Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

24 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาพัฒนศึกษา SU

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาพัฒนศึกษา  SU 
 
  
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ
 
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีประเภทขลุ่ยและแคน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชนคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
(Learning and transmitting process of music local wisdom Khlui and Khaen of Kubua Community Empowerment Muang District, Ratchaburi Province)
เลขหมู่ LC1036.8.ท9 ธ63
ระดับ ปริญญาโท
ธันยาภรณ์ โพธิกาวินสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
2.กระบวนทัศน์ความคิดและการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดอนขุนวิเศษ ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(Paradigm and practice according to the sufficiency economy approach of Ban Don Khun Wi Set Community, Tambon Huay Miorn Thong, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province)
เลขหมู่ HC445.Z9E5 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พิทักษ์ สุพรรโณภาพสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
3.กระบวนทัศน์ความคิดว่าด้วยวิถีพุทธกับกระแสบริโภคนิยมในสังคมไทย
(The paradigm shift of buddhist way and consumerism in Thai social)
เลขหมู่ HN700.55.Z9M6 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาพินิจ บัวสงค์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
4.การเกิดขึ้นและดำรงอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(The occurrence and existence of social capital in ban huaaeo community, sam phran district, Nakhon Pathom)
เลขหมู่ HN700.55.Z9C6 ว656
ระดับ ปริญญาโท
วาสนา มะลินินสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
5.การขัดเกลาทางสังคมของผู้รับศีลปรมัตถ์ กรณีศึกษา : เกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
(The xocialization of the paramattar cilent case study buddhist ceremony at ketummadeesriwararam temple in Samutsahon province)
เลขหมู่ BQ5505 ส77
ระดับ ปริญญาโท
สุรสีห์ รักประเทศสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
6.การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : กรณีศึกษาผ้าจกคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
(Knowledge management of local wisdom : a case study of ku bua jok weaves, ku bua district, Ratchaburi province)
เลขหมู่ TT848 ว46
ระดับ ปริญญาโท
วลัยลักษณ์ อริยสัจจเวคินสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
7.การเจริญวิปัสสนาตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของมนุษย์ : กรณีศึกษาหลักสูตรวิปัสสนาเบื้องต้น ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Meditation pollowed by mindfulness the effects of insight on behavioral and emotional development : case study young buddhists association of Thailand under The Royal Patronage)
เลขหมู่ BQ5630.V5 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุมนา เลียบทวีArchitectural Heritage Management and Tourism (International Program)
2554
8.การบริหารจัดการของโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ : กรณีศึกษาโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
(The management of excellent school in moral and ethics following the model school of buddhism way : a case study of Suwansutraramwittaya School Bangkok Education Service Area Office 1)
เลขหมู่ LB2803.ท9 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุดจิตร์ ไทรนิ่มนวลสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
9.การปฏิบัติตนด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดนครปฐม
(Self practice on moral, ethics and desirable values of sevondary school student in Nakhom province)
เลขหมู่ LB3609 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาอาจริยพงษ์ คำตั๋นสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
10.การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของครูและบุคลากรของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐม
(A needs assessment for good management under good governance of teachers and personnel in secondary educational institutes in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB2831.585.ท9 พ46
ระดับ ปริญญาโท
พระวิรัช เอี่ยมศรีดีสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554

11.การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
(Needs assessment in order to develop desirable characteristics of students of Marie Upatham school Sam Phran district Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB3609 ว65
ระดับ ปริญญาโท
วันเพ็ญ เนตรประไพสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
12.การประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
(World classs standard school project evaluation dase study of anuban Nakhon pathom school)
เลขหมู่ LB1564.ท9 ก65
ระดับ ปริญญาโท
กิรณา สังข์เสวกสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
13.การปรับตัวและการดำรงอยู่ของชุมชนลาวโซ่งกรณีศึกษา บ้านเกาะแรต อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(Adaptation and continuity of Lao Song community, a case study of Ban Kao Rad in Bang Len distirct of Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ DS570.ล53 ว62
ระดับ ปริญญาโท
วิชุพันธ์ ไทยโพธิ์ศรีสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
14.การเป็นสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชน : กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชน ตำบลระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(The member ship of the financial institution of community : case study of the financial institution of community Bangrakum sub-district, Banglen district, Nakorn Prathom province)
เลขหมู่ HG2039.ท9 ย73
ระดับ ปริญญาโท
ยุทธชัย สกุลพฤทธิ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
15.การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาตลาด 100 ปีสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
(Public participation of community conservation tourism management on Samchuk old market tumbon Samchuk Samchuk distrik Suphanburi province)
เลขหมู่ G156.5.E26 ป465
ระดับ ปริญญาโท
ประภัสสร แจ้งโพธิ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
16.การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวัฒนธรรมของผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครปฐม
(Participation in cultural operation of sub-district administration organization leader in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ JS7153.3.A8 น72
ระดับ ปริญญาโท
นุจรินทร์ พระภูมีสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
17.การวิเคราะห์คุณค่าของศิลปะหมากรุกไทย
(The analysis of value into mak ruk Thai arts)
เลขหมู่ GV1330.ท9 ธ36
ระดับ ปริญญาโท
ธนิศร ศรีก๊กเจริญสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
18.การวิเคราะห์คุณค่าและการดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหนังใหญ่วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
(The analysis of values and existence of folk culture's arts : a case study of Nang Yai Shadow puppet drama at Khanon temple in Ratchaburi province)
เลขหมู่ PN6120.ห3 ป74
ระดับ ปริญญาโท
เปรมรัศมี ธรรมรัตน์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
19.การศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของพระวินยาธรในเขตกรุงเทพมหานคร
(A study of the performance of the police monk's roles in Bangkok)
เลขหมู่ BQ6140 ธ35
ระดับ ปริญญาโท
พระธนวัฒน์ พรมเลิศสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
20.การศึกษาความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อบทบาทการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม
(A study of the expectation of Buddhists that affects the roles and performance of monks in Nakhon Pathom Province)
เลขหมู่ BQ5185 ส75
ระดับ ปริญญาโท
พระปลัดสุวรรณ์ โกวิโทสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552

