Facebook Fan Page ::https://www.facebook.com/prapasara.blog

25 สิงหาคม 2556

ตัวอย่างงานวิจัยวิชาภาษาไทย SU

ตัวอย่างงานวิจัยวิชาภาษาไทย  SU 
 
  
 
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 
 
 
ท่านต้องการงานวิจัยเรื่องใด คลิกที่  ชื่อเรื่อง  และตามด้วย  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม/fulltext   ได้เลยค่ะ
ชื่อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง
สาขาวิชา/ภาควิชา
ปีการศึกษา
1.การแก้ปัญหาความขัดแย้งของตัวละครในบทละครพูดร้อยแก้วพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์ด้วยอริยสัจสี่
(The problem solving of characters' conflict in prose plays of king rama ve)
เลขหมู่ PL4209.2.ม2 ช43
ระดับ ปริญญาโท
ชลธิชา หอมฟุ้งArchitectural Heritage Management and Tourism (International Program)
2554
2.การปรับเปลี่ยนชื่อวัดในจังหวัดร้อยเอ็ด
(The modification of buddhist temples'names in Roi Et province)
เลขหมู่ BQ6337.ร5 ก75
ระดับ ปริญญาโท
กุสุมา สุ่มมาตร์สาขาวิชาภาษาไทย
2552
3.การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนคำใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีสอนตามรูปแบบการสอนของฮันเตอร์ และวิธีสอนตามปกติ
(A comparison of Thai language learning outcome in oral reading and writing basic words of first grade students taught by hunter's teaching model and the conventional approach)
เลขหมู่ PL4177 พ61
ระดับ ปริญญาโท
พัชรี ปฏิรูปวาทีสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2547
4.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยที่สอนโดยใช้หนังสือการ์ตูนเรื่องกับ วิธีสอนแบบปกติ
(A COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT IN THAI LANGUAGE BY COMIC BOOK AND TRADITIONAL METHOD)
เลขหมู่ LB1577.ท9|bช53
ระดับ ปริญญาโท
ชวนพิศ อัตเนตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2545
5.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยวิธีการแผนที่ความคิดกับการเรียนแบบร่วมมือ

เลขหมู่ LB1050 จ63
ระดับ ปริญญาโท
จันทร์เจ้า เถียรทวีสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2547
6.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องรูปและเสียงในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ
(The comparison of learning achievement of Matayomsuksa one students learning forms and sounds in Thai language between classes taught by the cooperative learning Technique-STAD and the conventional)
เลขหมู่ LB1032 ส45
ระดับ ปริญญาโท
พระมหาสมศักดิ์ ทองบ่อสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2549
7.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยการพินิจวรรณกรรมนวนิยายไทยรางวัลซีไรต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา กับวิธีสอนแบบปกติ

เลขหมู่ PL4204.25 ช94
ระดับ ปริญญาโท
ไชยา เพชรพิมลสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2547
8.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง การเขียนสะกดคำยากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมการศึกษาและการสอนตามคู่มือครู
(A comparison of learning achievement on writing of Thai difficult spelling words of third grade students taught by academic games and teacher's manual)
เลขหมู่ LB1029.G3 ศ64
ระดับ ปริญญาโท
ศิริวรรณ เยียระยงค์สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2547
9.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคำและชนิดของคำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI กับการสอนแบบปกติ

เลขหมู่ LB1577.ท9 น64
ระดับ ปริญญาโท
นารถนารี อินฒะสอนสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2550
10.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เลขหมู่ LB1028.5 ป63
ระดับ ปริญญาโท
ปัทมา โตอดิเทพย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550

