอุมา อินฟูลำ / 2551 /Full Text
3การใช้แบบฝึกการคิดสร้างสรรค์ในการสอนเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ = Using creative thinking excercises to teach creative composition of the first year of certificate vocational education students, Chiang Mai Commercial College / ดวงมณี กันทะยอม / 2551 /Full Text
4การใช้สื่อสภาพจริงในการส่งเสริมการอ่านและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using authentic materials to promote reading and creative writing of mathayom suksa 3 students / พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง / 2551 /Full Text
5การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อฝึกทักษะการฟังสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Using e-learning to practice listening skills for prathom suksa 6 students / วราภรณ์ เทพดวงแก้ว / 2551 /Full Text
6การประเมินการจัดกิจกรรมชมรมเสียงตามสายของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of DJ.Club activities at montfort college, Primary section, Chiang Mai province / โสภิต สิงห์มณี / 2551 /Full Text
7การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน = Evaluation of the program promoting development of gifted child in Thai Language at Chakkhamkhanathon School, Lamphun Province / จุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์ / 2551 /Full Text
8การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของเด็กเรียนช้าโดยใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ = Development of reading comprehension using individualized instruction for slow learners / สุกัญญา ขลิบเงิน / 2551 /Full Text
9การพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน = Developing documentary writing skills through using school learning resources for MAthayom Suksa 5 students at Rajaprachanukroh 26 school, Lumphun Province / ปรีชา มีแจ้ / 2551 /Full Text
10การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูดภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้กิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ = Development of listening, viewing and speaking skills in Thai Language of grade level 2 students using cooperrative learning activities / พิชญา สกุลวิทย์ / 2551 /Full Text
11การพัฒนาหนังสือเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในโรงเรียนสอนภาษา วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ = Developing fundamental reading and writing thai textbook for beginner foreigner at Ching Mai YMCA language school / ทัศวรรณ์ ณ พิกุล / 2551 /Full Text
12การวิเคราะห์การใช้ภาษาในภาพยนตร์ไทยเพื่อการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ = Analysis of language usage in Thai movies for teaching Thai language and culture to the learners of Thai as a foreign language / สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข / 2551 /Full Text
13การวิเคราะห์เนื้อหาและทำนองสวดพระอภิธรรมที่ใช้สวดในจังหวัดเชียงใหม่ = Analysis of contents and melody in adhidhamma chanting in Chiang Mai province พระมหายุทธกิจ นามชื่น / ยุทธกิจ นามชื่น, พระมหา / 2551 /Full Text
14การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านในมหาชาติล้านนาฉบับสร้อยสังกร = Analysis of local wisdom in Lanna Mahajati, Soisangkorn version / ไพรศาล สังข์เอี่ยม / 2551 /Full Text
15การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง = Constructing computer-assisted instruction lessons to develop listening skills for Rajamangala University of Technology Lanna Lampang Students / นิตยา เอกบาง / 2551 /Full Text
16การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องไตรภูมิพระร่วงสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Construction of computer-assisted instruction for teaching Thai on the topic Tri Phum Pra Raung for grade level 4 / ปารณีย์ โชติมั่นเศรษฐ์ / 2551 /Full Text
17การสร้างหนังสือการ์ตูนจากนิทานพื้นบ้าน เรื่อง เต่าน้อยอองคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of a folk tale cartoon book based on Dhao Noi Ohng Kham for prathom suksa 5 students / สามารถ จันทร์แจ่ม / 2551 /Full Text
18การสร้างหนังสือเตรียมความพร้อมทางภาษา สำหรับผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Construction of textbook for language readiness preparation for learners of Thai as a foreign language / สุกัญญา ศุภพลกิจ / 2551 /Full Text
19การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองตามแนวการสอนแบบโฟนิกส์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Teaching thai sa a second language through phonics approach to develop thai language readiness of students at Ban Pla Dao kindergarten, mae Taeng district, Chiang mai province วันเพ็ญ เดียวสมคิด / วันเพ็ญ เดียวสมคิด / 2551 /Full Text
20ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนกวดวิชาภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Factors affecting taking Thai tutorial class of the fourth grade level students in Mueang Chiang Mai District / นวลนาง สุยะพอ / 2551 /Full Text
21ภูมิปัญญาการถ่ายทอดท่าฟ้อนพื้นเมืองล้านนา = Local knowledge of teaching Lanna folk dance / สิริกานฎา โพธิ์นิ่มแดง / 2551 /Full Text
 
ปี 2550
1การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ทางภาษาศาสตร์เพื่อฝึกออกเสียงคำที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนปกาเกอะญอ โรงเรียนบ้านขุนแม่นาย อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Using linguistic activities in training pronunciation of final sounds for PgaK' nyau students at Baan Khun Mae Nai school, Mae Chaem district, Chiang Mai province / รุ้งลาวัลย์ กุมภวา / 2550 /Full Text
2การใช้โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร = Using project work titled local wisdom to develop ability to use language for communication / สมบัติ ราษี / 2550 /Full Text
3การใช้รูปแบบการสอนแบบสตอรี่ไลน์ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง สังข์ทอง ที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ สำหนับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using storyline method in teaching unit titled sang thong appearing on the mural in viharn Lai Kam, wat Pra Sing for mathayom suksa 5 students at sacred heart college Chiang Mai province ;Using storyline method in teaching unit titled sang thong appearing on the mural in viharn Lai Kam, wat Pra Sing for mathayom suksa 5 students at sacred heart college Chiang Mai province / วรรณวิไล เชื้อมหาวัน / 2550 /Full Text
4การประเมินโครงการร่วมด้วยช่วยกันสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Evaluation of Ruam Duy Chuy Kan project for Prathom Suksa 1 Students, Montfort College / กัณฐริกา โอวาทสาร / 2550 /Full Text
5การพัฒนาการเขียนของนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน = Developing writing through problem-based learning for The Pag K' nayu students ทิพยวิมล วรรณชัย / ทิพวิมล วรรณชัย / 2550 /Full Text
6การพัฒนาความสามารถในการพูด การเขียนภาษาอังกฤษและความรู้เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาด้วยการเรียนแบบบูรณาการ = Development of english speaking, writing abilities and knowledge of social studies of elementary students through integrated learning ์ / ปริญญา สิงห์ทองวรรณ / 2550 /Full Text
7การวิเคราะห์กลวิธีการแต่งและคุณค่าของนวนิยายแปลเกาหลี = Analysis of writing strategies and value of translated Korean novels ; Analysis of writing strategies and value of translated Korean novels / วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ / 2550 /Full Text
8การวิเคราะห์บทสู่ขวัญที่ใช้ในอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน = Analysis of botsukhwan used in Thung Chang district, Nan province / พิมพา ภักดี / 2550 /Full Text
9การวิเคราะห์พฤติกรรมการสื่อสารและการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มในห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต = Analysis of communicative behaviors and language use of specific grougs in internet chat rooms / บูรณี ภักดีณรงค์ / 2550 /Full Text
10การวิเคราะห์ภาษิตคำคมวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ เชียงใหม่ เพื่อการเรียนรู้จริยธรรมของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Analysis of proverbs in Wat Umongmahatherachan, Chiang Mai for studying morality of mathayom suksa 1 students ; Analysis of proverbs in Wat Umongmahatherachan, Chiang Mai for studying morality of mathayom suksa 1 students / ระวิพรรณ เจษฏากุล / 2550 /Full Text
11การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาเอสเอ็มเอส เพื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย = Analyzing usage SMS for teaching and learning Thai / เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์ / 2550 /Full Text