21.การศึกษาความต้องการจำเป็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
(A study of needs assessment of the monks' roles in Nakhon Pathom National buddhism ffice)
เลขหมู่ BQ6140 ร36
ระดับ ปริญญาโท
รพีวรรณ บำรุงสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
22.การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทัวร์สุขภาพโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
(Factor affecting health tour service on the luangphopern hospital)
เลขหมู่ RA990.ท9ป7 น67
ระดับ ปริญญาโท
พระนิเวศ พริ้มพรายสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
23.การศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาวนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
(A study of guidelines for ecotourism management : a case study of Kao Kradong Forest Park Buriram Province)
เลขหมู่ G156.5.E8 ฌ75
ระดับ ปริญญาโท
เฌอมา ปัญญพิชญ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
24.การศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการกระทำรุนแรงในครอบครัว กรณีสามีทำร้ายร่างกายภรรยา
(A study the behavior patterns of domestic violence : if a husband abused his wife)
เลขหมู่ HV6626.23.ท9 ภ65
ระดับ ปริญญาโท
ภาวิณี นิลน้ำค้างสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
25.การศึกษาปัจจัยที่สงผลต่อพฤติกรรมการเรียนที่ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครปฐม
(A study of factors influencing to well learning behavior of Mathayomsuksa 3 Students Under Office of the Private Education Commission in Nakhon Pathom Province)
เลขหมู่ LB1607 ท63
ระดับ ปริญญาโท
ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนาสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
26.การศึกษาผลที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(A study impacts of agro-tourism on social well-being of Mahasawat canal community Phutthamonthon district Nakhonpathom province)
เลขหมู่ G156.5.A3 ธ64
ระดับ ปริญญาโท
ธารทิพย์ ขาวผ่องอำไพสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
27.การศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่นหญิงตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
(A study of inappropriate dressing behavior adolescent in Bangkok)
เลขหมู่ HQ798 ศ56
ระดับ ปริญญาโท
ศศิพิชญ์ นิลไพรัชสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
28.การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการในการพัฒนาตลาดริมน้ำวัดดอนหวายของนักท่องเที่ยวชาวไทย
(A study tour behavior and the need for development of Thai tourists in Wat Don Wai waterfront market)
เลขหมู่ G155.ท9น2 ร72
ระดับ ปริญญาโท
พระรุ่งธรรม คุ้มกระทึกสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
29.การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสังคมของชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
(The study of best practice to participate in social development activities of the senior citizens club, Muang district, Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ HQ1064.ท9 อ65
ระดับ ปริญญาโท
อิสราภรณ์ ชูช่วงสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
30.ความตั้งใจกระทำพฤติกรรมของผู้รับการบริการพยากรณ์/ตรวจดวงชะตาตามคำแนะนำของโหราจารย์ วัดโคกเขมา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
(The intention to behave of fortune seekers/horoscope seeekers in complying with an astrolger's advice khokkhamao temple Nakhon Chai Si district Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ BF1714.ท9 ร63
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาระพิน ‪(อภิชาโน)‬ นาคจินวงษ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552