11.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
(The development of computer assisted instruction for teaching Thai language on usage of sentences for communication for the first year vocational certificate students in Nakhonpathom municipality)
เลขหมู่ LB1028.5 ฉ64
ระดับ ปริญญาโท
ฉัตรชนกานต์ เปรมพัฒนพันธ์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2553
12.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
(The development of computer assisted instruction lessons in Thai language subject on the topic of "Reading in Order to Get the main Idea" for Mathayom 1 students of Educational Office Area Suphan Buri 2)
เลขหมู่ LB1028.5 จ65
ระดับ ปริญญาโท
จินตนา ผ่องแสงสุขสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2548
13.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(The development of computer assisted instruction in Thai language on ending sound subject for Prathom 3 students)
เลขหมู่ LB1028.5 ส67
ระดับ ปริญญาโท
เสาวลักษณ์ สำเนียงสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
2550
14.การพัฒนาแบบฝึกการเขียนร้อยแก้วเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(The development of creative Thai prose writing drills exercises for tenth grade students)
เลขหมู่ PL4177 อ47
ระดับ ปริญญาโท
อรุณวรรณ รัตนเดชกำจายสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2547
15.การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรื่องวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
(The development of stories writing exercises in Thai subject for the first grade students)
เลขหมู่ LB1577.ท9 น43
ระดับ ปริญญาโท
นฤดี ผิวงามสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2545
16.การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2
(The development of supplementary spelling skills practice package in thai subject for second graders)
เลขหมู่ LB1577.ท9 อ45
ระดับ ปริญญาโท
อรอุมา ตั้งพัฒนาสมบุญสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2546
17.การพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนร่วมพัฒนาวิชาชีพ
(Cooperative professional development supervision for the improvement of Thai subject instruction of first-third grade classes)
เลขหมู่ LB1577.ท9จ73
ระดับ ปริญญาโท
จุฑารัตน์ ทิมนาคสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
2544
18.การพัฒนาเอกสารการสอนประกอบหลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 (2000-1101) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2546) ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

เลขหมู่ LC1048.C87 ค73
ระดับ ปริญญาโท
คุนัญญา ชูสกุลสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2548
19.การวิเคราะห์งานเขียนของคริสโตเฟอร์ ไรท์
(An analysis of christopher wright's writing)
เลขหมู่ PL4200.8.ภ6 น53
ระดับ ปริญญาโท
นวพร ธานีวัฒน์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2554
20.การวิเคราะห์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2493-2542
(An analysis of his majesty the king's speeches given at the graduation ceremonies between 1950-1999)
เลขหมู่ PL4209.5.ภ74 อ74
ระดับ ปริญญาโท
อุภาวัณณ์ นามหิรัญสาขาวิชาภาษาไทย
2554

21.การวิเคราะห์วรรณกรรมไทยร่วมสมัยแนวสัจนิยมมหัศจรรย์
(An analysis of contemporary Thai magical realism literature)
เลขหมู่ PL4200.536 ก75
ระดับ ปริญญาโท
เกศวรางค์ นิลวาสสาขาวิชาภาษาไทย
2553
22.การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ปี พ.ศ. 2552 ประเภทนวนิยาย
(The analysis of wankaeo award winning literature for youth in the 2010)
เลขหมู่ PL4204.3.น5 พ44
ระดับ ปริญญาโท
พรรณทิตา ปานเอี่ยมสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2554
23.การวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนรางวัลแว่นแก้วประเภทสารคดี พ.ศ. 2546-2552
(An analysis of waenkaew award winning non-fiction literature for youth in period between 2003-2009)
เลขหมู่ PL4204.3.ร8 ว26
ระดับ ปริญญาโท
วชิราภรณ์ สุวรรณวรางกูรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2554
24.การวิเคราะห์สารคดีชีวประวัติพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
(An analysis of biography of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Narathiwas Rajanagarindra)
เลขหมู่ PN4784.F37 น46
ระดับ ปริญญาโท
นภาวรรณ พันธุ์จินดาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2554
25.การวิเคราะห์สารคดีเยาวชน เรื่อง โสกไผ่ใบข้าว และลมแล้งเริงระบำ
(The analysis of youth non-fiction entitled "soak phai bai khao and lomlang rungraabam")
เลขหมู่ PN4784.F37 พ62
ระดับ ปริญญาโท
พิกุล รุ่งศรีกนกสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2554
26.การศึกษาการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึงอย่างรุนแรง
(A study of Thai consonants variations of hard impaired children)
เลขหมู่ PL4165 ศ65
ระดับ ปริญญาโท
ศิวลักษณ์ เจือจุลสาขาวิชาภาษาไทย
2554
27.การศึกษาความสามารถในการจำและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้น ปวส. ปี 1 วิชาภาษาไทย ที่ใช้วิธีเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด
(Study on memory and critical thinking capabilities of the first year high vocational school students in Thai subject developed by mind mapping technic)
เลขหมู่ LB2395.35 ด52
ระดับ ปริญญาโท
ดวงกมล สวนทองสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2547
28.การศึกษาคำเดี่ยวในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาที่ไม่ปรากฏเป็นคำเดี่ยวในพจนานุกรมปัจจุบัน
(A study of single words in ayutthaya literatures that are not found as single words in present dictionary)
เลขหมู่ PL4171 น66
ระดับ ปริญญาโท
นิตยา มีสุวรรณสาขาวิชาภาษาไทย
2552
29.การศึกษาบทบาทของผู้หญิงและผู้ขายในบทละครนอก สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ‪(2325-2394)‬
(A study of roles of women and men in lakornnok role play of the early Ratanakosin period (1782-1851))
เลขหมู่ PN1650.S48 ป46
ระดับ ปริญญาโท
ปรีชา เสือพิทักษ์สาขาวิชาภาษาไทย
2554
30.การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาไทถิ่นในจังหวัดสกลนคร
(A comparative lexical study of Tai dialects in Sakon Nakhon province)
เลขหมู่ PL4195.ส1 ม72
ระดับ ปริญญาโท
มุจลินทร์ ลักษณะวงษ์สาขาวิชาภาษาไทย
2551