12การวิเคราะห์วัฒนธรรมกับภาษาจากปริศนาคำทายล้านนา = Cultural and language analysis of Lanna riddles / จงรักษ์ ชัยมณี / 2550 /Full Text
13การวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในวรรณกรรม เรื่อง สี่แผ่นดิน = Analysis of good governance in Si Phaen Din literature / วทัญญู ขลิบเงิน / 2550 /Full Text
14การสร้างหนังสือภาพคำกลอนจากนิทานธรรม เรื่อง ก่ำกาดำ = Construction of a pictorial poetry book based on the Dhamma tale entitled Kam Ka Dam / ลำดวน แก้วอินไชย / 2550 /Full Text
15ความฉลาดทางอารมณ์ของตัวละครในนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) = Emotional quotient of the characters in Sea-Write Novels วันจุฬา ศรลัมพ์ / วันจุฬา ศรลัมพ์ / 2550 /Full Text
16ผลการอ่านเชิงวิเคระาห์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่เรียนโดยการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ส่งเสริมการอ่าน = Results of analytical reading of third grade level students learning through printed materials promoting reading / จุฑารัตน์ ปัญญา / 2550 /Full Text
17วาทกรรมวิเคราะห์กิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียนชาวไทยภูเขา = Discourse analysis of national flag assembly activities of hilltribes students สุธานินี มงคลดี / สุธาสินี มงคลดี / 2550 /Full Text
18สภาพและปัญหาการจัดแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = States and problems in managing learning resources in learning Thai language of Yupparaj Wittayalai school, Mueang Chiang Mai district ; States and problems in managing learning resources in learning Thai language of Yupparaj Wittayalai school, Mueang Chiang Mai district / อรุณี สุวรรณทัต / 2550 /Full Text
ปี 2549
1การจัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาเรื่องพิธีส่งเคราะห์ของชุมชนบ้านผาตั้ง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา = Construction of local wisdom learning resources entitled phithii songkroh of Phatang community, Khunkhuan Sub-District, Pong District, Phayao Province / ฐานิตย์ สุพรม / 2549 /Full Text
2การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนของครูภาษาไทยโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 = Using computers for teaching of thai language teachers in secondary schools, Lampang educational service area 2 / สุปราณี กาศเกษม / 2549 /Full Text
3การใช้บทเพลงประกอบการสอนของครูภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Using songs teaching by Thai teachers in Second Grade Level, Wiangpapao District, Chiang Rai Province / กฤษฎากร วิชัยสืบ / 2549 /Full Text
4การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยของครูช่วงชั้นที่ 2 = Utilization of local resources for Thai language teachers' instructon in second grade level วราภรณ์ จันทสุตร / วราภรณ์ จันทสูตร / 2549 /Full Text
5การรับรู้วัฒนธรรมไทยของผู้เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Perceiving thai culture by learners of Thai as a foreing language / อทิตยา จตุทอง / 2549 /Full Text
6การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อสร้างอารมณ์ขันในละครตลกสถานการณ์เรื่อง บางรักซอย 9 = An analysis of language strategies used to create humor in sit-com drama titled Bangrak Soi 9 / อันธิยา หล่อเรืองศิลป์ / 2549 /Full Text
7การวิเคราะห์คำในพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเพื่อสร้างแบบฝึกภาษาล้านนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Analysis of dialect scriptures words to produce lanna dialect exercises for Mathayom Suksa 1 students พระปลัดชัชวาล ไชยวัง / ชัชวาล ไชยวัง, พระปลัด / 2549 /Full Text
8การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรมคร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่= Analysis of literature value of Krao Ram 700 Pii Mueang Chiang Mai นิตยา มูลปินใจ / นิตยา มูลปินใจ / 2549 /Full Text
9การวิเคราะห์จริยธรรม คุณธรรมจากวรรณคดีท้องถิ่น เรื่อง โคลงเจ้าวิฑูรสอนหลานเพื่อการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 = Ethics and morality analysis from local literature titled Chao Witoon Son larn verse for Thai for career subject instruction of first year certification in vocational education / ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ / 2549 /Full Text
10การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมในหนังสือวรรณกรรมเยาวชน = Ethical contents analysis in juvenile literature / วรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์ / 2549 /Full Text