31.ความรู้และพฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(The knowledge and behavior in using sufficiency economy philosophy for application in life of bachelor's degree student in Rajabhat Nakhon Pathom University)
เลขหมู่ HC445.Z9E5 อ37
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาอนุชา ทองทาสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
32.คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอีก 5 ปีข้างหน้า ‪(พ.ศ.2554-2558)‬
(Desirable characteristics of manpower in the petrochemical industrial group in the next five year (2011-2015))
เลขหมู่ HD8039.P42.ท9 ส64
ระดับ ปริญญาโท
สัมพันธ์ สุกใสสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
33.ถอดบทเรียนการเรียนรู้สุขภาพชุมชนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
(Lesson learning community health care of Nongsarai district, Phanomthuan, Khanchanaburi)
เลขหมู่ RA440.87.ท9 พ63
ระดับ ปริญญาโท
พัณณ์ชิตา โยคะนิตย์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
34.แนวทางการพัฒนาเชิงนโยบายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษา คลองมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(Development maner policy tourism manner agricultural trend case study of Mahasawas sub-district in Phuttamonthon district Nakorn Phatom province)
เลขหมู่ G156.5.A3 อ46
ระดับ ปริญญาโท
อภิวัฒน์ วัชราภิรักษ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
35.แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
(The development approach of small and micro community enterprise processing and product group Samutsongkram province)
เลขหมู่ HC445.Z7ส5 ก54
ระดับ ปริญญาโท
กษมาพร พวงประยงค์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
36.บทบาทการอนุรักษ์แม่น้ำท่าจีนของพระธรรมเสนานี ‪(ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ)‬
(The role of Phra Dhamma Sananee (Chun Kittiwanno) to conservative of Tha Chin River)
เลขหมู่ TD392 ส73
ระดับ ปริญญาโท
พระสุธี การดำริห์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2553
37.บทบาทพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนาชุมชน : พหุกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
(The roles of museum in community development : a multi-case study of folk museums in Nakhon chai si district, Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ AM79.ท9 ป44
ระดับ ปริญญาโท
พระปลัดประพจน์ อยู่สำราญสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
38.ประเมินความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
(A need assessment for promoting the life quality in BangSaipa subdistrict, Banglen district, Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ HQ1064.ท9 ศ46
ระดับ ปริญญาโท
ศรินยา สุริยะฉายสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
39.ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโครงการอย.น้อย ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดนครปฐม
(Performance effectiveness of the Aor Yor Noi project of students in the schools under office of basic education commission, Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ LB3409.ท9 ส63
ระดับ ปริญญาโท
สันติ เกตุมณีสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
40.ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการทางการแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
(Factors affected the acceptances of tranditional Thai medicine service in Thai massage of people in muang district, Buri Ram province)
เลขหมู่ RM721 พ73
ระดับ ปริญญาโท
พุทธินันท์ พินศิริกุลสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554

41.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปปฏิบัติในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 6
(Factors affecting the success of implementation of administration and education of decentralization policy on basic education school under the office of basic education commission, inspection region 6th ministry of education)
เลขหมู่ LB2862 อ45
ระดับ ปริญญาโท
อรวรรณ คำมากสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
42.ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(Factors affecting learning organization of Nakhon Pathom Rajabhat University)
เลขหมู่ LG395.ท9น2 ส74
ระดับ ปริญญาโท
สุรีรัตน์ คล้ายสถาพรสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
43.ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบาทการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม
(The factors affected to roles of community development of cardinal monks in Nakhon Pathom province)
เลขหมู่ BQ5899.ท96น2 ส43
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสมพร มีชัยสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2554
44.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี
(Factors effecting sexually deviant behavior of high-level vocational students vocations education commission, Ratchaburi)
เลขหมู่ LB1092 ธ62
ระดับ ปริญญาโท
ธัญจิรา ดวงแก้วสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
45.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี
(Factors affection to preventive behavior on drug among the vocational certificate students in colleges inder the provincial vocational education of Ratchaburi)
เลขหมู่ HV5824.Y68 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภร ชินะเกตุสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553
46.ปัจจัยที่เสริมสร้างการมีครอบครัวอยู่ดีมีสุข ในจังหวัดนครปฐม
(Factors constructing to the family happiness in Nakhon Pathom)
เลขหมู่ HQ674.55 ม33
ระดับ ปริญญาโท
มนธ์ภัสสรณ พิพัฒน์เตชากรสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
47.พฤติกรรมการบริโภคอาหารขยะของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดนครปฐม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร
(Junk food consumption of bachelor degree University students in Nakhonpathom province : case study Kasetsart University and Silpakorn University)
เลขหมู่ GT2853.ท9 ว36
ระดับ ปริญญาโท
วนิดา แก้วชะอุ่มสาขาวิชาพัฒนศึกษา
2552
48.พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
(Ethical behavior of Prathomsuksa six students in Buddhist School Project on Basic School Under the Office of Nakhonpathom Educational Service Area 2)
เลขหมู่ LB3609 จ44
ระดับ ปริญญาโท
พระครูสังฆรักษ์จรัญ จุ่นดีวงษ์สาขาวิชาพัฒนศึกษา
2553

ขอบคุณที่มา  ::  http://www.thapra.lib.su.ac.th/    ;  มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น