31.การศึกษาเปรียบเทียบประโยคเดี่ยวภาษาไทยและไทโซ่ง : กรณีศึกษาในแนวทฤษฎีไวยากรณ์หน้าที่

เลขหมู่ PL4173 ส75
ระดับ ปริญญาเอก
สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์สาขาวิชาภาษาไทย
2550
32.การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการบอกเวลาในภาษาไทยกรุงเทพฯ กับภาษาซาไกแต็นแอ๊น ที่อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
(A comparative study of temporal expressions in Bangkok Thai and Sakai Taenaen at Pa Bon district, Phatthalung province)
เลขหมู่ PL4195.พ4 ม37
ระดับ ปริญญาโท
มธุรส คุ้มประสิทธิ์สาขาวิชาภาษาไทย
2554
33.การศึกษาสารใน “วารสารสำนักงาน ป.ป.ส.” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(A study of message in journal of "office of the narcotics control board")
เลขหมู่ PN5449.ท9น35
ระดับ ปริญญาโท
นพวรรณ เนตรธานนท์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2554
34.การสร้างบทเรียนโมดูลวิชาภาษาไทยเรื่อง การอ่านตีความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(The development of instruction module on interpretative reading for mattayom suksa iv students at kasetsart university laboratory school., kampaengsaen campus, Nakhon Pathom)
เลขหมู่ PL4164.อ45
ระดับ ปริญญาโท
พรอุมา พิชยะสุนทรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
2546
35.การแสดงโนราคณะละมัยศิลป์ : การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
(The 'Nora' performance of lamaisin group : an ethnography of communication approach)
เลขหมู่ P35.5.ท9 ม33
ระดับ ปริญญาโท
มณฑาทิพย์ ศิริพันธ์สาขาวิชาภาษาไทย
2554
36.การแสดงลำตัดคณะหวังเต๊ะ : การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
(The 'Lamtat' performance of Wagtae group : an ethnography of communication approach)
เลขหมู่ P35.5.ท9 น63
ระดับ ปริญญาโท
น้ำผึ้ง มโนชัยภักดีสาขาวิชาภาษาไทย
2554
37.การแสดงลิเกคณะทวีป - ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ : การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
(The 'likay' performance of Thaweep-Chainarong Wongthaewan group : an ethnography of communication approach)
เลขหมู่ P35.5.ท9 ศ74
ระดับ ปริญญาโท
ศุภมน อาภานันท์สาขาวิชาภาษาไทย
2554
38.คำเรียกสีและทัศนคติที่มีต่อสีของผู้พูดภาษาไทย กะเหรี่ยงโปว์ มอญ และขมุ ในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
(Color terms and attitude toward color of Thai, Pwo Karen, Mon and Khmu in amphoe Si Sawat Kanchan aburi province)
เลขหมู่ PL4191 น44
ระดับ ปริญญาโท
นฤมล ศิริพันธุ์สาขาวิชาภาษาไทย
2554
39.ชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
(Names of fishing boats in samutsongkhram province : an enhnosemantic study)
เลขหมู่ PL4182 ก53
ระดับ ปริญญาโท
กฤติกา ชูผลสาขาวิชาภาษาไทย
2554
40.ปัญหาการเขียนเรียงความของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนต่างประเภท
(The problem in the essays of Assumption commercial school students who were graduated from mattayom 3 in the various categories schools)
เลขหมู่ PL4177 ร72
ระดับ ปริญญาโท
รุ่งโรจน์ เดชศิริเจริญชัยสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2554