11การวิเคราะห์ปัญญาสชาดกฉบับล้านนาเพื่อการสอนวรรณกรรมท้องถิ่น = Analysis of Panyasajataka lanna version for teaching local literature / ชวรินทร์ คำมาเขียว / 2549 /Full Text
12การวิเคราะห์เพศสภาพที่ปรากฎในภาษาโฆษณาในนิตยสารไทย = Gender analysis in advertising langauge in Thai magazines / วรินธร เบญจศรี / 2549 /Full Text
13การวิเคราะห์ภูมิปัญญาชาวบ้านในวรรณกรรมล้านนา = Analysis of local wisdom in lanna literature / เกียรติศักดิ์ ปันคำ / 2549 /Full Text
14การวิเคราะห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเพลงคำเมืองของจรัล มโนเพ็ชร = Analysis of local wisdom in Charan Manophet's northern folksongs / ปัทมาวดี อนันตบุญวัฒน์ / 2549 /Full Text
15การวิเคราะห์ศัพท์บาลีสันสกฤตในวรรณกรรมล้านนา = Analysis of Pali and Sanskrit words in lanna literature นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์ / นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์ / 2549 /Full Text
16การสร้างบทเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงแดง = Construction of basic Thai language lessons for Karenni Refugees อารีย์ลักษณ์ พันธุ์ / อารีย์ลักษณ์ พันธุ์เขียน / 2549 /Full Text
17การสร้างแบบฝึกการเขียนกลอนสี่ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย แผนกประถม = Construction of Klon 4 writing exercises for grade level 2 students at Montfort College primary section / ฉวีวรรณ ศรีอุทัย / 2549 /Full Text
18การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนตัวสะกดท้ายคำ สำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา = Construction of exercises for the reading and writing of a final consonant of a word for hilltribe students / วัชรี ทาวงศ์ / 2549 /Full Text
19การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ตำนานเวียงมะลิกา = Construction of reading promotion book titled Wang Maliga Legend / สนธยา อะโน / 2549 /Full Text
20การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทยเรื่อง ประเพณีบูชาอินทขีล สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of Thai book for supplementary reading on Puja Intakila tradition for second grade level students in Sacred Heart College, Chiang Mai Province / เอมอร ตั้งศุภกุล / 2549 /Full Text
21การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง เฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้า สำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 = Construction of the supplementary reading book titled Chalerm Phrakiet Tiem Fa for second grade level students / ธนิกานต์ ทาอ้าย / 2549 /Full Text
22ความสามารถทางการคิดของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ที่ได้รับการสอนตามแนวคิดของสเติร์นเบอร์ก = Thinking ability of second level certificate students of Chiang Mai Vocational College taught through Sternberg approach / เพ็ชรมน แสงจักร / 2549 /Full Text
23คุณลักษณะที่พึงประสงค์และที่เป็นจริงของบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Desirable and actual characteristics of graduates majoring in Thai, Faculty of Education, Chiang Mai University / กรกัญญา ราชพลสิทธิ์ / 2549 /Full Text
24ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการทำโครงงาน การเรียนรู้คำ จากธรรมชาติรอบตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = Effects of instruetional activity provision through project based vocabulary learning from environment for Prathom Suksa 1 students / ปวรรัตน์ ศิริชาญ / 2549 /Full Text
25ผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน = Reading achievement and attitudes of Mathayom Suksa 1 students learning through reading promotion activities พิมพ์สุดา เอื่ยมสกุล / พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล / บัณฑิติวทยาลัย 2549 /Full Text
26ภาพสะท้อนโลกทัศน์ชาวล้านนาในนวนิยายของ มาลา คำจันทร์ = Reflection of Lanna People's World View in Mala Khamjan's Novels / พระนพบุรี มหาวรรณ์ / 2549 /Full Text
27ลักษณะกาเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ของชาวต่างประเทศที่เรียนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ = Learning styles and learning strategies of foreigners studying Thai as a foreign language / วรพงศ์ ไชยฤกษ์ / 2549 /Full Text

ขอบคุณที่มา  :: http://library.cmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น