41.พัฒนาการราชาศัพท์สมัยสุโขทัยถึงสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
(The development of the royal terms during the Sukhothai period to the pre-revolution of 1932)
เลขหมู่ PL4189 ย44
ระดับ ปริญญาโท
ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์สาขาวิชาภาษาไทย
2552
42.มหาชาติคำหลวง : การแปลเพื่อการรับรู้สาร
(The royal version of Mahajati : translation for ferception)
เลขหมู่ PL4213 จ73
ระดับ ปริญญาโท
จุฑารัตน์ ไชยสวัสดิ์สาขาวิชาภาษาไทย
2553
43.ระบบเสียงภาษาผู้ไท ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
(The phonological system of the phu tai dialect thamcharoen sub-district, so phisai district, bueng Kan province)
เลขหมู่ PL4119.5.บ6 พ72
ระดับ ปริญญาโท
เพ็ญประภา จุมมาลีสาขาวิชาภาษาไทย
2554
44.ระบบเสียงภาษาพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
(A phonological system of phithen dialect tambon phithen, thung yang daeng district, Pattani province)
เลขหมู่ PL4195.ต9 ท56
ระดับ ปริญญาโท
ทวีพร จุลวรรณสาขาวิชาภาษาไทย
2554
45.ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส : การแปลเพื่อการรับรู้สาร
(Raiyao mahavessantarajataka by prince paramanujitajinorasa : translation for perception)
เลขหมู่ PL4209.1.ป36 ป36
ระดับ ปริญญาโท
ปทิตตา พูพะเนียดสาขาวิชาภาษาไทย
2553
46.ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดกสำนวนเจ้าพระยาพระคลัง ‪(หน)‬ : การแปลเพื่อการรับรู้สาร
(Raiyaomahavessantarajataka by chaophraya phrakhlang (HON) : translation for perception)
เลขหมู่ PL4209.1.พ46 ช36
ระดับ ปริญญาโท
ชนิดา สีหามาตย์สาขาวิชาภาษาไทย
2553
47.รูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าในวรรณกรรมพุทธประวัติ
(Lexical anaphora referring to lord buddha in buddhist literature)
เลขหมู่ BQ219.ท9 ธ62
ระดับ ปริญญาโท
ธัชชัย กรกุมสาขาวิชาภาษาไทย
2554
48.ลักษณะสหบทในนวนิยายเรื่อง กรูกันออกมา ของปริทรรศ หุตางกูร
(Intertextuality in the novel "Rush out" of paretas hutanggura)
เลขหมู่ PN98.I58 ฉ63
ระดับ ปริญญาโท
ฉัตรชัย สุขุมสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2553
49.วิเคราะห์การสร้างสรรค์นิทานคำกาพย์
(An analysis of kap folktales)
เลขหมู่ PL4202.7.ก6 ณ63
ระดับ ปริญญาเอก
ณัฐา ค้ำชูสาขาวิชาภาษาไทย
2554
50.สมญานามวงการกีฬาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันระหว่างเดือนกันยายน 2552 - มีนาคม 2553
(The epithets of sport in "Siam Sport" daily newspaper between September 2009 and March 2010)
เลขหมู่ P126 ป64
ระดับ ปริญญาโท
ปิยะพันธุ์ วัชระนุกุลสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
2553ขอบคุณที่มา  ::  http://www.thapra.lib.su.ac.th/    ;  มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรียบเรียงโดย  ::   ประภัสรา  โคตะขุน  ;   http://prapasara.blogspot.com
 การคัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัย  อย่าลืมอ้างอิงที่มาด้วยนะคะ 
จรรยาบรรณนักวิจัย  http://www.prapasara.co.uk/EthicsResearch.html
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น